Розподіл балів з навчальної дисципліниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розподіл балів з навчальної дисципліни“Європейські стандарти оподаткування для України”

Робота над дисципліною “Європейські стандарти оподаткування для України” передбачає аудиторне (лекційні та семінарські заняття) та самостійне опрацювання матеріалу. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за допомогою трьох модульних контролів.

Кожен вид навчальної діяльності студента (аудиторна робота, самостійна робота) в межах залікового кредиту оцінюється і має питому частку в підсумковій оцінці з залікового кредиту. При цьому використовуються наступні методи оцінювання:

1) письмове тестування;

2) усне опитування;

3) оцінка за самостійну роботу;

4) оцінка за контрольні роботи.

При підсумковому контролі знань по кожному змістовомумодулю враховується загальна кількість балів, отриманих студентом за кожну тему в межах змістового модуля. А також оцінюється науково-дослідницька робота студента та участь у науково-практичних конференціях та наукових семінарах. Докладна схема оцінювання наведена нижче.

Форма контролю – екзамен

ЗМ 1 = 13   Підсумкова атестація + Екзамен = 14+20+16 + 50 = 100
Тема Т1 Т2 Т3 Т4   МКР № 1 = 3  
Активність на семінарських заняттях
Виконання самостійної роботи 0,5 0,5 0,5 0,5
ЗМ 2 = 18
Тема   Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 МКР № 2 = 3
Активність на семінарських заняттях  
Виконання самостійної роботи 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
ЗМ 3 = 19
Тема   Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 МКР № 3 = 6
Активність на семінарських заняттях  
Виконання самостійної роботи 0,5 0,5 0,5 0,5
                                 

Критерії оцінювання окремих видів роботи студентів за темами змістових модулів:

1. Активність на семінарських заняттях

Семінарські заняття – ефективна форма закріплення знань студентів з теоретичного матеріалу, набутого під час лекційних занять та в результаті самостійної роботи з літературними джерелами.

Оцінюється робота студента на семінарських заняттях: активність в обговоренні поставлених викладачем питань, якість відповідей на запитання та правильність розв’язування тестових завдань. Максимальна кількість балів, яку може отримати студент на семінарському занятті – 2 бали.

2. Виконання самостійної роботи

Самостійна робота студента – значна частина навчальної роботи, яка є обов’язковою для виконання. Форми самостійної роботи: поглиблене вивчення курсу; підготовка до проміжних контролів; опрацювання питань, винесених на самостійне вивчення (підготовка власних конспектів, презентаційних матеріалів з питань семінарських занять).

Під час самостійної роботи з дисципліни студент повинен користуватися навчальними посібниками, підручниками, монографіями, науковими статтями, Інтернет ресурсами тощо.

Презентація - комп’ютерний документ – послідовність змінюючих один одного слайдів – тобто електронних сторінок. Демонстрація такого документа відбувається за допомогою мультимедійного проектора.

Програма PowerPoint, що входить до пакету Microsoft Office, дозволяє створювати презентації з ефектами анімації окремих об’єктів (тексту, фотографій, малюнків), зі звуковим супроводом, демонстрацією відеофрагментів та використанням гіперпосилань для зміни визначеної послідовності демонстрації слайдів. Програма включає можливості малювання простих об’єктів і внесення зміни до малюнків і фотографій, графіків, тощо.

На останньому слайді потрібно відобразити список використаної літератури. Кількість слайдів повинна бути не менше 10 і водночас тема повинна бути розкрита в повному обсязі.

3. Контрольні заходи

Згідно з графіком навчального процесу контрольні заходи проводяться по завершенні вивчення структурно-логічних модулів з навчальної дисципліни у формі модульних контрольних робіт. Контрольний захід проводиться згідно робочого плану з дисципліни.

Підсумкова атестація з модульного контролю проводиться шляхом складення кількості набраних балів студентом за результатами кожного змістового модулю (поточного контролю та контрольних заходів).


Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами і критеріями оцінювання

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ЕСТS здійснюється в такому порядку:

Сума балів за 100-бальною шкалою Оцінка в ЕСТS Значення оцінки ЕСТS Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка за національною шкалою
Екзамен/ Диференційований залік Залік
90-100 A відмінно Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили Високий (творчий) відмінно     зара-ховано
70-79 C добре Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок Достатній (конструктивно - варіативний) добре
60-69 D задовільно Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих Середній (репродуктивний) задовільно
50-59 E достатньо Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні
35-49 FX незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу Низький (рецептивно-продуктивний) незадовільно не зара-ховано
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням залікового кредиту Студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів

Студенти, які набрали кількість балів менше 50 повинні перездати екзамен на комісії яку призначить кафедра. Результат виставляється в бігунок, який перед складанням екзамену студент повинен взяти в НДІ економіки, оподаткування та митної справи.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу у ХХ столітті: (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). – Львів: Каменяр, 2000. – 303 с.

2. Андрущенко В.Л., Данілов О.Д. Податкові системи зарубіжних країн / За загальн. ред. М.Я. Азарова.- К.: Видавничий дім “Комп’ютерекспрес”, 2004. - 240 с.

