ТЕМА 8 Природно-ресурсний потенціал і його економічна оцінка 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 8 Природно-ресурсний потенціал і його економічна оцінкаЗадачі рівня складності A

 

1 Умови, без яких розвиток і розміщення виробництва неможливі, називаються:

а) закономірностями РПС;

б) передумовами РПС;

в) умовами ефективного РПС;

г) всі відповіді вірні.

 

2 Грошове вираження господарської цінності природних благ, які визначають за ефективністю їх відтворення – це:

а) грошова оцінка природних ресурсів;

б) оцінка природно-ресурсного потенціалу;

в) економічна оцінка природних ресурсів;

г) технологічна оцінка природних ресурсів.

 

3 Ступінь придатності ресурсів до того чи іншого виду людської діяльності з урахуванням сучасної або перспективної технології їх використання характеризує:

а) грошова оцінка природних ресурсів;

б) оцінка природно-ресурсного потенціалу;

в) економічна оцінка природних ресурсів;

г) технологічна оцінка природних ресурсів.

 

4 Тіла і сили природи, які на певному рівні розвитку продуктивних сил і вивченості можуть бути використані для задоволення потреб людського суспільства у формі безпосередньої участі в матеріальній діяльності – це:

а) природні ресурси;

б) природно-ресурсний потенціал;

в) потенціальні природні ресурси;

г) корисні копалини.

 

5 Види передумов РПС:

а) природні;

б) демографічні;

в) історико-економічні;

г) всі відповіді вірні;

 

6 Сукупність усіх можливостей, засобів, запасів, джерел, що є і можуть бути мобілізовані, використані для досягнення певної мети – це:

а) природні ресурси;

б) природно-ресурсний потенціал;

в) потенціальні природні ресурси;

г) корисні копалини.

 

7 Яка структура природно-ресурсного потенціалу відображає можливості відтворення та ефективної експлуатації природних ресурсів?

а) компонента;

б) функціональна;

в) територіальна;

г) організаційна.

 

8 Яка структура природно-ресурсного потенціалу характеризує внутрішні та міжвидові співвідношення природних ресурсів?

а) компонентна;

б) функціональна;

в) територіальна;

г) організаційна.

 

9 Яка структура природно-ресурсного потенціалу відображає вплив природних ресурсів на формування спеціалізації територій?

а) компонента;

б) функціональна;

в) територіальна;

г) організаційна.

 

10 Яка структура природно-ресурсного потенціалу характеризує різні форми просторової дислокації природно-ресурсних комплексів?

а) компонента;

б) функціональна;

в) територіальна;

г) організаційна.

 

11 Прогресивний напрям використання природно-ресурсного потенціалу, що забезпечує економію природних ресурсів та зростання виробництва продукції – це:

а) ресурсозбереження;

б) планування;

в) функціональне зонування;

г) правильної відповіді немає.

 

12 Мінеральні утворення в земній корі з певним хімічним складом і фізичними властивостями, які використовуються людиною у господарській діяльності:

а) корисні копалини;

б) мінеральні ресурси;

в) природно-ресурсний потенціал;

г) будівельна сировина.

 

13 Зона формуючого впливу концентраційних полів має радіус доступності від центру міста:

а) 2-3 години;

б) 1-1,5 години;

в) 3-4 години;

г) 3-8 години.

 

14 Зона безпосереднього тяжіння має радіус доступності від центру міста:

а) 2-3 години;

б) 1-1,5 години;

в) 3-4 години;

г) 3-8 години.

 

15 Зона економічного впливу має радіус доступності від центру міста:

а) 2-3 години;

б) 1-1,5 години;

в) 3-4 години;

г) 3-8 години.

 

16 З чого починається аналіз території?

а) з функціонального зонування;

б) з територіального поділу праці;

в) визначення спеціалізації регіону;

г) всі відповіді вірні.

 

17 Схеми розміщення продуктивних сил в Україні складає:

а) спеціальний урядовий орган;

б) науково-дослідна установа;

в) наукова група;

г) рада з вивчення продуктивних сил.

 

18 Які категорії запасів корисних копалин виділяють в геології?

а) докладні розвідані та вивчені;

б) розвідані менш докладно;

в) оцінені попередньо і приблизно;

г) всі відповіді вірні.

 

19 Запаси корисних копалин використання яких екологічно вигідна і які відповідають промисловим вимогам за якістю сировини та технічним умовам експлуатації називають:

а) позабалансовими;

б) балансовими;

в) оптимальними;

г) раціональними.

 

20 Запаси корисних копалин, використання яких при неповному рівні технології експлуатувати економічно невигідно, називають:

а) позабалансовими;

б) балансовими;

в) оптимальними;

г) раціональними.

 

21 Оцінка природних ресурсів за додатковими затратами на компенсацію втрат прибутку при вилученні певного ресурсу з природокористування, лежить в основі:

а) затратно-ресурсного підходу економічної оцінки природних ресурсів;

б) результативного підходу економічної оцінки природних ресурсів;

в) рентного підходу економічної оцінки природних ресурсів;

г) монопольно-відомчого підходу економічної оцінки природних ресурсів.

