ТЕМА 1 Предмет, завдання та методологія дисципліни «Регіональна економіка» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 1 Предмет, завдання та методологія дисципліни «Регіональна економіка»ВСТУП

 

 

Метою дисципліни “Регіональна економіка” є комплексне вивчення закономірностей, принципів і факторів розміщення виробництва, методів економічного обґрунтування розміщення виробництва, аналіз сучасного стану економіки регіонів та визначення перспектив їх розвитку в умовах ринкових відносин. Студенти мають оволодіти знаннями економічних законів і розуміти механізми їх впливу на розвиток і розміщення виробництва; визначити найважливіші передумови і фактори, які впливають на розвиток і розміщення виробництва; вивчити сучасний стан і територіальну організацію виробництва в Україні, її особливості в різних економічних районів. Тому методи контролю повинні забезпечити кількісну та якісну оцінку знань студентів, одержаних ними у процесі навчання. Система контролю включає поточний і підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється на семінарський занняттях, а також під час індивідуальної та самостійної роботи студентів. Однією з форм цього контролю є тестові завдання і задачі. Тестування – це метод оцінки результатів навчання, знань і умінь студентів.

Тестова методика займає провідне місце у світовій системі освіти, а тому використання її у навчальному процесі сприятиме інтеграції освітянської системи України у світову систему освіти, адаптації вітчизняних студентів до вимог світової системи навчання.

Тестові завдання, які містить збірник, відповідають вимогам навчальної програми з основ економічної теорії. Вони дозволяють студентам перевірити себе на рівень власної підготовки, допоможуть виявити рівень економічних знань студентів, їхню схильність до економічного мислення, обізнаність з проблемами вітчизняної економіки та наявність рис, важливих для формування активних учасників ринкових відносин.

Тести вимагають однієї правильної відповіді з кількох запропонованих. Вміння вибрати правильний варіант відповіді відображає розуміння студентом причин виникнення, суті і наслідків того чи іншого економічного явища чи процесу. Форма тестів виключає можливість випадкового вгадування відповідей.

У кожному з п’яти розділів посібника є завдання трьох рівнів складності (А – перший, В – другий, С – третій). Завдання першого рівня (складності розроблені переважно у формі прямих запитань і орієнтовані на осмислення відтворення елементів знань, що охоплюють навчальний матеріал, їх виконання потребує розпізнання правильних визначень запропонованих економічних термінів і понять, а також здійснення елементарних логічних дій при виборі правильної відповіді на поставлені питання.

Завдання другого рівня (складності орієнтовані на застосування знань в стандартних ситуаціях, вміння логічно та послідовно мислити. Їх розв'язок потребує конструювання правильної відповіді на основі виконання кількох логічних дій та здійсненні нескладних математичних розрахунків.

Завдання третього рівня (С) – це розрахункові задачі, виконання яких вимагає, як знання основних теоретичних положень тієї чи іншої теми, так і вміння аналізувати певні економічні завдання, вирішувати, з точки зору теоретичної економіки, проблеми, що виникають в економічній практиці.

Правильно вибрана відповідь оцінюється в максимальну кількість балів, які передбачені за даний рівень складності.

 


ТЕМА 2 Закономірності та принципи розміщення

ТЕМА 3 Фактори розміщення виробництва та

ТЕМА 4 Економічне районування і територіальна

Структура господарства

Задачі рівня складності A

 

1 Основними цілями використання районування є:

а) теоретично-методологічні;

б) управлінсько-регулятивні;

в) інформаційно-навчальні;

г) все сказане правильно;

 

2 Теоретико-методологічні цілі районування передбачають:

а) отримання нових знань про соціально-економічний розвиток регіонів, їх еволюцію;

б) використання в процесах управління територіальним розвитком держави на всіх ієрархічних рівнях управління;

в) отримання інформації про соціально-економічний розвиток регіонів;

г) зміцнення територіальної єдності й вдосконалення територіальної організації держави.

 

3 Управлінсько-регулятивні цілі районування передбачають:

а) отримання нових знань про соціально-економічний розвиток регіонів, їх еволюцію;

б) використання в процесах управління територіальним розвитком держави на всіх ієрархічних рівнях управління;

в) отримання інформації про соціально-економічний розвиток регіонів;

г) зміцнення територіальної єдності.

