ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 26 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 26 Страница

Форми фінансової санації підприємств Схема збільшення статутного фонду AT Збільшення номінальної вартості корпоративних прав Порядок складання передавального та розподільного балансу. Державне фінансування підприємств на поворотних та безповоротних основах Мирова угода: зміст та умови укладання. Перелік питань для підсумкового контролю Економічна сутність санації підприємств: мета та завдання. Сутність та основні завдання фінансового контролінгу. Система раннього попередження та реагування, прогнозування банкрутства. Методика та етапи проведення санаційного аудиту. Внутрішні джерела фінансування санації підприємств. Завдання та методи зменшення статутного капіталу підприємства. Зовнішні фінансові джерела санації підприємств. Сутність та форми реструктуризації підприємства. Форми та загальні передумови реорганізації підприємств. Реорганізація, спрямована на укріплення підприємств: злиття, приєднання, поглинання. Реорганізація підприємств, спрямована на їх розукрупнення: поділ, виділення. Етапи ліквідації підприємства. Мирова угода – це процедура досягнення домовленості між боржником та кредиторами щодо пролонгації строків сплати належних кредиторам платежів або щодо зменшення суми боргів. Керуючий санацією, його функції та повноваження. Особливості фінансової санації та банкрутства містоутворюючих підприємств. Особливості фінансової санації та банкрутства екологонебезпечних підприємств. Особливості фінансової санації та банкрутства сільськогосподарських підприємств. Державні органи з питань санації та банкрутства підприємств. Непрямі форми державного фінансового сприяння санації підприємств. Суть та зміст досудової санації. Порядок продажу частини майна боржника чи цілісного майнового комплексу. Поняття прихованого банкрутства. Визначення потреби в оборотних коштах. Класична модель фінансової санації підприємств. Сутність та характерні риси санаційного аудиту. Організація менеджменту санації на підприємстві. Теоретичні основи фінансова санація та банкрутство підприємств МЕТА ЗАНЯТТЯ - ЗАСВОЇТИ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ТА ОВОЛОДІТИ НАВИЧКАМИ СКЛАДАННЯ СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ, ТА ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ САНАЦІЙНОГО КОНТРОЛІНГУ Санаційна реструктуризація Підприємств Економіко-правові засади БАНКРУТСТВа ПІДПРИЄМСТВ Методичні рекомендації до виконання завдань 1,2,3. Методичні рекомендації до виконання завдання 4,5 Методичні рекомендації до виконання завдань 6, 7 Методичні рекомендації до виконання завдань 8-13 Методичні рекомендації до виконання завдань 20-22 Методичні рекомендації для виконання завдань 23-25 Тема 1. Предмет, метод та об’єкти внутрішнього аудиту в секторі загального державного управління. Графік здачі завдань у міжсесійний період. Галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» Оцінка виконання завдань та відповідей на семінарських заняттях Оцінка виконання вибіркових індивідуальних завдань Оцінка виконання індивідуального вибіркового завдання. Порядок ліквідації академзаборгованості з дисципліни ДО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗА ОС «МАГІСТР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.03050401 «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» Фінансовий моніторинг передбачає безперервне проведення фінансової діагностики в певні проміжки часу. ТЕМА 2. АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТЕМА 3. АНАЛІЗ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ БАНКУ Аналіз диверсифікації кред вкладень Оцінка рівня дохідності банку Економічна сутність та види санації Схема 1.1 – Характеристики кризи Концепція антикризового менеджменту Факторні регресивні і дискримінантні моделі Трикомпонентний показник типу фінансової ситуації Рейтингова оцінка на базі ринкових критеріїв фінансової стійкості підприємств Внутрішні механізми фінансової стабілізації підприємства Тактичний механізм фінансової стабілізації - система заходів, спрямованих на досягнення фінансової рівноваги підприємства в майбутньому періоді. Стратегічний механізм фінансової стабілізації – система заходів, спрямованих на підтримку досягнутої фінансової рівноваги підприємства у тривалому періоді. Економічне обґрунтування вибору заходів Допустимі реорганізаційні політики – заходи або комплекс заходів, спрямованих на досягнення і (або) підтримку протягом короткострокового періоду (у межах року) задовільної структури балансу. Контролінг і розроблення стратегії запобігання банкрутству Схема 2.8 – Факторні регресійні та дискримінантні моделі визначення ймовірності банкрутства суб'єкта господарювання Схема 2.9 - Стабільність фінансового стану залежно від співвідношення між обсягами запасів, витрат і джерелами фінансування Схема 2.20 – Можливі схеми реструктуризації балансу Схема 2.22 – Сутність контролінгу Порядок фінансування санаційних заходів Заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, розрахунок необхідних коштів для реалізації цих заходів. