ТЕМА 9 Населення і трудовий потенціал України 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 9 Населення і трудовий потенціал УкраїниЗадачі рівня складності A

 

1 Прогноз чисельності населення методом лінійної функції здійснюється за формулою:

а) Nt = No·(1 + kt);

б) Nt = No/(1 + kt);

в) Nt = No·(1 – kt);

г) Nt = No/(1 – kt).

 

2 Назвіть умову застосування методу лінійної функції прогнозу чисельності населення:

а) змінна величини середнього приросту населення;

б) постійна величина середнього приросту населення;

в) від’ємна величина середнього приросту населення;

г) додатна величина середнього приросту населення.

 

3 Для співставності та зручності в порівнянні показники динаміки чисельності населення розраховують на:

а) 10.000 чоловік;

б) 1000 чоловік;

в) 100 чоловік;

г) правильної відповіді немає.

 

4 Різниця між кількістю народжених і померлих за певний період – це:

а) приріст населення;

б) коефіцієнт приросту населення;

в) коефіцієнт народжуваності;

г) загальна величина трудових ресурсів.

 

5 Коефіцієнт народжуваності знаходимо за формулою:

а) n = (N/(T·S))·1000;

б) n = (N/(T/S))·1000;

в) n = (N/(S/T))·1000;

г) n=(N/(S/T))×1000.

 

6 Які з перелічених країн мають найвищі показники народжуваності?

а) Кенія;

б) Мексика;

в) Угорщина;

г) відповідь а і б вірні.

 

7 Для забезпечення простого відтворення населення потрібно, щоб сумарний коефіцієнт становив:

а) 3,2;

б) 2,6;

в) 2,8;

г) правильної відповіді немає.

 

8 Коефіцієнт природного приросту знаходять за формулою:

а) Кпр = ((N – M)/(T·S))·1000;

б) Кпр = ((M – N)/(T·S))·1000;

в) Кпр = ((N – M)·T/S)·1000;

г) Кпр = ((N – M)/(T/S))·1000.

 

9 Коефіцієнт народжуваності, смертності природного приросту розраховують у:

а) відсотках;

б) абсолютних величинах;

в) проміллях;

г) правильної відповіді немає.

 

10 Коефіцієнт смертності можна знайти за формулою:

а) m = (M/(T·S))·1000;

б) m = (T/(M·S))·1000;

в) m = (M/(T/S))·1000;

г) правильної відповіді немає.

 

11 Яка кількість утриманців припадає на 1-го працездатного українця?

а) 0,6;

б) 0,8;

в) 1,0;

г) 1,2.

 

12 Вкажіть середній вік мешканця України:

а) 34,8 років;

б) 39,8 років;

в) 36,5 років;

г) 38,9 років.

 

13 Вкажіть середній вік міського жителя України:

а) 34,8 років;

б) 39,8 років;

в) 36,5 років;

г) 38,9 років.

 

14 Вкажіть середній вік сільського жителя України:

а) 34,8 років;

б) 39,8 років;

в) 36,5 років;

г) 38,9 років.

 

15 Класифікація основних вікових груп населення:

а) допрацездатне, працездатне;

б) працездатне та старше за працездатне;

в) допрацездатне, працездатне і непрацездатне;

г) допрацездатне, працездатне і старше за працездатне.

 

16 Частина населення, яка має необхідний фізичний розвиток, здоров’я, освіту, професійні знання та кваліфікацію для заняття суспільно-корисною працею – це:

а) зайняте населення;

б) трудовий потенціал;

в) трудові ресурси;

г) правильної відповіді немає.

 

17 Вкажіть головну продуктивну силу суспільства:

а) трудові ресурси;

б) виробництво;

в) споживання;

г) засоби праці.

 

18 Вкажіть межі працездатного віку для жінок України:

а) 6-55;

б) 16-60;

в) 18-55;

г) 14-55.

 

19 Вкажіть межі працездатного віку для чоловіків України:

а) 16-55;

б) 16-60;

в) 18-60;

г) 14-60.

 

20 Якою вважається прогресивна структура трудових ресурсів?

а) в якій більше осіб віком до 55 років;

б) в якій більше осіб віком до 60 років;

в) в якій більше осіб віком до 40 років;

г) в якій більше осіб віком до 50 років.

 

21 Загальна величина трудових ресурсів визначається за формулою:

а) C = T – a – n – b + m;

б) C = T + a – n – b + m;

в) C = T – a + n – b + m;

г) C = T – a – n + b + m;

д) C = T – a – n – b – m.

