Фінансові ресурси підприємств, їх склад і характеристикаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фінансові ресурси підприємств, їх склад і характеристикаГоловною ланкою економіки в ринкових умовах господа­рювання є підприємства як господарюючі суб'єкти. Вони здійснюють виробничу, науково-дослідну й комерційну діяльність, в результаті якої виробляють відповідні види про­дукції, реалізують її, отримують, розподіляють доходи, форму­ють відповідні фонди фінансових ресурсів.

Для здійснення такої діяльності підприємства використав вують окремі види ресурсів: матеріальні, трудові, фінансові, а також грошові кошти. Матеріальні ресурси є основою процесу виробництва. їх формування здійснюється, як правило, за ра­хунок різних джерел: власного капіталу підприємства, позиче­них і залучених фінансових ресурсів (рис.5).

При цьому власні кошти - це кошти підприємств, які постійно знаходяться в обігу й кінцевий строк використання якими не встановлений. Формуються вони за рахунок власно­го капіталу, тобто тієї частини активів підприємства, яка зали­шається після виконання його зобов'язань.


Рис. 5. Склад фінансових ресурсів підприємства

Позичені кошти - це ті, що одержує підприємство на виз­начений термін, за плату й на умовах повернення. Формують­ся вони в основному за рахунок коротко- і довгострокових кредитів банків.

Залучені кошти - це кошти, які не належать підприємствам, але внаслідок діючої системи розрахунків постійно знаходяться в їх обігу. Формуються вони за рахунок усіх видів кредиторської заборгованості підприємства.

Усі види названих джерел беруть участь як у формуванні активів підприємства, так і в здійсненні його виробничо-гос-


 
Теорія фінансів


ТЕМА 5. Фінанси підприємств


 


подарської діяльності з метою одержання відповідного доходу, прибутку.

Отже, під фінансовими ресурсами слід розуміти загальну суму власного, позиченого й залученого капіталу, що використо­вується підприємствами для формування своїх активів і здійснення виробничо-господарської діяльності з метою одер­жання прибутку.

Можна виділити такі основні складові фінансових ре­сурсів підприємства:

? прибуток;

? амортизаційні відрахування;

? обігові кошти;

? бюджетні асигнування;

? надходження з цільових фондів;

? надходження з централізованих корпоративних фондів;

? кредити.

Коротко схарактеризуємо ці види фінансових ресурсів і джерела їх формування.

Прибуток - це грошовий вираз фінансових ресурсів, що створюються підприємствами будь-якої форми власності і на­лежить їм після розподілу доходів від господарської діяль­ності. Прибуток - це найголовніша фінансова категорія на рівні підприємницьких структур, що відображає позитивний фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує ефективність виробництва і в кінцевому рахун­ку свідчить про обсяг і якість виробленої продукції, стан про­дуктивності праці, рівень собівартості. Одночасно прибуток впливає на зміцнення комерційного розрахунку, інтен­сифікацію виробництва при будь-якій формі власності. При­буток також є не лише джерелом забезпечення внутрішнього­сподарських потреб підприємств, а й джерелом формування бюджетних ресурсів держави.

Амортизаційні відрахування - це вид цільових фінансових ресурсів, які відображають перенесення на готову продукцію


частини вартості використовуваних основних засобів і є фінансовими ресурсами підприємства для їх відтворення.

Обігові кошти - частина фінансових ресурсів підприємства, що постійно перебувають у господарському обороті. До них відносять кошти та їх еквіваленти (короткост­рокові високоліквідні фінансові інвестиції), не обмежені у ви­користанні, а також інші активи підприємства (сировина, ма­теріали, готова продукція і т.д.), які призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу або протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Бюджетні асигнування завжди мають суворо визначений порядок використання й можуть надаватися підприємству у формі:

- бюджетних інвестицій - виділення коштів у вигляді капітальних вкладень на розвиток виробництва в пріоритет­них напрямах, які впливають на ефективність економіки країни в цілому;

- бюджетних кредитів - надаються підприємствам дер­жавного сектора економіки на тимчасові потреби в разі фінан­сових ускладнень. Вони здійснюються, як правило, на пово­ротній основі під затверджені проекти використання коштів; можуть бути безпроцентними або з невисокою процентною ставкою;

- державних дотацій - виділення коштів на відшкоду­вання збитків підприємств, коли збитковість є наслідком рин­кової кон'юнктури або політики держави;

- державних субсидій - виділення коштів із бюджету суб'єктам підприємницької діяльності на вирішення конкрет­них завдань у межах спеціальних державних програм розвитку.

Надходження з централізованих корпоративних фондів характеризують внутрішньокорпоративний перерозподіл фінансових ресурсів за принципом сальдо взаємовідносин.

Кредити - фінансові ресурси, які тимчасово надані в ко­ристування та розпорядження підприємства для покриття тимчасових і сезонних потреб виробництва.


Теорія фінансів


ТЕМА 5. Фінанси підприємств


 


Кредит існує в двох формах:

- комерційний (товарний) кредит- це придбання то­варів або послуг із відстрочкою платежу;

- банківський кредит- позичка від банку або інших ус­танов у грошовій формі під певний відсоток.

Склад фінансових ресурсів, їх обсяги залежать від виду й розміру підприємства, виду його діяльності, обсягів вироб­ництва. При цьому обсяг фінансових ресурсів тісно пов'яза­ний з обсягами виробництва, ефективною роботою підприємства. Чим більший обсяг виробництва і вища ефек­тивність роботи підприємства, тим більший обсяг власних фінансових ресурсів, і навпаки.

Наявність достатнього обсягу фінансових ресурсів та їх ефективне використання визначають задовільний фінансовий стан підприємства: платоспроможність, фінансову стійкість, ліквідність і рентабельність. З огляду на це найважливішим завданням підприємств є пошук резервів збільшення власних фінансових ресурсів і найкращого їх використання з метою підвищення ефективності роботи підприємства.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.008 с.)