3. Европейский Союз: основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями / ЛИД Консалтинг; Банк "Образование" / С.Ю. Кашкин (отв.ред.,предисл.), А.О. Четвериков (пер.). — М. : ИНФРА-М, 2008. — 696с.

4. Економічна енциклопедія: У 3-х томах // Редкол.: …С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. Т.1. (3093 статті, А-К), 2000. – 864 с.; Т.2. (1968 статей, К-П), 2001. – 848 с.; Т.3., (3295 статей, П-Я), 2002. – 920 с.

5. Крисоватий А.І., Юрій С.І. Фіскальна політика та податкове регулювання в країнах Європейського Союзу – Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: європейські порівняльні студії. Вісник Тернопільської академії народного господарства. Ч.2.– 2001. – №18. – С. 88–94.

6. Податкова система України: навчальний посібник / за аг. ред. М.Я. Азарова. – К.: Міністерство фінансів України, Національний університет державної податкової служби України, 2011. – 656с.

7. Податкові системи зарубіжних держав: Навчальний посібник / Андрущенко В.Л., Варналій З.С., Прокопенко І.А., Тучак Т.В. – К. : Кондор-Видавництво, 2012 – 222 с.

8. Реформування податкової системи України: теорія, методологія, практика : монографія / Ярошенко Ф.О., Мельник П.В., Мярковський А.І. та ін.; за аг. Ред.. М.Я. Азарова. К.: Міністерство фінансів України, 2011.– 656 с.

9. Сідельникова Л.П., Костіна Н.М. Податкова система: Навчальний посібник. – Київ: Ліра-К, 2012. – 576 с.

10. Соколовська А.М. Основи теорії податків: Навчальний посібник / А.М.Соколовська // - К.: 2010. – 326 с.

11. Турбулентность налоговых реформ: Монография / Юрий С.И., Крисоватый А.И., Майбуров И.А., Кощук Т.В. — К., 2011. — 382 с.

12. Юрій С.І., Крисоватий А.І., Кощук Т.В. Сучасні тенденції розвитку європейського оподаткування та новітня парадигма податкової політики в україні: Монограф. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010.-292с.

 

Інтернет ресурси:

1. Сайт Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sfs.gov.ua.

2. Сайт ЛІГА : ЗАКОН [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.liga.net.

3. Сайт Міністерства освіти і науки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.mon.gov.ua.

4. Світовий досвід оподаткування (досвід розвитку та модернізації податкових служб країн світу) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://sfs.gov.ua/modernizatsiya-dps-ukraini/arkchiv/mijnarodniy-dosvid-rozvitk/svitovui-dosvid/

5. Запровадження електронної звітності: світовий досвід [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://sfs.gov.ua/modernizatsiya-dps-ukraini/arkchiv/mijnarodniy-dosvid-rozvitk/svitovui-dosvid/elektronzvitn/

6. Національна агенція з питань податків Болгарії [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nap.bg/

7. Податкова та митна адміністрація Нідерландів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl

8. Словацькі реформи – чудовий посібник для України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.kuluar.com.ua/2015/02/09/slovatski-reformy-vidminnyj-posibnyk-dlya-ukrajiny/

9. Австрія (Federal Ministry of Finance) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bmf.gv.at

10. Бельгія (Federal Public Service Finance) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minfin.fgov.be/portail1/fr/cadrefr.htm

11. Чеська Республіка (The Czech Tax Administration) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cds.mfcr.cz

12. Данія (SKAT) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.skat.dk

13. Фінляндія (Tax Administration) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.vero.fi, www.tax.fi

14. Франція (Direction Générale des Finances) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.impots.gouv.fr

15. Німеччина (Federal Ministry of Finance) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bundesfinanzministerium.de

16. Греція (Ministry of Economy & Finance) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.gsis.gr

17. Угорщина (Tax and Financial Control Administration) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.apeh.hu

18. Ісландія (Directorate of Internal Revenue) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rsk.is

19. Ірландія (Revenue Commissioners) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.revenue.ie

20. Італія (Revenue Agency, Italian Tax Police, Equitalia) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.agenziaentrate.gov.it

21. Люксембург (Administration des Contributions directes) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.aed.public.lu

22. Нідерланди (Dutch Tax and Customs) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/www.belastingdienst.nl

23. Польща (Ministry of Finance) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mf.gov.pl

24. Португалія (Direccao-Geral dos Impostos) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/www.dgci.min-financas.pt/pt

25. Словацька Республіка (Tax Directorate of the Slovak Republic) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.drsr.sk

26. Іспанія (State Tax Administration) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.agenciatributaria.es

27. Швеція (Swedish Tax Agency) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.skatteverket.se

28. Швейцарія (Federal Tax Administration) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.estv.admin.ch

29. Велика Британія (Her Majesty’s Revenue & Customs) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hmrc.gov.uk/

30. Tax Administration 2015. Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-administration-2015_tax_admin-2015-en

31. Taxing Wages 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecdbookshop.org/en/browse/title-detail/Taxing-Wages-2015

32. Doing Business 2015. Going Beyond Efficiency [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://russian.doingbusiness.org

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.222.124 (0.01 с.)