ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ

СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

 

Кафедра податкової і митної справи

 

 

Затверджую

Завідувач кафедри податкової і митної справи

________________ В.Л. Андрущенко

«____» ___________ 2015 р.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

Вибіркової навчальної дисципліни

“Європейські стандарти оподаткування для України”

підготовки фахівців за ступенем вищої освіти - магістр

галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”

спеціальність 8.03050803 “Оподаткування”

програма підготовки Фіскальне адміністрування

 

Ірпінь 2015


 

Робоча програма навчальної дисципліни “Європейські стандарти оподаткування для України” складена на основі програми навчальної дисципліни, затвердженої у 2015 р.

 

 

Автор: _____________І.А. Прокопенко, к.е.н., доцент

 

 

Рецензент: _____________Т.В. Тучак, к.е.н., доцент

 

 

Робочу програму навчальної дисципліни схвалено на засіданні кафедри податкової і митної справи, протокол №__ від “__” ________ 2015 р.

 


Рецензія

На робочу програму

Навчальної дисципліни

“Європейські стандарти оподаткування для України”

підготовки фахівців за ступенем вищої освіти - магістр

галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”

спеціальність 8.03050803 “Оподаткування”

програма підготовки Фіскальне адміністрування

 

Робочу програму навчальної дисципліни “Європейські стандарти оподаткування для України” складено відповідно до встановлених вимог, що висуваються до робочих програм. Зміст навчальної дисципліни за змістовними модулями та передбачена кількість годин для вивчення конкретних тем дозволять студентам оволодіти базовими знаннями з питань кращих традицій та практик оподаткування в країнах Європейського Союзу.

Автором робочої програми запропоновано широкий спектр тем, що підлягають вивченню аудиторно та тих питань, які студенти повинні опрацювати самостійно. Розроблені завдання для виконання самостійної роботи студентів, контрольні питання для проведення модульного контролю є продуманими, спрямованими на необхідність розвитку у студентів логічного мислення, вміння орієнтуватися у податковому законодавстві зарубіжних держав.

Методи оцінювання студентів та розподіл балів за модульно-рейтинговою системою повністю відповідають встановленим вимогам.

Рекомендована література містить перелік навчальних посібників, монографій та іншої спеціальної літератури відомих вітчизняних та зарубіжних учених, законодавчих документів, ресурсів Інтернету.

На підставі викладеного вважаю, що робочу програму з курсу “Європейські стандарти оподаткування для України", розроблену доцентом кафедри Прокопенко І.А. доцільно розглянути на засіданні кафедри податкової і митної справи та рекомендувати для застосування в навчальному процесі НУДПСУ.

 

Рецензент

К.е.н., доцент кафедри

Податкової і митної справи Т.В. Тучак


ЗМІСТ

    Стор.
1. Опис навчальної дисципліни
2. Мета і завдання навчальної дисципліни
3. Програма навчальної дисципліни
4. Структура навчальної дисципліни
5. Теми семінарських занять
6. Самостійна робота
7. Методи навчання
8. Методи контролю з навчальної дисципліни
9. Контрольні питання з навчальної дисципліни
10. Розподіл балів з навчальної дисципліни
Рекомендована література

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“Європейські стандарти оподаткування для України”

Для груп ОМАП-15-1, ОМАП-15-3

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни  
денна форма навчання  
Кількість кредитів – 6 Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» За вибором  
  спеціальність 8.03050803 “Оподаткування”    
Змістових модулів – 3 програма підготовки “Фіскальне адміністрування” Рік підготовки: 5-й  
Семестр: I-й  
Загальна кількість годин – 180  
Лекції: 30 год.  
  Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр  
Семінарські: 30 год.  
Самостійна робота: 120 год.  
Вид контролю: екзамен  

 


МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета: формування у студентів теоретичних знань з питань устрою, структури, функціонування та особливостей застосування фіскальних технологій національних податкових систем країн – членів ЄС.