 

22 Види зайнятих трудових ресурсів:

а) зайняті в суспільному виробництві, на навчанні з відривом від виробництва;

б) військовослужбовці, зайняті в домашньому та особистому підсобному сільському господарстві;

в) індивідуальною трудовою діяльністю;

г) всі відповіді вірні.

 

23 Вкажіть держави, які мають найбільшу в світі щільність населення:

а) Бангладеш;

б) Пуерто-Рико;

в) Монголія;

г) відповіді а і б вірні.

 

24 Які країни не відносяться до тих, що мають найменшу щільність населення?

а) Монголія;

б) Ісландія;

в) Канада;

г) Бельгія.

 

25 Чому дорівнює густота населення в Україні?

а) 83 чол. на 1 км2;

б) 85 чол. на 1 км2;

в) 82 чол. на 1 км2;

г) 84 чол. на 1 км2.

 

26 Населений пункт, який виконує промислові, транспортні, культурно-торгові та адміністративні функції називається:

а) мегаполісом;

б) містом;

в) селом;

г) правильної відповіді немає.

 

27 Міста, які виконують одну функцію називають:

а) поліфункціональні;

б) неофункціональні;

в) монофункціональні;

г) правильної відповіді немає.

 

28 Які з названих міст можна віднести до полі функціональних?

а) Івано-Франківськ;

б) Моршин;

в) Львів;

г) Умань.

 

29 Зоні, де смертність перевищує народжуваність, притаманне явище, яке називають:

а) міграцією;

б) популяцією;

в) депопуляцією;

г) субурбанізацією.

 

30 Переміщення населення з одного місця проживання, пов’язане з перетином певних меж, називають:

а) міграцією;

б) популяцією;

в) депопуляцією;

г) субурбанізацією.

 

31 Регулярне переміщення населення з одного пункту в інший на роботу або навчання без зміни місця проживання називається:

а) сезонною міграцією;

б) маятниковою міграцією;

в) внутрішньою міграцією;

г) зовнішньою міграцією.

 

32 Комплекс соціально-економічних заходів, за допомогою яких уряд скеровує ці процеси у потрібному напрямку, називають:

а) соціально-економічною політикою держави;

б) демографічною політикою держави;

в) політикою індикативного планування;

г) правильної відповіді немає.

 

 

Задачі рівня складності B

 

1 Наводячи аналіз демографічних передумов РПС, треба брати до уваги, що населення:

а) виробник матеріальних благ і послуг;

б) споживач матеріальних благ і послуг;

в) правильної відповіді немає;

г) відповідь а і б вірні.

 

2 Що не відноситься до демографічних передумов?

а) соціальна політика держави;

б) статево-вікова структура населення;

в) національний склад;

г) щільність населення.

 

3 Назвіть причини зменшення кількості населення в державі (Україні):

а) соціальні катаклізми;

б) природні катастрофи;

в) соціально-економічні та демографічні особливості;

г) відповіді а і в вірні.

 

4 Коефіцієнт смертності немовлят за своєю величиною:

а) найвищий у країнах з розвинутою ринковою економікою;

б) найнижчий у країнах з розвинутою ринковою економікою;

в) найнижчий у країнах, що розвиваються;

г) правильної відповіді немає.

 

5 До яких соціально-економічних наслідків призводить “старіння” населення?

а) збільшення економічного навантаження на осіб в працездатному віці;

б) зменшення забезпеченості народного господарства робочою силою;

в) виникнення певних труднощів у формуванні трудових ресурсів;

г) всі відповіді вірні.

 

6 Зниження природного приросту населення спричиняє:

а) деформацію вікової структури населення;

б) збільшення природного приросту трудових ресурсів;

в) зменшення природного приросту трудових ресурсів;

г) відповіді а і в вірні.

 

7 Якими заходами можна регулювати чисельність трудових ресурсів?

а) залученням у виробництво осіб пенсійного і підліткового віку;

б) зменшенням меж працездатного віку;

в) підвищенням заробітної плати;

г) відповіді а і б вірні.

 

8 Назвіть характерні особливості сучасної вікової структури населення України:

а) зниження частки дітей в загальній чисельності населення;

б) збільшення частки дітей в загальній чисельності населення;

в) звужений тип відтворення населення;

г) відповіді а і в вірні.

