Позабюджетні фонди органів місцевого самоврядуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Позабюджетні фонди органів місцевого самоврядуванняЗ розширенням можливостей місцевих органів влади об'єднувати кошти підприємств і місцевих бюджетів на розвиток соціальної інфраструктури актуальною є проблема об'єднання цих коштів. Одним з можливих шляхів концентрації коштів підприємств на фінансування загальнорегіональних заходів ви­явилося утворення цільових фондів місцевого самоврядування. Ці фонди можуть утворюватися за рахунок таких джерел:

? добровільних внесків і пожертвувань громадян, підприємств, об'єднань, організацій та установ;

? доходів від продажу об'єктів міської, районної кому­нальної власності, від продажу населенню квартир і будинків, що належать до комунальної власності;

? доходів від цінних паперів, що придбані за рахунок міських і районних позабюджетних фондів;

? доходів від місцевих позик і місцевих грошовр-речо-вих лотерей;

? штрафів, які можуть встановлюватися місцевими ра­дами для фізичних і юридичних осіб;

? доходів від реалізації безхазяйного і конфіскованого майна;

42$


Теорія фінансів

? платежів і штрафів за забруднення навколишнього се­редовища, нераціональне використання природних ресурсів, розміщення відходів та інших платежів за порушення законо­давства про охорону навколишнього середовища, санітарних норм і правил, що визначаються відповідно до нормативів, за­тверджених місцевими радами;

? плати за реєстрацію суб'єктів підприємницької діяль­ності;

? орендної плати за землю;

? коштів соціального розвитку підприємств, об'єднань, організацій та установ, що виділяються на соціальний розви­ток тих житлових районів, де проживає відповідна кількість їхніх працівників;

? інших зборів, платежів і штрафів, що вводяться і при­значаються міською та районними радами.

Фонди місцевого призначення створюються на основі рішень місцевих органів влади. Кошти фондів акумулюються на соціальних рахунках, які відкриваються в установах банків, івилученню не підлягають.

Мобілізовані кошти можуть бути передані на будівництво об'єктів соціально-побутового призначення; благоустрій міст; фінансування планових витрат, якщо не виконаний плановий розмір доходів; витрати пов'язані з перевитратами встановле­ного кошторису і нормативів.

Кошти, отримані за рахунок внесків підприємств, повинні бути використані на створення й утримання об'єктів місцево­го призначення.

Значення соціальних фондів для фінансової системи в ринкових умовах

У фінансовій системі України спеціальні фонди займають важливе місце. Ці фонди концентрують у своєму розпоряд­женні майже чверть усіх фінансових ресурсів держави. Кошти цих фондів витрачаються, як правило, на соціальні потреби,


_________ ТЕМА 12. Спеціальні фонди в умовах ринкових відносин

вони дають змогу насамперед підтримувати життєвий рівень значної частини населення, які вже не працюють за віком, у зв'язку з втратою працездатності або безробіттям. Ці фонди сприяють локалізації негативних соціальних виявів у суспільстві, допомагають певним громадянам перекваліфіку­ватися тощо.

Спеціальні фонди, як правило, мають цільовий характер. Так, Фонд соціального страхування використовується для ви­плати пенсій, кредитні фонди - для надання кредитів підприємцям, інноваційний фонд фінансує нові проекти, ство­рення нових виробництв і технологій. Тому актуальним є пи­тання наукового обґрунтування обсягу, призначення й цільово­го використання фондів, а також контролю за цим процесом.

Досвід розвинутих країн свідчить, що у фінансовій сис-, темі важливу роль відіграють спеціальні фонди, які виконують | насамперед економічні й соціальні функції. Використовуючи Ц кошти цих фондів, держава може втручатися в процеси вироб­ництва, надавати субсидії і кредити підприємствам, а також зовнішні позики, забезпечувати населення соціальними по­слугами.

Залежно від цілей використання спеціальні фонди І поділяютьсяна економічні, науково-дослідні, кредитні, соціальні, страхування, міждержавні.

Економічні фонди мають своїм призначенням регулювання господарського життя, наприклад, інвестиційні, кон'юнктурні. Кошти таких фондів використовуються на фінансування при­ватних компаній і малорентабельних державних підприємств, особливо в періоди циклічних криз. Допомога надається у ви­гляді субсидій і пільгових кредитів.