Завдання: засвоєння наукових уявлень про податки в західній традиції; з’ясування тенденцій в розвитку оподаткування в країнах-членах ЄС; виявлення існуючих проблем та заходів по реформуванню національних податкових систем в країнах - членах ЄС; вивчення ідей, традицій соціально-економічного і морально-етичного характеру, якими керуються уряди країн – членів ЄС.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

знати:

- теоретичні тлумачення представниками західної фінансової науки природи, принципів і функцій оподаткування;

- визначальні події в розвитку європейських зарубіжних податкових систем;

- параметри основних податків, фіскальні технології, зміст податкових реформ, методи адміністрування податків у країнах – членах ЄС;

- глобальні тенденції розвитку оподаткування, процеси реформування та міждержавної гармонізації національних податкових систем в межах ЄС, проекти міжнародних податків

- орієнтири для процесу адаптації податкової системи України до стандартів ЄС.

вміти:

- впевнено користуватися науково-поняттєвим апаратом податкової теорії, професійною термінологією фіскальної практики;

- розумітися у взаємозв’язках оподаткування з економічними, соціальними, політичними, етичними факторами суспільного і державного життя;

- пояснити вплив податків на поведінку платників;

- орієнтуватися у вітчизняній та зарубіжній літературі на теми оподаткування, знаходити та аналізувати потрібну інформацію;

- аргументовано вести наукову дискусію, відстоювати свою позицію, викладати думки ясно, виразно, стисло.


Програма навчальної дисципліни

“Європейські стандарти оподаткування для України”

Змістовий модуль 1: «Європейські цінності та стандарти в сфері оподаткування»

Тема 1. Наукове вчення про податки в західній традиції

Податки та оподаткування в поняттях і концепціях. Альтернативні концепції пояснення соціально-економічної природи податків. Фіскальне й нефіскальне призначення податків. Податкова держава. Типи держав за характером джерел існування. Характерні особливості сучасних податкових держав. Напрями аналізу податків та податкової політики. Три джерела і три складові частини вчення про податки.

Тема 2. Інтеграційні процеси в ЄС та місце в них України

Основні етапи створення і розвитку Європейського Союзу. Особливості формування бюджетів ЄС. Критерії Маастрихтської угоди щодо відповідності економіки і державних фінансів для країн - претендентів на членство в ЄС. Стан, проблеми та перспективи інтеграції України до ЄС. Співпраця України з ЄС в рамках проекту «Східне партнерство». Політична частина угоди про асоціацію між Україною з Європейським Союзом від 21.03.2014 р. Економічна частина угоди про асоціацію між Україною з Європейським Союзом від 27.06.2014 р.

Тема 3. Гармонізація та уніфікація оподаткування в межах Європейського Союзу

Тенденції оподаткування в епоху глобалізації. Гармонізація та уніфікація податків в умовах економічної інтеграції як пріоритетний напрям розвитку внутрішньої європейської політики. Питання конвергенції податків у ЄС. Директива про злиття, Директива про взаємини між материнськими й дочірніми компаніями, Арбітражна конвенція, Кодекс податкової конкуренції та інші документи "пакета Монті". «Парадокс непрямого оподаткування». Диспропорції оподаткування специфічними акцизами в країнах ЄС. Часка непрямих податків у структурі загальних податкових надходжень у розрізі країн-членів ЄС. Часка прямих та соціальних податків у структурі загальних податкових надходжень країн-членів ЄС. Фактори, які гальмують вирівнювання податкових структур у країнах – членах ЄС.

Змістовий модуль 2: «Національні податкові системи країн ЄС – 15»

Змістовий модуль 3: «Національні податкові системи країн ЄС – 10 та нових членів»

