Процентні витрати за операціями з фізичними особами
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Процентні витрати за операціями з фізичними особами7040 А Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб

 

7041 АП Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб

 

705 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу

 

7050 АП Процентні витрати за короткостроковими цінними

паперами власного боргу, емітованими банком, крім

ощадних (депозитних) сертифікатів

 

7051 АП Процентні витрати за довгостроковими цінними паперами

власного боргу, емітованими банком, крім ощадних

(депозитних) сертифікатів

 

7052 АП Процентні витрати за короткостроковими ощадними

(депозитними) сертифікатами власного боргу,

емітованими банком

 

7053 АП Процентні витрати за довгостроковими ощадними

(депозитними) сертифікатами власного боргу,

емітованими банком

 

7054 АП Процентні витрати за ощадними (депозитними)

сертифікатами на вимогу, емітованими банком

 

7055 АП Процентні витрати за зобов'язаннями

за привілейованими акціями, емітованими банком

 

706 Процентні витрати за кредитами, що отримані від

Міжнародних та інших організацій

 

7060 АП Процентні витрати за короткостроковими кредитами, що

отримані від міжнародних та інших організацій

 

7061 АП Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що

отримані від міжнародних та інших організацій

 

Процентні витрати за операціями з небанківськими

Фінансовими установами

 

7070 А Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських

фінансових установ

 

7071 АП Процентні витрати за строковими коштами небанківських

фінансових установ

 

Процентні витрати за операціями з філіями банку

 

7080 А Процентні витрати за операціями з філіями банку

 

Інші процентні витрати

 

7096 А Процентні витрати за субординованим боргом

 

7099 А Інші процентні витрати

 

71 Комісійні витрати

710 Комісійні витрати

 

7100 А Комісійні витрати на розрахунково касове

обслуговування

 

7101 А Комісійні витрати на кредитне обслуговування

 

7103 А Комісійні витрати за операціями з цінними паперами

 

7104 А Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та

ринку банківських металів

 

7106 А Комісійні витрати на довірче обслуговування

 

7108 А Комісійні витрати за позабалансовими операціями

 

7109 А Інші комісійні витрати

 

718 Комісійні витрати за операціями з філіями банку

 

7180 А Комісійні витрати за операціями з філіями банку

 

73 Інші операційні витрати

Витрати від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії

7310 А Витрати від інвестицій в асоційовані компанії

 

7311 А Витрати від інвестицій у дочірні компанії

 

738 Інші операційні витрати за операціями з філіями банку

7380 А Інші операційні витрати за операціями з філіями банку

 

739 Інші операційні витрати

 

7390 А Витрати під час первісного визнання фінансових

активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива

 

7391 А Витрати на інкасацію та перевезення цінностей

 

7392 А Витрати на аудит

 

7394 А Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної

нерухомості

 

7395 А Витрати на оперативний лізинг (оренду)

 

7396 А Витрати за отриманими консультаційними послугами

фінансового характеру

 

7397 А Штрафи, пені, що сплачені банком

 

7398 А Витрати під час первісного визнання фінансових

зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж

справедлива

 

7399 А Інші операційні витрати

 

74 Загальні адміністративні витрати

740 Витрати на утримання персоналу

 

7400 А Основна і додаткова заробітна плата

 

7401 А Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне

соціальне страхування

 

7403 А Матеріальна допомога та інші соціальні виплати

 

7404 А Витрати на підготовку кадрів

 

7405 А Витрати на спецодяг та інші засоби захисту

працівників

 

7409 А Інші витрати на утримання персоналу

 

741 Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім

Податку на прибуток

 

7410 А Податок на додану вартість

 

7411 А Податок на землю

 

7418 А Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних

осіб

 

7419 А Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім

податку на прибуток

 

742 Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних

активів

 

7420 А Витрати на утримання власних основних засобів і

нематеріальних активів

 

7421 А Витрати на утримання основних засобів, що отримані у

лізинг (оренду)

 

7423 А Амортизація

 

743 Інші експлуатаційні та господарські витрати

 

7430 А Витрати на комунальні послуги

 

7431 А Господарські витрати

 

7432 А Витрати на охорону

 

7433 А Інші експлуатаційні витрати

 

744 Витрати на телекомунікації

 

7440 А Витрати на СЕП

 

7441 А Витрати на інші системи банківського зв'язку

 

7442 А Поштово телефонні витрати

 

745 Інші адміністративні витрати

 

7452 А Витрати на відрядження

 

7454 А Представницькі витрати

 

7455 А Витрати на маркетинг і рекламу

 

7456 А Спонсорство та доброчинність

 

7457 А Інші адміністративні витрати

 

749 Інші витрати

 

7490 А Негативний результат від вибуття нематеріальних

активів та основних засобів

 

7491 АП Втрати від уцінки запасів на продаж

 

7499 А Інші витрати

 

