Кафедра фінансів суб’єктів господарюванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра фінансів суб’єктів господарюванняКафедра фінансів суб’єктів господарювання

Кафедра державних фінансів

 

ПРОГРАМА

 

Переддипломної практики

для студентів, які навчаються за галуззю знань

0305 “Економіка та підприємництво”

за спеціальністю 8.03050801 “Фінанси і кредит”

освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”

Денної та заочної форми навчання

 

  Затверджено на спільному засіданні кафедр протокол № 6 від 25 січня 2011 р.

 

 

ЛЬВІВ - 2011

Програма переддипломної практики для студентів галузі знань “Економіка та підприємництво” спеціальності 8.03050801 „Фінанси і кредит” за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр” / Розробники: проф. Васьківська К. В., доц. Альошина Л. Є., доц. Блащук-Дев’яткіна Н. З., доц. Гринчишин Я. М., в. о. доц. Пасінович І. І., в. о. доц. Смолінська С. Д., в. о. доц. Сич О. А., в. о. доц. Ясіновська І. Ф., ст.викладач Луців Л.М.,

ст. наук. співробітник Шульц С. Л., доц. Бугіль С.Я., доц., Савчук Н.В., доц, Західна О.Р., ст.викладач Маринець В.П. – Львів, ЛДФА. – 2011. – 27 с.

 

Укладачі: Васьківська К. В., д.е.н., проф.

Альошина Л. Є., к.е.н., доц.

Блащук-Дев’яткіна Н. З., к.е.н., доц.

Гринчишин Я. М., к.е.н., доц.

Пасінович І. І., к.е.н., в. о., доц.

Смолінська С. Д., к.е.н., в. о., доц.

Сич О. А., к.е.н., в. о., доц.

Ясіновська І. Ф., к.е.н., в. о. доц.

Луців Л.М., ст.викладач

Шульц С. Л., к.е.н., ст. наук. співробітник

Бугіль С.Я., к.е.н., доц.

Савчук Н.В., к.е.н., доц.

Західна О.Р., к.е.н., в.о.доц.

Маринець В.П., ст.викладач

 

Відповідальний

за випуск: зав.кафедри фінансів суб`єктів господарювання,

д.е.н., проф.. Васьківська К. В., к.е.н., доц. Бугіль С.Я.

 

 

Рецензенти: Тринько Р.І., д.е.н., професор, академік УААН, зав. кафедри

 

Липчук В.В., д.е.н., професор, зав кафедри статистики та

аналізу Львівського національного аграрного університету

 

 

Комп`ютерна верстка: Ситник В.Ю.

 

 

Оригінал-макет підготований у відділі

технічних засобів навчання та видавництва ЛДФА

ã Васьківська К. В., Альошина Л. Є., Блащук-Дев’яткіна Н. З., Гринчишин Я. М.,

Пасінович І. І., Смолінська С. Д., Сич О. А., Ясіновська І. Ф., Луців Л.М., Шульц С. Л., Бугіль С.Я., Савчук Н.В., Західна О.Р., Маринець В.П.2011

ã Львівська державна фінансова академія, 2011

ЗМІСТ

1. Загальні положення .......................................................................... 4
2. Організація переддипломної практики........................................... 5
2.1. Мета і завдання переддипломної практики ......................... 5
2.2. Бюджет робочого часу............................................................ 5
2.3. Організація переддипломної практики ................................ 6
2.4. Обов’язки спеціалістів-практикантів та керівників практики ……………………………………………………...6
2.5. Охорона праці 8
2.6. Структура звіту про переддипломну практику....................8
3. Програми переддипломної практики…......................................... 10
3.1. Програма практики на підприємстві….................................10
3.2. Програма практики у банківських установах…............... 14
3.3. Програма практики у страхових компаніях (фірмах).........18
3.4. Програма практики в органах Пенсійного фонду……...... 19
3.5. Програма практики в державних податкових органах 20
3.6. Програма практики в фінансових органах 22
3.7. Програма практики в органах Державного казначейства 24
3.8. Програма практики в бюджетних установах 25
4. Звіт про переддипломну практику…..............................................27
5. Критерії оцінювання переддипломної практики……………...…30
6. Список рекомендованої літератури 33
Додаток А, А1 Зразок оформлення титульного листа ................ 37
Додаток Б. Зразок завдання на переддипломну практику ........ 39

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Програма проходження магістрами переддипломної практики розроблена на основі "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. №161, "Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України", затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. №93 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міносвіти України №351 від 20.12. 1994р.), та відповідних документів і методичних рекомендацій Міністерства фінансів України та ЛДФА.

 

Переддипломна практика магістрів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки магістрів у вищих навчальних закладах і проводиться в банківських установах, страхових компаніях, організаціях і підприємствах різних суб`єктів господарювання, форм власності, видів діяльності, фінансових органах, бюджетних установах, податкових органах, органах державного казначейства де є відповідна база для проходження практики.

Магістри можуть з дозволу випускаючої кафедри самостійно вибирати місце проходження практи­ки.

 

Навчально-методичне керівництво переддипломною практикою здійснюється на випускаючих кафедрах.

 

Тривалість практики визначається навчальними планами і становить 6 тижнів або 30 робочих днів.

 

Зарахування магістрів на практику і призначення керівників практики від бази практики здійснюються за наказом керівника установи, організації чи підприємства, визначеного базою практики у відповідності з укладеними договорами та відповідними заявками ЛДФА, а також відношеннями з баз практики, що обираються магістрами самостійно.

