Державні фонди в Україні, види, розміри та методика нарахування внесків до нихМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Державні фонди в Україні, види, розміри та методика нарахування внесків до нихДержавне соціальне страхування відіграє важливу роль у розвитку суспільства. З метою фінансового забезпечення соціального захисту населення в Україні створено такі державні фонди: Пенсійний фонд України, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездат­ності, Фонд соціального страхування від нещасних випадків. Пе­редбачається створити Фонд медичного страхування.

Пенсійний фонд України як самостійну фінансову структу­ру було створено в 1991 р. для виконання Закону України "Про пенсійне забезпечення". Він сформований з метою забезпечен­ня пенсійного страхування. До основних завдань Пенсійного фонду можна віднести: забезпечення виплат пенсій громадя­нам України, які мають право на її одержання, збір та акуму­ляція внесків, призначених для пенсійного забезпечення та ви­плати допомоги; фінансування загальнодержавного й регіональних програм соціальної підтримки пенсіонерів, інвалідів та інших категорій населення; організація виплат пенсій громадянам, які виїхали за межі України.

Фонд має право займатися комерційною діяльністю, пов'язаною з інвестуванням у цінні папери та депозити ко­мерційних банків. Йому дозволяється брати участь у засну­ванні підприємств і вкладенні фінансових ресурсів у їх капіта­ли. Фонд може проводити грошово-речові лотереї та здійсню­вати благодійні заходи.

Доходи Пенсійного фонду формуються за рахунок двох основних джерел: обов'язкових внесків підприємств, установ і громадян, коштів державного бюджету. Частина коштів надхо­дить за рахунок капіталізації (вклади в комерційні структури) тимчасово вільних коштів. Крім того, Фонд мобілізує доб­ровільні внески юридичних осіб, доходи від фінансових санкцій. При потребі він може брати кредити банків.


_________ ТЕМА 12. Спеціальні фонди в умовах ринкових відносин

Переважна частина доходів фонду - це власні доходи, во­ни становлять близько 90 % усіх надходжень. У структурі власних надходжень більше 80 % складають обов'язкові вне­ски суб'єктів підприємницької діяльності - встановлені зако­нодавством України відрахування підприємств, бюджетних та громадських установ до Пенсійного фонду. їх величина зале­жить від суми витрат на оплату праці, що виплачується працівникам. На теперішній час такі внески підприємств виз­начені в розмірі 32% доходу оплати праці. Сюди відносяться також кошти, що надходять до фонду від платників єдиного сільськогосподарського податку.

Величина страхових платежів громадян залежить від розміру заробітної плати та інших доходів: 2 %, якщо доход пе­ревищує 150 грн за місяць, 1 % - якщо менше ніж 150 грн.

До переданих доходів фонду відносяться кошти, що пере­даються з державного та місцевого бюджетів, а також із дер­жавних цільових фондів. До них, зокрема, відносяться цільові надходження державного бюджету на виплату пенсій військо­вослужбовцям, працівникам органів Міністерства внутрішніх справ України, інвалідам з дитинства. Фонд Чорнобиля пере­раховує частину своїх доходів з метою забезпечення пенсійних виплат громадянам, що постраждали внаслідок чорнобильсь­кої катастрофи. Перерахування з місцевих бюджетів викорис­товуються для фінансування виплат допомоги по догляду за дитиною.

Грошові кошти Пенсійного фонду України використову­ються на фінансування таких заходів:

? виплата соціальних і трудових пенсій - за віком, за інвалідністю, при втраті годувальника, за вислугу років та ін.;

? виплата допомоги по догляду за дитиною та щомісячна допомога на кожну дитину при досягненні нею віку, встанов­леного чинним законодавством;

? підвищення пенсій у зв'язку зі змінами індексу спожив­чих цін і зростанням заробітної плати;


 
Теорія фінансів

? реалізація державних, регіональних та обласних про­грам соціальної підтримки пенсіонерів, інвалідів, дітей та інших категорій населення;

? забезпечення поточної діяльності й утримання органів управління фондом;

? організація та проведення масово-роз'яснювальної ро-боти.

