Розмежування компетенції органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розмежування компетенції органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності. 

Перелік ключових понять:

Фінанси та їх функції, фінансові ресурси, державні фінанси, приватні фінанси, відмінність державних фінансів від приватних, фінансова система, фінансова діяльність держави та органів місцевого самоврядування: зміст та принципи, повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності, методи фінансової діяльності, фінансова політика держави, фінансовий механізм, правові форми фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування, фінансово-правові акти.

Питання для самоконтролю:

1. Що таке фінанси? Які функції вони виконують?

2. В чому полягає об’єктивна необхідність існування фінансів?

3. Що таке державні фінанси?

4. В чому полягає відмінність між державними та приватними фінансами?

5. В чому різниця між централізованими та децентралізованими фінансами?

6. Що розуміють під фінансовою системою України?

7. Визначте економічний, матеріальний і правовий зміст поняття «фінансова система України».

8. Назвіть ланки «фінансової системи України».

9. Охарактеризуйте, що таке фінансова діяльність держави та органів місцевого самоврядування. Які функції вона виконує?

10. Назвіть принципи фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування.

11. Назвіть органи, які здійснюють управління державними фінансами в Україні. Чому одні з них називають ознаками загальної компетенції, а інші – органами спеціальної компетенції.

12. Назвіть ознаки, які відрізняють фінансову діяльність держави, органів місцевого самоврядування від інших видів діяльності .

13. Що є предметом та виступає об’єктом фінансової діяльності?

14. На які групи поділяються принципи фінансової діяльності?

15. За допомогою яких методів здійснюється фінансова діяльність держави, органів місцевого самоврядування?

16. Що таке фінансово-правові акти та на які групи їх поділяють?

17. Що таке фінансова політика? Визначте зміст фінансової політики.

18. Обґрунтуйте, чому забезпечення фінансової безпеки держави вважають основним напрямком фінансової політики.

19. Визначте систему органів, які здійснюють фінансову діяльність в Україні.

20. Визначте основний зміст повноважень кожного з органів, які здійснюють фінансову діяльність в Україні. Чи належить до державних органів влади та (або) управління цільові фонди.

Завдання для самостійної роботи:

1. Опрацюйте визначений вище для підготовки до першого семінару з теми №1 навчальний матеріал користуючись конспектом лекції, рекомендованими посібниками (підручниками), а також іншими джерелами.

2. Виділіть в робочому зошиті окремий розділ під назвою «Термінологічний словник » та внесіть до нього вказані вище ключові поняття до теми з відповідними визначеннями, знайденими у рекомендованих підручниках, посібниках, фахових словниках, а також у нормативно-правових актах.

3.Складіть в робочому зошиті перелік законодавчих та інших нормативно-правових актів, що визначають функції та повноваження органів держави та місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності.

4. У робочомузошиті на підставі вивчення рекомендованих вище джерел чинного національного законодавства складіть перелік органів державної влади загальної та спеціальної компетенції, які здійснюють фінансову діяльність в Україні, та коротко викладіть їх головні повноваження.

 

Рекомендовані джерела інформації до першого семінарського заняття по темі №1:

1, 11, 17, 19, 26, 32, 33, 42, 43, 45, 47, 49, 53, 56, 71, 79, 82, 91, 101, 105, 107, 111, 119, 123, 127, 130, 135, 142, 146, 147, 166.

· Питання для обговорення на другому семінарському занятті:

Поняття, предмет та метод фінансового права як галузі права.

Система та джерела фінансового права.

Фінансово-правові норми: поняття, ознаки, структура та види.

Фінансово-правові відносини: поняття, види, особливості та структура.

Перелік ключових понять:

Поняття фінансового права, предмет фінансового права, метод фінансового права, принципи та функції фінансового права, система фінансового права, джерела фінансового права та їх класифікація, фінансово-правові норми: їх ознаки, види та структура, фінансово-правові відносини: їх структура, особливості та види.

 

Питання для самоконтролю:

1. Які групи суспільних відносин складають предмет фінансового права?

2. Обґрунтуйте, чому фінансове право належить до публічних галузей права?