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства-боржника Заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, розрахунок необхідних коштів для реалізації цих заходів Прогноз соціально-економічних наслідків проведення санації У випадку списання (цілком чи частково) заборгованості кредиторами. Схема 3.1 - Сутність санації Схема 3.13 – Санація із залученням коштів власників Форми реорганізації підприємства Схема 4.1 – Схема процесу реформування підприємства Економічність – мінімізація ресурсів, спрямованих на виведення підприємства із кризи, з огляду на результат. Об’єкт 2 – Аудит фінансового стану підприємства-боржника. Організаційна структура управління – це форма системи управління, яка визначає склад, взаємодію та підпорядкованість виробничих, управлінських та інших підрозділів. У процедурі санації боржника Схема 5.1 – Сутність санаційного аудиту Економічна сутність банкрутства та його види Фінансові процедури процесу ліквідації Схема 6.24 – Банкрутство банків Щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ Рентабельність окремих видів продукції Розділ 2. Прийняття рішення про проведення досудової санації Директор Департаменту з питань управління корпоративними правами держави у ВАТ А. Гудзь Управління фінансовою санацією Університетська освіта в контексті Болонського процесу Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою Організація навчального процесу в університеті Фахова підготовка у вищому навчальному закладі: вступ до спеціальності. Бібліотека університету і правила користування її фондами Соціально-культурна інфраструктура університету Управління основними засобами підприємства Економічна сутність основних фондів та їх характеристика Оцінка та показники зношування основних фондів Відтворення основних фондів підприємства Організаційно-економічна характеристика підприємства Склад та структура основних засобів на підприємстві Аналіз забезпеченості підприємством основними засобами Механізм державного регулювання відтворення основних виробничих засобів в Україні Напрями покращення забезпеченості основними засобами на підприємстві Зарубіжний досвід державної підтримки сільськогосподарського виробництва та напрями його використання у вітчизняній практиці The Government of the Russian Federation Federal State Autonomous Institution for Higher Professional Education National Research University Higher School of Economics SELECTION AND APPROVAL OF TERM PAPER TOPICS GRADING, RE-EXAMINATION AND APPEAL Template Request for Approval of Term Paper Topic and Supervisor ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СУПЕРНИКІВ НА ОСНОВІ ЗВАЖЕНИХ РЕЙТИНГОВИХ ОЦІНОК. ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ДАНОЇ МЕТОДИКИ. Переваги і недоліки методів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДП-ВА ОЦІНКА СТАНУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБЛИВОСТІ PIMS-АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІД-ВА НА РИНКУ. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІТ ПІДПР Пояснювальна записка до звіту про виконання Куйбишевського районного у місті бюджету за 2010 рік. Загальна характеристика виконання бюджету Адміністративні штрафи і інші санкції Заборгованість до місцевого бюджету Робота з додаткової мобілізації доходів Центр позашкільної роботи з дітьми» Соціальний захист і соцзабезпечення» Виконання бюджету за 2010 рік Пояснювальна записка до звіту про виконання Куйбишевського районного у місті бюджету за 2011 рік. Виконання бюджету за 2011 рік Пояснювальна записка до звіту про виконання Куйбишевського районного у місті бюджету за 2012 рік. На початок і кінець року функціонувало 20 яслі-садів. Виконання бюджету за 2012 рік Тема 1. Страхование в рыночной экономике Тема 3. Понятийный аппарат страхового дела Тема 5. Страховые риски и управление ими. Тема 7. Финансово-экономические основы страховой деятельности. Тема 8. Финансовая устойчивость и платежеспособность страховщика. Тема 12. Маркетинг страховой деятельности. Керівник практики від коледжу РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДЕПАРТАМЕНТУ ФІНАНСІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОДА, ЙОГО СТРУКТУРА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ Відділ фінансів галузей виробничої сфери та розрахунків за енергоносії. Відділ доходів та економічного аналізу Відділ зведеного бюджету та міжбюджетних відносин Відділ фінансів соціально-культурної сфери та соціального захисту населення Відділ фінансів місцевих органів влади і управління Відділ інформаційного забезпечення РОЗДІЛ 6. ВІДДІЛ КАДРОВОГО, ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА На тему: Організація системи управління забезпеченням економічної безпеки підприємства (на прикладі ТОВ «Фарма ефект плюс») РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Характеристика механізму управління системою економічної безпеки підприємства Обсяг першого розділу – до 30 сторінок. Сутність і класифікація методів державного регулювання економіки Способи державного регулювання економіки Система органів державного регулювання економіки Соціально-економічне прогнозування Фінанси та бюджетна система України Доходи та видатки Державного бюджету Функції податків та їх класифікація Сутність податкової системи України та принципи її побудови Сучасний стан податкових пільг в Україні Фінанси і грошово-кредитна політика Механізми грошово-кредитної політики Дієвість монетарної політики Механізм функціонування інфляційного процесу, його регулювання та наслідки Скорочення бюджетного дефіциту Тактичні антиінфляційні заходи Підприємництво як об’єкт державного регулювання Роль держави в процесі становлення підприємницького середовища в Україні Механізм державного регулювання підприємництва Фінансові важелі державної підприємницької політики Засади зовнішньоекономічної діяльності Регулювання торговельної діяльності Роль держави в залученні іноземних кредитів Вплив держави на розвиток соціальної інфраструктури Принципи регулювання процесів функціонування соціальної Особливості державного