Поняття, призначення та функції міжнародних фінансівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття, призначення та функції міжнародних фінансівЕкономіка сучасної України належить до відкритих еко­номічних систем. З кожним роком взаємодія українських гро­мадян, приватних осіб, підприємців, фірм, корпорацій, дер­жавних закладів з іншими країнами й іноземними економічни­ми суб'єктами набуває подальшого розвитку, що зумовлює по­требу в усвідомленні сутності системи міжнародних фінансів.

Міжнародні фінанси почали формуватися багато тися­чоліть тому, коли з'явились елементарні форми міжнародної торгівлі. Відтоді виникали відносини натурального обміну надлишками виробництва між окремими особами, сім'ями, ро­дами, племенами. Крім того, після війн, які вели між собою на­роди, виникали зобов'язальні відносини одного роду сплатити іншому певну данину.

Пізніше, з появою особливого суспільного проверстку торгових посередників - купців, які мали власні кошти і тор­гували не тільки в межах окремих держав, а й з іншими країна-


Теорія фінансів


ТЕМА 8. Міжнародні фінанси


 


ми, міжнародна торгівля починає активно розвиватися. В епо­ху рабовласницького ладу обмінювалися переважно предмета­ми розкоші або цінною сировиною.

Великі географічні відкриття зумовили зрушення в торго­вельній справі, яка мала обслуговуватися відповідними гро­шовими відносинами. Виникають, умовно кажучи, міжнародні фінансисти - міняли та міняльні контори, які обмінювали іно­земні монети на місцеві й були посередниками під час пла­тежів. Найбільшого поширення ці операції набули у великих містах Італії, куди надходили товари та гроші з різних країн. Далі, з розвитком монетарної справи, що була спричинена періодичним обміном зіпсованих монет на інші та збільшен­ням обсягів заморської торгівлі, з'являються банкіри, які поча­ли надавати грошові позики. Такі позики також були дуже потрібні купцям під час поїздок на іноземні ярмарки.

Значно більшого розвитку міжнародні фінанси набувають з переходом від натурального виробництва до товарно-грошо­вого. І коли деякі країни, випереджуючи в економічному роз­витку інші, в гонитві за надприбутками починають розміщува­ти свій капітал за кордоном, міжнародні фінанси набувають форми досить складної системи міжнародних потоків грошо­вих коштів і пов'язаних з ними відносин.

Розвиток товарно-грошових і фінансово-економічних відносин постійно дає поштовх для зміни та удосконалення міжнародних фінансів. Основною характеристикою міжна­родних фінансів є те, що вони призначені ефективно обслуго: вувати міждержавний рух товарів і послуг та перерозподіл грошового капіталу між контрагентами світового фінансового ринку. Міжнародні фінанси, у свою чергу, відображають стан світової фінансової кон'юнктури та слугують орієнтиром для оперативного прийняття адекватних рішень суб'єктами міжнародних фінансових відносин.

Міжнародні фінанси - це економічна категорія, що відоб­ражає обмінно-перерозподільні відносини національних і над-


національних суб'єктів світової економіки з приводу руху вар­тості між країнами та в процесі формування й використання централізованих грошових фондів.

Відносини обміну характеризують валютні надходження та валютні платежі, пов'язані з міжнародною торгівлею й обміном валют. Вони відображаються в торговельному ба­лансі, стан якого характеризує взаємозв'язок міжнародних грошових потоків.

Відносини перерозподілу виникають у процесі формуван­ня і використання централізованих грошових фондів міжна­родних організацій та інституцій, а також переміщення влас­ності на валютні цінності з країн-донорів до країн-реципієнтів.

Об'єктом міжнародних фінансів є потоки грошових коштів і пов'язані з ними фінансові відносини на світовому ринку. Грошові потоки, які виникають у процесі діяльності над­національних суб'єктів міжнародних фінансів (міжнародних фінансових організації та інститутів), спрямовані на концент­рацію фінансових ресурсів у певних фондах та їх подальший перерозподіл. До того ж виникають централізовані витрати, направлені на фінансування централізованих заходів і про­грам, та витрати на утримання апарату даних організацій.

Суб'єктами міжнародних фінансів є фізичні та юридичні особи, уряди, міжнародні організації й фінансові інституції, а також банки та інші кредитно-фінансові установи - посеред­ники на міжнародному фінансовому ринку. Суб'єкти міжна­родних фінансів з позиції конкретної держави поділяються на резидентів і нерезидентів.

Оскільки фінансові ресурси - наймобільніший вид еко­номічних ресурсів, тобто вони знаходяться в постійному русі й перерозподіляються між різними учасниками міжнародних економічних відносин, виникають валютно-фінансові потоки.