 

9 Кількість трудових ресурсів пропорційна чисельності населення?

а) так;

б) ні;

в) не завжди;

г) правильної відповіді немає.

 

10 Як впливає збільшення частки осіб віком до 16 років або понад 60 років в структурі населення на чисельність трудових ресурсів?

а) збільшує чисельність трудових ресурсів;

б) ніяк не впливає на чисельність трудових ресурсів;

в) зменшує величину чисельності трудових ресурсів;

г) правильної відповіді немає.

 

11 Збільшення чисельності чоловіків в структурі трудових ресурсів призводить до:

а) зменшення трудового потенціалу держави;

б) ніяк не впливає на величину трудового потенціалу держави;

в) зростання трудового потенціалу держави;

г) правильної відповіді немає.

 

12 Якими демографічними факторами визначається кількісна величина трудового потенціалу?

а) природнім приростом;

б) станом здоров’я населення;

в) міграційною мінливістю;

г) всі відповіді вірні.

 

13 Основними чинниками розселення населення є:

а) соціально-економічні;

б) культурні;

в) національно-етнічні;

г) відповіді а і в вірні.

 

14 В якому районі України розселення населення зумовлено промисловим розвитком?

а) Донецько-Придніпровський;

б) Західно-Український;

в) Південний;

г) Північний.

 

15 В якому районі України розселення населення зумовлено впливом фактора сільського населення?

а) Донецько-Придністровський;

б) Західно-Український;

в) Південний;

г) Північний.

 

16 Вкажіть основні чинники розселення населення:

а) соціально-економічні;

б) природні;

в) демографічні;

г) всі відповіді вірні.

 

17 В чому полягають основні відмінності між міськими і сільськими системами розселення?

а) у функціональній структурі;

б) в густоті населення;

в) в територіальній структурі;

г) відповіді а і б вірні.

 

18 За якою ознакою відбувається поділ систем розселення на локальні і регіональні?

а) за територіальним поділом праці;

б) за ступенем розвитку;

в) за щільністю населення;

г) відповіді а і б вірні.

 

19 Які види міст можна віднести до економічних?

а) промислові і рекреаційні;

б) рекреаційні і транспортні;

в) транспортні і промислові;

г) правильної відповіді немає.

 

20 До видів планування сільських поселень в Україні не належить:

а) групове;

б) ланцюгове;

в) територіальне;

г) одновуличне.

 

 

Задачі рівня складності C

 

1 Розрахуйте загальну величину трудових ресурсів в країні. Якщо станом на 2001 р. в ній проживало 21,4 млн. жінок у віці від 16 до 55 років, 20,5 млн. чоловіків працездатного віку. 6% від цього населення - це інваліди працездатного віку. 5,1 млн. даного населення задіяні у домашньому господарстві. У виробництво також задіяно 7,4 млн. осіб непрацездатного віку, у свою чергу 4,6 млн. осіб навчаються з відривом від виробництва.

а) 56.08 млн.;

б) 37.086 млн.;

в) 40.04 млн.;

г) 20.98 млн.

2 У регіоні налічується 12 млн. трудових ресурсів. Всього в регіоні проживає 28 млн. чоловік, 24% з якого це непрацездатні особи, з яких 3,1млн. чоловік працездатного віку навчаються з відривом від виробництва, 1,1 млн. - це інваліди працездатного віку. Знайти кількість населення, що задіяне у домашньому господарстві, якщо 2,2 млн. осіб непрацездатного віку задіяні у виробництві благ та сфері послуг.

а) 7,28 млн.;

б) 22,8 млн.

в) 9,05 млн.;

г) 15,47 млн.

 

3 У Великобританії 6,8 млн. осіб працездатного віку навчаються, тобто не задіяні у виробництві, вони становлять близько 13% від трудових ресурсів країни, 8% населення - це пенсіонери і підлітки, що працюють. За статистикою 5% - це непрацюючі інваліди у працездатному віці, і тільки 3% населення задіяні у домашньому господарстві. Розрахуйте чисельність населення у працездатному віці.

а) 60 млн.;

б) 12.34 млн.;

в) 35.51 млн.;

г) 59.09 млн.

 

4 Знайти коефіцієнт народжуваності в Україні на наступні 5 років. Відомо, що приблизно в Україні проживатиме близько 47 млн. осіб, а кількість народжених становить 1,1 млн.

