Витрати і доходи підприємства, їх класифікаціяМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Витрати і доходи підприємства, їх класифікаціяВитрати підприємства- фінансова категорія, що характе­ризує в грошовій та матеріальній формах оцінку господарської діяльності (підготовка, організація й здійснення процесів ви-


Теорія фінансів


ТЕМА 5. Фінанси підприємств


 


робництва та реалізації продукції, товарів), фінансової й соціальної діяльності. Згідно із Законом України "Про оподат­кування прибутку підприємств" від 22 травня 1997 р. (із зміна­ми) валові витрати виробництва та обігу (далі - валові витра­ти) визначаються як сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійсню­ваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які за­куповуються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяль­ності.

За напрямами фінансування витрати можна поділити на:

? виробництво і реалізацію продукції;

? відтворення основних засобів;

? операційні заходи;

? соціальні цілі.

За джерелами фінансування витрати поділяються на:

? забезпечені власними фінансовими ресурсами;

? покриті позиченими коштами;

? здійснені за рахунок залучених коштів.

З точки зору фінансової діяльності до витрат належать усі реально понесені витрати. З позиції оподаткування витрати поділяються на ті, що відносяться на собівартість, і ті, що здійснюються за рахунок прибутку. Із цих позицій до валових витрат відносять лише ті витрати підприємства, без яких про­цес виробництва й реалізації неможливий.

Вищеназваний закон визначає валовий доходяк загальну суму доходу платника податку від усіх видів діяльності, отри­маного (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території Ук­раїни, її континентальному шельфі, морській економічній зоні, так і за її межами.

Доходи підприємстваможна поділити на такі групи:

від основної (операційної) діяльності - виручка від ре­
алізації продукції, товарів, робіт, послуг;


 

? від іншої операційної діяльності - реалізація оборот­них активів, іноземної валюти; від операційної оренди, операційних курсових різниць; одержані пені, штра­фи, неустойки; від списання кредиторської заборгова­ності, одержані гранди, субсидії, інші доходи;

? від здійснення фінансових операцій - від спільної діяльності, інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства, одержані дивіденди, одержані доходи за облігаціями тощо;

? від іншої звичайної діяльності - реалізація фінансових інвестицій, основних засобів, нематеріальних активів; безоплатно одержаних оборотних активів тощо;

? від надзвичайних подій: відшкодування збитків від над­звичайних подій; інші надзвичайні доходи.

Отже, грошові доходи підприємств відіграють значну роль у процесі кругообігу коштів. Доходи формуються в результаті економічних взаємовідносин суб'єктів господарювання. Рівень доходів підприємств визначається головним чином рівнем цін на товари, що встановлюється на ринку. Для нор­мальної діяльності підприємства важливо, щоб обмін був еквівалентним. Відшкодовуючи авансовані у виробництво вкладення, формуючи доходи й грошові фонди, вони створю­ють економічні умови для нового циклу виробництва та ре­алізації продукції, удосконалення й розширення власного гос­подарства, збільшення власного капіталу.

Фінансові результати та фактори, що впливають на них

Фінансові результати - це зіставлення валових доходів і валових витрат, регламентованих податковим законодавст­вом.

Перевищення валових доходів над витратами забезпечує прибуток; перевищення витрат над доходами -- збиток.


 
Теорія фінансів


ТЕМА 5. Фінанси підприємств


 


Прибуток — найважливіша фінансова категорія, що відоб­ражає позитивний фінансовий результат господарської діяль­ності підприємства, характеризує ефективність виробництва ів кінцевому рахунку свідчить про обсяг та якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Од­ночасно прибуток впливає на зміцнення комерційного розра­хунку, інтенсифікацію виробництва за будь-якої форми влас­ності. Він є джерелом не лише забезпечення внутрішньогоспо­дарських потреб підприємств, а й формування бюджетних ре­сурсів держави.

Різнобічне значення прибутку посилюється з переходом економіки України до ринкових умов господарювання. Підприємства недержавної форми власності, отримавши фінансову самостійність і незалежність, мають право вирішу­вати, на які цілі і в яких розмірах спрямовувати прибуток, що залишився після сплати податків до бюджету й інших обов'яз­кових платежів і відрахувань.

Прибуток - мета підприємницької діяльності й водночас - джерело витрат для розвитку виробництва. Це одна з основ­них фінансових категорій ринкової економіки.

У прибутку концентруються фінансові інтереси усіх суб'єктів підприємницької діяльності, він характеризує ефек­тивність виробництва, свідчить про примноження фінансових ресурсів.

Господарюючий суб'єкт самостійно визначає напрям ви­користання тієї частини прибутку, яка залишилася в його роз­порядженні. При цьому порядок розподілення й використан­ня прибутку на підприємствах фіксується в його статуті та визначається положенням, розробленим відповідними еко­номічними службами підприємства і затвердженим його керівництвом.

Згідно зі статутом, підприємства можуть використовувати прибуток, який залишився в їх розпорядженні, на поповнення статутного капіталу, на утворення й поповнення резервного


капіталу, а також направляти навиплату дивідендів та на інші цілі.

Оскільки одержаний прибуток (збиток) є інтегральним
показником, то на нього мають вплив різні фактори:;■*

1. Макроекономічні (зовнішні):

? природні умови;

? державне регулювання цін,тарифів, відсотків, подат­кових ставок і пільг;

? ринкова кон'юнктура.

