ТОП 10:

Змістовий модуль 1. Загальна частина фінансового права 

 

Тема 1. Предмет, метод та система фінансового права

 

Сутність та визначення поняття "фінанси". Призначення та функції фінансів. Приватні та публічні (державні) фінанси. Фінансові ресурси та їх види. Поняття фінансової системи. Структурні елементи фінансової системи держави. Особливості фінансової системи України в сучасний період. Поняття та зміст фінансової діяльності держави. Значення та організаційно-правові особливості фінансової діяльності держави. Принципи фінансової діяльності держави. Правові форми і методи фінансової діяльності держави. Фінансово-правові акти.

Предмет фінансового права. Метод фінансово-правового регулювання. Поняття фінансового права. Система фінансового права. Загальна частина фінансового права. Особлива частина фінансового права. Джерела фінансового права. Особливості та класифікація фінансово-правових норм. Структура фінансово-правової норми. Поняття та особливості фінансових правовідносин. Види фінансових правовідносин, їх суб’єкти. Права та обв’язки учасників фінансових правовідносин.

 

Тема 2 Правові основи фінансового контролю

Фінансовий контроль як засіб забезпечення законності та фінансової дисципліни. Поняття та суть фінансового контролю. Завдання, об’єкти та суб’єкти фінансового контролю. Поняття методів і форм фінансового контролю. Сутність ревізії як методу фінансового контролю та види ревізій. Сутність перевірки як методу фінансового контролю та види перевірок.

Система органів державного фінансового контролю. Особливості фінансового контролю органів місцевого самоврядування. Система внутрішньогосподарського контролю. Поняття аудиту як фінансового контролю. Види аудиторського контролю.


Змістовий модуль 2. Особлива частина фінансового права

Тема 3. Бюджетне право та бюджетний процес.

Поняття та значення бюджету. Бюджет як економічна категорія. Бюджет як правова категорія. Функції бюджету. Особливості бюджетного законодавства України. Бюджетний кодекс як джерело бюджетного права. Загальна частина бюджетного кодексу. Особлива частина бюджетного кодексу. Загальний і спеціальний фонди бюджету. Позабюджетні фонди. Резервний фонд бюджету. Порядок використання коштів із резервного фонду.

Поняття та особливості бюджетного права в Україні. Бюджетно-правові відносини, їх особливості та види. Суб’єкти бюджетних правовідносин. Поняття та види бюджетно-правових норм. Поняття бюджетного устрою.

Поняття бюджетної системи. Склад бюджетної системи України. Поняття місцевого бюджету. Принципи бюджетної системи України. Особливості зведено бюджету. Бюджетна класифікація, її поняття та основні елементи. Доходи та видатки бюджету, їх класифікація. Поняття та сутність бюджетного дефіциту і профіциту. Залишок бюджетних коштів.

Поняття бюджетних повноважень та їх види. Міжбюджетні відносини в Україні. Сутність та методи бюджетного регулювання держави. Поняття та види міжбюджетних трансфертів.

Поняття, сутність та особливості бюджетного процесу. Поняття бюджетного періоду та бюджетного циклу. Особливості стадій бюджетного процесу. Склад учасників бюджетного процесу. Розпорядники бюджетних коштів та їх функції. Бюджетні запити. Бюджетні призначення та бюджетні асигнування. Основні напрямки бюджетної політики на наступний бюджетний період. Перелік документів до проекту закону про Державний бюджет України. Поняття бюджетного правопорушення, його зміст. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства

 

Тема 4. Правове регулювання публічних доходів. Податкове право.

Поняття та сутність публічних доходів. Поняття державних доходів та їх види. Місцеві доходи. Поняття доходів бюджетів. Особливості класифікації публічних доходів.

Визначення поняття "податок". Податки та їх характерні ознаки. Функції податків. Види неподаткових доходів. Поняття податкового платежу та збору.

Сутність та завдання податкового права як елементу фінансового права. Поняття та види податкових правовідносин та податкових норм. Юридичний склад податку. Суб’єкт податку. Об’єкт оподаткування. Ставка оподаткування. Платник податку. Джерела податкового права. Основні елементи податкового закону. Загальнодержавні і місцеві податки в Україні. Поняття податкової системи.

 

Тема 5. Правове регулювання державного кредиту та обов'язкового державного страхування.

Сутність державного кредиту, його принципи і форми. Визначення відмінностей між державним та банківським кредитом. Поняття державних і місцевих запозичень. Інститут державних і місцевих запозичень. Принципи державних і місцевих запозичень.

Поняття та сутність державного боргу. Види і форми державного боргу. Управління державним і місцевим боргом. Поняття державних позик. Облігації внутрішніх державних позик та їх види. Облігації зовнішніх державних позик та їх види. Облігації місцевих позик. Казначейські зобов’язання.

Правове регулювання ощадної справи. Діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк України". Правове регулювання лотерейної діяльності в Україні.

Поняття та сутність страхування. Функції страхування Види і галузі страхування. Головні суб’єкти страхового ризику. Договір страхування, Методи страхування. Поняття державного обов’язкового страхування. Організація нагляду та контролю за страховою діяльністю в Україні.

Тема 6. Правове регулювання державних видатків і бюджетного фінансування.

Поняття та сутність державних видатків і державних витрат. Поняття державного фінансування. Принципи фінансування державних видатків. Основні суб’єкти фінансування. Форми здійснення фінансування.

Поняття кошторису та кошторисно-бюджетного фінансування. Види кошторисів витрат. Поняття норми та нормативу витрат, їх види. Фінансування видатків на державне управління.

Фінансування соціального захисту населення та соціального забезпечення населення. Видатки на охорону здоров'я. Видатки на освіту. Видатки на культуру та мистецтво. Фінансування розвитку фізичної культури і спорту. Фінансування видатків на національну оборону. Фінансування видатків на правоохоронну діяльність. Фінансування видатків на забезпечення безпеки держави. Поняття та характеристика позабюджетних коштів. Власні надходження бюджетних установ.

 


Тема 7. Правові основи банківської діяльності, грошового обігу та валютних операцій

 

Поняття та сутність банківської діяльності. Правові основи діяльності банків. Класифікація банків. Банківська система України.

Банківські операції та їх види. Банківський кредит та його види. Грошова система держави та її елементи. Основні умови грошового обігу держави. Поняття золотовалютного резерву держави. Готівкові та безготівкові розрахунки, їх форми і види. Банківська платіжна картка.

Поняття "валюта України, "іноземна валюта", "валютні цінності". Конвертованість валюти та її види. Характеристика валютних фондів.

Правові засади валютного регулювання. Особливості валютних відносин. Правовий режим валютних відносин. Ліцензування валютної діяльності. Генеральні ліцензії та індивідуальні ліцензії. Поняття та сутність валютного котирування. Валютний курс.

Поняття, види та функції валютного контролю. Органи валютного контролю в Україні. Правопорушення у сфері валютного регулювання. Відповідальність за правопорушення у сфері валютного законодавства.

 


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ і ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовий модуль 1. Загальна частина фінансового права

Тема 1. Предмет метод та система фінансового права

Семінарські заняття – 4 год.

Самостійна робота – 8 год.

· Питання для обговорення на першому семінарському занятті:

Фінанси та фінансова система України.

Поняття та правові основи фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.221.149 (0.005 с.)