77 Відрахування в резерви

Відрахування в резерви

 

7700 АП Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість

за операціями з банками

 

7701 АП Відрахування в резерви під заборгованість інших

банків

 

7702 АП Відрахування в резерви під заборгованість за наданими

кредитами клієнтам

 

7703 АП Відрахування в резерви під знецінення цінних паперів

у портфелі банку на продаж

 

7704 АП Відрахування в резерви під знецінення цінних паперів

у портфелі банку до погашення

 

7705 АП Відрахування в резерви за дебіторською заборгованістю

та іншими активами банку

 

7706 АП Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків

і втрат

 

772 Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими

доходами

 

7720 АП Відрахування в резерви під заборгованість за

нарахованими доходами


79 Податок на прибуток

Податок на прибуток

 

7900 АП Податок на прибуток

Клас 8. Управлінський облік

Клас 9. Позабалансові рахунки
90 Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій 900 Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банкам
9000 А Гарантії, що надані банкам 9001 А Підтверджені акредитиви 9002 А Акцепти, що надані банкам 9003 А Авалі, що надані банкам 901 Гарантії, що отримані від банків 9010 П Прості гарантії, що отримані від банків 9015 П Контргарантії, що отримані від банків 902 Гарантії, що надані клієнтам 9020 А Гарантії, що надані клієнтам 9023 А Авалі, що надані клієнтам 903 Гарантії, що отримані від клієнтів 9030 П Прості гарантії, що отримані від Уряду України 9031 П Прості гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України 9036 П Контргарантії, що отримані від клієнтів 91 Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані 910 Зобов'язання з кредитування, що надані банкам 9100 А Зобов'язання з кредитування, що надані банкам 911 Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків 9110 П Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків 9111 П Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій 912 Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам 9122 А Непокриті акредитиви 9129 А Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам 92 Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами 920 Валюта та банківські метали до отримання 9200 А Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот 9201 А Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування 9202 А Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами в торговому портфелі банку 9203 А Валюта та банківські метали до отримання за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування 9204 А Валюта та банківські метали до отримання за опціонними контрактами в торговому портфелі банку 9206 А Валюта та банківські метали до отримання за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування 9207 А Валюта та банківські метали до отримання за ф'ючерсними контрактами в торговому портфелі банку 921 Валюта та банківські метали до відправлення 9210 П Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот 9211 П Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування 9212 П Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами в торговому портфелі банку 9213 П Валюта та банківські метали до відправлення за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування 9214 П Валюта та банківські метали до відправлення за опціонними контрактами в торговому портфелі банку 9216 П Валюта та банківські метали до відправлення за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування 9217 П Валюта та банківські метали до відправлення за ф'ючерсними контрактами в торговому портфелі банку 93 Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну 930 Цінні папери до отримання за операціями андеррайтингу 9300 А Вимоги за андеррайтингом цінних паперів 931 Цінні папери до відправлення за операціями андеррайтингу 9310 П Зобов'язання за андеррайтингом цінних паперів 935 Активи до отримання 9350 А Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами 9351 А Активи до отримання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування 9352 А Активи до отримання за форвардними контрактами в торговому портфелі банку 9353 А Активи до отримання за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування 9354 А Активи до отримання за опціонними контрактами в торговому портфелі банку 9356 А Активи до отримання за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування 9357 А Активи до отримання за ф'ючерсними контрактами в торговому портфелі банку 936 Активи до відправлення 9360 П Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами 9361 П Активи до відправлення за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування 9362 П Активи до відправлення за форвардними контрактами в торговому портфелі банку 9363 П Активи до відправлення за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування 9364 П Активи до відправлення за опціонними контрактами в торговому портфелі банку 9366 П Активи до відправлення за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування 9367 П Активи до відправлення за ф'ючерсними контрактами в торговому портфелі банку 95 Інші зобов'язання і вимоги 950 Отримана застава 9500 А Отримана застава 9501 А Заставна за іпотечними кредитами 9503 А Застава за складськими свідоцтвами 951 Надана застава9510 П Надана застава 952 Іпотека 9520 А Земельні ділянки 9521 А Нерухоме майно житлового призначення 9523 А Інші об'єкти нерухомого майна 96 Списана заборгованість та кошти до повернення 960 Не сплачені в строк доходи 9600 А Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками 9601 А Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами 961 Списана у збиток заборгованість за активами 9610 А Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках 9611 А Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями 9613 А Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами 9615 А Списана у збиток дебіторська заборгованість 9617 А Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами 9618 А Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами 962 Кошти до повернення 9620 А Валютні кошти підприємств, організацій, міністерств, відомств і Кабінету Міністрів України, що обліковуються на рахунках у Зовнішекономбанку Росії 9621 А Валютні кошти фізичних осіб, що