Дослідження в галузі історії фінансової наукиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дослідження в галузі історії фінансової наукиЩе наприкінці 20-х pp. XX ст. А.І.Буковецький чітко виз­начив стан досліджень у галузі історії фінансової науки, роз-


Теорія фінансів

крив значення історії фінансів для розвитку фінансової теорії, а також проаналізував значний масив зарубіжної та вітчизня­ної фінансової літератури. "Будучи в сім'ї суспільних наук однією з молодших за часом свого виникнення, фінансова наука не може похвалитися великою увагою до її історії, - констату­вав вчений. - До теперішнього часу ще немає наукової праці; яка б давала загальний огляд історії фінансової науки". Порівняння стану досліджень у цій галузі з подібними розроб­ками на ниві історії політичної економії виявило значний ступінь відставання фінансової науки від політичної економії. Написані десятки загальних зведених робіт з політичної еко­номії, а в галузі історії економічних учень існувала значна кількість окремих монографічних праць, в яких давався систе­матичний виклад поглядів представників окремих шкіл і те­орій. У галузі ж вивчення еволюції фінансової думки праця лише розпочиналася.

Заслуга вченого полягала у тому, що він здійснив ґрунтов­не дослідження становлення та розвитку фінансової думки за період XV - початок XX ст. Послідовно витриманий важли­вий теоретико-методологічний принцип: розгляд еволюції фінансової думки у праці АЛ.Буковецького проведено у нероз­ривному зв'язку з розвитком політичної економії (економічної теорії), її концепціями, школами і напрямами. Всередині них виділені та проаналізовані погляди найбільш відомих теоре­тиків на проблеми фінансів. Відтак послідовно розглянуті по­зиції представників меркантилізму, німецької камералістики, фізіократії, класичної політичної економії, історичної школи, соціально-політичної школи і державного соціалізму, суб'єктивної школи (маржиналізму), марксизму та ін. Особ­ливе місце у цьому розгляді зайняла вітчизняна економічна думка. Щоправда, вона ще не диференціювалася від російської. З одного боку, вона відзначалася самобутністю, а з іншого - сильний вплив на неї чинили провідні західноєвро­пейські теоретики.


___________ ТЕМА 2. Становлення та розвиток фінансової науки...

Появу наукової російської літератури в галузі фінансів учені відносили до початку XIX ст. Найбільш цікавою фінан­совою роботою серед написаних російськими прихильниками А.Сміта справедливо вважається праця М.І.Тургенєва "Опыт теории налогов" (1818).А.І.Буковецький характеризував її як систематичну і оригінальну роботу, в якій послідовно прикла­дені загальні начала вчення А.Сміта та І.Бентама до побудови теорії податків. Учений акцентував увагу на таких положен­нях твору М.І.Тургенєва: "Червоною ниткою через всю роботу йде твердження, що лише встановлення свободи гарантує нор­мальний розвиток фінансового господарства. Він надає винят­кового для фінансового господарства значення встановленню правопорядку (готовність сплачувати податки завжди більш помітна у республіках, огида до податків — у державах деспо­тичних). Вкрай характерні останні слова книги: "Вік кредиту настає для всієї Європи. Удосконалення системи кредитної піде поряд з удосконаленням політичного законодавства, особливо -з удосконаленням системи представництва народного".

Прагнення знайти основні шляхи господарського розвитку в началах класичної школи АЛ.Буковецький відніс до так званої епохи російського манчестерства 40-70-х pp. XIX ст. Для неї ха­рактерні насадження капіталістичних відносин, усунення всіх перешкод для розвитку конкуренції, боротьба із залишками фе­одального ладу, заохочення приватної ініціативи і відверте сла­вослів'я капіталізму. Ідеали манчестерської школи наполегливо пропагували такі вчені як І.Я.Горлов (автор першого російсько­го самостійного підручника фінансової науки "Теория финан­сов", 1841), І.К.Бабст, В.П.Безобразов, М.П.Веселовський, А.П.Заблоцький-Десятовський, В.О.Лебедєв. Найбільш видат­ним представником цієї групи АЛ.Буковецький вважав М.Х.Бунге, автора ряду праць про паперові гроші: "О восста­новлении металлического обращения в России", "О возобнов­лении постоянной денежной единицы в России", а також ряду нарисів у галузі фінансової науки: "Государственное счетовод-


Теорія фінансів

ство и финансовая отчетность в Англии" (1890), "Исследованиепо вопросу о восстановлении налога на соль" (1893).

З кінця 70-х pp. XIX ст. спостерігалося значне піднесення вітчизняних досліджень з проблем фінансів і фінансової на­уки. Як зауважив А.Буковецький, одна за другою з'являлися наукові роботи, що за своєю глибиною ні в чому не поступали­ся західноєвропейським науковим працям і які ще й до цього часу залишаються надзвичайно цінними. Разом з тим учений слабкою рисою всієї тодішньої російської літератури вважав науковийеклектизм, проявом якого виступав сильний вплив на неї історичної школи, катедер-соціалізму, соціологічного напряму тощо.

Протягом всього періоду 30-80-х pp. XX ст. історико-еко-номічні дослідження у царині фінансів були нечисленними. Такими вони продовжують залишатись і нині, хоч в останній час і спостерігається певне пожвавлення. Серед історико-еко-номічних робіт відмітимо насамперед працю Б.М.Сабанті "Развитие финансов и финансовой науки в России" (1986).3начний історичний матеріал вміщують також робота В.П.Дяченка "К вопросу о сущности и функциях советских финансов" (1957), в якій подано критичний огляд літератури за період 30-х - першої половини 50-х років, книга А.М.Бірма-на "Очерки теории советских финансов" (1968), що містить огляд літератури за 40-60-і pp., монографії Е.О.Вознесенсько-го "Дискуссионные вопросы теории социалистических финан­сов" (1969), "Финансы как стоимостная категория" (1985), в яких здійснено аналіз різних точок зору радянських учених за період 20-х - першої половини 80-х pp., працю Н.Халова "То­варно-денежные отношения и финансы при социализме" (1990), яка містить розгляд поглядів учених у період 60-80-х pp. В останній час відновлюється дореволюційна традиція -включення у підручники фінансів розгляду питань еволюції фінансової науки. Серед українських вчених це зроблено на­самперед у працях В.Л.Андрущенка та О.Д.Василика.


___________ ТЕМА 2. Становлення та розвиток фінансової науки...Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.52.223 (0.004 с.)