втручання в розвиток окремих галузей Необхідність охорони навколишнього природного середовища Принципи та об’єкти охорони навколишнього середовища Державне екологічне регулювання в Україні Принципи державної науково -технічної політики А інноваційна діяльність - це діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію наукових досліджень та розробок, яка зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг. Сутність суспільного сектору економіки Кошториси доходів і витрат установ суспільного сектору економіки Джерела фінансування діяльності установ СЗДУ Фінансування установ суспільного сектору Ринок цінних паперів, принципи функціонування та об'єктивна необхідність державного регулювання Особливості механізмів регулювання та контролю ринку Регіональна економічна політика, зміст та завдання Державне регулювання соціально – економічного розвитку регіонів Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного Сутність і мета соціальної політики Основні завдання та показники соціальної політики Реальні доходи населення та їх регулювання Регулювання обсягу споживання матеріальних благ і послуг ДЕБІТОРСЬКА ТА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ Змістовий модуль 1. Теоретичні основи функціонування грошей Семінарське заняття №1 за темою «Сутність грошей, як форми суспільних відносин» ( 2 години). Функції грошей і сфери їх використання Семінарське заняття №3 за темою «Сутність грошового обороту»( 2 години) Семінарське заняття №4. за темою «Грошова маса та її складові» (2 години) Яке з наведених нижче визначень найбільш точно виражає грошовий ринок? Семінарське заняття № 6 за темою «Сутність попиту та пропозиції грошей на грошовому ринку» ( 2 години) У яких роках ХХ ст.. перестали існувати всі форми золотого монометалізму і розпочалася епоха регульованих грошових систем? Семінарське заняття № 9 за темою «Інфляція та грошові реформи»(2 години) Семінарське заняття № 10 за темою «Валютний ринок» ( 2 години) Які з перерахованих валют можна віднести до резервних? Семінарське заняття № 11 за темою «Валютні системи» ( 2 години) Семінарське заняття № 12 за темою «Кількісна теорія грошей»( 2 години) Представники якої теорії заперечують товарну природу грошей і визначають їх як умовні знаки, що позбавлені внутрішньої вартості? Семінарське заняття № 13 за темою «Необхідність і сутність кредиту»( 2 години) Семінарське заняття №14 за темою «Види, функції та роль кредиту»( 2 години). Що може слугувати заставою для отримання позики? Семінарське заняття №15 за темою «Фінансові посередники на грошовому ринку»( 2 години) Семінарське заняття №16 за темою «Фінансово-кредитна система»( 2 години) Семінарське заняття №17 за темою «Центральні банки» ( 2 години) Семінарське заняття №18 за темою «Комерційні банки» ( 2 години) ВИМОГИ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр підготовки до державного комплексного екзамену за фахом Task II. Check if you remember. Для проведення семінарських та практичних занять Фінанси і кредит” ОКР «Бакалавр» Фінансовий ринок, фінансові активи, фінансові інструменти, саморегулівні організації Номінальна процентна ставка, реальна процентна ставка, дохід на момент погашення, поточна вартість, майбутня вартість, ануітет, компаудинг Банківське нарощування і дисконтування (за обліковою ставкою). Визначення доходу за облігаціями Процес установлення ціни акції залежно від реального доходу, що вона приносить, має назву капіталізації доходу і відбувається за допомогою фондового ринку. Під дивідендною політикою розуміється сукупність використовуваних товариством принципів і методів виплати дивідендів відповідно до його економічних цілей у певний період. Література для підготовки до заняття А. законодавчі та нормативні акти Експертиза та оброблення готівки Капітал банку, його структура і формування. Посередницькі, консультаційні, інформаційні та трастові послуги. Залучення ресурсів на міжбанківському ринку. Розрахунки з використанням пластикових карток. Характеристика іпотечного кредити Засоби регулювання діяльності банків Дистанційне обслуговування клієнтів банку ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КАСОВОГО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ ЗА ВИДАТКАМИ Особливості розрахунково-касового обслуговування місцевих бюджетів України за видатками Роль органів ДКСУ в процесі касового обслуговування виконання місцевих бюджетів за видатками Районні та обласна ради затверджують районні та обласний бюджети і контролюють їх виконання. Також місцевий бюджет сприяє створенню ефективної соціально-економічної інфраструктури, недостатній розвиток якої загальмовує ріст відтворення. Аналіз виконання бюджету Чернівецької області за видатками в розрізі економічної класифікації по загальному фонду Аналіз виконання бюджету Чернівецької області за видатками в розрізі економічної класифікації по спеціальному фонду Місцевий бюджет поділяється на загальний та спеціальний фонди. Зарубіжний досвід касового виконання місцевих бюджетів за видатками Інновації, перспективи та пропозиції розвитку управління касовим виконання місцевих бюджетів України за видатками Здійснивши дослідження даної теми, я прийшла до таких висновків. ПВНЗ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАПИСАННЯ ТЕКСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ І ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ПО ДИСЦИПЛІНІ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ» КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ. З КУРСУ “ГРОШІ ТА КРЕДИТ” / ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.033 с.)