 

4 Інформативно-навчальні цілі районування передбачають:

а) отримання нових знань про соціально-економічний розвиток регіонів, їх еволюцію;

б) використання в процесах управління територіальним розвитком держави на всіх ієрархічних рівнях управління;

в) отримання інформації про соціально-економічний розвиток регіонів;

г) зміцнення територіальної єдності й вдосконалення територіальної організації держави.

 

5 В.А. Поповкіним було виділено такі економічні райони:

а) Центральноукраїнський; Донбас та Нижнє Придніпров’я; Слобідська Україна; Причорноморський; Західноукраїнський;

б) Західний; Центрально-Східний; Південний; Східний; Північно-Східний;

в) Центральний; Західний; Північно-Східний; Східний; Центрально-Східний; Південний;

г) Донецький; Придніпровський; Східний; Центральний; Поліський; Причорноморський; Подільський; Карпатський.

 

6 О.І. Шаблій виділив такі економічні райони:

а) Центральноукраїнський; Донбас та Нижнє Придніпров’я; Слобідська Україна; Причорноморський; Західноукраїнський;

б) Західний; Центрально-Східний; Південний; Східний; Північно-Східний;

в) Центральний; Західний; Північно-Східний; Східний; Центрально-Східний; Південний;

г) Донецький; Придніпровський; Східний; Центральний; Поліський; Причорноморський; Подільський; Карпатський.

 

7 М. Паламарчук виділив такі економічні райони:

а) Центральноукраїнський; Донбас та Нижнє Придніпров’я; Слобідська Україна; Причорноморський; Західноукраїнський;

б) Західний; Центрально-Східний; Південний; Східний; Північно-Східний;

в) Центральний; Західний; Північно-Східний; Східний; Центрально-Східний; Південний;

г) Донецький; Придніпровський; Східний; Центральний; Поліський; Причорноморський; Подільський; Карпатський.

 

8 За розміром території економічні райони поділяють на:

а) мікрорайони; макрорайони;

б) економічні; інтегральні; галузеві;

в) галузеві; інтегральні;

г) все сказане правильно.

 

9 Галузеві райони характеризуються:

а) загальністю внутрішніх економічних зв’язків, територіальною, адміністративною цілісністю;

б) зосередженням на певній території підприємств окремих галузей;

в) все сказане правильно;

г) правильна відповідь відсутня;

 

10 Інтегральні райони характеризуються:

а) загальністю внутрішніх економічних зв’язків, територіальною, адміністративною цілісністю;

б) зосередженням на певній території підприємств окремих галузей;

в) все сказане правильно;

г) правильна відповідь відсутня;

 

11 Основними принципами районування є:

а) теоретико-методологічні; управлінські; інформаційні;

б) встановлення меж району; опис його зв’язків з зовнішнім середовищем; визначення структурно-функціональних особливостей регіону; дослідження системоутворюючих факторів формування регіону;

в) генеральність; ієрархічність; територіальна цілісність; погодженість з існуючим територіально-політичним та адміністративно-територіальним поділом країни;

г) правильна відповідь відсутня.

 

12 При вивченні регіонів найбільш ефективним є:

а) монодисциплінарний;

б) екологічний;

в) економічний;

г) системний.

 

 


ТЕМА 10 Наукові методи дослідження та економічного

ВСТУП

 

 

Метою дисципліни “Регіональна економіка” є комплексне вивчення закономірностей, принципів і факторів розміщення виробництва, методів економічного обґрунтування розміщення виробництва, аналіз сучасного стану економіки регіонів та визначення перспектив їх розвитку в умовах ринкових відносин. Студенти мають оволодіти знаннями економічних законів і розуміти механізми їх впливу на розвиток і розміщення виробництва; визначити найважливіші передумови і фактори, які впливають на розвиток і розміщення виробництва; вивчити сучасний стан і територіальну організацію виробництва в Україні, її особливості в різних економічних районів. Тому методи контролю повинні забезпечити кількісну та якісну оцінку знань студентів, одержаних ними у процесі навчання. Система контролю включає поточний і підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється на семінарський занняттях, а також під час індивідуальної та самостійної роботи студентів. Однією з форм цього контролю є тестові завдання і задачі. Тестування – це метод оцінки результатів навчання, знань і умінь студентів.

Тестова методика займає провідне місце у світовій системі освіти, а тому використання її у навчальному процесі сприятиме інтеграції освітянської системи України у світову систему освіти, адаптації вітчизняних студентів до вимог світової системи навчання.