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п Назва теми Кіль-кість годин
ЗМ 1 (Т.1-4): «Європейські цінності та стандарти в сфері оподаткування»
1. Тема 1. Наукове вчення про податки в західній традиції 1. Податки та оподаткування в поняттях і концепціях. 2. Альтернативні концепції пояснення соціально-економічної природи податків. 3. Фіскальне й нефіскальне призначення податків. 4. Податкова держава. 5. Типи держав за характером джерел існування.
2. Тема 2. Інтеграційні процеси в ЄС та місце в них України 1. Основні етапи створення і розвитку Європейського Союзу. 2. Особливості формування бюджетів ЄС. 3. Критерії Маастрихтської угоди щодо відповідності економіки і державних фінансів для країн - претендентів на членство в ЄС. 4. Стан, проблеми та перспективи інтеграції України до ЄС. 5. Співпраця України з ЄС в рамках проекту «Східне партнерство».
3. Тема 3. Гармонізація та уніфікація оподаткування в межах Європейського Союзу 1. Тенденції оподаткування в епоху глобалізації. 2. Гармонізація та уніфікація податків в умовах економічної інтеграції як пріоритетний напрям розвитку внутрішньої європейської політики. 3. Питання конвергенції податків у ЄС. 4. Директиви ЄС: про злиття; про взаємини між материнськими й дочірніми компаніями; Арбітражна конвенція, Кодекс податкової конкуренції та інші документи "пакета Монті". 5. «Парадокс непрямого оподаткування». 6. Фактори, які гальмують вирівнювання податкових структур у країнах – членах ЄС.
4. Тема 4. Адаптація вітчизняної податкової системи до загальноприйнятих норм і правил європейської практики 1. Норми європейського податкового законодавства для України. 2. Гармонізація податків на споживання в Україні до вимог ЄС. 3. Вимоги базових нормативних актів ЄС — Директиви Ради 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість та Директиви Ради 92/12/ЄС про загальний режим зберігання, переміщення та моніторингу за підакцизними товарами. 4. Адаптація прямих податків в Україні до вимог європейського оподаткування.
Модульна контрольна робота № 1
Разом змістовий модуль 1

 