 

Після закінчення проходження практики магістри оформляють письмові звіти.

 

Магістри-практиканти проходять переддипломну практику відповідно до програми.


ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

Мета і завдання переддипломної практики

 

Відповідно до навчального плану програма переддипломної практики для магістрів спеціальності "Фінанси і кредит" розроблена згідно вимог кваліфікаційної характеристики магістра і включає практику з таких дисциплін:

· фінансовий менеджмент;

· бюджетний менеджмент;

· податковий менеджмент;

· управління фінансовою санацією підприємств;

· ринок фінансових послуг;

· казначейська справа;

 

Метою і завданням переддипломної практики є:

· поглибити і закріпити одержані теоретичні знання та набути навички практичної роботи зі спеціальності;

· ознайомитись з виробничим напрямом роботи установи чи підприємства та практичною роботою фінансиста;

· опрацювати, зібрати та узагальнити матеріал з теми магістерської дипломної роботи.

 

2.2. Бюджет робочого часу (календарно-тематичний план)*

№ п/п Вид роботи Кількість робочих днів
1. Отримання завдання на практику від керівника 0,5
2. Загальне ознайомлення з базою практики, призначення керівника від бази практики та вивчення вимог внутрішнього розпорядку 0,5
3. Робота у структурних підрозділах установи, організації, підприємства, що визначено базою практики, з метою виконання програми практики
4. Збір, опрацювання та узагальнення практичного матеріалу за темою магістерської дипломної роботи
5. Написання та оформлення звіту про проходження практики
6. Захист звіту про проходження практики на випускаючій кафедрі
  Всього:

* згідно програми практики в розрізі баз практики

Організація переддипломної практики

 

Магістри проходять переддипломну практику в різних суб`єктах господарювання: в банківських установах, страхових компаніях, організаціях та підприємствах різних форм власності, в державних податкових органах та в організаціях фінансової та податкової системи, які є об'єктом дослідження магістерської роботи.

Перед проходженням практики магістри повинні ознайомитися із програмою практики і скласти та узгодити з керівником магістерської роботи індивідуальні завдання щодо збору та підготовки необхідних матеріалів для на­писання магістерської роботи.

Під час проходження переддипломної практики магістри проводять дослідження, опрацьовують та узагальнюють матеріали згідно програми практики. Після проходження практики звіт з практики подається на випускаючу кафедру.

Навчально-методичне керівництво практикою здійснюють випускаючі кафедри в залежності від визначеної бази проходження практики.

Керівники практики від випускаючих кафедр (керівники магістерських робіт) перевіряють організацію та якість роботи магістрів, контролюють хід виконання програми практики.

Після закінчення переддипломної практики магістри у встановлений термін здають на кафедру звіт і ділову характеристику (з оцінкою) керівника від бази практики (підпис керівника практики завіряється печаткою установи).

 

ОХОРОНА ПРАЦІ

Студенту необхідно:

1. ОЗНАЙОМИТИСЬ:

- з правовою та нормативною документацією з охорони праці в установі, організації, на підприємстві;

- порядком проведення інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки (вступний, первинний, повторний, цільовий);

- веденням відповідної документації: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, журнал реєстрації інструктажу з питань пожежної безпеки.

 

2. ЗНАТИ:

- загальні основи щодо порядку організації охорони праці та пожежної безпеки в установі, організації, на підприємстві згідно чинного законодавства та з врахуванням специфіки їх діяльності.

ЗРОБИТИ короткий аналіз умов праці в установі, організації, на підприємстві організації безпеки праці на робочому місці працівників, заходів з охорони праці тощо.

 

ПРИКЛАСТИ до звіту з практики копію інструкції з охорони праці, яка розроблена в установі, організації, на підприємстві, журнал реєстрації вступного інструктажу (1-2 стор.).

 

Додаток А

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри __________________

“____”_________________ 2011 р.

ЗВІТ

про переддипломну практику магістра ______________

курс________ група ________________

Термін практики : Початок_______

Закінчення ____

База практики : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Звіт перевірено:

керівник практики від бази практики _____________________________

дата "__"_______2011 р.

оцінка звіту ______ дата "__"________ 2011 р.

керівник практики від кафедри __________________________________

оцінка захисту на кафедрі ____ дата "__"________ 2011 р.

 

 

Львів 2011


Додаток А1

Кафедра державних фінансів

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри __________________

“____”_________________ 2011 р.

ЗВІТ

про переддипломну практику магістра ______________

курс________ група ________________

Термін практики : Початок_______

Закінчення ____

База практики : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Звіт перевірено:

керівник практики від бази практики _____________________________

дата "__"_______2011 р.

оцінка звіту ______ дата "__"________ 2011 р.

керівник практики від кафедри __________________________________

оцінка захисту на кафедрі ____ дата "__"________ 2011 р.

 

 

Львів 2011

Додаток Б

Кафедра державних фінансів

  ЗАТВЕРДЖУЮ Завідувач кафедри ________________ “____”______________ 2011 р.

 

Кафедра фінансів суб’єктів господарювання

Кафедра державних фінансів

 

ПРОГРАМА

 

Переддипломної практики

для студентів, які навчаються за галуззю знань

0305 “Економіка та підприємництво”

за спеціальністю 8.03050801 “Фінанси і кредит”

освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.011 с.)