Тестові завдання, які містить збірник, відповідають вимогам навчальної програми з основ економічної теорії. Вони дозволяють студентам перевірити себе на рівень власної підготовки, допоможуть виявити рівень економічних знань студентів, їхню схильність до економічного мислення, обізнаність з проблемами вітчизняної економіки та наявність рис, важливих для формування активних учасників ринкових відносин.

Тести вимагають однієї правильної відповіді з кількох запропонованих. Вміння вибрати правильний варіант відповіді відображає розуміння студентом причин виникнення, суті і наслідків того чи іншого економічного явища чи процесу. Форма тестів виключає можливість випадкового вгадування відповідей.

У кожному з п’яти розділів посібника є завдання трьох рівнів складності (А – перший, В – другий, С – третій). Завдання першого рівня (складності розроблені переважно у формі прямих запитань і орієнтовані на осмислення відтворення елементів знань, що охоплюють навчальний матеріал, їх виконання потребує розпізнання правильних визначень запропонованих економічних термінів і понять, а також здійснення елементарних логічних дій при виборі правильної відповіді на поставлені питання.

Завдання другого рівня (складності орієнтовані на застосування знань в стандартних ситуаціях, вміння логічно та послідовно мислити. Їх розв'язок потребує конструювання правильної відповіді на основі виконання кількох логічних дій та здійсненні нескладних математичних розрахунків.

Завдання третього рівня (С) – це розрахункові задачі, виконання яких вимагає, як знання основних теоретичних положень тієї чи іншої теми, так і вміння аналізувати певні економічні завдання, вирішувати, з точки зору теоретичної економіки, проблеми, що виникають в економічній практиці.

Правильно вибрана відповідь оцінюється в максимальну кількість балів, які передбачені за даний рівень складності.

 


ТЕМА 1 Предмет, завдання та методологія дисципліни «Регіональна економіка»

 

Задачі рівня складності A

 

1 Система суб’єктивних і речових елементів, що виражають активне ставлення людей до природи це:

а) продуктивні сили;

б) деструктивні сили;

в) фіктивні продуктивні сили;

г) розміщення продуктивних сил.

 

2 Предмети праці це:

а) сировина;

б) устаткування;

в) споруди;

г) робоча сила.

 

3 Засоби праці це:

а) природні ресурси;

б) робоча сила;

в) устаткування;

г) сировинні матеріали.

 

4 Динамічний процес обґрунтування, прийняття та впровадження у життя рішень про просторовий розподіл окремих її елементів це:

а) продуктивні сили;

б) розміщення продуктивних сил;

в) територіальний поділ праці;

г) територіальна структура.

 

5 Об’єктом науки “Розміщення продуктивних сил” є:

а) просторова організація продуктивних сил;

б) розміщення трудових ресурсів;

в) продуктивні сили;

г) розміщення виробництва.

 

6 Предметом науки “Розміщення продуктивних сил” є:

а) просторова організація продуктивних сил;

б) розміщення трудових ресурсів;

в) продуктивні сили;

г) розміщення виробництва.

7 Оптимальне розміщення продуктивних сил на рівні регіону передбачає:

а) врахування передумов і факторів спеціалізації економіки;

б) комплексне розміщення господарства;

в) економічну безпеку регіону;

г) все сказане правильно.

 

8 Оптимальне розміщення продуктивних сил на рівні регіону не передбачає:

а) врахування передумов і факторів спеціалізації економіки;

б) комплексне розміщення господарства;

в) економічну безпеку регіону;

г) розміщення підприємства має сприяти кооперативним зв’язкам.

 

9 Оптимальне розміщення продуктивних сил на рівні підприємства передбачає:

а) врахування передумов і факторів спеціалізації економіки;

б) комплексне розміщення господарства;

в) економічну безпеку регіону;

г) спеціалізація повинна враховувати співвідношення попиту і пропозиції.

 

10 Яке з положень комплексно розкриває основні функції науки “Розміщення продуктивних сил”?

а) розміщення продуктивних сил повинно розкривати економічні закони;

б) розміщення продуктивних сил виконує теоретичну, пізнавальну, прогностичну і світоглядну функції;

в) розміщення продуктивних сил виконує теоретичну і пізнавальну функції;

г) розміщення продуктивних сил розробляє наукові основи розміщення виробництва на території.

