Тема 10 Державні доходи і видаткиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 10 Державні доходи і видатки1. Суть, класифікація, форми мобілізації доходів державного бюджету.

2. Склад, напрями фінансування державних видатків.

3. Об'єктивні передумови та соціально-економічні наслідки бюджетного дефіциту

Література: 1,3,4,5,6,7,9,10,13,14,17,18.

Тема 11 Податкова система

1. Соціально-економічна природа та функції податків.

2. . Елементи системи оподаткування.

3. Види податків та їх класифікація.

4. Податкова політика: суть і принципи здійснення.

5. Порядок нарахування й сплати ПДВ.

6. Порядок утримання акцизного збору.

7. Механізм оподаткування прибутку підприємств.

8. Оподаткування доходів громадян.

Література: 2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,14.

Тема 12 Державні цільові фонди

1. Соціально-економічна суть, призначення та класифікація цільових державних фондів.

2. Джерела формування та напрями використання Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності.

3. Призначення, механізм формування та використання Фонду соціального страхування на випадок безробіття.

4. Пенсійне страхування в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

5. Джерела формування Пенсійного фонду.

6. Пільги і терміни сплати пенсійних внесків.

7. Види пенсій і порядок їх нарахування.

Література: 3,4,5,6, 11,12.

Тема 13 Державний кредит і державний борг.

1. Суть і соціально-економічні передумови виникнення державного кредиту.

2. Форми державного кредиту.

3. Види державного боргу і методи його фінансування.

4. Управління державним боргом країни.

Література: 3,4,5,6, 13,17,18,19.

ІНДИВІДУАЛЬНА ТА САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА

5.1. Індивідуальна робота студента

Загальні положення та форми виконання

Індивідуальна робота студента є формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для якнайзмістовнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їхніх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність. Індивідуальні заняття проводяться під керівництвом викладача у поза аудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою, з урахуванням потреб і можливостей студента.

Індивідуальна робота зі студентами здійснюється шляхом пошуку та вивченню нормативно-правових документів та літературних джерел, консультацій щодо підготовки рефератів та рішення практичних завдань.

Види індивідуальних занять

Консультації – один із видів навчальних занять (індивідуальні або групові), які проводяться з метою отримання студентом відповіді на окремі теоретичні чи практичні питання для пояснення певних теоретичних положень або аспектів їх практичного застосування (проводяться протягом семестру – поточні консультації, семестрові та перед контрольним заходом – екзаменаційні). У процесі консультацій (особливо поточного консультування) допускається діагностичне тестування знань студентів (зазвичай, машинне) для виявлення ступеня засвоєння окремих теоретичних положень, теорій, закономірностей, рівня сформованості практичних умінь і навичок та перевірки ефективності прийомів і методів навчання, використовуваних під час аудиторних занять.

Індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ)– це форма організації навчання, яка має на меті поглиблення узагальнення та закріплення знань, які студенти отримають у процесі навчання. Одним із видів ІНДЗ є підготовка рефератів.

Реферат – коротке повідомлення в письмовій формі або у формі публічного змісту книги, наукової статті, результатів наукового дослідження; доповідь на наукову тему, що висвітлює її на основі огляду літератури чи інших джерел, що включає основні відомості та висновки, а також кількісні розрахунки практичної задачі та відповідний висновок на основі отриманих результатів.

Для більш детального вивчення окремих питань з дисципліни визначені теми рефератів, які студенти повинні підготувати.

Розміри індивідуальних завдань:

- міні-робота – реферат – орієнтовний обсяг 5-10 сторінки друкованого тексту;

- наукова робота – 25-30 сторінок друкованого тексту.

Обов’язкові вимоги до змісту:

- використання додаткової сучасної літератури;

- використання сучасної економічної інформації із мережі Internet та друкованих видань;

- проведення самостійно економічного аналізу;

- наявність власних висновків та пропозицій.

Подана наукова робота має містити

- анотацію;

- актуалізацію теми;

- аналіз першоджерел;

- розкриття теми;

- висновки та пропозиції;

- список використаної літератури.

Форма контролю:

- доповіді на засіданні наукового студентського гуртка;

- участь у науковій студентській конференції.