У випадку наявності профіциту бюджету Пенсійного фон­ду сума коштів, що перевищує видатки, може використовува­тися на погашення зобов'язань фонду, що мали місце в мину­лому; фінансування інвестиційної діяльності фонду; збільшення величини пенсійних виплат і допомоги; на прид­бання державних пакетів акцій.

У випадку дефіциту бюджету Пенсійного фонду, його фінансування здійснюється за рахунок впровадження нових форм надходжень, використання кредитів, здійснення ефек­тивного управління заборгованості фонду юридичних та фізичних осіб. Особливо важливим є впорядкування видатків за рахунок скорочення витрат на обслуговування операцій, зменшення необгрунтованих пільг пенсіонерам, оптимізація надбавок.

Управління фондом здійснює спеціальний орган -Пенсійний фонд України. Касове виконання забезпечує по­штово-пенсійний банк "Аваль".

Фонд загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття створений для здійснення страхування на випадок втрати місця роботи, акумуляції страхових внесків та контролю за використанням коштів для надання соціальних послуг.

Фонд є цільовим централізованим страховим фондом, не-комерційною самоврядною організацією, діяльність якої регу­люється законодавством України про обов'язкове державне соціальне страхування, Законом України "Про зайнятість на­селення", "Про загальнообов'язкове державне соціальне стра­хування на випадок безробіття".


_________ ТЕМА 12. Спеціальні фонди в умовах ринкових відносин

Мета створення фонду - сприяння забезпеченню ефек­тивної зайнятості, запобігання безробіттю, створення нових робочих місць та ін.

Джерела формування фонду:

? кошти державного й місцевого бюджетів;

? обов'язкові внески підприємств, установ та організацій усіх форм власності незалежно від виду діяльності;

? обов'язкові внески фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності;

? обов'язкові збори з фізичних осіб, що працюють на умовах контракту;

? добровільні внески громадян, громадських ор­ганізацій, іноземних фірм та інші надходження;

? кошти служби зайнятості за надання послуг підприємницьким структурам;

? цільові фінансові відрахування підприємств у випад­ках відмови прийняття на роботу та у випадках пору­шення строків інформування служби зайнятості про звільнення робітників.

Нормативи обов'язкових відрахувань до фонду щороку визначає Верховна Рада України при затвердженні бюджету. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страху­вання на випадок безробіття створюється на державному й місцевому рівнях.

На державному рівні основними напрямами використан­ня фонду є:

? розвиток центрів підготовки, навчання та про­форієнтації вивільнюваних працівників;

? проведення наукових досліджень з проблем рівноваги ринку праці й зайнятості населення;

? надання допомоги державним та місцевим центрам зайнятості;

? відшкодування Пенсійному фонду витрат, пов'язаних із достроковим виходом на пенсію осіб відповідно до Закону України "Про зайнятість населення", та ін.

42**


Теорія фінансів

На місцевому рівні основними напрямами використання фонду є: професійна орієнтація населення, професійне на­вчання безробітних, сприяння їх працевлаштуванню; виплати допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги по без­робіттю; надання безпроцентної позики безробітним для здійснення підприємницької діяльності; організація додатко­вих робочих місць та ін.

Контроль за правильним нарахуванням і переказом підприємствами збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття здійснюється органами державної служби зайнятості.

Кошти, які надходять до фонду зайнятості населення, по­винні спрямовуватися в повному обсязі на соціальний захист населення від безробіття та оподаткуванню вони не підлягають.

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати пра­цездатності належить до цільових позабюджетних страхових фондів. Фонд є самостійною некомерційною самоврядною ор­ганізацією.

Фонд створений з метою забезпечення надходження та акумуляції збору на обов'язкове соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням та інших коштів, призначених для фінансування матеріального забезпечення та соціальних послуг, види яких передбачені законом.