 

11 Процес виробничої спеціалізації території зумовлений посиленням міжрегіональної кооперації і обміном спеціалізованою продукцією та послугами – це:

а) територіальна організація продуктивних сил;

б) територіальна організація виробництва;

в) територіальний поділ праці;

г) територіальна структура.

 

12 Просторовий взаємозв’язок галузевих, міжгалузевих і територіально-виробничих комплексів, що спирається на раціональне використання природних, матеріальних і трудових ресурсів, заощадження витрат на подолання диспропорцій у взаєморозміщенні джерел сировини, палива, енергії – це:

а) територіальна організація продуктивних сил;

б) територіальна організація виробництва;

в) територіальний поділ праці;

г) територіальна структура.

 

13 Синтез форм суспільної організації виробництва, який спирається на галузевий та територіальний поділ праці – це:

а) територіальна організація продуктивних сил;

б) територіальна організація виробництва;

в) територіальний поділ праці;

г) територіальна структура.

 

14 Сукупність стійких зв’язків між елементами об’єкта, причому обов’язковою умовою для їх реалізації є подолання геопростору – це:

а) територіальна організація продуктивних сил;

б) територіальна організація виробництва;

в) територіальний поділ праці;

г) територіальна структура.

 

15 Стійкі територіально-економічні утворення, що характеризуються своєю різноманітністю, конфігурацією, складністю, взаєморозміщенням структурних елементів – це:

а) територіальна структура;

б) форми розміщення продуктивних сил;

в) промисловий центр;

г) вузол.

 

16 Точка, зв’язки якої з довколишньою територією функціональні – це:

а) промисловий центр;

б) вузол;

в) центр;

г) промисловий вузол.

 

17 Група промислових підприємств взаємопов’язаних спільними допоміжними виробництвами, що мають єдину систему розселення і обслуговуються спільною інфраструктурою – це:

а) промисловий центр;

б) вузол;

в) центр;

г) промисловий вузол.

 

18 Територіальне сполучення об’єктів, що відіграють певну роль у розвитку даної території – це:

а) промисловий центр;

б) вузол;

в) центр;

г) промисловий вузол.

 

19 Локальне виробничо-територіальне сполучення, де підприємства поєднуються тісними виробничими зв’язками таким чином, що вилучення якихось компонентів знижує ефективність комплексу, обмежує виконання господарських функцій:

а) промисловий центр;

б) вузол;

в) центр;

г) промисловий вузол.

 

20 Науково-технічний центр, що забезпечує створення та впровадження нових розробок – це:

а) портово-промисловий комплекс;

б) територіально-виробничий комплекс;

в) технополіс;

г) промисловий центр.

21 Об’єднання на одній території морських портів, промислових підприємств, приморських поселень, соціально-виробничої інфраструктури – це:

а) портово-промисловий комплекс;

б) територіально-виробничий комплекс;

в) технополіс;

г) промисловий центр.

 

22 Взаємозумовлене поєднання підприємств на певній території, за якого ефект досягається завдяки вдалому добору підприємств згідно з природними та економічними умовами – це:

а) портово-промисловий комплекс;

б) територіально-виробничий комплекс;

в) технополіс;

г) промисловий центр.

 

23 Територія, що відрізняється від інших територій за сукупністю складових частин, які характеризуються єдністю, взаємозв’язком та цілісністю – це:

а) територіально-виробничий комплекс;

б) район;

в) промисловий центр;

г) портово-промисловий комплекс.

 

24 Основоположником теорії “штандорту” є:

а) Р. Сміт;

б) Й. Тюнен;

в) А. Вебер;

г) А. Леш.

 

25 Основоположником теорії “концентричних кілець” є:

а) Р. Сміт;

б) Й. Тюнен;

в) А. Вебер;

г) А. Леш.

 

26 Основоположником теорії “шестикутників” є:

а) Р. Сміт;

б) Й. Тюнен;

в) А. Вебер;

г) А. Леш.

 

27 Основоположником теорії “кліматичних оптимумів” є:

а) Е. Гантингтон;

б) А. Леш;

в) В. Кристалер;

г) Й. Тюнен.

 

28 Основоположником марксистської теорії є:

а) А. Леш;

б) К. Маркс;

в) Й. Тюнен;

г) А. Вебер.

