ТЕМА 11 Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та світові структури 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 11 Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та світові структуриЗадачі рівня складності A

 

1 До провідних міжнародних валютно-фінансових організацій не належать:

а) Міжнародний Валютний Фонд;

б) Світовий Банк;

в) Європейський Банк Реконструкції та розвитку;

г) Європейський Союз.

 

2 Поняття „економічна інтеграція” означає:

а) глобалізацію економіки;

б) зближення у певних формах національних економік окремих країн;

в) поділ світу на зони впливу;

г) економічну єдність світу.

 

3 Продаж товарів і послуг в інші країни називається:

а) імпортом;

б) експортом;

в) інвестиціями;

г) демпінгом.

 

4 Усі зовнішньоекономічні операції за певний проміжок часу відображені у:

а) валовому внутрішньому продукті;

б) торговельному балансі;

в) платіжному балансі;

г) державному бюджеті.

 

5 Дефіцит торговельного балансу країни можна зменшити шляхом:

а) скорочення експорту;

б) залучення до країни великої кількості іноземних туристів;

в) збільшення імпорту;

г) розвитку імпортозаміщувальних виробництв у країні.

 

6 Експорт товарів – це:

а) купівля товарів на зовнішньому ринку;

б) реалізація товарів на зовнішньому ринку;

в) різниця між загальною сумою благ, виготовлених в країні, і масою благ, куплених на зовнішньому ринку;

г) надлишок товарів на внутрішньому ринку;

 

7 Історично першою формою економічного міжнародного співробітництва є:

а) міжнародна валютна система;

б) міжнародна економічна інтеграція;

в) світова торгівля;

г) міжнародне підприємництво і співробітництво у науково-технічній сфері.

 

8 Експорт – це:

а) товари і послуги ,які країна купує в інших країнах;

б) податки на імпортований товар;

в) кількісне обмеження на ввезення товару з інших країн;

г) товари і послуги, які країна продає іншим країнам.

 

9 Імпорт – це:

а) товари і послуги, які країна купує в інших країнах;

б) податки на імпортований товар;

в) кількісне обмеження на ввезення товару з інших країн;

г) товари і послуги, які країна продає іншим країнам.

 

10 Економічна інтеграція – це:

а) взаємообмін однієї країни з іншими країнами світу енергією, інформацією та іншими продуктами економічної діяльності;

б) об’єктивний процес розвитку глибоких, стійких взаємозв’язків та поділу праці між національними господарствами, створення міжнародних господарських комплексів у межах держави;

в) обіг товарів, який забезпечує рух товарних мас зі сфери виробництва до сфери споживання;

г) довгострокові вкладення капіталу закордонними власниками у промисловість, сільське господарство, транспорт та інші галузі.

 

11 Іноземні інвестиції – це:

а) взаємообмін однієї країни з іншими країнами світу енергією, інформацією та іншими продуктами економічної діяльності;

б) об’єктивний процес розвитку глибоких, стійких взаємозв’язків та поділу праці між національними господарствами, створення міжнародних господарських комплексів у межах держави;

в) обіг товарів, який забезпечує рух товарних мас зі сфери виробництва до сфери споживання;

г) довгострокові вкладення капіталу закордонними власниками у промисловість, сільське господарство, транспорт та інші галузі.

 

12 Товарообіг – це:

а) взаємообмін однієї країни з іншими країнами світу енергією, інформацією та іншими продуктами економічної діяльності;

б) об’єктивний процес розвитку глибоких, стійких взаємозв’язків та поділу праці між національними господарствами, створення міжнародних господарських комплексів у межах держави;

в) обіг товарів, який забезпечує рух товарних мас зі сфери виробництва до сфери споживання;

г) довгострокові вкладення капіталу закордонними власниками у промисловість, сільське господарство, транспорт та інші галузі.