2. Мікроекономічні (внутрішні):

? обсяги виробництва;

? собівартість продукції;

? рівень ефективності використання виробничих ре­сурсів підприємства;

? якість продукції;

? рівень організації праці;

♦ ефективність використання фінансових ресурсів.
При здійсненні фінансово-господарської діяльності ці

фактори перебувають у тісному взаємозв'язку та взаємозалеж­ності. "Прямий" вплив на величину собівартості продукції, а, отже, й прибутку, пов'язаний з тим, наскільки раціонально економно витрачаються матеріальні ресурси - адже частина матеріальних витрат у складі собівартості становить від 60 -90%. У свою чергу використання матеріальних ресурсів зале­жить від ритмічності поставок, наявності необхідних оборот­них коштів, матеріаловіддачі, економії ресурсів. Рівень вико­ристання такого виробничого ресурсу, як праця залежить від рівня кадрового забезпечення підприємства, продуктивності праці. Використання основних засобів характеризується фон­довіддачею, забезпеченістю основними фондами, технічним озброєнням праці.

Такий фактор впливу, як собівартість залежить,у свою чергу, від двох основних факторів:


 
Творітфінансів


ТЕМА 5. Фінанси підприємств


 


♦ ' структури складових витрат;

♦ цін на ресурси.

Цінина продукцію,послуги, роботипідприємства зале­жатьвід таких складових:

? собівартості виробництва;

? якості продукції;

? цін конкурентів;

? каналу просування на ринок.

Таким чином, формування фінансових результатів визна­чається великою кількістю факторів, що характеризують різні сторони фінансово-господарської діяльності підприємств.

Питання для самоперевірки

1. Розкрийте економічну сутність фінансів підприємств.

2. У чому полягає призначення фінансів підприємств?

3. Які є спільні й відмінні ознаки фінансів державних і недержавних підприємств?

4. Розкрийте зміст і завдання організації фінансів підприємства.

5. Як саме галузева специфіка діяльності підприємства та його форма власності впливають на особливості організації фінансової роботи?

6. Назвіть джерела формування фінансових ресурсів підприємства.

7. Які види бюджетних асигнувань може одержувати дер? жавне підприємство?

8. Як здійснюється фінансове забезпечення відтворення основних засобів?

9. Схарактеризуйте фінансові аспекти формування і ви­користання обігових коштів.

10. За рахунок чого формуються доходи підприємства?

11. Які існують напрями витрат?

12. Як формуються фінансові результати діяльності підприємства?


 

13. Які чинники впливають на формування фінансових ре­зультатів підприємства?

14. Які напрями удосконалення системи управління фінансами підприємства Ви можете назвати?

Тести

1. Право розпоряджатися одержаною виручкою від ре­
алізації виробничої продукції належить:

а) засновникам підприємства;

б) найманим працівникам;

в) керівництву;

г) кредиторам підприємства;

д) усі відповіді правильні.

2. Учасники товариства з додатковою відповідальністю
відповідають за борги підприємства:

а) у межах належних їм акцій;

б) усім належним їм майном;

в) у межах належних їм внесків і майном у розмірі, кратно­
му внеску;

г) у межах належних їм внесків;

д) немає правильної відповіді.

3. Формування необхідного обсягу фінансових ресурсів з
метою використання їх у процесі поточної виробничої діяль­
ності та забезпечення розвитку в наступному періоді є основ­
ною метою:

а) фінансів акціонерного підприємства;

б) фінансів командитного товариства;

в) фінансів приватного підприємства;

г) фінансів державного підприємства;

д) фінансів підприємницьких структур.

18*


Теорія фінансів


ТЕМА 5. Фінанси підприємств


 


4. Завданням фінансів підприємств в їх операційній,
фінансовій та інвестиційній діяльності можна вважати:

а) прибутковість діяльності;

б) раціональне зниження витрат;

в) випуск конкурентоспроможної продукції;

г) уникнення банкрутства та втрат фінансових ресурсів;

д) усі відповіді правильні.

5. Основою, базисом усієї фінансової системи держави дег
централізовані фінанси:

а) населення;

б) підприємств;

в) держави;

г) фінансового ринку;

д) банків та інших фінансово-кредитних установ.

6. Систематичне одержання прибутку підприємством пе­
редбачає підпорядкування організації фінансів підприємств
таким принципам:

а) здійснення державного контролю за всією фінансово-
господарською діяльністю підприємства;

б) оптимальне формування й використання фінансових
ресурсів підприємством;

в) самоокупність та самофінансування;

г) зацікавленість у підсумках фінансово-господарської
діяльності;

д) усі відповіді правильні.

7. Кредитні відносини між комерційним банком і
підприємством можна віднести до такої групи фінансових
відносин:

а) внутрішніх;

б) зовнішніх;

в) відомчих;


г) постійних;

д) немає правильної відповіді. "•;

8. Назвіть функцію фінансів підприємств, об'єктивною ос­
новою якої є управлінський облік витрат на виробництво та
реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг, фор­
мування доходів та грошових фондів підприємства та їх вико­
ристання:

а) стимулююча;

б) контрольна;

в) забезпечуюча;

г) фіскальна;

д) розподільча.

9. Інвестиційна діяльність приватного підприємства може
здійснюватися за рахунок:

а) власних фінансових ресурсів;

б) позичених фінансових коштів;

в) залучених фінансових коштів;

г) безплатних і благодійних внесків, пожертвувань ор­
ганізацій, підприємств і громадян;

д) бюджетних інвестиційних асигнувань;
є) усі відповіді правильні.

10. Фінансова діяльність підприємства здійснюється за
такими основними напрямами:

а) фінансове прогнозування та планування;

б) аналіз і контроль за виробничо-господарською
діяльністю;

в) оперативна, поточна фінансово-економічна робота;

г) а, б, в разом;

д) немає правильної відповіді.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.02 с.)