У США функціонує фонд перебудови й розвитку еко­номіки, який формується за рахунок коштів федерального бюд­жету. Головне його завдання - страхування банківських опе­рацій в інтересах приватних промислових компаній. Цей фонд стимулює приватний бізнес, особливо в період спаду вироб­ництва. Велике значення тут мають регіональні фонди, які нада-


Теорія фінансів

ють допомогу підприємцям штатів. Кожний штат має спеціаль­ний фонд агентства економічного розвитку, метою якого є фінансова підтримка підприємств, як правило у прямій формі.

Найважливішим серед економічних фондів Японії є інвес­тиційний бюджет, або програма державних інвестицій і позик. Найбільший фонд - це інвестиційний бюджет, що являє собою кошторис субсидій і кредитів держави суспільним корпораціям. Його обсяг сягає половини державного бюджету. Він фор­мується з коштів ощадного, страхових, пенсійних та інших дер­жавних фондів і використовуються для фінансування держав­ного сектора у формі субсидій і пільгових кредитів. Державні корпорації створюють умови для функціонування приватного капіталу за допомогою політики низьких цін і тарифів. Таким чином, інвестиційний бюджет, обслуговуючи ці корпорації, підтримує через них широку сітку приватних компаній.

Розвиток НТР зумовлює необхідність створення науково-дослідних фондів для фінансування наукових досліджень у промисловості, будівництві, а також для утримання держав­них наукових центрів, що ведуть фундаментальні досліджен­ня. У США діє два великих фонди: національний науковий фонд (ННФ) і науковий фонд бюро стандартів (НФБС).

Кошти ННФ формуються за рахунок надходжень із феде­рального бюджету, відрахувань з прибутків промислових підприємств, а також внесків університетів і коледжів. Витра­чаються на фінансування програм у галузі фундаментальних досліджень, на премії вченим за наукові дослідження, на будівництво наукових центрів, підготовку кадрів.

НФБС фінансує компанії, які проводять експерименти і доводять наукові дослідження до їх практичного використання.

Кредитні фонди - це ресурси, що знаходяться в розпоряд­женні державних банків, ощадних кас, інших кредитних за­кладів, надаються на умовах повернення й сплати процентів. Переважне право користуванням такими фондами мають юридичні особи, що виконують державні замовлення або пра­цюють у відповідності з державними програмами розвитку


_________ ТЕМА 12. Спеціальні фонди в умовах ринкових відносин

країни. Кредитні фонди мають велике значення у Франції, до них належать фонди Банку країни, Банку зовнішньої торгівлі.

Соціальні фонди створюються з метою надання соціальних послуг населенню. Зростання чисельності найманих працівників внаслідок розвитку виробництва, збільшення роз­риву в інтересах різних соціальних груп суспільства, зумовле­ного НТР, загальне старіння населення країн об'єктивно при­вели до необхідності збільшення фондів соціального страху­вання. В останні десятиріччя обсяг соціальних фондів промис­лово розвинутих країн збільшився у п'ять-шість разів. Це дало можливість підвищити соціальні виплати. Соціальні фонди утворюються за рахунок трьох джерел: страхових внесків заст­рахованих, підприємців і субсидій держави.

Так, у США існує велика кількість соціальних фондів різного адміністративного підпорядкування для здійснення соціальних програм. Найбільшими є три загальнонаціональні фонди: Фонд страхування по старості, інвалідності і на випа­док втрати годувальника; Фонд страхування державних служ­бовців; Фонд допомоги тим, хто її потребує.

Фонди соціального страхування в Німеччині налічують велику кількість автономних фондів, які охоплюють окремі види страхування, - Фонд пенсійного страхування робітників і службовців, Фонд страхування на випадок хвороби, Фонд страхування на випадок безробіття. У Великій Британії функціонує два основних соціальних фонди: Фонд національ­ного страхування і Пенсійні фонди державних підприємств. У Японії налічується чотири великих фонди: Фонд страхування здоров'я, Фонд національних пенсій, Фонд страхування від виробничого травматизму, Фонд страхування від безробіття.

Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення фондів цільовогопризначення та назвіть принципи їх формування.

2. Наведіть класифікацію державних цільових фондів.

4і


Теорія фінансів

3. У чому полягає специфіка постійних (тимчасових) фондів?

4. Назвіть основні джерела фінансування державних цільових фондів.

5. Мета та завдання створення Пенсійного фонду Ук­раїни.

6. На фінансування яких заходів спрямовані кошти Пенсійного фонду України?

7. Назвіть джерела формування фондів місцевого само­врядування.

8. Для чого створено фонд загальнообов'язкового соціаль­
ного страхування на випадок безробіття та які джерела його
формування?

9. Які джерела формування та напрями використання
фонду соціального страхування з тимчасової втрати працез­
датності?

, 10. Прокоментуйте значення державних цільових фондів Ірля фінансової системи України.

Тести

1. Виділіть, які цільові фонди належать до соціальних:

а) Пенсійний фонд;

б) Державний дорожній фонд України;

в) Фонд Чорнобиля;

г) Державний фонд охорони навколишнього природного
середовища (та ін.);

д) Фонд соціального страхування з тимчасової втрати пра­
цездатності.

2. Методами мобілізації коштів до цільових фондів є:

а) спеціальні податки і збори;

б) кошти державного бюджету і кредит;

в) міжнародні фінансові інвестиції;

г) правильні відповіді а, б;

д) немає правильної відповіді.


_________ ТЕМА 12. Спеціальні фонди в умовах ринкових відносин

3. За критерієм відносин з державним бюджетом державні
цільові фонди поділяються на:

а) постійні та тимчасові;

б) бюджетні і позабюджетні;

в) правильні відповіді а і б;

г) немає правильної відповіді.

4. Позабюджетні фонди - це:

а) фінансові ресурси, які знаходяться в Державному бюд­
жеті;

б) фінансові ресурси, які знаходяться в місцевих бюджетах;

в) фінансові ресурси, які не входять до складу Державно­
го бюджету.

г) правильної відповіді немає.

5. Основними джерелами фінансування Пенсійного фон­
ду Україні є:

а) обов'язкові відрахування юридичних і фізичних осіб до
складу доходів фондів;

б) обов'язкові внески певними категоріями юридичних і
фізичних осіб коштів до фондів на визначених умовах їх вико­
ристання;

в) доходи, що надходять у фонди від розміщення тимчасо­
во вільних коштів у комерційних банках;

г) немає правильної відповіді.

6. Грошові кошти Пенсійного фонду України використо­
вуються на фінансування таких заходів:

а) виплата соціальних і трудових пенсій - за віком, за
інвалідністю, при втраті годувальника, за вислугу років та ін.;

б) виплата допомоги по догляду за дитиною та щомісячна
допомога на кожну дитину при досягненні нею віку, встанов­
леного чинним законодавством;

в) відновлення здоров'я та працездатності потерпілим від
нещасних випадків;


Теорія фінансів


г) проведення профілактичних заходів, спрямованих на
запобігання нещасних випадків на виробництві;

д) правильної відповіді немає.

7. На державному рівні основними напрямами викорис­
тання фонду загальнообов'язкового соціального страхування
є:

а) розвиток центрів підготовки, навчання та про­
форієнтації вивільнюваних працівників;

б) проведення наукових досліджень з проблем рівноваги
ринку праці й зайнятості населення;

в) підвищення пенсій у зв'язку зі змінами індексу спожив­
чих цін і зростанням заробітної плати;

г) усі відповіді правильні;

д) немає правильної відповіді.

8. Фонди місцевого призначення створюються на основі:

а) рішення місцевих органів влади;

б) постанов Кабінету Міністрів України;

в) указів Президента України;

г) законів України;

д) немає правильної відповіді.

9. За методами створення страхові фонди можуть бути:

а) добровільними;

б) матеріальними;

в) обов'язковими;

г) грошовими.

10. Страхові фонди створюються:
а) на підприємствах;

,б) при Кабінеті Міністрів;

в) у міністерстві;

г) при місцевих органах самоврядування.

4$2.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.013 с.)