ЗМ 2 (Т. 5 - 10): «Національні податкові системи країн ЄС – 15»
5. Тема 5. Податкова система Німеччини 1. Корифеї фінансової науки. 2. Наукова школа управління державними фінансами та адміністрування податків «камералістика» (Kameralwissenschaft, Kameralia). 3. Наукова школа «ордо-лібералізму». 4. Устрій податкової системи Німеччини. 5. Податки, закріплені за федеральним, земельними та місцевими бюджетами Німеччини. 6. Податки, спільні для всіх бюджетів Німеччини. 7. Встановлення та справляння федеральних податків в Німеччині. 8. Особливості справляння земельних та місцевих податків Німеччини. 9. Адміністрування податків в Німеччині. 10. Функції Bundesfinanzministerium – Федерального міністерства фінансів Німеччини. 11. Митниця (Zoll) Німеччини 12. Федеральна палата з питань оподаткування в Німеччині (Bundessteuerberaterkammer).
6. Тема 6. Податкові системи Франції, Італії 1. Фіскальні перетворення Великої французької революції. 2. Основні державні податки Франції. 3. Особливості справляння місцевих податків у Франції. 4. Фіскальне відомство і адміністрування податків у Франції. 5. Генеральна дирекція податків Франції (Direction Générale des Impôts). 6. Італійська школа вчення про податки. 7. Основні державні податки Італії. 8. Регіональні та місцеві податки Італії. 9. Адміністрування податків в Італії. 10. Агентство державних доходів Італії (Agenzia Entrate). 11. Фінансова гвардія в Італії (Guardia di Finanza). 12. Агентство акцизів і ПДВ в Італії (Agencia delle Dogane). 13. Бюро інформації в Італії (SOGEI).
7. Тема 7. Податкові системи Бельгії, Нідерландів, Люксембурга 1. Бюджетно-податкова політика Королівства Бельгії. 2. Національна податкова система Бельгії. 3. Адміністрування податків в Бельгії. 4. Історія становлення податкової системи Нідерландів. 5. Сучасна податкова система Нідерландів. 6. Адміністрування податків в Нідерландах. 7. Становлення та розвиток податкової системи Великого Герцогства Люксембург. 8. Державні та місцеві податки Люксембурга. 9. Адміністрування податків в Люксембурзі.
8. Тема 8. Податкові системи Великої Британії, Данії, Ірландії 1. Велика Британія - батьківщина податкового права. 2. Державні податки Великої Британії. 3. Особливості справляння місцевих податків у Великій Британії. 4. Адміністрування податків у Великій Британії. 5. Королівська служба державних доходів і митниці Великої Британії (Her Majesty’s Revenue & Customs, HMR&C). 6.Податкова політикаІрландії та її вплив на розвиток ірландської економіки. 7. Ірландія як "податкова гавань". 8. Сучасна податкова система Данії. 9. Адміністрування податків в Данії.
9. Тема 9. Податкові системи Греції, Іспанії, Португалії 1. Державні та місцеві податки Греції. 2. Особливості оподаткування прибутку підприємств у Греції. 3. Адміністрування податків в Греції. 4. Федеральні податки Іспанії. 5. Регіональні податки Іспанії. 6. Особливості застосування муніципальних податків в Іспанії. 7. Адміністрування податків в Іспанії. 8. Державні та місцеві податки та збори в Португалії. 9. Особливості прямого оподаткування в Португалії. 10. Особливості непрямого оподаткування в Португалії. 11. Адміністрування податків в Португалії.
10. Тема 10. Податкові системи Австрії, Фінляндії, Швеції 1. Особливості справляння федеральних та муніципальних податків в Австрії. 2. Адміністрування податків в Австрії. 3. Державні та місцеві податки у Фінляндії. 4. Адміністрування податків у Фінляндії. 5. Розвиток та особливості сучасної податкової системи Швеції. 6. Особливості адміністрування податків у Швеції. 7. Функції та компетенції Національного податкового управління (НПУ) та податкових органів земель Швеції.
11. Модульна контрольна робота № 2
Разом змістовий модуль 2
ЗМ 3 (Т. 11 - 15): «Національні податкові системи країн ЄС – 10 та нових членів»
12. Тема 11. Податкові системи Кіпра, Мальти 1. Податкова система Республіки Кіпр. 2. Особливості створення сприятливого податкового клімату на Кіпрі. 3. Система індивідуального прибуткового оподаткування на Кіпрі 4. Особливості здійснення підприємницької діяльності на Кіпрі 5. Оподаткування доходів офшорних компаній, створених на Кіпрі. 6. Особливості проведення сучасної реформи оподаткування на Кіпрі. 7. Особливості оподаткування на Мальті. 8. Пільговий режим оподатковування для бізнесу на Мальті. 9. Оподаткуванні міжнародних торгових компаній (іnternatіonal tradіng companіes, ІTC) і міжнародних холдингових компаній (іnternatіonal holdіng companіes, ІHC) на Мальті.
13. Тема 12. Податкові системи Польщі, Чехії 1. Становлення та розвиток податкової системи Польщі. 2. Прямі та непрямі державні податки в Польщі. 3. Місцеві податки і збори в Польщі. 4. Адміністрування податків в Польщі. 5. Три стадії податкової реформи Чехії. 6. Роль та значення Податкового кодексу Чехії в процесі перебудови чеської економіки. 7. Особливості адміністрування податків в Чехії. 8. Система податкового адміністрування в Чехії: її цілі, структура та компетенції органів 9. Автоматизована податкова система (ADIS) в Чехії 10. Міжнародна співпраця Чехії при адмініструванні ПДВ в рамках системи VIES (VAT information exchange system 11. Автоматизована внутрішня інформаційна система (AVISME) в Чехії 12. Інформаційної системи митного адміністрування (ISCS) 13. Система електронного подання документів (EPO)
14. Тема 13. Податкові системи Естонії, Латвії, Литви 1. Законодавча база та організація функціонування податкових систем Прибалтійських країн. 2. Становлення податкової системи Естонії після отримання незалежності (1991 р.). 3. Ліберальна податкова реформа 2000 р. 4. Загальнодержавні податки Естонії. 5. Особливості справляння місцевих податків та зборів в Естонії. 6. Адміністрування податків в Естонії. 7. Загальна характеристика податкової системи Латвії. 8. Аналіз справляння основних бюджетоутворюючих податків та застосування пільг в Латвії. 9. Податкові конвенції Латвії. 10. Порядок обчислення прибуткового податку з підприємств і населення в Латвії. 11. Митний і акцизний податки в Латвії. Податок на землю і майно в Латвії. 12. Державні обов'язкові внески по соціальному страхуванню в Латвії. 13. Особливості адміністрування податків в Латвії. 14. Система оподаткування в Литві у 90-ті роки XX ст. 15. Нова податкова система Литви з 2001 р. 16. Загальнодержавні та місцеві податки і збори Литви. 17. Адміністрування податків в Литві.
15. Тема 14. Податкові системи Словаччини, Словенії, Угорщини 1. Особливості реформування фінансово-економічної системи Словаччини. 2. Заміна податкової системи комуністичних часів, стандартною європейською системою в Словаччині у 1993 р. 3. П’ять ключових елементів податкової реформи Словаччини. 4. Загальнодержавні та місцеві податки в Словаччині. 5. Адміністрування податків в Словаччині. 6. Митний директорат Словаччини. 7. Податкова система Угорщини до реформи кінця 80-х років XX ст. та після неї. 8. Особливості адміністрування податків в Угорщині. 9. Основні три групи податків Республіки Словенії: прямі податки з доходів, не прямі податки на майно й опосередковані податки. 10. Податкова адміністрація Республіки Словенії (DURS).
16. Тема 15. Податкові системи Болгарії, Румунії, Хорватії 1. Сучасні тенденції оподаткування в Болгарії. 2. Республіканські та місцеві податки в Болгарії. 3. Податкове законодавство Болгарії: 4. Особливості реформування фінансово-економічної системи Румунії у 90-х роках XX ст. 5. Податкова реформа Румунії 2004 р. відповідно стандартів ЄС та зміни до Фінансового кодексу країни. 6. Дворівнева система оподаткування в Хорватії. 7.Фіскальні функції та завдання Міністерства фінансів Хорватії
17. Модульна контрольна робота № 3
Разом