Крім того, в системі світового господарства торгівля това­рами, послугами, факторами виробництва, іноземне інвесту­вання здійснюються опосередковано через обмін іноземних


Теорія фінансів


ТЕМА 8. Міжнародні фінанси


 


валют, що також зумовлює виникнення валюрюпфінансовіш

ПОТОКІВ. їЙЩМ":# '■•' Ж

Міжнародні валютно-фінансові потоки - це потоки інот
земних валют або будь-яких інших фінансових активів, що зу­
мовлені економічною діяльністю суб'єктів світового господар­
ства, і

Міжнародні фінанси доцільно навести через систему руху валютно-фінансових потоків на світовому ринку (рис. 12).

Рис. 12.Система руху валютно-фінансових потоків між суб'єктами міжнародних фінансів

Валютно-фінансові потоки та їх напрями між суб'єктами міжнародних фінансів створюють певні взаємозв'язки в сис­темі міжнародних фінансів,які показані на рисунку:

1. Між експортерами та імпортерами з приводу платежів за товари, надання й погашення кредитних зобов'язань.

2. Між усіма вищезгаданими суб'єктами та банками щодо отримання й погашення кредитів, відкриття та обслуговуван­ня валютних рахунків, надання гарантій страховими ор­ганізаціями з гїриводу страхування ризиків та іншими фінан­сово-кредитними установами.

3. Між усіма вищезгаданими суб'єктами і міжнародними фінансовими інституціями з приводу отримання кредитів, субсидій тощо.

4. Між усіма вищезгаданими суб'єктами та фізичними особами з приводу оплати праці, здійснення міжнародних пе-

V


реказів, сплати за товари й послуги,виконання договорів стра­хування.

5. Між усіма вищезгаданими суб'єктами та іноземною

державою з приводу сплати податків і виконання певних зо­бов'язань, які випливають з правил державного регулювання міжнародних фінансових відносин.

6. Між фізичними особами з приводу здійснення різно­манітних міжнародних банківських, поштових і готівкових грошових переказів.

7. Між урядами різних країн з приводу сплати (отриман­ня) контрибуцій та репарацій, надання й погашення кредитів тощо.

8. Між урядами різних країн і міжнародними ор­ганізаціями та фінансовими інституціями з приводу грошових внесків у ці організації, отримання кредитів, субсидій тощо.

9. Між наднаціональними суб'єктами міжнародних фінансів (міжнародними організаціями та фінансовими інсти­туціями).

Усі описані валютно-фінансові потоки класифікують за різними критеріями, що дає змогу структуризувати базу про­гнозно-аналітичних і статистичних розрахунків та детально вивчити закони руху фінансових активів у світовій економіці.

Класифікація валютно-фінансових потоків: І. За типом економічної взаємодіїнерезидентів міжна­родні валютно-фінансові потоки поділяються на такі:

1. Зовнішньоторговельні. Потоки, що утворюються при торгівлі експортними й імпортними товарами, послугами, факторами виробництва та при здійсненні інших поточних операцій.

2. Капітальні. Потоки, що виникають при кредитно-інве­стиційній діяльності суб'єктів міжнародних фінансів.

3. Спекулятивні. Такі потоки виникають при валютних операціях і не мають жодного зв'язку з виробництвом.


Теорія фінансів


ТЕМА 8. Міжнародні фінанси


 


4. Балансуючі Потоки, що опосередковують діяльність, однієї держави щодо врівноваження зовнішніх платежів і роз­рахунків з іншими країнами.

II. За формою міжнародних фінансових ресурсів

1. Фінансові потоки у формі офіційної міжнародної фінансової допомоги. Міждержавні кредити та гранти. Кредити та гранти міжнародних організацій.

2. Фінансові потоки на світовому фінансовому ринку у формі цінних паперів і банківських кредитів.

3. Фінансові потоки у формі офіційних і приватних золо­товалютних резервів.

III. За ознакою часу міжнародні фінансові потоки поділя­
ють на:

1. Потоки міжнародного ринку капіталів (середньо- та довгострокові кредитні ресурси й цінні папери.

2. Потоки валютного ринку (короткострокові капітали), які виникають при здійсненні операцій із так званими "гаря­чими грошима" - цілеспрямовані спекулятивні операції на грошовому ринку з метою отримання максимального прибут­ку.

IV. За видами економічної діяльності міжнародні валют­
но-фінансові потоки класифікуються за структурою рахунків
платіжного балансу згідно з міжнародними стандартами
обліку економічних відносин нерезидентів. Вони поділяються
на такі:

1. Потоки розрахунків за товари.

2. Потоки розрахунків за послуги.

3. Поточні та капітальні трансферти у грошовій формі.

4. Кредитні ресурси.

5. Прямі та портфельні інвестиції.

6. Потоки резервних активів.