 

13 Міжнародні (зовнішні) зв’язки – це:

а) взаємообмін однієї країни з іншими країнами світу енергією, інформацією та іншими продуктами економічної діяльності;

б) об’єктивний процес розвитку глибоких, стійких взаємозв’язків та поділу праці між національними господарствами, створення міжнародних господарських комплексів у межах держави;

в) обіг товарів, який забезпечує рух товарних мас зі сфери виробництва до сфери споживання;

г) довгострокові вкладення капіталу закордонними власниками у промисловість, сільське господарство, транспорт та інші галузі.

 

14 Інтеграційний процес характеризується:

а) планомірною зміною структури окремих країн;

б) координацією співпраці держав;

в) створенням та удосконаленням міжнародної співпраці, що поглиблює міжнародну спеціалізацією та кооперування виробництва; активізацією ролі внутрішньої економічної політики у створенні умов для поглиблення ефективності господарських зв’язків з іншими країнами;

г) все сказане правильно.

 

15 Інтеграційний процес не характеризується:

а) планомірною зміною структури окремих країн; координацією співпраці держав;

б) створенням та удосконаленням міжнародної співпраці, що поглиблює міжнародну спеціалізацією та кооперування виробництва;

в) активізацією ролі внутрішньої економічної політики у створенні умов для поглиблення ефективності господарських зв’язків з іншими країнами;

г) наявністю підприємств з незавершеним виробничим циклом.

 

16 Кредит – це:

а) позика у грошових одиницях чи у вигляді товару на умовах повернення з виплатою процентів;

б) довгострокові вкладення капіталу закордонними власниками у різні галузі економіки;

в) вивіз за кордон грошових капіталів;

г) все сказане правильно.

 

17 Всі міжнародні організації можна поділити на:

а) адміністративні установи; організації, які займаються виясненням і винесенням рішень з міжнародних спорів; міжнародні організації загального характеру;

б) регіональні; спеціальні; товарно-виробничі; інвестиційні;

в) регіональні; адміністративні; інвестиційні;

г) правильна відповідь відсутня.

 

18 Економічні спілки або союзи можуть бути:

а) адміністративні установи; організації, які займаються спорів; міжнародні організації загального характеру;

б) регіональні; спеціальні; товарно-виробничі; інвестиційні;

в) регіональні; адміністративні; інвестиційні;

г) правильна відповідь відсутня.

 

19 До спеціальних економічних спілок (союзів) належить:

а) Європейський Союз;

б) Організація країн експортів нафти (ОПЕК);

в) Міжнародне агентство по атомній енергії (МАГАТЕ);

г) Міжнародний валютний фонд;

 

20 До товарно-виробничих спілок належить:

а) Європейський Союз;

б) Організація країн експортів нафти (ОПЕК);

в) Міжнародне агентство по атомній енергії (МАГАТЕ);

г) Міжнародний валютний фонд;

 

21 До регіональних економічних спілок належить:

а) Європейський Союз;

б) Організація країн експортів нафти (ОПЕК);

в) Міжнародне агентство по атомній енергії (МАГАТЕ);

г) Міжнародний валютний фонд;

 

22 До інвестиційних спілок належить:

а) Європейський Союз;

б) Організація країн експортів нафти (ОПЕК);

в) Міжнародне агентство по атомній енергії (МАГАТЕ);

г) Міжнародний валютний фонд;

 

 

Задачі рівня складності B

 

1 Країна виробляє більше, ніж споживає, коли:

а) державний бюджет є дефіцитним;

б) збільшується її зовнішній борг;

в) торговельний баланс пасивний;

г) торговельний баланс активний.

 

2 Яке твердження правильне для країни з дефіцитом торговельного балансу:

а) чистий експорт є додатним;

б) експорт перевищує імпорт;

в) чистий експорт є від’ємним;

г) валюта країни обов’язково знецінюється.