3. Якими ознаками характеризується метод фінансово-правового забезпечення?

4. Назвіть, у чому полягає особливість методу фінансово-правового регулювання?

5. Обґрунтуйте, чому основним методом фінансово-правового регулювання є імперативний?

6. Що розуміють під системою фінансового права?

7. Назвіть принципи фінансового права.

8. Назвіть галузі права, з якими тісно пов'язане фінансове право?

9. У чому проявляться зв'язок фінансового права з конституційним правом?

10. Установіть співвідношення фінансового права з адміністративним правом?

11. Відмежуйте фінансове право від цивільного права?

12. Яким чином фінансове право пов’язане з трудовим правом, правом соціального забезпечення, а також з кримінальним правом?

13. За якими підставами проводять класифікацію джерел фінансового права.

14. Які конституційні норми регулюють фінансові відносини?

15. Назвіть групи підзаконних актів органів виконавчої влади які є джерелом фінансового права. Назвіть приклади.

16. Перелічите фінансово-правові акти органів місцевого самоврядування, які є джерелом фінансового права.

17. Назвіть ознаки фінансово-правових норм та їх види. Якою є структура фінансово-правових норм?

18. Визначте, що являє собою юридичний факт та опишіть його значення і складові?

19. Правосуб’єктність – як загальна передумова участі суб’єктів права у фінансових правовідносинах. Визначте поняття та елементи з яких вона складається.

20. Поняття та відмінності понять «суб’єкта фінансового права» та «суб’єкт фінансових правовідносин».

21. Визначте ознаки фінансових правовідносин.

22. Які розрізняють види правосуб’єктності? Охарактеризуйте кожний з них.

23. З чим пов’язано виникнення, зміна та припинення фінансових правовідносин?

24. Поняття юридичних фактів, їх види та особливості.

25. Що виступає об’єктом правовідносин?

Завдання для самостійної роботи:

1.Опрацюйте за конспектом лекції, рекомендованими підручниками та посібниками навчальний матеріал, що визначений для підготовки до другого семінару з теми 1, та зробіть у робочому зошиті відповідні тезові записи, щодо ключових понять.

2.За матеріалами рекомендованих навчальних підручників та посібників визначте систему нормативно-правових актів як джерела фінансового права (за видами класифікації).

3. Визначте чи є наступні правовідносини фінансовими, а якщо так, то назвіть суб'єкти та об'єкти таких правовідносин:

· сплата адміністративного штрафу за порушення правил дорожнього руху;

· отримання банківського кредиту юридичною особою;

· відкриття банківського рахунку фізичною особою;

· плата за оренду землі;

· сплата фізичною особою комунальних платежів.

4. Проаналізуйте наступну ситуацію:

Лауреат конкурсу юних піаністів ім. Бетховена, проведеного в м. Києві, 15-річний житель м. Львова Веніамін Музикантський одержав премію (2500 доларів США) і був запрошений виступити із сольними концертами в Німеччині, за які йому було виплачено 10550 євро. Після прибуття в м. Львів він був оповіщений про необхідність з'явитися до податкової інспекції, заповнити декларацію і сплатити податок на всі суми доходів. Батьки Веніаміна заявили податковому інспекторові, що їхній син є неповнолітнім і не може бути суб'єктом фінансових правовідносин а, отже, платити податок не зобов'язаний.

Оцініть юридичну обґрунтованість позицій сторін. Покажіть на прикладах, у яких випадках фізична особа стає суб'єктом фінансових правовідносин.

 

Рекомендовані джерела інформації до другого семінарського заняття по темі №1:

42, 43, 45, 47, 49, 52, 53, 63, 69, 74, 77, 102, 103, 104, 107. 110, 111, 115, 116, 128, 129, 138, 139, 143, 144, 149, 160, 164, 165.

Тема 2 Правові основи фінансового контролю

Семінарське заняття – 2 год.

Практичне заняття - 2 год.

Самостійна робота – 8 год.

· Питання для обговорення на семінарському занятті:

Сутність, мета, принципи та функції фінансового контролю.

Види фінансового контролю.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 183; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.152.207 (0.005 с.)