 

 

Задачі рівня складності B

 

1 Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) територіальний поділ праці – це просторовий взаємозв’язок, галузевих, міжгалузевих і територіально-виробничих комплексів, що спирається на раціональне використання ресурсів;

б) економічні зв’язки – це широке коло взаємовідносин у виробничій сфері та сфері послуг, а також між самими сферами;

в) центр – це група промислових підприємств, взаємопов’язаних спільними допоміжними виробництвами;

г) район – це взаємозумовлене поєднання підприємств на певній території, за якою ефект досягається завдяки вдалому добору підприємств згідно з природними та економічними умовами.

 

2 Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) територіальний поділ праці – це просторовий взаємозв’язок, галузевих, міжгалузевих і територіально-виробничих комплексів, що спирається на раціональне використання ресурсів;

б) вузол – це територіальне сполучення об’єктів, що відіграють певну роль у розвитку даної території;

в) центр – це група промислових підприємств, взаємопов’язаних спільними допоміжними виробництвами;

г) район – це взаємозумовлене поєднання підприємств на певній території, за якою ефект досягається завдяки вдалому добору підприємств згідно з природними та економічними умовами.

 

3 Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) територіальна організація виробництва визначається, як синтез форм суспільної організації виробництва, який спирається на галузевий та територіальний поділ праці;

б) з регіонального погляду зв’язки поділяють на виробничі та невиробничі;

в) оптимальне розміщення виробництва завжди має на меті отримання максимального прибутку;

г) загальним об’єктом науки “Розміщення продуктивних сил” є просторова організація продуктивних сил.

 

4 Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) види діяльності, які не відповідають суспільним морально-етичним нормам і цінностям розглядають як деструктивні сили;

б) з регіонального погляду зв’язки поділяють на виробничі та невиробничі;

в) оптимальне розміщення виробництва завжди має на меті отримання максимального прибутку;

г) загальним об’єктом науки “Розміщення продуктивних сил” є просторова організація продуктивних сил.

 

5 Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) предметом науки “Розміщення продуктивних сил” є просторова організація продуктивних сил;

б) з регіонального погляду зв’язки поділяють на виробничі та невиробничі;

в) оптимальне розміщення виробництва завжди має на меті отримання максимального прибутку;

г) загальним об’єктом науки “Розміщення продуктивних сил” є просторова організація продуктивних сил.

 

6 Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) оптимальне розміщення продуктивних сил не завжди має на меті одержання максимального прибутку;

б) з регіонального погляду зв’язки поділяють на виробничі та невиробничі;

в) оптимальне розміщення виробництва завжди має на меті отримання максимального прибутку;

г) загальним об’єктом науки “Розміщення продуктивних сил” є просторова організація продуктивних сил.

 

7 Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) економічні зв’язки – це широке коло взаємовідносин у виробничій сфері та сфері послуг, а також між самими сферами;

б) з регіонального погляду зв’язки поділяють на виробничі та невиробничі;

в) оптимальне розміщення виробництва завжди має на меті отримання максимального прибутку;

г) загальним об’єктом науки “Розміщення продуктивних сил” є просторова організація продуктивних сил.

 

8 Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) з регіонального погляду зв’язки поділяють на виробничі та невиробничі;

б) з регіонального погляду зв’язки бувають: внутрішньорайонні, міжрайонні та міжнародні;

в) для промислового комплексу характерні виробничі та невиробничі зв’язки;

г) у межах територіально-виробничого комплексу виділяють зв’язки зумовлені єдністю місця; зв’язки за кооперуванням; матеріально-технічні; зв’язки за комбінуванням.

 

9 Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) з регіонального погляду зв’язки поділяють на виробничі та невиробничі;

б) для промислового комплексу характерні зв’язки за кооперуванням, зв’язки зумовлені єдністю місця, зв’язки за комбінуванням, матеріально-технічні зв’язки;

в) для промислового комплексу характерні виробничі та невиробничі зв’язки;

г) у межах територіально-виробничого комплексу виділяють зв’язки зумовлені єдністю місця; зв’язки за кооперуванням; матеріально-технічні; зв’язки за комбінуванням.

 

10 Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) з регіонального погляду зв’язки поділяють на виробничі та невиробничі;

б) для територіально-виробничого комплексу виділяють виробничі та невиробничі зв’язки;

в) для промислового комплексу характерні виробничі та невиробничі зв’язки;

г) у межах територіально-виробничого комплексу виділяють зв’язки зумовлені єдністю місця; зв’язки за кооперуванням; матеріально-технічні; зв’язки за комбінуванням.