САМОСТІЙНА РОБОТА

№ п/п Назва теми Кіль-кість годин
ЗМ 1 (Т.1-4): «Європейські цінності та стандарти в сфері оподаткування»
1. Тема 1. Наукове вчення про податки в західній традиції 1. Характерні особливості сучасних податкових держав. 2. Напрями аналізу податків та податкової політики. 3. Три джерела і три складові частини вчення про податки.
2. Тема 2. Інтеграційні процеси в ЄС та місце в них України 1. Політична частина угоди про асоціацію між Україною з Європейським Союзом від 21 березня 2014 року. 2. Економічна частина угоди про асоціацію між Україною з Європейським Союзом від 27 червня 2014 року.
3. Тема 3. Гармонізація та уніфікація оподаткування в межах Європейського Союзу 1. Часка непрямих податків у структурі загальних податкових надходжень у розрізі країн-членів ЄС. 2. Часка прямих та соціальних податків у структурі загальних податкових надходжень країн-членів ЄС. 3. Фактори, які гальмують вирівнювання податкових структур у країнах – членах ЄС.
4. Тема 4. Адаптація вітчизняної податкової системи до загальноприйнятих норм і правил європейської практики 1. Угоди про уникнення подвійного оподатковування України з країнами-членами Євросоюзу. 2. Орієнтири для процесу адаптації податкової системи України та податкових систем країн, які прагнуть вступити в ЄС.
Разом змістовий модуль 1
ЗМ 2 (Т. 5 - 10): «Національні податкові системи країн ЄС – 15»
5. Тема 5. Податкова система Німеччини 1. Федеральне центральне податкове управління Німеччини (Bundeszentralamt für Steuern). 2. Федеральне управління з питань централізованого обслуговування та неурегульованої власності в Німеччині. 3. Технологічний центр з обробки даних та інформаційних технологій для адміністрування федеральних доходів в Німеччині.
6. Тема 6. Податкові системи Франції, Італії 1. Податковий кодекс Франції (Code Général des Impôts). 2. Агентство кадастру, реєстрації та оцінки власності в Італії (Agencia di Territorio). 3. Управління податковим боргом в Італії (Equitalia Spa).
7. Тема 7. Податкові системи Бельгії, Нідерландів, Люксембурга 1. Загальна характеристика національної економічної моделі Бельгії. 2. Генеральний Директорат з податкової та митної політики і законодавства в Нідерландах. 3. Генеральний Директорат податкової та митної адміністрації в Нідерландах. 4. Особливості адміністрування податків в Люксембурзі.
8. Тема 8. Податкові системи Великої Британії, Данії, Ірландії 1. Податкові інспектори Її Величності (Her Majesty’s inspectors of taxes) та Збирачі податків (collectors of taxes) у Великій Британії. 2. Загальні уповноважені (general commissioners) та Спеціальні уповноважені (special commissioners) у Великій Британії. 3. Особливості оподаткування підприємницької діяльності в Данії.
9. Тема 9. Податкові системи Греції, Іспанії, Португалії 1. Особливості адміністрування податків на основі Договорів про уникнення подвійного оподаткування в Греції. 2. Регіональні податки Іспанії на прикладі бюджету Каталонії. 3. Особливості адміністрування податків в Португалії.
10. Тема 10. Податкові системи Австрії, Фінляндії, Швеції 1. Податкова реформа Австрії: "тарифні перетворення" ("сімейний пакет"; підвищення частки споживчих податків і зборів). 2. Особливості застосування у Фінляндії пільгового оподаткування нерезидентів з країн — учасниць Європейського Співтовариства або Організації економічного співробітництва та розвитку. 3. Особливості розробки податкового законодавства Міністерством фінансів Швеції.
Разом змістовий модуль 2
ЗМ 3 (Т. 11 - 15): «Національні податкові системи країн ЄС – 10 та нових членів»  
11. Тема 11. Податкові системи Кіпра, Мальти 1. Роль нової конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи в деофшоризації бізнесу. 2. Угоди про запобігання подвійного оподатковування на Мальті.
12. Тема 12. Податкові системи Польщі, Чехії 1. Особливості адміністрування податків в Польщі. 2. Міжнародна співпраця Чехії при адмініструванні ПДВ в рамках системи VIES (VAT information exchange system 3. Технологічна схема подання податкових декларацій по Інтернету в Чехії
13. Тема 13. Податкові системи Естонії, Латвії, Литви 1. Електронне декларування в Естонії. 2. Угоди про уникнення подвійного оподаткування Естонії. 3. Податкові пільги для інвесторів в Латвії. 4. Особливості пільгового оподаткування вільних економічних зон у Клайпеді та Каунасі.  
14. Тема 14. Податкові системи Словаччини, Словенії, Угорщини 1. План Дж. Сороса для Балкан. 2. Митний директорат Словаччини. 3. Застосування інтернет-технологій для обробки податкових декларацій в Словенії.
15. Тема 15. Податкові системи Болгарії, Румунії, Хорватії 1. Податково-страховий процесуальний кодекс Болгарії 2. Податкова реформа та зміни до Фінансового кодексу Румунії країни. 3. Особливості адміністрування в Хорватії
Разом змістовий модуль 3
Разом

