Розрахунки за податками та обов'язковими платежамиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунки за податками та обов'язковими платежами 

3620 П Кредиторська заборгованість за податком на прибуток

 

3621 П Відстрочені податкові зобов'язання

 

3622 П Кредиторська заборгованість за податками та

обов'язковими платежами, крім податку на прибуток

 

3623 П Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду

гарантування вкладів фізичних осіб

 

363 Розрахунки з акціонерами (учасниками)


3631 П Кредиторська заборгованість перед акціонерами

(учасниками) банку за дивідендами

 

364 Кредиторська заборгованість за операціями банку з

Фінансовими інструментами

 

3640 П Кредиторська заборгованість з придбання та продажу

іноземної валюти та банківських металів за рахунок

банку

 

3641 П Кредиторська заборгованість за розрахунками за

цінними паперами для банку

 

3648 П Кредиторська заборгованість за операціями з іншими

фінансовими інструментами

 

365 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками

банку

 

3650 П Заборгованість працівникам банку на відрядження

 

3651 П Заборгованість працівникам банку на господарські

витрати

 

3652 П Нарахування працівникам банку за заробітною платою

 

3653 П Утримання з працівників банку на користь третіх осіб

 

3654 П Нараховані відпускні до сплати

 

3658 П Забезпечення оплати відпусток

 

3659 П Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з

працівниками банку та іншими особами

 

366 Субординований борг банку

 

3660 П Субординований борг банку

 

3661 П Облігації, емітовані банком, на умовах

субординованого боргу

 

3666 КП Неамортизований дисконт за субординованим боргом

 

3667 П Неамортизована премія за субординованим боргом

 

3668 АП Нараховані витрати за субординованим боргом

 

367 Інші нараховані витрати

 

3670 П Нараховані витрати за розрахунково касове

обслуговування

 

3678 П Інші нараховані витрати

 

369 Банківські резерви на покриття ризиків і витрат

 

3690 П Резерви за виданими фінансовими зобов'язаннями

 

3699 П Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями

 

Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні

Рахунки

370 Клірингові рахунки

 

3705 АП Клірингові рахунки за розрахунками платіжними

картками

 

371 Дебетові суми до з'ясування

 

3710 А Дебетові суми до з'ясування

 

Кредитові суми до з'ясування

 

3720 П Кредитові суми до з'ясування

 

373 Транзитні рахунки

 

3739 АП Транзитний рахунок за іншими розрахунками

 

38 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

 

3800 АП Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських

металів

 

3801 АП Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та

банківських металів


39 Розрахунки між філіями банку

Розрахунки між філіями банку

 

3900 АП Рахунки філій, що відкриті в банку

 

3901 АП Рахунки, що відкриті для філій банку

 

3902 А Розрахунки за коштами, що надані філіям банку

 

3903 П Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку

 

3904 А Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку

 

3905 П Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій

банку

 

3906 А Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою

між філіями банку

 

3907 П Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою

між філіями банку

 

392 Транзитні рахунки за розрахунками між філіями банку

 

3928 А Транзитні рахунки для дебетових сум, що не були

підтверджені філіями банків, розташованими в Україні

 

3929 П Транзитні рахунки для кредитових сум, що не були

підтверджені філіями банків, розташованими в Україні

Клас 4. Фінансові та капітальні інвестиції

 

41 Інвестиції в асоційовані компанії

 

410 Інвестиції в асоційовані компанії

 

4102 А Інвестиції в асоційовані банки

 

4103 А Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові

установи

 

4105 А Інвестиції в інші асоційовані компанії

 

4108 А Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані

компанії

 

42 Інвестиції в дочірні компанії

Інвестиції в дочірні компанії

 

4202 А Інвестиції в дочірні банки

 

4203 А Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи

 

4205 А Інвестиції в інші дочірні компанії

 

4208 А Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії

 

43 Нематеріальні активи

430 Нематеріальні активи

 

4300 А Нематеріальні активи

 