 

11 Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) основоположником теорії “штандорту” є А. Леш;

б) основоположником теорії “концентричних кілець” є А. Вебер;

в) основоположником теорії кліматичних оптимумів є Е. Гантингтон;

г) основоположником марксистської теорії є А. Гетнер.

 

12 Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) основоположником теорії “штандорту” є А. Вебер;

б) основоположником теорії “концентричних кілець” є А. Вебер;

в) основоположником теорії кліматичних оптимумів є Й. Тюнен;

г) основоположником марксистської теорії є А. Гетнер.

 

13 Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) основоположником теорії “штандорту” є А. Леш;

б) основоположником теорії “концентричних кілець” є А. Вебер;

в) основоположником теорії “концентричних кілець” є Й. Тюнен;

г) основоположником марксистської теорії є А. Гетнер.

 

14 Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) теорію розміщення сільського господарства розробив А. Гетнер;

б) теорію розміщення сільського господарства розробив Й. Тюнен;

в) теорія розміщення окремого виробництва була розроблена А. Лешом;

г) теорія розміщення виробництва в районі і країні в цілому була розроблена А. Вебером та В. Кристалером.

 

15 Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) теорію розміщення сільського господарства розробив А. Гетнер;

б) теорію розміщення сільського господарства розробив В. Кристалер;

в) теорія розміщення окремого виробництва була розроблена А. Лешом;

г) теорія розміщення виробництва в районі і країні в цілому була розроблена А. Лешом і доповнена В. Кристалером.

 

16 Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) теорію розміщення сільського господарства розробив А. Гетнер;

б) теорію розміщення окремого виробництва розробив А. Вебер;

в) теорія розміщення окремого виробництва була розроблена А. Лешом;

г) теорія розміщення виробництва в районі і країні в цілому була розроблена А. Вебером та В. Кристалером.

 

17 Вкажіть, яке з вказаних тверджень правильне:

а) теорію розміщення сільського господарства розробив А. Гетнер;

б) основоположником теорії, за якою найсприятливіші умови для розвитку виробництва мають країни, розташовані в помірному поясі є А. Гантингтон;

в) теорія розміщення окремого виробництва була розроблена А. Лешом;

г) теорія розміщення виробництва в районі і країні в цілому була розроблена А. Вебером та В. Кристалером.

 

18 Вкажіть, яке з вказаних тверджень є неправильне:

а) теоретична функція науки збагачує знання самої науки;

б) пізнавальна функція дає можливість краще пізнати закономірності розвитку продуктивних сил у різних країнах;

в) світоглядна функція дає змогу виробити власну точку зору на сучасні проблеми розвитку продуктивних сил;

г) прогностична функція дає можливість краще пізнати закономірності розвитку продуктивних сил у різних країнах та регіонах.

 

19 Вкажіть, яке з вказаних тверджень є неправильне:

а) теоретична функція науки збагачує знання самої науки;

б) пізнавальна функція дає можливість краще пізнати закономірності розвитку продуктивних сил у різних країнах;

в) світоглядна функція дає змогу виробити власну точку зору на сучасні проблеми розвитку продуктивних сил;

г) світоглядна функція розглядає теорію розміщення виробництва в районі і країні в цілому.

 

 

Задачі рівня складності C

 

1 Ефективність при зростанні продуктивних сил на певній території дорівнює 1,6. Сума витрат на весь процес РПС становила 40 млн. грн. Чому дорівнює ефект такого РПС?

а) 64 млн. грн.;

б) 5 млн. грн.;

в) 40 млн. грн.;

г) 80 млн. грн.

 

2 Ефективність при зростанні продуктивних сил на певній території дорівнює 4,8. Сума витрат на весь процес РПС становила 80 млн. грн. Чому дорівнює ефект такого РПС?

а) 16,6 млн. грн.;

б) 384 млн. грн.;

в) 84,8 млн. грн.;

г) правильна відповідь відсутня.

 

3 Ефект при розміщенні продуктивних сил на певній території дорівнює 160 тис. грн. Сума витрат на весь процес РПС становила 140 тис. грн. Чому дорівнює ефективність такого РПС?

а) 0,875.;

б) 1,14 тис. грн.;

в) 1,14;

г) 0,875 млн. грн.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 230; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.31.206 (0.006 с.)