обліковуються на рахунках у Зовнішекономбанку Росії 97 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні 970 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні 9702 А Цінні папери на зберіганні 9703 А Інші активи на зберіганні 9704 А Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії) 971 Документи з приватизації житлові чеки 9710 А Розрахунки з емісії приватизаційних житлових чеків 9711 А Житлові чеки в установах ВАТ "Ощадбанк" 9712 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації 9713 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим 9714 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно територіальних одиниць 9715 А Розрахунки установ ВАТ "Ощадбанк" за житловими чеками 9717 А Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників 9718 А Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації 972 Документи з приватизації майнові сертифікати 9720 А Розрахунки з емісії приватизаційних майнових сертифікатів 9721 А Майнові сертифікати в установах ВАТ "Ощадбанк" 9722 А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації 9723 А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим 9724 А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним фондом приватизації адміністративно територіальних одиниць 9725 А Розрахунки установ ВАТ "Ощадбанк" за майновими сертифікатами 9726 А Бланки приватизаційних майнових сертифікатів 9727 А Приватизаційні майнові сертифікати, що акумульовані на рахунках фінансових посередників для приватизації майна 9728 А Майнові сертифікати, що акумульовані для розрахунків за приватизоване житло 973 Документи з приватизації земельні бони 9731 А Земельні бони в установах ВАТ "Ощадбанк" 9733 А Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим 9734 А Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно територіальних одиниць 9735 А Розрахунки установ ВАТ "Ощадбанк" за земельними бонами 9737 А Земельні бони, що акумульовані на рахунках фінансових посередників 974 Інші розрахунки 9740 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації за придбане майно 9741 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за придбане майно 9742 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно територіальних одиниць за придбане майно 9743 А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації за приватизоване житло 9744 А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за приватизоване житло 9745 А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно територіальних одиниць за приватизоване житло 9746 А Транзитний рахунок за розрахунковими документами з приватизації 975 Документи з приватизації компенсаційні сертифікати 9751 А Бланки компенсаційних сертифікатів 9752 А Компенсаційні сертифікати, що обертаються на ринку 9753 А Компенсаційні сертифікати, що запропоновані для продажу на біржі 9754 А Компенсаційні сертифікати, що зберігаються в установах банків 9755 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації 9756 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим 9757 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно територіальних одиниць 976 Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ВАТ "Ощадбанк" 9760 А Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ВАТ "Ощадбанк" 977 Різні цінності і документи з приватизації в дорозі 9770 А Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені 9771 А Бланки з приватизації в дорозі 978 Активні рахунки довірчого управління 9780 А Готівкові кошти за операціями довірчого управління 9781 А Поточні рахунки банку управителя з довірчого управління 9782 А Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління 9783 А Цінні папери в довірчому управлінні 9784 А Банківські метали в довірчому управлінні 9786 А Інші активи в довірчому управлінні 9787 А Витрати за операціями довірчого управління 9788 А Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління 979 Пасивні рахунки довірчого управління 9790 П Фонди банківського управління 9791 П Рахунки установників 9792 П Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління 9797 П Доходи від операцій довірчого управління 98 Облік інших цінностей та документів 980 Документи за розрахунковими операціями 9800 А Розрахункові документи за факторинговими операціями 9802 А Акредитиви до виконання 9803 А Розрахункові документи клієнтів, що обліковуються банком відповідно до укладених цивільно правових договорів 9804 А Документи до рахунків клієнтів банку (крім фізичних осіб), що не виконані банком у встановлений законодавством України строк 9805 А Прострочена заборгованість за кредитами, оформлена векселями 9806 А Документи фізичних осіб/до рахунків фізичних осіб, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк 9809 А Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів 981 Інші цінності і документи 9810 А Нерозібрані посилки з цінностями 9811 А Отримані дозволи на випуск цінних паперів 9812 А Погашені цінності 9819 А Інші цінності і документи 982 Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку 9820 А Бланки цінних паперів 9821 А Бланки суворого обліку 983 Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо 9830 А Документи і цінності, прийняті на інкасо 9831 А Документи і цінності, відправлені на інкасо
985 Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі 9850 А Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі 986 Операції з обслуговування кредитів 9860 А Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку 9861 А Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку 989 Документи та цінності в підзвіті та в дорозі 9890 А Бланки цінних паперів в підзвіті 9891 А Бланки цінних паперів в дорозі 9892 А Бланки суворого обліку в підзвіті 9893 А Бланки суворого обліку в дорозі 9898 А Інші цінності та документи в підзвіті 9899 А Інші цінності та документи в дорозі 99 Контррахунки та позабалансова позиція банку 990 Контррахунки для рахунків розділів 90 95 991 Контррахунки для рахунків розділів 96 98 992 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами 9920 АП Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами

За номером рахунка йде ознака синтетичного рахунка: А — активний, П — пасивний; АП — активно-пасивний; КА — контрактивний; КП — контрпасивний.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.02 с.)