V. Особливе, аналітичне значення має розподіл потоків фінансових активів, пов'язаний з переходом прав власності на них. Умовно права власності на фінансові активи існують у


двох формах: приватній (ресурси міжнародних банків, фізич­них та юридичних осіб) і офіційній (ресурси урядів країн і міжнародних офіційних організацій). Залежно від того, з якої власності в яку переливаються капітали при утворенні міжна­родних ресурсів, формуються міжнародні валютно-фінансові потоки чотирьох типів:

1. Потоки, спрямовані з офіційних джерел в офіційну власність. Такі валютно-фінансові потоки формуються з над­лишків іноземних валют, які утворюються в активах платіжних балансів, в резервах МВФ, ВБ, ЄБРР та ін., в СДР та в золотих запасах. Ці потоки зумовлені розвитком інвес­тиційної діяльності міжнародних фінансових організацій та інституцій.

2. Потоки, спрямовані з приватних джерел у приватну власність. Такий тип валютно-фінансових потоків має місце, коли банки, фірми, фізичні особи здійснюють торговельні опе­рації та операції з фінансовими активами ринковим шляхом.

3. Потоки, спрямовані з офіційних джерел у приватну власність. Цей тип валютно-фінансових потоків виникає при діяльності урядів країн і міжнародних офіційних організацій, пов'язаній з розміщенням своїх капіталів серед іноземних при­ватних суб'єктів господарювання.

4. Потоки, спрямовані з приватних джерел в офіційну власність. Ці потоки є державними запозиченнями на міжна­родних ринках капіталів у юридичних і фізичних осіб чи при вкладах таких осіб у міжнародні фінансові організації. Вони виникають дуже рідко і не відіграють помітної ролі у світовій економіці.

Усі види міжнародних валютно-фінансових потоків вини­кають на основі угод і домовленостей, визначаються певними економічними законами та міжнародним порядком.

Ще одним важливим аспектом економічної категорії міжнародних фінансів є їхня суспільно-економічна роль, або функції, які вони виконують при здійсненні міжнародної


Теорія фінансів -«v.■■" f-


ТЕМА 8. Міжнародні фінанси


 


фінансової політики. До функцій міжнародних фінансіввідно­
сять
розподільчу та контрольну. ,

Розподільча функція.її суть полягає в грошовому роз­поділі й перерозподілі світового продукту через механізм міжнародних фінансів. Механізм розподілу й перерозподілу має певні об'єктивні та суб'єктивні закономірності.

До об'єктивних закономірностейвідносять такі:

? капітал обертається відповідно до закону про­порційного розвитку;

? потоки грошових коштів знаходяться в русі у пошуку найвищої норми прибутку;

♦ отримання прибутку завжди пов'язано з ризиком.
Суб'єктивними чинниками,що впливають на механізм

розподілу, є політичні й особисті інтереси суб'єктів міжнарод­них фінансів. Об'єктивні та суб'єктивні закономірності мо­жуть збігатися або бути різноспрямованими.

Розподільча функція передбачає дві основні роліміжна­родних фінансів: обмін і перерозподіл вартості між держава­ми. Перша роль виконується, коли на противагу грошовим по­токам рухається товар. Друга - коли акумулюються і транс­формуються грошові фонди між державами. У поєднанні цих двох ролей і виявляється розподільча функція.

Контрольна функція.Суть її полягає в тому, що в будь-який час і на будь-якому етапі є можливість здійснювати облік та аналіз руху світового суспільного продукту в грошовій (універсальній, зіставній) формі, оскільки міжнародні фінан­си відображають рух суспільного продукту саме в грошовій формі. Зібрану під час цього обліку й проаналізовану інфор­мацію можна використовувати як орієнтир для швидкого прийняття подальших адекватних рішень щодо міжнародних фінансів, а також для опрацювання суб'єктами міжнародних фінансових відносин поточної та стратегічної політики своєї діяльності. На ефективну реалізацію цієї функції впливає як політика держави, характер і рівень її економічного розвитку,


технічне оснащення процесу збирання й оброблення інфор­мації, так і ступінь розуміння можливості практичної ре­алізації контрольної функції.

У функціях міжнародних фінансів відбивається основне їх призначення - ефективно обслуговувати міждержавний рух товарів і послуг та перерозподіл грошового капіталу між кон­куруючими агентами світового ринку, а також вчасно подава­ти сигнали про стан світової фінансової кон'юнктури.

Рис. 13. Загальна система мізкнародних фінансів

Загальну систему міжнародних фінансів формує кілька сфер міжнародних фінансових відносин: міжнародний фінансо­вий ринок, міжнародні платіжні розрахунки та їх баланси, міжнародні валютні операції, міжнародні валютні системи, міжнародні організації та інституції, регулювання міжнарод­них фінансів(рис. 13). Усі сфери у взаємодії формують певний механізм функціонування міжнародних фінансів, який постійно розвивається. На нього впливають рівень еко­номічного розвитку та характер зовнішньоекономічної діяль­ності країн, поточні й довгострокові пріоритети держави та ін.


Теорія фінансівПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.173 (0.011 с.)