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Метод навчання – взаємопов’язана діяльність викладача та студентів, спрямована на засвоєння студентами системи знань, набуття умінь і навичок, їх виховання і подальший розвиток.

Під час викладання курсу “Європейські стандарти оподаткування для України” підготовки фахівців за ступенем вищої освіти - магістр галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” спеціальності 8.03050803 “Оподаткування” програми підготовки “Фіскальне адміністрування” використовуються наступні методи навчання:

1. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:

- словесні, наочні, практичні методи;

- індуктивні методи і дедуктивний метод;

- творчі, проблемно-пошукові методи;

- навчально-наукова робота під керівництвом, самостійна робота.

2. Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності:

- методи стимулювання інтересу до навчання (створення ситуації інтересу при викладанні того чи іншого матеріалу, пізнавальні ігри, навчальні дискусії, аналіз життєвих ситуацій);

- методи стимулювання обов’язку й відповідальності (роз’яснення мети навчальної дисципліни, вимоги до вивчення навчальної дисципліни, заохочення, покарання).

3. Методи контролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності:

- метод усного опитування;

- письмовий контроль;

- тестові методи;

- практична контрольна перевірка;

- перевірки знань;

- екзамен.


8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Європейські стандарти оподаткування для України”

Контроль знань студентів – це невід’ємна і важлива частина процесу навчання, відповідальний етап на шляху від незнання до знання, від неповного знання до більш точного і більш повного.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять шляхом усного і письмового опитування та тестування знань студентів. Є засобом виявлення ступеня сприйняття (засвоєння) студентами навчального матеріалу.

Модульний контроль знань (у формі письмової модульної контрольної роботи) є показником якості вивчення студентами окремих тем навчальної дисципліни і пов’язаних з цим пізнавальних, методичних, психологічних і організаційних якостей студентів.