4309 КА Накопичена амортизація нематеріальних активів

 

431 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи

 

4310 А Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію

нематеріальними активами

 

432 Гудвіл, що виник у результаті придбання

4321 А Гудвіл

 

Основні засоби

Основні засоби

 

4400 А Основні засоби

 

4409 КА Знос основних засобів

 

441 Інвестиційна нерухомість

4410 А Інвестиційна нерухомість

 

4419 КА Знос інвестиційної нерухомості

443 Капітальні інвестиції за основними засобами

 

4430 А Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і

за не введеними в експлуатацію основними засобами

 

4431 А Обладнання, що потребує монтажу

 

45 Інші необоротні матеріальні активи

Інші необоротні матеріальні активи

 

4500 А Інші необоротні матеріальні активи

 

4509 КА Знос інших необоротних матеріальних активів

 

453 Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в

Оперативний лізинг (оренду)

 

4530 А Капітальні інвестиції за основними засобами, що

отримані в оперативний лізинг (оренду)

Клас 5. Капітал банку

 

 

50 Статутний капітал та інші фонди банку

Статутний капітал банку

5000 П Статутний капітал банку

5002 КП Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів

(учасників)

 

5004 П Незареєстрований статутний капітал

 

501 Емісійні різниці та додаткові внески

 

5010 П Емісійні різниці

 

5011 АП Операції з акціонерами

 

502 Загальні резерви та фонди банку

 

5020 П Загальні резерви

 

5021 П Резервні фонди

 

5022 П Інші фонди банку

 

503 Результати минулих років

 

5030 П Нерозподілені прибутки минулих років

 

5031 А Непокриті збитки минулих років

 

504 Результати звітного року

 

5040 П Прибуток звітного року

 

5041 А Збиток звітного року

 

51 Результати переоцінки

Результати переоцінки

 

5100 П Результати переоцінки основних засобів

 

5101 П Результати переоцінки нематеріальних активів

 

5102 АП Результати переоцінки фінансових інструментів у

портфелі банку на продаж

 

5103 П Результати переоцінки інвестицій в асоційовані

компанії

 

5104 АП Результати переоцінки за операціями хеджування

 

5105 АП Результати коригування вартості фінансових

інструментів під час первісного визнання

 

Приписний капітал філії іноземного банку

520 Приписний капітал філії іноземного банку

 

5200 П Приписний капітал філії іноземного банку

 

 

Клас 6. Доходи

60 Процентні доходи

Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному

банку України

 

6000 П Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в

Національному банку України

 

6002 П Процентні доходи за коштами, що надані Національному

банку України за операціями репо

 

6003 АП Процентні доходи за короткостроковими вкладами

(депозитами), що розміщені в Національному банку

України

 

601 Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках

 

6010 П Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в

інших банках

 

6011 П Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені

в інших банках

 

6012 АП Процентні доходи за короткостроковими вкладами

(депозитами), що розміщені в інших банках

 

6013 АП Процентні доходи за довгостроковими вкладами

(депозитами), що розміщені в інших банках

 

6014 П Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані

іншим банкам

 

6015 П Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам

за операціями репо

 

6016 АП Процентні доходи за кредитами овердрафт та

короткостроковими кредитами, що надані іншим банкам

 

6017 АП Процентні доходи за довгостроковими кредитами, що

надані іншим банкам

 

6018 П Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що

наданий іншим банкам

Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам

господарювання

 

6020 П Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані

суб'єктам господарювання

 

6021 П Процентні доходи за кредитами, що надані за

операціями репо суб'єктам господарювання

 

6022 П Процентні доходи за кредитами, що надані за

врахованими векселями суб'єктам господарювання

 

6023 П Процентні доходи за операціями з факторингу із

суб'єктами господарювання

 

6026 АП Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність,

що надані суб'єктам господарювання

6028 П Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що

наданий суб'єктам господарювання

 

6029 АП Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані

суб'єктам господарювання

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.22.242 (0.013 с.)