НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇСЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

 

Кафедра податкової і митної справи

 

 

Затверджую

Завідувач кафедри податкової і митної справи

________________ В.Л. Андрущенко

«____» ___________ 2015 р.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

Вибіркової навчальної дисципліни

“Європейські стандарти оподаткування для України”

підготовки фахівців за ступенем вищої освіти - магістр

галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”

спеціальність 8.03050803 “Оподаткування”

програма підготовки Фіскальне адміністрування

 

Ірпінь 2015


 

Робоча програма навчальної дисципліни “Європейські стандарти оподаткування для України” складена на основі програми навчальної дисципліни, затвердженої у 2015 р.

 

 

Автор: _____________І.А. Прокопенко, к.е.н., доцент

 

 

Рецензент: _____________Т.В. Тучак, к.е.н., доцент

 

 

Робочу програму навчальної дисципліни схвалено на засіданні кафедри податкової і митної справи, протокол №__ від “__” ________ 2015 р.

 


Рецензія

На робочу програму

Навчальної дисципліни

“Європейські стандарти оподаткування для України”

підготовки фахівців за ступенем вищої освіти - магістр

галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”

спеціальність 8.03050803 “Оподаткування”

програма підготовки Фіскальне адміністрування

 

Робочу програму навчальної дисципліни “Європейські стандарти оподаткування для України” складено відповідно до встановлених вимог, що висуваються до робочих програм. Зміст навчальної дисципліни за змістовними модулями та передбачена кількість годин для вивчення конкретних тем дозволять студентам оволодіти базовими знаннями з питань кращих традицій та практик оподаткування в країнах Європейського Союзу.

Автором робочої програми запропоновано широкий спектр тем, що підлягають вивченню аудиторно та тих питань, які студенти повинні опрацювати самостійно. Розроблені завдання для виконання самостійної роботи студентів, контрольні питання для проведення модульного контролю є продуманими, спрямованими на необхідність розвитку у студентів логічного мислення, вміння орієнтуватися у податковому законодавстві зарубіжних держав.

Методи оцінювання студентів та розподіл балів за модульно-рейтинговою системою повністю відповідають встановленим вимогам.

Рекомендована література містить перелік навчальних посібників, монографій та іншої спеціальної літератури відомих вітчизняних та зарубіжних учених, законодавчих документів, ресурсів Інтернету.

На підставі викладеного вважаю, що робочу програму з курсу “Європейські стандарти оподаткування для України", розроблену доцентом кафедри Прокопенко І.А. доцільно розглянути на засіданні кафедри податкової і митної справи та рекомендувати для застосування в навчальному процесі НУДПСУ.

 

Рецензент

К.е.н., доцент кафедри

Податкової і митної справи Т.В. Тучак


ЗМІСТ

    Стор.
1. Опис навчальної дисципліни
2. Мета і завдання навчальної дисципліни
3. Програма навчальної дисципліни
4. Структура навчальної дисципліни
5. Теми семінарських занять
6. Самостійна робота
7. Методи навчання
8. Методи контролю з навчальної дисципліни
9. Контрольні питання з навчальної дисципліни
10. Розподіл балів з навчальної дисципліни
Рекомендована література

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“Європейські стандарти оподаткування для України”

Для груп ОМАП-15-1, ОМАП-15-3

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни  
денна форма навчання  
Кількість кредитів – 6 Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» За вибором  
  спеціальність 8.03050803 “Оподаткування”    
Змістових модулів – 3 програма підготовки “Фіскальне адміністрування” Рік підготовки: 5-й  
Семестр: I-й  
Загальна кількість годин – 180  
Лекції: 30 год.  
  Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр  
Семінарські: 30 год.  
Самостійна робота: 120 год.  
Вид контролю: екзамен  

 


МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета: формування у студентів теоретичних знань з питань устрою, структури, функціонування та особливостей застосування фіскальних технологій національних податкових систем країн – членів ЄС.

Завдання: засвоєння наукових уявлень про податки в західній традиції; з’ясування тенденцій в розвитку оподаткування в країнах-членах ЄС; виявлення існуючих проблем та заходів по реформуванню національних податкових систем в країнах - членах ЄС; вивчення ідей, традицій соціально-економічного і морально-етичного характеру, якими керуються уряди країн – членів ЄС.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

знати:

- теоретичні тлумачення представниками західної фінансової науки природи, принципів і функцій оподаткування;

- визначальні події в розвитку європейських зарубіжних податкових систем;

- параметри основних податків, фіскальні технології, зміст податкових реформ, методи адміністрування податків у країнах – членах ЄС;

- глобальні тенденції розвитку оподаткування, процеси реформування та міждержавної гармонізації національних податкових систем в межах ЄС, проекти міжнародних податків

- орієнтири для процесу адаптації податкової системи України до стандартів ЄС.

вміти:

- впевнено користуватися науково-поняттєвим апаратом податкової теорії, професійною термінологією фіскальної практики;

- розумітися у взаємозв’язках оподаткування з економічними, соціальними, політичними, етичними факторами суспільного і державного життя;

- пояснити вплив податків на поведінку платників;

- орієнтуватися у вітчизняній та зарубіжній літературі на теми оподаткування, знаходити та аналізувати потрібну інформацію;

- аргументовано вести наукову дискусію, відстоювати свою позицію, викладати думки ясно, виразно, стисло.


Програма навчальної дисципліни

“Європейські стандарти оподаткування для України”

Змістовий модуль 1: «Європейські цінності та стандарти в сфері оподаткування»

Тема 1. Наукове вчення про податки в західній традиції

Податки та оподаткування в поняттях і концепціях. Альтернативні концепції пояснення соціально-економічної природи податків. Фіскальне й нефіскальне призначення податків. Податкова держава. Типи держав за характером джерел існування. Характерні особливості сучасних податкових держав. Напрями аналізу податків та податкової політики. Три джерела і три складові частини вчення про податки.

Тема 2. Інтеграційні процеси в ЄС та місце в них України

Основні етапи створення і розвитку Європейського Союзу. Особливості формування бюджетів ЄС. Критерії Маастрихтської угоди щодо відповідності економіки і державних фінансів для країн - претендентів на членство в ЄС. Стан, проблеми та перспективи інтеграції України до ЄС. Співпраця України з ЄС в рамках проекту «Східне партнерство». Політична частина угоди про асоціацію між Україною з Європейським Союзом від 21.03.2014 р. Економічна частина угоди про асоціацію між Україною з Європейським Союзом від 27.06.2014 р.

Тема 3. Гармонізація та уніфікація оподаткування в межах Європейського Союзу

Тенденції оподаткування в епоху глобалізації. Гармонізація та уніфікація податків в умовах економічної інтеграції як пріоритетний напрям розвитку внутрішньої європейської політики. Питання конвергенції податків у ЄС. Директива про злиття, Директива про взаємини між материнськими й дочірніми компаніями, Арбітражна конвенція, Кодекс податкової конкуренції та інші документи "пакета Монті". «Парадокс непрямого оподаткування». Диспропорції оподаткування специфічними акцизами в країнах ЄС. Часка непрямих податків у структурі загальних податкових надходжень у розрізі країн-членів ЄС. Часка прямих та соціальних податків у структурі загальних податкових надходжень країн-членів ЄС. Фактори, які гальмують вирівнювання податкових структур у країнах – членах ЄС.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.231.61 (0.009 с.)