Управління корпоративними фінансамиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Управління корпоративними фінансамиВ умовах ринкової економіки особливого значення набу­вають питання фінансового менеджменту, тобто найбільш ефективного управління фінансовими ресурсами.

В економічно розвинутих країнах наприкінці 90-х років найбільший вплив на фінанси акціонерних товариств і підприємств мали інтернаціоналізація ділових відносин та по­ширення комп'ютерної техніки.

Здійснення ділових операцій у глобальному масштабі по­легшує умови відтворення даної корпорації й поліпшує її фінансовий стан. Це також стосується компаній, які спеціалізуються в сфері надання послуг, включаючи банки, рекламні агентства, бухгалтерські фірми тощо.

Звичайно, завжди будуть функціонувати компанії, орієнтовані лише на національні ринки, але підприємцям слід брати до уваги, що найбільші можливості для успішної діяль­ності мають ті підприємства, які будують свій бізнес у гло­бальному масштабі.

Наприкінці 90-х років подальшого розвитку набули комп'ютерна і телекомунікаційна технології, які вплинули на процес прийняття фінансових рішень. Головні компанії облад­нані системою персональних комп'ютерів, пов'язаних з ло­кальною мережею, з комп'ютерами постачальників і спожи­вачів. Це дає можливість фінансовому менеджеру постійно


Теорія фінансів

обмінюватися необхідною інформацією і приймати раціональні рішення.

Основним завданням фінансового менеджера з мобілізації і використання грошових фондів корпорації є максимізація реальних пасивів й активів. При цьому важливого значення набувають такі питання фінансового менеджменту:

? планування і прогнозування фінансової діяльності кор­порації. Фінансове управління корпорації розроблює фінан­сові прогнози на один і п'ять років за обсягом виробництва та реалізації продукції. Фінансові плани розроблюються для ок­ремих галузевих підрозділів у межах однієї фірми. Основними показниками в процесі фінансового планування є обсяг ре­алізації продукції, прибутку, капітальних вкладень;

? прийняття найбільш ефективних рішень у процесі інве­стування коштів. Компанія, яка успішно функціонує, має постійно зростаючий обсяг реалізації продукції, а це потребує нових інвестицій та розширення виробництва. Фінансовий менеджер повинен визначити оптимальні темпи зростання об­сягу реалізації, структуру залучених засобів, методи їх мобілізації;

? координування фінансової діяльності корпорації з усіма її службами;

? проведення операцій на фінансовому ринку з мобілізації додаткового капіталу, реалізації власних акцій та облігацій.

Національні та транснаціональні корпорації з ор­ганізаційно правовою формою акціонерних товариств мають великі фінансові управління. Головний менеджер з фінансових питань є, як правило, віце-президентом корпорації і безпосе­редньо підзвітний її президенту.

Підлеглими головного менеджера з фінансових питань є головний казначей та головний фінансовий контролер корпо­рації.

Головний казначей займається плануванням фінансових ресурсів корпорацій, розпорядком виручки від реалізації про-


__________________ ТЕМА 4. Організація та управління фінансами

дукції по відповідних фондах, управлінням касовою готівкою, ринковими цінними паперами корпорації, плануванням структури капіталу фірми. Крім того, у віданні казначея знахо­дяться питання оплати праці управлінського персоналу, а та­кож формування і використання пенсійного та резервної^ фондів.

Головний контролер займається розробленням щорічного
звіту корпорації, включаючи звіт про прибутки та збитки,
звітний баланс. Він несе відповідальність за ведення бухгал­
терського обліку, аудиторську діяльність та оподаткування
корпорації. }

Віце-президент з фінансів разом з іншими членами Ради директорів корпорації та її президентом визначає основні на­прями розвитку корпорації: капітальні вкладення, напрями розвитку виробництва, ціни, рівень заробітної плати, кредитну та дивідендну політику.

Керівництво корпорації повинно передбачити не лише ступінь ризику при здійсненні капітальних вкладень і терміни їх окупності, а й форму надходження коштів та те, як нові інве­стиції вплинуть на фінансові результати діяльності корпорації. Головним показником фінансового стану корпорації є ди­наміка курсів акцій. Стійке зростання курсів акцій свідчить про сприятливу фінансову перспективу корпорації, а знижен­ня - про погіршення фінансового стану її, що може призвести до банкрутства. Курс акцій залежить від фази циклу, діяль­ності корпорації щодо підвищення ефективності виробництва, рівня дивідендів на акцію, величини відсотка на ринку позич­кового капіталу. Кожне рішення керівництва корпорацій аналізується з точки зору впливу на ці фактори і через них -на динаміку курсу акцій.