Джерелами формування коштів Фонду соціального стра­хування з тимчасової втрати працездатності виступають:

? страхові внески роботодавців у розмірі 2,5 % до фонду заробітної плати;

? страхові платежі найманих працівників у розмірі 0,25-0,5 % із заробітної плати та інших доходів (для осіб, що одержують зарплату до 150 грн, 0,25%; для тих, хто має зарплату більше ніж 150 грн - 0,5 %);

? асигнування з Державного бюджету України;

? благодійні внески підприємств, установ, організаційні та фізичних осіб;


_________ ТЕМА 12. Спеціальні фонди в умовах ринкових відносин

? прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду на депозитному рахунку;

? нарахування пені у випадках несплати страхових внесків у встановлений строк, штрафів та інших фінансових санкцій, застосованих до страхувальників та посадових осіб.

У формі фінансових санкцій фонд може одержувати такі кошти: за порушення строків реєстрації страхувальника або несвоєчасну сплату страхових внесків накладається штраф у розмірі 50 % від суми належних внесків з дня, коли страху­вальник повинен був зареєструватися, за порушення порядку витрачання страхових коштів установлено штраф у розмірі 50 % належної до сплати суми внесків; на суму недоїмки нарахо­вується пеня, виходячи із 120 % облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати.

При цьому слід звернути увагу на те, що не сплачені в строк страхові внески, пеня і штраф стягуються до фонду безперечно.

Основні напрями використанняФонду соціального стра­хування:

? виплати допомог за тимчасовою непрацездатністю, у зв'язку з вагітністю і пологами, при народженні дити­ни, по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку, на поховання (близько 70 % витрат);

? витрати на санаторно-курортне лікування і відпочи­нок (близько 25 % витрат);

? повне або часткове фінансування дитячих та студентсь­ких таборів та позашкільного обслуговування учнів;

? витрати на забезпечення поточної діяльності фонду й утримання органів управління (близько 4 % витрат);

? інші витрати.

Кошти фонду можуть витрачатися страхувальниками ли­ше згідно з їхнім цільовим призначенням у встановленому по­рядку. Витрати за рахунок внесків сплачуються страхувальни­ком із його каси або через його поточний рахунок в установах банку.


Теорія фінансів

Контроль за своєчасним і повним надходженням страхо­вих внесків та інших платежів, а також правильністю витрат коштів здійснюють страховики, профспілкові комітети, орга­ни Фонду.

Близьким за сутністю до цього Фонду є Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та про­фесійних захворювань. Фонд створювався з метою проведен­ня профілактичних заходів з охорони праці, відновлення здо­ров'я та працездатності потерпілих на виробництві від нещас­них випадків, відшкодування їм заданої матеріальної та мо­ральної шкоди.

Фонд проводить збір та акумуляцію страхових внесків, має автономну незалежну систему фінансування. Джерела до­ходів Фонду: внески роботодавців у розмірі 0,2-13,8 % від об­сягу продажу чи фонду оплати праці відповідно до рівня про­фесійного ризику; штрафні санкції за порушення законодавст­ва з безпеки праці; доходи від розміщення тимчасово вільних коштів; благодійних внесків та інших надходжень, отримання яких не суперечить законодавству.

Основні напрями використання Фонду:

? відшкодування матеріальної і моральної шкоди застра­хованим і членам їх сім'ї шляхом здійснення соціальних виплат;

? відновлення здоров'я та працездатності потерпілим від нещасних випадків;

? проведення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків на виробництві;

? створення резервів коштів Фонду для забезпечення його стабільного функціонування.

Управління коштами здійснює некомерційна самоврядна організація - Фонд соціального страхування від нещасних ви­падків, який діє під контролем держави, представників застра­хованих осіб і роботодавців.

Склад тимчасових фондів цільового призначення досить мобільний. У різні роки до їх складу в Україні належали Фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу, Фонд розвитку


_________ ТЕМА 12. Спеціальні фонди в умовах ринкових відносин

промисловості, Фонд конверсії, Фонд охорони праці, Фонд соціального захисту інвалідів та ін.

Особливе місце в системі фондів цільового призначення займає Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення. Фонд Чорнобиля можна розглядати як тимчасовий, оскільки він призначений для ліквідації наслідків аварії. З іншого боку, цей процес триватиме досить довго, внаслідок чого видатки Фонду мають ознаки постійних. З 1999 р. формування Фонду скасовано, а його видатки передано до бюджету.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.012 с.)