а) 23%;

б) 4,6%;

в) 2,3%;

г) 3,6%

 

5 Розрахуйте коефіцієнт природного приросту у країні знаючи, що кількість населення становить 60,8 млн. осіб, а період прогнозування 3 роки. Середня кількість народжених і померлих відповідно дорівнює 3,8млн. та 2,1 млн.

а) 9,32%;

б) 23,6%;

в) 12,.5%;

г) 1,1%

 

6 Зробіть прогноз чисельності населення в Україні на наступні 4 роки, якщо середньорічний приріст населення становить 0,8 млн., а в країні проживає 48,4 млн осіб.

а) 51,6 млн.;

б) 49,2 млн.;

в) 154,88 млн.;

г) правильна відповідь відсутня

 

7 Коефіцієнт смертності в регіоні становить 14,6%. Кількість населення дорівнює 22 млн. осіб. Знайти кількість померлих за один рік.

а) 4324 тис.;

б) 355 тис.;

в) 6223 тис.;

г) 3212 тис..

 

8 В країні проживає 35,9 млн. чоловік. За 6 років кількість померлих дорівнює 3,2 млн. Обчислити коефіцієнт смертності.

а) 14.9%;

б) 31%;

в) 13,4%;

г) 42,2%

 

9 Коефіцієнт природного приросту в регіоні становить 15%, кількість померлих дорівнює 5% від всього населення країни, це дорівнює 1,6 млн. осіб., а кількість народжених становить 8%. Обчислити період прогнозування.

а) роки;

б) 2 роки;

в) 6 місяців;

г) 1 рік.

 

10 Розрахуйте коефіцієнт природного приросту в регіоні, маючи такі факти: період прогнозування дорівнює 2 роки; кількість населення становить 17,6 млн. осіб; коефіцієнт смертності 17%; кількість народжених 6% від всього населення.

а) 11%;

б) 0,4%;

в) 18%;

г) 13%.

 

11 Визначити, яка буде чисельність населення країни через два роки, якщо коефіцієнт річного приросту населення стабільний і складає 100 %, а в країні на даний час проживає 45 млн. осіб.

а) 45 млн. осіб;

б) 54 млн. осіб;

в) 90 млн. осіб;

г) 57 млн. осіб.

 

12 Знайти чисельність населення країни два роки тому, якщо відомо, що на даний момент у ній проживає 48 млн. осіб, а коефіцієнт річного приросту населення стабільний і складає 100 %.

а) 52,8 млн. осіб;

б) 40 млн. осіб;

в) 48,1 млн. осіб;

г) правильна відповідь відсутня.

 

13 Студент аналізує дані про приріст населення своєї держави. Йому відомо, що на кінець 2005р. в країні проживало 56 млн. осіб. допоможіть студенту визначити, на кінець якого року населення країни складало лише 40 млн. осіб, якщо коефіцієнт річного приросту населення був стабільний і складав 100 %.

а) на кінець 2001р.;

б) на кінець 2002р.;

в) на кінець 2003р.;

г) на кінець 2004р.

 

14 Визначити коефіцієнт народжуваності, коли відомо, що кількість народжених за два роки в країні складає 10,8 млн., а початкова кількість населення становить 45 млн. осіб.

а) 0,85;

б) 0,12;

в) 240 %;

г) 120 %.

 

15 Андрій знайшов в бібліотеці дані про народжуваність. Він стверджує, що за певну кількість років в країні народилося 34 млн. дітей, початкове населення становило 85 млн. осіб, а коефіцієнт народжуваності становив 100 %. Про яку кількість років говорив Андрій?

а) 2,5 роки;

б) 4 роки;

в) 40 років;

г) правильна відповідь відсутня.

 

16 Визначити початкову кількість населення в країні, якщо відомо, що коефіцієнт смертності становить 20%, кількість померлих за рік складає 2,5 млн.

а) 125 млн. осіб;

б) 8 млн. осіб;

в) 500 млн. осіб;

г) 50 млн. осіб.

 

17 Визначити коефіцієнт смертності, якщо відомо, що початкова кількість населення в країні становить 56 млн. осіб, а за два роки померло 1,12 млн.

а) 100 %;

б) 200 %;

в) 20%;

г) 10 %.

 

18 Визначити коефіцієнт приросту населення, якщо відомо, що за рік в країні народилося 14 млн. осіб, померло 10 млн. осіб, а початкова кількість населення складала 80 млн.:

а) 20%;

б) 30 %;

в) 50 %;

г) правильна відповідь відсутня.