Фінансування розширеного виробництва в корпораціях здійснюється не лише за рахунок амортизаційних відрахувань та нерозподіленого прибутку, а й за рахунок ресурсів, мобілізованих на фінансовому ринку.


Теорія фінансів

Амортизаційні відрахування і прибуток - це власні засоби корпорації, а ресурси, мобілізовані на фінансових ринках, - за­лучені.

Більшість корпорацій залучають необхідні їм кошти на ринку короткострокових і довгострокових кредитів.

Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення поняття "фінансова система".

2. Назвіть і схарактеризуйте основні ланки фінансової системи України.

3. Назвіть специфічні риси фінансової системи.

4. Що таке зведений бюджет і в чому його значення?

5. У чому полягає необхідність управління державними фінансами?

6. Які органи здійснюють управління державними фінан­сами?

7. Які функції покладено на Міністерство фінансів Ук­раїни та Державне казначейство?

8. Які функції виконує Державна податкова адміністрація та Рахункова палата?

9. З якою метою створені цільові фонди в Україні?

10. На що спрямована діяльність фінансового менеджера корпорації?

Тести

1.Основним елементом фінансової системи України є:

а) державні фінанси, фінанси домогосподарств;

б) фінанси підприємств, фінансовий ринок, страхові і ре­
зервні фонди;

в) централізовані і децентралізовані фонди, державний
кредит;

г) усі перелічені в пунктах а, б, в;

д) немає правильної відповіді.


_________________ ТЕМА 4. Організація та управління фінансами

2. Фінанси підприємницьких структур складаються з:

а) фінансів виробничої сфери;

б) фінансів невиробничої сфери;

в) фінансів виробничої і невиробничої сфери;

г) місцевих фінансів;

д) немає правильної відповіді.

3. Валютний ринок, ринок цінних паперів і кредитних ре­
сурсів - це складові:

а) державних фінансів;

б) фінансів підприємств;

в) державного кредиту;

г) фінансового ринку;

д) немає правильної відповіді.

4. Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування вхо­
дять до складу:

а) фінансового ринку;

б) державних фінансів;

в) централізованих фондів;

г) страхових фондів;

д) немає правильної відповіді.

5. До сфери державного управління входять:

а) фінанси суб'єктів господарювання;

б) державні фінанси;

в) усі ланки фінансової системи;

г) фінанси місцевих органів влади;

д) немає правильної відповіді.

6. Управління фінансами в Україні покладено на:

а) Міністерство фінансів;

б) Національний банк України;

в) Міністерство економіки;


 
Теорія фінансів


г) Державне казначейство; vot-

д) немає правильної відповіді.

7. Державне Казначейство підпорядковане:

а) рахунковій палаті;

б) Національному банку України;

в) Міністерству економіки;

г) Міністерству фінансів;

д) немає правильної відповіді.

8. Управління зовнішнім та внутрішнім державним бор­
гом
здійснює:

а) Міністерство фінансів;

б) Національний банк України;

в) Міністерство економіки;

г) Державне казначейство;

д) а, б, в разом;

є) немає правильної відповіді.

9. Діяльність фінансового менеджера корпорації спрямо­
вана на:

а) збільшення реальних пасивів;

б) збільшення реальних активів;

в) а і б разом;

г) контроль використання фінансів;

д) немає правильної відповіді.

10. Фінансовому менеджеру підпорядкований:

а) головний казначей;

б) фінансовий контролер;

в) а і б разом;

г) економічний відділ;

д) немає правильної відповіді.


Тема 5 ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

Основні терміни і поняття

Активи підприємства, амортизація, баланс, бюджетні асигнування, витрати, грошові кошти підприємства, оборотні засоби, основні засоби, пасиви підприємств, самофінансування, статутний капітал, рентабельність, фінанси підприємств, фінансові результати, фінансові ресурси підприємства, доходи.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.01 с.)