Підсумковий контроль знань (у формі екзамену) є показником дійсного змісту знань студентів за обсягом, якістю і глибиною та вміннями застосовувати їх у практичній діяльності.

Об’єктом контролю є діяльність студентів на семінарських заняттях, а також виконання студентами самостійних та індивідуальних робіт:

- вивчення окремих тем;

- написання контрольних робіт;

- виконання тестів;

- написання рефератів;

- складання презентацій;

- виконання самостійної роботи;

- виконання індивідуальних завдань.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за допомогою трьох модульних контролів.

Кожен вид навчальної діяльності студента в межах залікового кредиту оцінюється і має питому частку в підсумковій оцінці з залікового кредиту.

Враховується дисциплінованість студента: за несвоєчасність виконання завдань студентом кількість запланованих балів може бути зменшена вдвічі.


9. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Європейські стандарти оподаткування для України”

1. Податки та оподаткування в поняттях і концепціях.

2. Альтернативні концепції пояснення соціально-економічної природи податків.

3. Фіскальне й нефіскальне призначення податків.

4. Податкова держава.

5. Типи держав за характером джерел існування.

6. Характерні особливості сучасних податкових держав.

7. Напрями аналізу податків та податкової політики.

8. Три джерела і три складові частини вчення про податки.

9. Основні етапи створення і розвитку Європейського Союзу.

10. Особливості формування бюджетів ЄС.

11. Критерії Маастрихтської угоди щодо відповідності економіки і державних фінансів для країн - претендентів на членство в ЄС.

12. Стан, проблеми та перспективи інтеграції України до ЄС.

13. Співпраця України з ЄС в рамках проекту «Східне партнерство».

14. Політична частина угоди про асоціацію між Україною з Європейським Союзом від 21 березня 2014 року.

15. Економічна частина угоди про асоціацію між Україною з Європейським Союзом від 27 червня 2014 року.

16. Тенденції оподаткування в епоху глобалізації.

17. Гармонізація та уніфікація податків в умовах економічної інтеграції як пріоритетний напрям розвитку внутрішньої європейської політики.

18. Питання конвергенції податків у ЄС.

19. Директиви ЄС: про злиття; про взаємини між материнськими й дочірніми компаніями; Арбітражна конвенція, Кодекс податкової конкуренції та інші документи "пакета Монті".

20. «Парадокс непрямого оподаткування».

21. Диспропорції оподаткування специфічними акцизами в країнах ЄС.

22. Часка непрямих податків у структурі загальних податкових надходжень у розрізі країн-членів ЄС.

23. Часка прямих та соціальних податків у структурі загальних податкових надходжень країн-членів ЄС.

24. Фактори, які гальмують вирівнювання податкових структур у країнах – членах ЄС.

25. Норми європейського податкового законодавства для України.

26. Гармонізація податків на споживання в Україні до вимог ЄС.

27. Вимоги базових нормативних актів ЄС — Директиви Ради 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість та Директиви Ради 92/12/ЄС про загальний режим зберігання, переміщення та моніторингу за підакцизними товарами.

28. Адаптація прямих податків в Україні до вимог європейського оподаткування.

29. Угоди про уникнення подвійного оподатковування України з країнами-членами Євросоюзу.

30. Орієнтири для процесу адаптації податкової системи України та податкових систем країн, які прагнуть вступити в ЄС.

31. Корифеї фінансової науки.

32. Наукова школа управління державними фінансами та адміністрування податків «камералістика» (Kameralwissenschaft, Kameralia).

33. Наукова школа «ордо-лібералізму».

34. Устрій податкової системи Німеччини.

35. Податки, закріплені за федеральним, земельними та місцевими бюджетами Німеччини.

36. Податки, спільні для всіх бюджетів Німеччини.

37. Встановлення та справляння федеральних податків в Німеччині.

38. Особливості справляння земельних та місцевих податків Німеччини.

39. Адміністрування податків в Німеччині.

40. Функції Bundesfinanzministerium – Федерального міністерства фінансів Німеччини.

41. Федеральне центральне податкове управління Німеччини (Bundeszentralamt für Steuern).

42. Федеральне управління з питань централізованого обслуговування та неурегульованої власності в Німеччині.