 

22 Який вплив має наявність природних ресурсів для процесу виробництва в сільському господарстві?

а) значний;

б) вирішальний;

в) незначний;

г) позитивний.

 

23 Який вплив має наявність природних ресурсів для машинобудування?

а) значний;

б) вирішальний;

в) незначний;

г) позитивний.

 

24 Що можна віднести до водних ресурсів?

а) поверхневі води;

б) підземні води;

в) води світового океану;

г) всі відповіді вірні.

 

 

Задачі рівня складності B

 

1 Швеція, Фінляндія, Японія відносяться до країн, які:

а) багаті на природні ресурси, але нераціонально їх використовують;

б) ніколи не вирізнялися наявністю природних ресурсів на своїй території;

в) багаті на природні ресурси і раціонально їх використовують;

г) правильної відповіді немає.

 

2 Вкажіть види оцінки природних ресурсів:

а) технологічна;

б) економічна;

в) балансова;

г) відповіді а і б вірні.

 

3 Класифікація природних ресурсів проводиться:

а) за метою використання;

б) за народногосподарськім значенням;

в) за вичерпаністю;

г) відповіді всі вірні.

 

4 Що відносять до стратегічних напрямів в ресурсозбереженні?

а) комплексне використання мінімально-сировинних і паливних ресурсів;

б) налагодження ефективних економічних зв’язків між підприємствами регіонів;

в) повне використання в галузях переробної промисловості вторинної сировини;

г) відповіді а і в;

 

5 Вкажіть, що не відносять до відновних природних ресурсів?

а) рослинний і тваринний світ;

б) корисні копалини;

в) вода;

г) ґрунти.

 

6 Що відноситься до невичерпних природних ресурсів:

а) сонячна енергія;

б) внутрішнє тепло Землі;

в) енергія вітру;

г) всі відповіді вірні.

 

7 Визначення ділянок, найбільш придатних для промислового і житлового будівництва, с/г виробництва тощо проводиться на основі:

а) територіального аналізу;

б) індикативного планування;

в) функціонального зонування;

г) відповіді а і б вірні.

 

8 Що не входить до аналізу природно-ресурсного потенціалу?

а) грунтово-рослинний покрив;

б) тваринний світ;

в) ринкове середовище;

г) гідрологічні умови.

 

9 Які спеціалізовані території визначають зону позагосподарського тяжіння великих міст?

а) лісові масиви;

б) курортні зони;

в) райони екстенсивного сільського господарства;

г) відповіді а, б, в вірні.

 

10 Використання вторинних ресурсів дає можливість:

а) знизити витрати на виробництво;

б) збільшити викиди в атмосферу і гідросферу;

в) збільшити кількість людей у процесі виробництва;

г) погіршити економічну ситуацію в регіоні.

 

11 Поелементна оцінка окремих джерел природних ресурсів є:

а) критерієм економічної оцінки ПР;

б) одним із підходів економічної оцінки ПР;

в) територіальною відмінністю у природних властивостях ресурсів;

г) відповіді а і б вірні.

 

12 Що не відносять до критеріїв економічної оцінки?

а) оцінка територіальних поєднань різних природних ресурсів;

б) рівень освоєння і використання ресурсів;

в) полементна оцінка окремих джерел природних ресурсів;

г) оцінка природних умов життя або виробництва.

 

13 Економічна оцінка природних ресурсів виражається:

а) в ступені технології придатності їх використання;

б) в балах та категоріях;

в) в грошовій формі;

г) всі відповіді вірні.

 

14 Технологічна оцінка природних ресурсів виражається в:

а) в балах та категоріях;

б) в грошовій формі;

в) в ступені технологічної придатності їх використання;

г) відповіді а і в вірні.

 

15 Оцінка відносного ефекту чи прибутку, що дає його використання в народному господарстві покладена в основі:

а) результативного підходу економічної оцінки природних ресурсів;

б) рентного підходу;

в) затратного підходу;

г) відтворювального підходу.

16 Який підхід не відносять до основних підходів економічної оцінки природних ресурсів?

а) затратний;

б) монопольно-відомчий;

в) відтворювальний;

г) раціональний.

 

17 Які види витрат враховуються при проведені економічної оцінки природних ресурсів затратним методом?

а) затрати на видобуток;

б) затрати на освоєння;

в) затрати на оплату праці;

г) відповіді а і б вірні.

 

18 Що покладеного в основі нового підходу економічної оцінки природних ресурсів?

а) розрахунок сукупних затрат на відтворення ресурсу;

б) визначення витрат на видобуток, освоєння природних ресурсів;

в) розрахунок витрат, пов’язаних з використанням природних ресурсів;

г) відповіді а і в вірні.

 

19 Які ресурси не входять до класифікації мінеральних ресурсів?

а) паливні;

б) рудні;

в) нерудні;

г) енергетичні.

 

20 Природнокліматичні, бальнеологічні, заповідні природні ресурси відносяться до:

а) рекреаційних;

б) кліматичних;

в) космічних;

г) відповіді а і б.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 187; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.138.35 (0.004 с.)