ТОП 10:

ПрИБЛИЗНА ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

1. Характеристика основних форм фінансово-правових актів України.

2. Місце фінансового права в системі права.

3. Характеристика ревізії як методу фінансового контролю.

4. Характеристика перевірки як методу фінансового контролю.

5. Загальна характеристика бюджетного кодексу України.

6. Характеристика юридичної відповідальності за порушення бюджетного законодавства.

7. Поняття та методи бюджетного регулювання.

8. Проблеми розвитку бюджетного права в Україні.

9. Податкові пільги в Україні.

10. Спрощена система оподаткування (єдиний податок і торговий патент).

11. Юридична відповідальність за порушення податкового законодавства.

12. Боргові зобов’язання держави щодо грошових заощаджень громадян України.

13. Організація нагляду та контролю за страховою діяльністю в Україні.

14. Видатки Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

15. Позабюджетні кошти.

16. Пріоритетні напрямки правового реформування банківської системи України.

17. Банківська платіжна картка.

18. Операції з продажу валюти на Міжбанківській валютній біржі.

19. Функції НБУ у сфері валютного регулювання.

20. Правовий режим ввезення, вивезення і переказування валюти в Україні.

21. Характеристика і значення акредитиву.

22. Правила ведення касових операцій.

23. Структура і зміст кредитного договору.

24. Характеристика сумнівних і значних операцій. Відповідальність банків за порушення вимог чинного законодавства.

25. Поняття і підстави розголошення банківської таємниці.

26. Забезпечені кредити. Предмет застави. Іпотека.

27. Характеристика боргової політики України.

28. Поняття платника податку. Принцип резиденства у податковому праві. Права і обов’язки платника податку.

29. Роль і функції Державного казначейства України у бюджетному процесі.

30. Кредитна політика підприємств України та її правове регулювання.

 


5. МЕТОДИКА оцінювання знань студентів з дисципліни

 

Технологія застосування різних форм контролю знань студентів передбачає проведення попереднього, поточного і підсумкового контролю знань студентів з дисципліни "Фінансове право".

5.1 Попередній контроль знань студентів

 

Попередній контроль являє собою діагностику вхідного рівня знань студентів, який дає змогу визначити наявний рівень знань студентів на початку вивчення дисципліни чи на початку вивчення конкретної теми. Формою попереднього контролю є вхідний контроль знань. Він проводиться на 1-му семінарському занятті з метою оцінки залишкових знань студентів, отриманих під час вивчення циклу дисциплін на попередніх курсах. Попередній контроль у вигляді перевірки і оцінки залишкових знань проводимо також через деякий час після підсумку змістовного модуля на початку наступного семінарського заняття. Вхідний контроль знань проводиться у формі письмової роботи з визначення певних понять, категорій чи економічних явищ протягом 10 хвилин на початку заняття.

Вартість вхідного контролю знань студентів зараховується до оцінки за семінарське чи практичне заняття.

5.2 Поточний контроль знань студентів та розрахунок рейтингової оцінки за змістовний модуль

Поточний контроль знаньє органічною частиною всього навчального процесу і слугує засобом виявлення ступеня сприйняття (засвоєння) навчального матеріалу з дисципліни "Фінансове право".

Оцінювання знань студентів на основі даних поточного контролю знань відбувається:

1) з допомогою контролю активності роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни "Фінансове право", включаючи відповіді на семінарських та практичних заняттях, написання та захист реферату, участь у науковій роботі факультету та написання наукової роботи, підготовка рецензій з фінансово-правової тематики, підготовка доповідей, повідомлень та аналітичних матеріалів з фінансового права тощо;

2) через виконання завдань для самостійної роботи, включаючи ведення конспекту лекцій, ведення конспекту для підготовки до семінарських і практичних занять, ведення словника термінів з фінансового права тощо;

3) через виконання двох модульних контрольних робіт.

Поточний контроль на семінарських та практичних заняттях проводиться з метою вияснення готовності студентів до занять у таких формах:

· вибіркового усного опитування перед початком занять;

· фронтального стандартизованого усного опитування студентів за основними питаннями семінару;

· фронтальної перевірки виконання домашніх завдань; виклику до дошки окремих студентів для самостійного розв'язування практичних завдань чи ситуацій;

· бліц-опитування, що являє собою або суцільне опитування всіх присутніх студентів групи, або вибіркове опитування частини студентів групи. Запитання з теми (кількох тем), яка готувалася на семінарське заняття, передбачають чітку коротку відповідь (наприклад, дати визначення фінансів; назвати функції податків; перерахувати форми безготівкових розрахунків). При бліц-опитуванні кожен студент має право відповісти лише один раз.

· інше.

В ході семінарського заняття студент може отримати як позитивну оцінку (3-5 балів), так і негативну оцінку (-2 бали). За відвідування семінарських занять повністю за весь змістовний модуль передбачено +1 бал, за кожний пропуск -2 бали.

В ході вивчення дисципліни студент має право підготувати і захистити один реферат на обрану ним особисто тему. Реферат оцінюватиметься за 10 (5 балів за написання і 5 балів за презентацію і захист реферату) бальною шкалою і буде входити до підсумкової рейтингової оцінки за дисципліну як додатковий коефіцієнт.

Також студент має право підготувати та захистити наукову роботу по темі, обраній і затвердженій викладачем. Вартість написання і захисту наукової роботи становитиме 10 балів як додатковий коефіцієнт до підсумкової рейтингової оцінки з дисципліни "Фінансове право". Кращі наукові роботи будуть представлені на інститутських конференціях і подані до участі у конкурсі наукових робіт студентів КНУВС, що проводиться навесні щорічно.

Самостійна робота студентів передбачає цілеспрямований пошук ефективних способів вивчення дисципліни "Фінансове право", свідоме ставлення та послідовність в роботі, вміння використовувати наявну літературу і нормативну базу, планувати власну роботу. Самостійна робота студента оцінюється за 10-бальною шкалою за кожен змістовний модуль, а оцінка за її виконання додаєеться до кількості набраних балів за модульну контрольну роботу. Тобто вона є одним із складових елементів модульної контрольної роботи.

Самостійна робота передбачає виконання письмових завдань до кожного змістовного модуля в окремому зошиті, які перевіряються під час написання модульних контрольних робіт.

Модульний контроль з дисципліни "Фінансове право" у відповідності до робочої програми передбачає проведення 2 модульних контрольних робіт, загальним обсягом по 4 академічні години на кожну навчальну групу. Для написання модульної контрольної роботи надається не більше 80 хвилин. Кількість варіантів модульних робіт становить 5, 6. Відмова від написання модульної роботи розцінюється як негативна відповідь (оцінка FX).

При виконанні модульних контрольних робіт оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування певного модуля. До складу завдань конкретної модульної контрольної роботи, відповідно до специфіки фінансового права включаються:

· теоретичне питання нормативного або проблемного характеру;

· 30 тестових завдань;

· ситуаційні завдання;

· виконання самостійної роботи у окремому зошиті.

Враховуючи Положення про організацію навчального процесу КНУВС та єдину бальну систему оцінювання академічної успішності студентів з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ЕСТS, розрахунок вартості модульного контролю з дисципліни "Податкове право" здійснюється наступним чином:Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.13.39 (0.007 с.)