ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 22 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 22 Страница

Заява на затвердження теми дипломної роботи Кафедра економічного аналізу Приклади тематики дипломних робіт з базової частини переліку, виконаних на базі підприємств Переліку, виконаних на базі бюджетних установ Приклади тематики дипломних робіт, виконаних на базі фінансово-кредитних установ Зразок довідок про актуальність теми дослідження та використання результатів у діяльності підприємства Зразок пояснювальної записки Кафедра економіки та оцінки майна підприємств Узагальнення вимог до окремих розділів дипломної роботи Висновок керівника дипломної роботи Тема 1. Інвестиційні процеси в економіці Методичні вказівки до розв’язання задач Нормативні акти, що регулюють інвестиційну діяльність Варіанти задач до контрольної роботи Вихідні дані для розв’язання задачі №8 Завдання аналізу фінансового стану підприємства Аналіз бухгалтерського балансу Оцінка можливості залучення інвестицій на підприємство і їх окупності (Елементи методики) Організація і методика проведення внутрішньогосподарського контролю і аудиту. Складання звітних калькуляцій і закриття рахунків. Тема 1 Сутність та особливості діяльності бірж. Взаємозв’язок фінансів з іншими категоріями Етапи становлення фінансової науки Характеристика окремих ланок Збалансування місцевих бюджетів Сутність та особливості функціонування фін.ринку Тема 1. Сущность финансов, финансовая система Тема 9. Государственный (муниципальный) кредит Тема курсовой работы в обязательном порядке должна быть согласована с научным руководителем. По проведению семинарских занятий Тема 2. Бюджетная система государства Тема 7. Социальные трансферты государства Базовые учебники и учебные пособия Тема 9. Управление дебиторской задолженностью предприятия. Тема 18. Антикризисное управление финансами организаций. Тема 2. Доходы региональных бюджетов Российской Федерации Тема 9. Налог на прибыль организаций – важнейший регулирующий налог в РФ Тема 17. Бюджетный дефицит и методы его регулирования Кафедра фінансів, банківської справи та державного управління ТЕМА 1. ЗНАЧЕННЯ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ Аналітичні можливості фінансової звітності Алгоритм розрахунку узагальнюючих показників ефективності використання основних засобів Капітал: сутність, класифікація, завдання аналізу капіталу МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКІВ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТЕМА 6. АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ Алгоритм розрахунку показників ліквідності МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЧАСТКОВИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Оцінювання дохідності фінансових активів ТЕМА 13. КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА П’ятифакторна модель Е. Альтмана (1966 р.) Поняття та функції державного кредиту. Нормативно-правове забезпечення відносин у галузі державного кредиту. Поняття і функції страхування. Забороняється використовувати для формування статутного фонду векселі, кошти страхових резервів, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, і вносити нематеріальні активи. Основні напрями видатків Державного бюджету. Класифікація видатків. Види видатків. Склад, структура видатків бюджету на соціально-культурні заходи. Фінансування видатків соціально-культурних установ. Пенсійне забезпечення громадян в Україні. Порядок фінансування видатків на національну оборону Фінансування охорони здоров 'я та фізичної культури Кошторисно-бюджетний режим фінансування Порядок кошторисно-бюджетного фінансування. Додержання фінансової дисципліни. Бюджетна класифікація її структура та значення . Правові засади організації міжбюджетпих відносин Технология выбора и сдачи курсовой работы Защита и оценка курсовых работ Балабанов И. Валютные операции./ И. Балабанов. – М. – 1993. Корович Е. Финансовая математика/ Е. Корович. – М.:Финансы и статистика. – 1994. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕННОЇ ТА ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ МІНІ-ЛЕКЦІЇ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ БІБЛІОГРАФІЇ Е.Г. Гарасимчук, С.В. Полторыхина Гарасимчук, Е.Г., Полторыхина, С.В. III. СОСТАВ И СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ, И ОБЩАЯ МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ V. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ И ЕЕ ЗАЩИТА ЧОУ ВПО ИНСТИТУТ эконОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА (г. Казань) Тема 1. Сущность финансов и их функции Тема 2. Финансовая политика государства. Управление финансами и финансовый контроль Тема 5. Доходы и расходы бюджета Тема 7. Государственный кредит Тема 8. Международные финансы Раздел 1. ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА Тема 1.1. Сущность и функции денег. Денежное обращение Тема 1.4. Финансы организаций различных форм собственности Тема 2.2. Рынок ценных бумаг Тема 4.2. Валютная система РФ Індивідуально – розрахункове завдання Доходи зведеного, державного й місцевих бюджетів України на 2001 рік К выполнению индивидуальной работы по Определение средней цены капитала Определение погасительной суммы кредита с Доходность кредитов с учетом удержания комиссионных Темы теоретической части индивидуальной работы Составлена кафедрой ФИНАНСОВ И КРЕДИТА Организационно- методический раздел. ТЕМА 1.ФИНАНСЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ ТЕМА 10. ФИНАНСЫ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТЕМА 18. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРЕДИТ Что представляет собой оптовая цена предприятия? Гафурова Г.Т., Белицкая Г.Н. Отзыв научного руководителя и критерии оценки курсовой работы Тема 14. Основы функционирования государственных и муниципальных финансов Тема 15. Бюджеты органов государственной власти и органов местного самоуправления Тема 16. Бюджетный процесс в Российской Федерации Тема 17. Государственный и муниципальный кредит Тема 19. Роль финансов в развитии международного сотрудничества Тема 20. Особенности организации финансов в зарубежных странах Тест 2. Назовите самый крупный внебюджетный фонд (1 пункт) Территориальные фонды обязательного медицинского страхования Операции коммерческих банков. Денежная масса и скорость обращения денег Как найти текущую (приведенную) стоимость, зная будущую Тема 1.Суть фінансів, їх функції та роль у суспільстві. Характеристика підприємства як суб'єкта ринку. Підприємство як відкрита система Тема 3. Фінансова система держави Тема 4. Фінанси підприємств. Тема 5. Основи організації фінансів підприємств Тема 6. Загальнодержавні фонди цільового призначення Тема 7. Державний кредит і державний борг. МЕТА КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ЗАХИСТУ РОБОТИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ МАТЕРІАЛ З ДИСЦИПЛІНИ Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного й підсумкового контролю Перелік питань для написання і захисту реферату (есе) під час ІКР. Специальность 030901.65 Правовое обеспечение национальной безопасности Специальность 030501.65 Юриспруденция Тема: «Фінансові ресурси та фінансова діяльність підприємств» Місце фінансів підприємств в системі фінансів держави. Сутність фінансової діяльності та фінансової системи. Розрахунково – платіжна дисципліна та її вплив на фінансово – господарську діяльність підприємств. Розрахунки платіжними вимогами – дорученнями. Вексельна форма розрахунків. Розподіл прибутку підприємства. Сутність оподаткування підприємств. Податок із власників транспортних засобів Власні джерела формування оборотних коштів. Види, умови та порядок небанківського кредитування підприємств. Кредитування малих та середніх підприємств. Показники оцінки фінансової стійкості підприємства. Показники оцінки майнового стану підприємства. Економічна сутність і функції податків Податковий процес: його сутність та елементи Види державної податкової політики Економічна сутність і призначення бюджету Склад доходів і видатків бюджету Складові елементи і грошові потоки фінансового ринку Суть і функції фінансів підприємств. Фінансові ресурси підприємства. Методи організації фінансів підприємств Фінансове забезпечення функціонування основних фондів і оборотних коштів. Фінансові результати діяльності. ТЕМА 9. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА» Які з названих показників безпосередньо впливають на розмір амортизаційних відрахувань? Тема 3. Формування і розподіл прибутку Звіт про фінансові результати підприємства за попередній період Тема 4. Оподаткування підприємств Які оборотні кошти з перелічених можна охарактеризувати як низьколіквідні активи? Тематика рефератів та дослідно-аналітичні завдання Банкрутство, кризовий стан, антикризове фінансове управління, діагностика банкрутства, експрес-діагностика банкрутства, механізм фінансової стабілізації, інтегральна оцінка банкрутства, санація. РУКОВОДСТВО ВЫПОЛНЕНИЕМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ Основные структурные части курсовой работы Изложение результатов работы Правила составления списка использованных источников и литературы Роль бюджету у фінінсовій системі країни. Роль доходів і видатків держ.бюджету в соціально-економічному розвиткові країни. Склад і стр-ра доходів місцевих б-тів.