 

19 Визначити, за який період робилися розрахунки, якщо в його плині в країні народилося 28 млн. осіб, померло 20 млн. осіб, початкова чисельність населення складала 50 млн. осіб, а коефіцієнт приросту був стабільним і становив 80 %.

а) 0,5 роки;

б) 2 роки;

в) 12 років;

г) правильна відповідь відсутня.

 

20 Визначити початкову кількість населення в країні, якщо відомо, що за два роки народилося 30 млн. дітей, померло 14 млн. осіб, а коефіцієнт приросту населення становив 160 %.

а) 50 млн. осіб;

б) 137,5 млн. осіб;

в) 20 млн. осіб;

г) 72,72 млн. осіб.

 

21 Визначити кількість трудових ресурсів держави, якщо:

кількість зайнятих в домогосподарстві, осіб
чисельність працездатного населення, осіб
чисельність працюючих пенсіонерів і підлітків, осіб
кількість непрацюючих інвалідів працездатного віку, осіб
навчаються з відривом від виробництва, осіб

а) 35 млн;

б) 38 млн;

в) 33 млн.;

г) 32.5 млн.

 

22 Визначити кількість тих, хто зайнятий в країні виключно в домашньому господарстві, якщо:

кількість трудових ресурсів, осіб 47 млн.
чисельність працездатного населення, осіб 52 млн.
чисельність працюючих пенсіонерів і підлітків, осіб 200 тис
кількість непрацюючих інвалідів працездатного віку, осіб 1,4 млн.
навчаються з відривом від виробництва, осіб 3 млн.

а) 2200000 осіб;

б) 800 000 осіб;

в) 9200000 осіб;

г) 600 000 осіб.

 

23 Визначити кількість працюючих підлітків в країні, якщо відомо, такі дані:

кількість трудових ресурсів, осіб 48 млн.
чисельність працездатного населення, осіб 55 млн.
чисельність працюючих пенсіонерів і підлітків, осіб 500 тис
кількість непрацюючих інвалідів працездатного віку, осіб 1 млн.
навчаються з відривом від виробництва, осіб 4 млн.

а) 300 000 осіб;

б) 800000 осіб;

в) 250000 осіб;

г) 1300000 осіб.

 

24 Визначити кількість населення в країні через рік, якщо його чисельність тепер складає 48 млн. Відомо, що за рік в країні народжується 16 млн. дітей і помирає 10 млн. чоловік.

а) 56 млн. осіб;

б) 38 млн. осіб;

в) 54 млн. осіб;

г) правильна відповідь відсутня.

 

25 Визначити кількість населення в країні через рік, якщо його чисельність тепер складає 48 млн. Відомо, що за рік в країні народжується 16 млн. дітей і помирає 10 млн. чоловік.

а) 56 млн. осіб;

б) 38 млн. осіб;

в) 54 млн. осіб;

г) правильна відповідь відсутня.

 

26 Кількість населення країни на початок 2005 р. складає 118,8 млн. осіб. Коефіцієнт приросту населення (2004-2005рр.) склав 100 %. Визначити кількість населення на початок 2003 р., якщо коефіцієнт приросту населення (2003-2004 рр.) складав 80 %.

а) 93,1 млн. осіб;

б) 116, 6 млн. осіб;

в) 100, 7 млн. осіб;

г) 100 млн. осіб.

27 Розрахуйте коефіцієнт природного приросту в регіоні, маючи такі факти: період прогнозування дорівнює 3 роки; кількість населення становить 23,6 млн. осіб; коефіцієнт народжуваності 12%; кількість померлих становить 6% від всього населення.

а) 8%;

б) – 8%;

в) 32%;

г) – 16%.

 

28 Розрахуйте коефіцієнт природного приросту в регіоні, маючи такі факти: період прогнозування дорівнює 4 роки; кількість населення становить 23,6 млн. осіб; коефіцієнт смертності 12%; кількість народжених становить 8% від всього населення.

а) 32%;

б) 20%;

в) 8%;

г) 16%.

 

29 Розрахуйте загальну величину трудових ресурсів в регіоні, якщо 2% всього населення становлять інваліди працездатного віку і це дорівнює 5,84 тис. осіб. В ньому 25,1 тис. даного населення задіяні у домашньому господарстві. У виробництві також задіяно 4,7 тис. осіб непрацездатного віку, а 6,6 тис. осіб навчаються з відривом від виробництва. Також відомо, що в регіоні проживає 175,2 тис. жінок та 116,8 тис. чоловіків.

