ПРОГРАМИ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРОГРАМИ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИЗміст переддипломної практики передбачає виконання загальних завдань, а саме: освоєння методів практичної реалізації функцій фінансиста, їх адекватності сучасним положенням науково-технічної літератури й прогресивної практики, а також розроблення відповідних рекомендацій щодо їх удосконалення.

У період переддипломної практики магістр-практикант виконує індивідуальне завдання з теми закріпленої магістерської дипломної роботи, що ставиться перед магістром науковим керівником дипломної роботи зі спеціальності «Фінанси і кредит».

Зміст індивідуального завдання визначається структурою дипломної роботи та її планом, погодженим з науковим керівником.

Програма повинна відповідати основній меті переддипломної практики:

• вивчення досвіду фінансової роботи підприємства (установи, організації), податкової, бюджетної роботи;

• закріплення теоретичних знань, отриманих під час навчання в академії.

При формуванні програми переддипломної практики враховано складові галузевої компоненти державного стандарту вищої освіти, такі як: освітньо-кваліфікаційну характеристику підготовку магістрів з фінансів (у тому числі нормативну і варіативну частини) та освітньо-професійну програму.

Таке врахування передбачає розробку наскрізної програми практики на

основі специфікації мінімальних вимог до компетентності випускника освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності «Фінанси і кредит» в розрізі кваліфікаційних вимог, базових професійних вмінь та інформаційної підтримки професійної діяльності майбутнього фахівця з фінансів.

Програма практики на підприємстві

1. Ознайомлення із загальною організаційною та управлінською структурою підприємства

Необхідно ознайомитись із історією створення та розвитку підприємства, його організаційною структурою та структурою управління, а також розглянути правові основи функціонування підприємства, у тому числі:

• законодавчо-нормативну база функціонування підприємства;

• організаційну структуру підприємства та її основних структурних підрозділів;

• статут підприємства та установчі документи;

• організаційно-правову форму підприємства, форму власності та види діяльності.

 

2. Ознайомлення із структурою та змістом управління фінансами підприємства:

Слід навести загальну характеристику структури управління фінансами підприємства, у тому числі:

• організаційну структуру управління фінансами підприємством (фінансового менеджменту), склад функціональних обов’язків працівників фінансового відділу та інших структурних підрозділів та посадових осіб, що здійснюють фінансову роботу на підприємстві. При відсутності фінансової служби слід обґрунтувати її створення та вид організаційної структури фінансовим управлінням підприємства (установи, організації);

• основні фінансово-економічні показники діяльності підпри­ємства за останні 3 роки, фактори, причини та динаміку їх зміни;

• описати особливості взаємовідносин з фінансовими, податковими, контролюючими органами;

• описати особливості грошового обігу, форм розрахунків та інструментів фінансового планування, що застосовуються на підприємстві;

• розглянути особливості проведення внутрішнього фінансового контролю на підприємстві;

• визначити взаємозв’язок і види підрозділів, які займаються фінансовою

діяльністю, їх функціональні обов’язки, типи співпраці;

• встановити функціональні зв’язки, які існують між підрозділами,

фінансовим відділом та органами управління;

• провести аналіз використання сучасних методик фінансової роботи на

об’єктах практики;

3. Ознайомлення з управлінням грошовими потоками на підприємстві

• визначити значення грошових потоків у діяльності підприємств.

• оцінити надходження і використання грошових коштів з допомогою платіжного календаря.

 

4. Ознайомлення з управлінням прибутком на підприємстві

• визначити фактори, які впливають на формування прибутку підприємства;

• розрахувати операційний леверидж;

• провести аналіз беззбитковості;

• розробити політику максимізації прибутку підприємства;

• оцінити ефективність використанням чистого прибутку та дивідендну політику підприємства.

5. Ознайомлення з управлінням активами підприємства

• оцінити управління виробничими запасами;

• визначити оптимальну структуру дебіторської заборгованості, суму інвестицій у дебіторську заборгованість та запропонувати прогресивні методи рефінансування дебіторської заборгованості;

• оцінити рівень залишків грошових коштів підприємства на основі формул Баумоля та Міллера – Орра.

6. Ознайомлення зі структурою капіталу підприємства

• охарактеризувати структуру капіталу;

• оцінити вартість складових капіталу підприємства;

• розрахувати ефект фінансового лівериджу.

7 Ознайомлення з інвестиційною діяльністю підприємства

• оцінити види інвестицій підприємства, джерела інвестицій,

амортизаційну політику підприємства;

• провести розрахунок показників ефективності інвестицій підприємства.

8. Ознайомлення з управлінням фінансовими ризиками на підприємстві

• оцінити основні види фінансових ризиків, з якими стикається підприємство;

• описати способи уникнення та нейтралізації фінансових ризиків.

9. Ознайомлення із формами та показниками фінансової та податкової звітності підприємства

Слід ознайомитись із формами та показниками квартальної та річної звіт­ності, джерелами і порядком їх складання, аналізу, розгляду та подання від­повідним державним органам. Необхідно навести відповідні форми звітності за останні 3 роки.

10. Аналіз використання фінансових ресурсів та оцінка фінансового стану підприємства

Необхідно провести аналіз ефективності використання фінансових ресурсів та фінансового стану підприємства, у тому числі:

• аналіз виробничих фондів та ефективності їх використання (аналіз майна підприємства);

• аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства;

• аналіз структури капіталу та ефективність залучення позикового капіталу;

• аналіз стану розрахунків, наявність дебіторської та кредиторської заборгованості та способи управління ними;

• аналіз оборотності оборотного капіталу, оцінку ділової активності підприємства;

• аналіз інвестиційної діяльності підприємства;

• аналіз фінансових результатів діяльності підприємства;

• оцінка загального фінансового стану підприємства та пропозиції щодо його покращення.

 

11. Ознайомлення з організацією фінансового планування на підприємстві

Слід визначити мету і завдання фінансового планування і навести основні форми документів, що застосовуються на підприємстві при здійсненні даних управлінських функцій.

 

На основі проведеного аналізу фінансової діяльності

здійснюється

фінансове планування, яке полягає у визначенні загальної потреби у грошових коштах для забезпечення нормальної виробничо-господарської діяльності та можливість одержання таких коштів;

визначаються методи фінансового прогнозування;

проводиться дослідження та розробка ймовірних шляхів розвитку фінансів підприємства (установи, організації), альтернатив реалізації фінансових стратегій.

 

В кінці переддипломної практики магістр наводить та аналізує матеріали, необхідні для виконання дипломної роботи, тобто виконується індивідуальне завдання і формуються інформаційні масиви для аналітичної та рекомендаційної частин дипломної роботи.

12. Висновки

Сформулювати узагальнені висновки щодо оцінки та удосконалення методів та організації фінансової діяль­ності на підприємстві та управління нею.

 

13. Список використаної літератури

У «Списку використаної літератури» наводиться перелік основної та додаткової літератури, документів, внутрішніх інструкцій організації, які були використані магістром при написанні звіту про переддипломну практику.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.007 с.)