Тенденції їх розв-ку. Основи розмежування доходів і видатків між різними ланками бюдж. с-ми. Методи управління державним боргом, їх характеристика. Розділ І ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ДЕРЖАВНИХ І МІСЦЕВИХ ФОНДІВ КОШТІВ РОЗДІЛ II ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ДОХОДІВ Фінанси як економічна і юридична категорія Фінансова система України та її складові Фінансове право в системі права України Фінансове право та наука фінансового права Фінансові правовідносини: зміст та особливості Правове становище та функції органів державної влади у сфері фінансової діяльності держави Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності І. Суть і значення фінансового контролю Поняття та значення бюджету для функціонування держави Бюджетне право та бюджетні правовідносини. Бюджетне законодавство Бюджетна система України: принципи побудови Склад доходів та видатків бюджетів Правові засади розподілу доходів і видатків за різними ланками бюджетної системи Поняття, зміст та стадії бюджетного процесу Виконання Державного бюджету України та бюджетів місцевого самоврядування Порядок правового забезпечення загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття Правові гаранти у сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів ЛЕКЦІЯ 10 Правові засади регулювання державних доходів. Система державних доходів Податкове право. Податкові правовідносини: особливості та види Джерела податкового права. Елементи податкового закону І. Прибутковий податок з громадян ЛЕКЦІЯ 14 Податки з юридичних осіб ЛЕКЦІЯ 15 Непрямі податки в податковій системі України І. Податок з власників транспортних засобів Патентування деяких видів підприємницької діяльності. Плата за торговий патент Кваліфікаційні ознаки податкового правопорушення ЛЕКЦІЯ 19 Неподаткові доходи в системі державних доходів Поняття та функції державного кредиту Нормативно-правове забезпечення відносин у галузі державного кредиту І. Поняття державних видатків, особливості відносин у галузі видатків ЛЕКЦІЯ 22 Правові засади кошторисно-бюджетного фінансування Додержання фінансової дисципліни Порядок фінансування соціально-культурних заходів Фінансування охорони здоров'я та фізичної культури Видатки на утримання органів державного управління, органів місцевої влади та місцевого самоврядування Національний банк України: його роль у проведенні грошово-кредитної політики та банківського нагляду Організація готівкового обігу та регулювання касових правил І. Поняття валюти та валютних операцій V1: 2. Основные этапы становления и развития финансовой системы России V2: 2.1 Становление и развитие финансовой системы России до сер. ХIХ в V2: 2.2 Характерные черты финансовой системы Российской империи с сер. ХIX в. по начало XX в. V2: 2.4. Роль финансовой системы в обеспечении победы советского народа Великой отечественной войне и послевоенном восстановлении народного хозяйства V2: 3.2 Особенности организации финансов коммерческих и некоммерческих организаций Романова Т.Ф., Иванова О.Б., Попова Г.В., Такмазян А.С., Карепина О.И., Отришко М.О. Тема 4. Финансовая политика и финансовый механизм. Тема 17. Внебюджетные фонды. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ И НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ Направления реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», млн. рублей Перечень использованных литературных источников включается в сквозную нумерацию страниц. Тема 11. Финансы коммерческих предприятий, основы их организации и оздоровления Тема 22. Сущность и значение государственного кредита и государственного долга, проблемы управления государственным долгом в современных условиях Индивидуальная работа к разделу 2. Обязательна ли связь отдельных сфер и звеньев финансовой системы друг с другом? Какие факторы влияют на организацию финансов хозяйствующих субъектов? Тема 16. Государственный и муниципальный кредит. Тесты по разделу 4 «Государственные и муниципальные финансы» Индивидуальная работа к разделу 5. Индивидуальная работа к разделу 6. Функции государственного финансового контроля Направления и объекты надзорной деятельности Росфинмониторинга Принципы налогового контроля Специфические признаки государственного кредита Доцент Дроздович Людмила Ивановна Velcom 124 68 60 Тема 1. Финансы в системе производственных отношений Тема 18 Налоги как основной источник доходов бюджета Тема 33. Финансы внешнеэкономической деятельности предприятий Раздел II. Управление финансами Тема 1. Понятие и назначение финансов Предмет і метод курсу фінанси Функції фін. органів, їх роль в управлінні фін. потоками Фінансовий механізм: сутність. Сутність та основне призначення податків Принципи системи оподаткування Фактори впливу на формування і використання буджету Економічна природа бюджетного дефіциту Основні форми державного кредиту та їх характеристика Місцеві фінанси, їх суть і значення в економічному розвитку регіонів Особливості формування фонду Пенсійного страхування Функції фінансів субєктів підприємницива Соціально-економічна сутність і функції фінансів домашніх господарств у ринковій системі господарювання Інвестиційна діяльність населення Основні терміни і поняття страхування Принципи добровільної форми страхування Складові внутрішнього середовища Основні функції Фондового ринку Типи міжнародної фінансової політики Елементи економічної безпеки.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.03 с.)