а) 249,76 тис.;

б) 272,36 тис.;

в) 292 тис.;

г) 259,16 тис.

 

30 У регіоні налічується 12 млн. трудових ресурсів. Всього в регіоні проживає 28млн. осіб, 74% з якого це працездатні особи. З непрацездатних осіб 3,1 млн. осіб працездатного віку навчаються з відривом від виробництва; 1,1 млн. – це інваліди працездатного віку. Знайти кількість населення, що задіяне у домашньому господарстві, якщо 2,2 млн. осіб непрацездатного віку задіяні у виробництві благ та сфері послуг.

а) 8,92 млн.;

б) 6,72 млн.;

в) 20,72 млн.;

г) 16 млн.

 

31 Розрахувати прогнозну чисельність населення шляхом методу лінійної функції при умові, що початкова чисельність населення 50 млн. осіб, середньорічний приріст населення 10 тис. осіб, період прогнозування 10 років.

а) 5100000 осіб;

б) 5050000 осіб;

в) 50100000 осіб;

г) правильна відповідь відсутня.

 

32 Визначити загальну величину трудових ресурсів при умові, що чисельність населення у працездатному віці – 40 млн. осіб, особи працездатного віку, які працюють у домашньому господарстві становлять – 3 млн., непрацюючі інваліди у працездатному віці – 5 млн., працюючі пенсіонери і підлітки - 8 млн., ті, що навчаються з відривом від виробництва – 6 млн.

а) 40 млн.;

б) 34 млн.;

в) 37 млн.;

г) 42 млн.

 

33 Загальна кількість населення в країні становить 45млн. осіб, загальна кількість народжених – 460 тис. осіб, а померлих – 750 тис. Визначити природній приріст населення.

а) 290 тис. осіб;

б) – 290 тис. осіб;

в) 6,4%;

г) – 6,4%.

 

34 Загальна кількість населення в країні становить 45млн. осіб, загальна кількість народжених – 460 тис. осіб, а померлих – 750 тис. Визначити коефіцієнт природного приросту населення.

а) 290 тис. осіб;

б) – 290 тис. осіб;

в) 6,4%;

г) – 6,4%.

 

35 Середня кількість населення в Україні становить 48 млн. осіб, а кількість народжених – 460 тис. Визначити коефіцієнт народжуваності України.

а) 10,4;

б) 9,58;

в) 9;

г) правильна відповідь відсутня.

 

36 Розрахувати прогнозну чисельність населення шляхом методу лінійної функції при умові, що початкова чисельність населення 54 млн. осіб, середньорічний приріст населення 10 тис. осіб, період прогнозування 3 років.

а) 54300000;

б) 54010000;

в) 54003000;

г) правильна відповідь відсутня.

 

37 Визначити загальну величину трудових ресурсів при умові, що чисельність населення у працездатному віці – 30 млн. осіб, особи працездатного віку, які працюють у домашньому господарстві становлять 2 млн. непрацюючі інваліди у працездатному віці 3 млн., працюючі пенсіонери і підлітки – 7 млн., ті, що навчаються з відривом від виробництва - 5 млн.

а) 30 млн. осіб;

б) 32 млн. осіб;

в) 27 млн. осіб;

г) 29 млн. осіб.

 

38 Загальна кількість населення в країні становить 45 млн. осіб, загальна кількість народжених 460 тис. осіб, а померлих 750 тис. Визначити природній приріст населення.

а) –290 тис. осіб;

б) –6,4;

в) 290 тис.осіб;

г) 6,4.

 

39 Загальна кількість населення в країні становить 45 млн. осіб, загальна кількість народжених 460 тис. осіб, а померлих 750 тис. Визначити коефіцієнт природного приросту населення.

а) –290 тис. осіб;

б) –6,4;

в) 290 тис. осіб;

г) 6,4.

 

40 Середня кількість населення в країні становить 51 млн. осіб, а кількість народжених 460 тис. Визначити коефіцієнт народжуваності в країні.

а) 9,02%;

б) 11%;

в) 14%;

г) 7,3%.

 

41 Середня кількість населення регіону 800 тис. осіб, а кількість померлих – 65 тис. Визначити коефіцієнт смертності на 5 років.

а) 81,25%;

б) 1,23%;

в) 16,25%;

г) правильна відповідь відсутня.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 518; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.169.3 (0.006 с.)