Тема 1 Сутність та призначення фінансівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1 Сутність та призначення фінансівМета – розкрити сутність фінансів, засвоїти основні поняття дисципліни.

План лекції

1. Необхідність та сутність фінансів.

2. Функції фінансів.

3. Фінансові ресурси: суть, структура та види.

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання:

1. Взаємозв’язок та відмінності фінансів з іншими економічними категоріями

Література: 3,4,6, 13.


Тема 2 Фінансова системи

Мета – розкрити сутність фінансової системи, засвоїти основні принципи побудови та функціонування фінансової системи.

План лекції

1. Структура та принципи функціонування фінансової системи.

2. Основні характеристики сфер та ланок фінансової системи.

3. Управління фінансовою системою

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання:

1. Основні підходи до структуризації фінансової системи

Література: 3,4,6,13.

Тема 3 Фінансова політика та механізм її реалізації

Мета – з’ясувати суть фінансової політики, засвоїти механізм побудови фінансової політики.

План лекції

1. Фінансова політика як складник економічної і соціальної політики держави.

2. Фінансовий механізм: поняття і характеристика його складових елементів.

3. Організаційно-правове забезпечення фінансової політики

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання:

1. Фінансове планування: сутність, принципи, методи.

2. Фінансовий контроль: сутність, принципи, методи.

Література: 3,4,5,6,13,18,19.


Тема 4 Фінанси підприємств

Мета – розкрити сутність фінансів суб’єктів господарювання, засвоїти організації фінансів підприємств, розглянути фінансові ресурси підприємств.

План лекції

1. Поняття фінансів суб’єктів господарювання.

2. Основи організації фінансів підприємств

3. Фінансові ресурси підприємств.

4. Грошові надходження підприємств, їх склад та класифікація.

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання:

1. Фінанси бюджетних організацій.

Література: 3,4,5,6,11,12,13,15,19.

Тема 5 Страхування

Мета – розкрити сутність та економічну природу страхування, засвоїти фінансові аспекти страхування.

План лекції

1. Економічна природа і суть страхування.

2. Ринок страхових послуг.

3. Фінансові аспекти соціального страхування.

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання:

1. Особливості фінансово – економічної діяльності страхових організацій

Література: 3,4,6,11,12.

 

Тема 6 Міжнародні фінанси

Мета – оволодіти поняттями зовнішньоекономічної діяльності, засвоїти фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності.

План лекції

1. Поняття зовнішньоекономічної діяльності.

2. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин.

3. Міжнародні валютно – фінансові та кредитні організації.

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання:

1. Валютний ринок. Валютні операції.

Література: 3,4,5,6,13,19.

 

Тема 7 Фінансовий ринок

Мета – з’ясувати поняття та структуру фінансового ринку, ознайомитись з інструментами фінансового ринку та визначити їх загальну характеристику.

План лекції

1. Суть та механізм функціонування фінансового ринку.

2. Поняття та структура ринку цінних паперів.

3. Інструменти ринку цінних паперів та їх загальна характеристика.

4. Фондова біржа.

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання:

1. Види цінних паперів та їх характеристика.

Література: 3,4,5,6,8,13,16,17.

 

Тема 8 Місцеві фінанси

Мета – розкрити сутність та основи організації місцевих фінансів, визначити функції місцевих фінансів, ознайомитись з зі структурою місцевих фінансів.

План лекції

1. Суть та основи організації місцевих фінансів.

2. Функції місцевих фінансів.

3. Інституційна структура місцевих фінансів.

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання:

1. Місце і значення валютних фондів у формуванні місцевих органів влади.

Література: 1,2,3,4,,6,7,10,14.

 

Змістовий модуль 2

 

Тема 9 Державний бюджет

Мета – оволодіти поняттям: бюджет, розглянути структуру бюджетної системи та принципи побудови бюджетного устрою, визначити бюджетну класифікацію.

План лекції

1. Бюджет як фінансовий план держави

2. Структура бюджетної системи та принципи побудови бюджетного устрою.

3. Бюджетна класифікація.

4. Бюджетний процес.

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання:

1. Бюджетна політика і бюджетний механізм.

Література: 1,3,4,5,6,13,14,17,18.

Тема 10 Державні доходи і видатки

Мета – розкрити сутність державних доходів і видатків,визначенні принципі, методів та форм бюджетного фінансування.

План лекції

1. Суть і склад доходів державного бюджету.

2. Склад та характеристика видатків державного бюджету.

3. Бюджетний дефіцит.

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання:

1. Методи та критерії нормування бюджетних видатків.

Література: 1,3,4,5,6,7,9,10,13,14,17,18.

 


Тема 11 Податкова система

Мета – розкрити сутність та функції податків, податкової політики держави та особливостей податкової системи.

