ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 19 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 19 Страница

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАЗОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Аналіз ліквідності (платоспроможності) РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВИХ РОБІТ ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ Приклади оформлення списку використаної літератури, який наводять у курсовій роботі Блок 9. Оцінювання фінансового стану підприємств ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ БЛОК 11. ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності підприємства, тис. грн Показник стану та структури капіталу Рух грошових коштів підприємства, тис. грн Організація розрахунків з покупцями та замовниками (для теми № 9) Організація розрахунків при зовнішньоекономічних операціях на сільськогосподарських підприємствах (до теми № 13) Витрати на основне виробництво у розрізі галузей за 20.. р. Вихідні дані та розрахунок необхідного обсягу реалізації продукції зерновиробництва Розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки у загальній сумі валового доходу підприємства, грн Визначення страхової суми сільськогосподарських культур Норматив власних оборотних активів та джерела їх покриття Об’єкти короткострокового (довгострокового) кредитування у господарстві Розрахунок амортизації методом зменшення залишкової вартості Фінансова звітність та оцінка фінансових результатів сільськогосподарського підприємства (до теми № 36) Формування прибутку підприємства, тис. грн Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів, тис. грн Показники оцінки фінансового рівня економічної безпеки підприємства СПИСОК ДЖЕРЕЛ, ЩО РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ Тема 11. СОЦІАЛЬНІ ПОЗАБЮДЖЕТНІ ФОНДИ ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБСЯГИ КУРСОВОЇ РОБОТИ Дані для виконання, млрд.грн. Бюджетний профіцит — відносний показник, який свідчить про перевищення доходів над видатками. Форми державного кредиту та класифікація державних позик Найважливішими ознаками будь-яких суб'єктів господарювання, які визначають їх місце у господарських відносинах, є такі. Основними чинниками, що впливають на ощадну активність домогосподарств в Україні, є такі. Тема 3. Облік касових операцій. Тема 4. Облік операцій на рахунках у банках. Тема 39. Облік готової продукції та її оцінка Тема 74. Облік розрахунків з оплати праці. Тема 1: Общая характеристика страхования. Тема 9: Основы актуарных расчетов. Сущность и функции финансов, структура Взаимодействие товарного и финансового рынков. Завдання та функції держ. податкової організації. Сутність фінансів господарських суб’єктів. Фін. ресурси держави, їх склад та джерела формування. Сутність державного кредиту.його необхідність і роль,відмінність від банківського Поняття,функції та ознаки страхування Характеристика інструментів фін. ринку ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) Тема: Особенности финансов организаций различных организационно-правовых форм и отраслей экономики Пожелания по изучению отдельных тем курса. Раздел 3. Материалы тестовой системы или практикум по решению задач по темам лекций Раздел 4. Словарь основных терминов (глоссарий). Самостійна робота з дисципліни «Управління фінансами корпорацій». УМОВИ ПЕРЕВЕДЕННЯ ДАНИХ 100-БАЛЬНОЇ ШКАЛИ ОЦІНЮВАННЯ В 4-Х БАЛЬНУ ТА ШКАЛУ ECTS Критерії оцінювання відповіді на задачі ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ДЕНЕГ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ Тема 1. Теоретичні та правові засади функціонування публічних фінансів Тема 4. Органи управління публічними фінансами. Модуль № 2. Правове регулювання державного фінансового контролю Тема 8. Правові засади юридичної відповідальності за порушення фінансового законодавства Тема 2.3. Бюджетний процес України. Правове регулювання місцевих бюджетів в Україні Модуль5. Правові засади організації грошово-кредитної діяльності в Україні. Тема № 9. Правові основи банківської діяльності, ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І КОНТРОЛЮ Тема № 1.ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ Й ОРГАНІВ ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО ТЕМИ Маркина, С.А., Обухова, А.С. ТЕМА 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ ТЕМА 3. КЛАССИФИКАЦИЯ СТРАХОВАНИЯ Тема 4. ОСНОВЫ СТРАХОВОГО ПРАВА В РОССИИ ТЕМА 5. СТРАХОВОЙ РЫНОК, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕМА 6. ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ СТРАХОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ТЕМА 9. ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕМА 12. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Луганський державний університет внутрішніх справ МВС України Поняття і класифікація кредиту, його місце у фінансовій системі держави. Об’єкт, мета та задачі фінансового менеджменту. Поняття системи організаційного забезпечення фінансового менеджменту. Фінансово-інвестиційна діяльність підприємства. Финансы, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ и кредит Логистика и управление цепями поставок Условия задач к контрольной работе № 2 Деление текста контрольной работы РАЗДЕЛ 1. ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ Дайте визначення та розкрийте сутність міжбюджетних відносин? Яка мета регулювання бюджетних відносин? Які системи організації міжбюджетних відносин відомі світовій практиці, у чому їх суть? Які види видатків передбачені статтею 82 Бюджетного кодексу України, за рахунок коштів яких бюджетів вони здійснюються? Розкрийте механізм застосування нормативів щоденних відрахувань дотацій вирівнювання з бюджету та коштів що передаються до державного бюджету? Чи можуть тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів розміщуватися на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків? Розділ 1. Теоретико-методичні засади обґрунтування господарських рішень щодо підвищення ефективності діяльності підприємства З 2004 року ПАТ«АЕС Рівнеобленерго» входить до загальноукраїнського рейтингу “ТОП-100. Найдинамічніші компанії”, що складається на основі результатів фінансових показників діяльності. Оцінювання ефективності господарського рішення Обґрунтування зниження ризику фінансової нестабільності за рахунок збільшення чистого прибутку підприємства Розділ 3. Обґрунтування заходів щодо зниження господарського ризику Обгрунтування чисельності та складу персоналу ПРИДБАННЯ ТЕХНІКИ ЧИ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ НА УМОВАХ ПІДРЯДУ За моделлю Давидової - Бєлікова Обґрунтування системи стимулювання праці ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО ЗАМІНИ СТАРОЇ ТЕХНІКИ НОВОЮ АНАЛОГІЧНОГО ЗРАЗКА ТА ВИБОРУ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВАРІАНТУ Методика оцінювання ймовірності банкрутства Тема: Економічне обґрунтування рішень, пов’язаних з інвестиційною діяльністю підприємства Тема: Економічне обґрунтування рішень, пов’язаних з фінансовою діяльністю підприємства Тема 8. МЕТОДИ І МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙ Сутність інвестицій та інвестиційних проектів. Методи фінансово-інвестиційного аналізу Методи і моделі аналізу фінансових інвестицій. Порядок формування органів місцевого самоврядування Державного управління розвитком регіонів Чисельність населення на 1 березня 2010 року та середня Розвитком регіонів і напрями їхнього вирішення Механізм державного управління розвитком регіонів Комплексне ситуаційне завдання Для електронного варіанту пропоновані коефіцієнти згрупувати у виді таблиці. Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА Тема 9. Облік фінансових інвестицій Облік фінансових інвестицій (як довгострокових, так і поточних), що утримуються до погашення Тема 1. Зміст та особливості аналізу фінансового стану підприємства Оцінка ефективності використання нематеріальних активів Аналіз джерел формування капіталу підприємства Ліквідність менш динамічна порівняно з платоспроможністю. Аналіз взаємозв’язку обсягів виробництва, собівартості та прибутку Основні напрямки аналізу потенційного банкрутства ІІІ. Забезпечення фінансової рівноваги в довготривалому періоді Мета і завдання виробничої практики Підприємства різних організаційно-правових форм Відділ податкового контролю юридичних осіб Відділ персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж Контрольно ревізійне управління (КРУ) Районна виконавча дирекція обласного відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків Розділ 8. Організація захисту звіту Розділ 1. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства-боржника Динаміка показників порогу рентабельності підприємства Калькуляція собівартості продукції Розрахунок очікуваного доходу Зміни дебіторської заборгованості Нумерація розділів, підрозділів Стратегія національної модернізації Мегатренди світового економічного розвитку Стан навколишнього природного середовища та прогноз його змін до 2020 року. Сільськогосподарські угіддя та агропродовольчий ринок Світовий ринок енергоресурсів Потоки капіталу та міжнародна торгівля Сильні сторони та сприятливі можливості Сценарії розвитку економіки України на період до 2020 року Основні складові, етапи та напрями реалізації сценаріїв Забезпечення сприятливих рамкових умов для підвищення адаптивності економіки до зовнішніх шоків Завдання 4.3.1.3.: Стимулювання створення нових інноваційних полюсів розвитку та імпортозаміщення. Зняття інфраструктурних обмежень Перехід до високоефективного аграрного та аграрно-переробного виробництва Створення сучасної інноваційної системи Суспільство, людина і сталий розвиток Підвищення енергобезпеки та покращення енергозабезпечення Кардинальне підвищення інноваційної складової розвитку та модернізація промисловості Модернізація індустріального сектору економіки Аграрний сектор і сільські території Перелік питань для самостійного опрацювання з теми 19. Термінологічний словник ключових понять з теми 19. Стаття 2. ПОРЯДОК НАДАННЯ І ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ Тести для перевірки знань з теми Яке положення найглибше розкриває сутність грошей як суспільного явища? Тема 2. Грошовий оборот і грошові потоки Тема 4. Інфляція та грошові реформи За порядком (способом) надання Тема 10. Фінансові посередники грошового ринку Хто більше постраждає від цієї ситуації: експортер (вітчизняний виробник) чи імпортер (зарубіжний виробник)? Тема 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ Тема 5. Центральні банки. Комерційні банки. Фінансові посередники грошового ринку Приклад складання фінансового фінансового (тематичного) кросворду ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ Організація поточного контролю ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА Залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного капіталу в Україні діють підприємства унітарні та корпоративні. Капітал це вартість матеріальних і нематеріальних активів, грошові кошти, як власні так і залучені, які будучи інвестовані у підприємницьку діяльність забезпечують одержання від цього доходу. ВНУТРІШНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ Таким чином, дивідендна політика має значний вплив на можливості фінансування за рахунок внутрішніх джерел. ФІНАНСУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЗА РАХУНОК ЗОВНІШНІХ ДЖЕРЕЛ Оптимальні умови отримання кредитів оцінюють на основі проведення моніторингу кредитного ризику та розробки прогнозу його розвитку. Форми реструктуризації підприємств: оперативна і стратегічна. ФІНАНСОВЕ ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ Для цілей фінансової звітності фінансові інвестиції, згідно з П(с)БО2, поділяють на довготермінові та поточні фінансові інвестиції. Довгострокові фінансові інвестиції в боргові цінні папери, що утримуються інвестором до їх погашення, відображаються на дату балансу за амортизованою собівартістю фінансових інвестицій. ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН Рівень ризиків суттєво знижується за правильно складеного зовнішньоекономічного контракту. Стосовно кожного виду товару може встановлюватися лише один вид ліцензії. Щодо конкретних змін у сфері митно-тарифної політики, котрі сприятимуть руху інвестиційних потоків, то основну увагу варто зосередити на таких аспектах. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ У ПРАКТИЦІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА Допущення аналізу беззбитковості У теорії виділено 10 етапів процесу бенчмаркінгу. Зам.директора по учебной работе Основы кассового исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ: цели, методы, проблемы совершенствования. Экономика и управление на предприятии АПК», Тема 2. Денежный оборот и денежное обращение Тема 3. Инфляция, ее сущность и виды. Методы стабилизации денежного обращения Тема 9. Финансы субъектов хозяйствования ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ Тема 1. Загальна характеристика державних цільових фондів. Тема 2. Державне регулювання діяльності державних цільових фондів. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ЦІЛЬОВІ ФОНДИ СОЦІАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ Тема 4. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФССТВП). Джерела формування коштів ФССТВП Призначення та сутність соціального страхування на випадок безробіття Фонд державного майн України. Загальна характеристика цільових фондів місцевих бюджетів. Зарубіжний досвід створення місцевих позабюджетних фондів Семінарське заняття 7 ( 21 УЕ) У свою чергу, вторинний ринок поділяється на: Взаємозв’язок складових фінансового ринку. ( поворознюк Вадим) Фонд держмайна: його функції, завдання, обов’язки, організація. ( Савицький Володимир) Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал Міжнародні ринки грошей та капіталів. Банківська діяльність як галузь економіки. Банківські проценти та участь банків у створенні ВВП. Банк міжнародних розрахунків, його призначення, організація та діяльність. Функція грошей як засобу обігу. Сутність, особливості функціонування та інструменти грош. ринку. Походження та розвиток центр. банків. Створення Європейської системи центр. банків. Банк міжнародних розрахунків. Запишіть формулу коефіцієнта Маршала і визначте що він характеризує. Що таке грошово-кредитна політика? З наведених визначень грошей правильним є: гроші це До якої категорії слід відносити інвестиційні банки – до банків чи небанківських фін. посер. і чому? За якими ознаками класифікують банківські послуги? Що таке банківська послуга? Баланс комерційного банку його зміст і структура. Причини і шляхи створення ЦБ Чи у всіх країнах ЦБ є єдиним органом банківського регулювання?які аргументи можна навести за і проти здійснення ЦБ регулятивно-наглядової діяльності? Охарактеризуйте сутність та економічну природу інвестиційного кредиту. Назвіть прямих та непрямих учасників інвестиційного кредитування, та визначте їх функції. Охарактеризуйте основні джерела залучення Україною іноземних позичкових коштів. Охарактеризуйте основні форми (схеми) державного кредитування інноваційних проектів. В якій функції гроші виступають в наявній формі і обслуговують товарний метаморфоз Т - Г - Т ? Функція грошей як міра вартості - це Що буквально означає термін “інфляція”? Функції грошей: види та характеристика. Основні типи грошових систем. Маса грошей, її склад та фактори зміни обсягу і структури. Поняття валюти, валютний курс і конвертованість валют Сутність і роль комерційних банків, їх класифікація Грошово-кредитне і валютне регулювання економіки Грошово-кредитна політика центрального банку Тема 6. Операції банків з цінними паперами Змістовий модуль 2. Аналіз фінансового стану підприємства. Для виконання контрольних робіт з фінансового аналізу Звіт про власний капітал (річна форма звітності) ф.№ 4 Оцінка зміни складу та структури майна підприємства Оцінка зміни складу та структури джерел формування Тема 5. Аналіз грошових потоків підприємства Причини неплатоспроможності підприємства та система заходів щодо їх усунення. Система показників-індикаторів для оцінки загрози банкрутства. Система показників-індикаторів для оцінки загрози банкрутства Тема 8. Аналіз кредитоспроможності підприємства Розробка рекомендацій підвищення рівня ділової і ринкової активності підприємства. Факторне моделювання та аналіз показників рентабельності. Важливо також правильно обрати: цінні папери яких підприємств, якого виду і в якій кількості слід купувати для поповнення своїх активів. Зупинимося на цьому більш детально. Вибір алгоритмів розрахунку комплексних порівняльних оцінок.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.04 с.)