43. Технологічний центр з обробки даних та інформаційних технологій для адміністрування федеральних доходів в Німеччині.

44. Митниця (Zoll) Німеччини

45. Федеральна палата з питань оподаткування в Німеччині (Bundessteuerberaterkammer).

46. Фіскальні перетворення Великої французької революції.

47. Основні державні податки Франції.

48. Особливості справляння місцевих податків у Франції.

49. Фіскальне відомство і адміністрування податків у Франції.

50. Генеральна дирекція податків Франції (Direction Générale des Impôts).

51. Податковий кодекс Франції (Code Général des Impôts).

52. Італійська школа вчення про податки.

53. Основні державні податки Італії.

54. Регіональні та місцеві податки Італії.

55. Адміністрування податків в Італії.

56. Агентство державних доходів Італії (Agenzia Entrate).

57. Фінансова гвардія в Італії (Guardia di Finanza).

58. Агентство акцизів і ПДВ в Італії (Agencia delle Dogane).

59. Бюро інформації в Італії (SOGEI).

60. Агентство кадастру, реєстрації та оцінки власності в Італії (Agencia di Territorio).

61. Управління податковим боргом в Італії (Equitalia Spa).

62. Загальна характеристика національної економічної моделі Бельгії.

63. Бюджетно-податкова політика Королівства Бельгії.

64. Національна податкова система Бельгії.

65. Адміністрування податків в Бельгії.

66. Історія становлення податкової системи Нідерландів.

67. Сучасна податкова система Нідерландів.

68. Адміністрування податків в Нідерландах.

69. Генеральний Директорат з податкової та митної політики і законодавства в Нідерландах.

70. Генеральний Директорат податкової та митної адміністрації в Нідерландах.

71. Становлення та розвиток податкової системи Великого Герцогства Люксембург.

72. Державні та місцеві податки Люксембурга.

73. Особливості адміністрування податків в Люксембурзі.

74. Велика Британія - батьківщина податкового права.

75. Державні податки Великої Британії.

76. Особливості справляння місцевих податків у Великій Британії.

77. Адміністрування податків у Великій Британії.

78. Королівська служба державних доходів і митниці Великої Британії (Her Majesty’s Revenue & Customs, HMR&C).

79. Податкові інспектори Її Величності (Her Majesty’s inspectors of taxes) та Збирачі податків (collectors of taxes) у Великій Британії.

80. Загальні уповноважені (general commissioners) та Спеціальні уповноважені (special commissioners) у Великій Британії.

81.Податкова політикаІрландії та її вплив на розвиток ірландської економіки.

82. Ірландія як "податкова гавань".

83. Сучасна податкова система Данії.

84. Особливості оподаткування підприємницької діяльності в Данії.

85. Адміністрування податків в Данії.

86. Державні та місцеві податки Греції.

87. Особливості адміністрування податків на основі Договорів про уникнення подвійного оподаткування в Греції.

88. Особливості оподаткування прибутку підприємств у Греції.

89. Адміністрування податків в Греції.

90. Федеральні податки Іспанії.

91. Регіональні податки Іспанії на прикладі бюджету Каталонії.

92. Особливості застосування муніципальних податків в Іспанії.

93. Адміністрування податків в Іспанії.

94. Державні та місцеві податки та збори в Португалії.

95. Особливості прямого оподаткування в Португалії.

96. Особливості непрямого оподаткування в Португалії.

97. Адміністрування податків в Португалії.

98. Особливості справляння федеральних та муніципальних податків в Австрії.

99. Податкова реформа Австрії: "тарифні перетворення" ("сімейний пакет"; підвищення частки споживчих податків і зборів).

100. Адміністрування податків в Австрії.

101. Державні та місцеві податки у Фінляндії.

102. Особливості застосування у Фінляндії пільгового оподаткування нерезидентів з країн — учасниць Європейського Співтовариства або Організації економічного співробітництва та розвитку.

103. Адміністрування податків у Фінляндії.

104. Розвиток та особливості сучасної податкової системи Швеції.

105. Особливості адміністрування податків у Швеції.

106. Розробка податкового законодавства Міністерством фінансів Швеції.

107. ФунПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.04 с.)