План лекції

1. Суть і характерні ознаки податків.

2. Елементи системи оподаткування.

3. Податкова система і податкова політика

4. Види податків та порядок їх нарахування..

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання:

1. Види податків в Україні ти системи їх обчислення.

Література: 2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,14.

 

Тема 12 Державні цільові фонди

Мета – оволодіти соціально – економічною суть цільових державних фондів.

План лекції

1. Соціально – економічна суть державних цільових фондів.

2. Пенсійний фонд.

3. Фонди соціального страхування.

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання:

1. Система недержавного пенсійного страхування

Література: 3,4,5,6, 11,12.

Тема 13 Державний кредит і державний борг.

Мета – розглянути поняття та форми державного кредиту.

План лекції

1. Суть, поняття та форми державного кредиту.

2. Суть і класифікація державних позик.

3. Державний борг та способи коригування позикової політики.

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання:

1. Взаємозв’язок та відмінність між державним і банківським кредитом.

Література: 3,4,5,6, 13,17,18,19.

 

 

Зміст семінарських занять

 

Змістовий модуль 1

 

Тема 1 Сутність та призначення фінансів

1. Об'єктивна необхідність і суть фінансів.

2. Характерні ознаки і двоїстий характер фінансів.

3. Характеристика функцій фінансів.

4. Фінансові ресурси: суть, класифікація, джерела формування та напрями використання.

Література: 3,4,6, 13.

Тема 2 Фінансова системи

1. Поняття фінансової системи та її структура.

2. Принципи побудови фінансової системи.

3. Характеристика ланок фінансової системи України.

Література: 3,4,6, 13.

Тема 3 Фінансова політика та механізм її реалізації

 1. Суть, ланки, умови результативності фінансової політики.
 2. Фінансова тактика і фінансова стратегія як форми реалізації фінансової політики.
 3. Поняття фінансового механізму та його складові елементи.
 4. Система управління фінансами: суть, об'єкти і суб'єкти.
 5. Функціональні елементи управління фінансами.
 6. Повноваження державних органів влади й управління в сфері управління фінансами.
 7. Суть, принципи та завдання фінансового планування.
 8. Етапи і методи фінансового планування.
 9. Фінансовий контроль: суть, мета, принципи.
 10. Класифікація фінансового контролю.
 11. Органи фінансового контролю та їхні повноваження.

Література: 3,4,5,6,13,18,19.

Тема 4 Фінанси підприємств

1. Суть, функції, характерні ознаки фінансів підприємств.

2. Фінанси підприємств, що здійснюють комерційну діяльність.

3. Фінанси неприбуткових організацій.

4. Джерела формування та механізм розподілу фінансових ресурсів підприємств.

Література: 3,4,5,6,11,12,13,15,19.

Тема 5 Страхування

 1. Необхідність, суть і форми страхового захисту.
 2. Специфічні ознаки страхування як економічної категорії.
 3. Функції страхування та їх економічний зміст.
 4. Класифікація страхування: галузі, підгалузі, види та форми страхування.
 5. Поняття страхового ринку та його структура.
 6. Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні.
 7. Роль страхування в розвитку підприємництва та життєдіяльності людей.

Література: 3,4,6,11,12.

Тема 6 Міжнародні фінанси

 1. Суть, види, фінансово-правові форми організації зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
 2. Організація міжнародних валютно-фінансових відносин. Види валюти і валютний курс.
 3. Поняття та види валютних ринків. Валютні операції.
 4. Види і форми міжнародних розрахунково-кредитних відносин.

Література: 3,4,5,6,13,19.

Тема 7 Фінансовий ринок

1. Суть, передумови виникнення та функції фінансового ринку.

2. Механізм функціонування фінансового ринку.

3. Види цінних паперів та їх характеристика.

4. Призначення та основні функції фондової біржі.

5. Види операцій на фондовій біржі.

Література: 3,4,5,6,8,13,16,17.

Тема 8 Місцеві фінанси

1. Суть, склад, структура місцевих фінансів.

2. Джерела формування місцевих бюджетів.

3. Склад і напрями фінансування соціально-економічних потреб регіонального значення.

4. Позабюджетні та цільові фонди органів місцевого самоврядування.

Література: 1,2,3,4,,6,7,10,14.


Змістовний модуль 2

Тема 9 Державний бюджет

1. Соціально-економічна суть бюджету держави.

2. Функції державного бюджету.

3. Джерела доходів державного бюджету.

4. Напрями використання бюджетного фонду.

5. Структура бюджетної системи і принципи побудови бюджетного устрою.

6. Розмежування доходів і видатків між окремими ланками бюджетної системи.

7. Бюджетна класифікація.

8. Бюджетне планування і прогнозування.

9. Бюджетний процес та його етапи.

Література: 1,3,4,5,6,13,14,17,18.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.011 с.)