 

3 Міжнародна торгівля є взаємовигідною, якщо:

а) країни мають порівняльні переваги у виробництві яких-небудь товарів або послуг;

б) одна країна має абсолютні переваги у виробництві одного економічного блага, а друга країна – у виробництві іншого блага;

в) одна з країн має абсолютні переваги у виробництві обох благ, а друга таких переваг не має;

г) всі відповіді правильні.

 

4 Вкажіть, яке з тверджень правильне:

а) експорт – ввезення товару в країну, реалізація на внутрішньому ринку;

б) імпортом називається вивіз товару з країни та реалізація його на зовнішньому ринку;

в) торговельний баланс – це різниця між експортом і імпортом;

г) експорт – це вивіз товару з країни та реалізація його на зовнішньому ринку.

 

5 Вертикальна інтеграція передбачає:

а) злиття фірм, які випускають аналогічний товар;

б) господарське об’єднання держав у єдині економічні союзи;

в) створення спільних багатогалузевих підприємств;

г) об’єднання підприємств, які спеціалізуються на різних етапах одного і того самого виробничого циклу.

 

6 Горизонтальна інтеграція передбачає:

а) злиття фірм, які випускають аналогічний товар;

б) господарське об’єднання держав у єдині економічні союзи;

в) створення спільних багатогалузевих підприємств;

г) об’єднання підприємств, які спеціалізуються на різних етапах одного і того самого виробничого циклу.

 

7 Довгострокові прямі іноземні інвестиції:

а) спрямовані для створення за кордоном філій, дочірніх компаній, спільних підприємств;

б) спрямовані на надання позик у грошовій чи товарній формі;

в) використовуються для погашення боргу перед іншими державами;

г) для зниження рівня інфляції.

8 Вкажіть, яке з тверджень правильне:

а) економічна інтеграція – це взаємообмін однієї країни з іншими країнами світу енергією, інформацією та іншими продуктами економічної діяльності;

б) економічна інтеграція – це об’єктивний процес розвитку глибоких, стійких взаємозв’язків та поділу праці між національними господарствами, створення міжнародних господарських комплексів у межах держави;

в) економічна інтеграція – це сукупність організаційно-управлінських та економічних методів, форм, прийомів, інструментів, важелів, які забезпечують ефективну взаємодію національних народногосподарських комплексів із світовими з метою прискорення розвитку продуктивних сил країни;

г) економічна інтеграція – це створення відповідного економічного середовища.

 

9 Вкажіть, яке з тверджень правильне:

а) міжнародні зв’язки – це взаємообмін однієї країни з іншими країнами світу енергією, інформацією та іншими продуктами економічної діяльності;

б) міжнародні зв’язки – це об’єктивний процес розвитку глибоких, стійких взаємозв’язків та поділу праці між національними господарствами, створення міжнародних господарських комплексів у межах держави;

в) економічна інтеграція – це сукупність організаційно-управлінських та економічних методів, форм, прийомів, інструментів, важелів, які забезпечують ефективну взаємодію національних народногосподарських комплексів із світовими з метою прискорення розвитку продуктивних сил країни;

г) економічна інтеграція – це створення відповідного економічного середовища.

 

10 Вкажіть, яке з тверджень неправильне:

а) міжнародні зв’язки – це взаємообмін однієї країни з іншими країнами світу енергією, інформацією та іншими продуктами економічної діяльності;

б) економічна інтеграція – це об’єктивний процес розвитку глибоких, стійких взаємозв’язків та поділу праці між національними господарствами, створення міжнародних господарських комплексів у межах держави;

в) механізм зовнішньоекономічних зв’язків – це сукупність організаційно-управлінських та економічних методів, форм, прийомів, інструментів, важелів, які забезпечують ефективну взаємодію національних народногосподарських комплексів із світовими з метою прискорення розвитку продуктивних сил країни;

г) економічна інтеграція – це створення відповідного економічного середовища.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 215; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.118.144 (0.005 с.)