Оцінювання: від 4 балів (міні – робота) до 15 балів (наукова робота).

 

Рекомендовані теми для індивідуальної науково-дослідної роботи

1. Фінансова система України в порівнянні з розвинутими країнами світу.

2. Роль та місце фінансів у регулюванні економікою.

3. Напрямки фінансових відносин за економічним змістом.

4. Фінансові ресурси держави.

5. Фінансовий механізм: його склад та структура, шляхи вдосконалення.

6. Фінансове планування та прогнозування: мета, завдання, перспективи розвитку в Україні.

7. Управління фінансами та фінансове право: принципи функціонування в країнах з перехідною економікою.

8. Сутність управлінської діяльності у сфері фінансових відносин.

9. Сутність фінансового контролю: його види, форми й методи.

10. Економічна сутність і функції податків.

11. Шляхи вдосконалення системи оподаткування в Україні.

12. Соціально-економічна сутність державного бюджету.

13. Доходи державного бюджету України та можливості їх збільшування.

14. Можливості скасування видатків державного бюджету України.

15. Бюджетний дефіцит в Україні й шляхи його подолання.

16. Сутність загальнодержавних цільових фондів та їх призначення.

17. Економічна сутність державного кредиту: форми кредиту та класифікація позик.

18. Сутність та роль регіональних (місцевих) фінансів.

19. Характеристика регіональних бюджетів України (на прикладі будь-якої області).

20. Регулювання видатків регіональних бюджетів.

21. Економічна сутність страхування, його функції. Розвиток ринку страхування в Україні.

22. Фінансовий ринок України. Порівняльна характеристика з розвинутими країнами світу.

23. Умови створення і перспективи розвитку фондового ринку в Україні.

24. Сутність міжнародних фінансів.

25. Фінанси міжнародних організацій та фінансові міжнародні інститути.

26. Міжнародні розрахунки.

27. Фондова біржа та її функції.

28. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

29. Особливості митно-тарифного регулювання зовнішньої торгівлі.

30. Перспективи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

 

5.2. Самостійна робота студента

Загальні положення

Самостійна робота студентів спрямована на поглиблення теоретичних знань та набуття додаткових практичних навичок з вузлових питань курсу «Фінанси».

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час вільний від обов’язкових навчальних занять без участі викладача.

Метою самостійної роботи є сприяння формуванню самостійності як риси особистості, яка реалізується у вміннях систематизувати матеріал, доопрацювати конспекти лекцій, опрацьовувати рекомендовану літературу, готуватися до семінарських та контрольних занять.

Самостійна робота передбачає:

- обов’язкове опрацювання інформації, що отримана безпосередньо під час лекційних занять;

- робота з навчальними посібниками, підручниками та конспектом лекцій як у бібліотеці КУТЕП, так і в інших бібліотеках країни;

- самостійне вивчення окремих тем або питань із розробкою власного конспекту, плану;

- робота з додатковою літературою (монографіями, науковими статтями, матеріалом з мережі Інтернет тощо) та довідковою літературою (словниками, енциклопедіями, глосаріями тощо);

- виконання письмових завдань і робіт, у т.ч. творчих (презентацій, рефератів, повідомлень, виступів, доповідей на актуальні та дискусійні теми), письмових відповідей на проблемні питання, курсових робіт;

- виконання індивідуальних завдань (аналітична, дослідницька робота, моделювання ситуації тощо);

- підготовка до лекційних, семінарських, контрольних робіт;

- участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах, дискусіях, бесідах тощо;

- розробка проблемних ситуацій, участь у тренінгах.

Самостійну роботу студент повинен обов’язково виконати для контролю його знань викладачем.

Рекомендовану кількість годин на всі види самостійної роботи загалом по кожному модулю вказано у тематичному плані залікового кредиту. Внутрішній розподіл годин на опрацювання матеріалу, підготовку до семінарських занять та розв’язання задач здійснюється студентами самостійно.

Форми контролю:

- опитування під час семінарських занять;

- захист самостійної домашньої контрольної роботи (ЗФН);

- проміжні контрольні роботи;

- підсумкові модульні контрольні роботи;

- екзамен.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.018 с.)