Кафедра міжнародних фінансівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра міжнародних фінансів 

 

Затверджую:

Проректор з навчальної роботи

_________________ А.М.Колот

“_____” ______________ 2013 р.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань

з навчальної дисципліни“Торгівля цінними паперами”

(для всіх напрямів підготовки)

 

 

Укладачі:

кандидат економічних наук, доцент Отченаш К.Г.

 

 

УХВАЛЕНО:

На засіданні кафедри міжнародних фінансів

Протокол № 7 від 18.02. 2013 р.

Завідувач кафедри

_______________Мозговий О.М.

 

Погоджено:

 

Начальник навчально-

методичного відділу________________Гуть Т.В..

 

 

КНЕУ-2013

ВСТУП

 

Торгівля цінними паперами є специфічним видом підприємницької діяльності, що сприяє ефективному перерозподілу капіталу між різними секторами економіки за допомогою фондовому ринку. Як вид професійної діяльності торгівля цінними паперами передбачає здійснення різноманітних операцій з цінними паперами (фінансовими інструментами) з метою задоволення потреб продавців-покупців капіталу в умовах ринкової кон’юнктури на первинному та вторинному, біржовому та позабіржовому сегментах фондового ринку.

У сучасних умовах використання інструментарію фондового ринку, в тому числі і торгівлі цінними паперами, є одним з ефективних методів залучення порівняно дешевих інвестиційних ресурсів у реальний сектор економіки.

Мета дисципліни – сформувати у студентів знання про діяльність з торгівлі цінними паперами та розуміння загальних засад проведення операцій з цінними паперами на фондовому ринку, види, умови та особливості проведення цих операцій, принципи регулювання, контролю та нагляду за здійсненням операцій з цінними паперами, розкрити особливості біржової та позабіржової торгівлі цінними паперами в країнах з розвинутими фондовими ринками та фондовими ринками, що розвиваються.

Завдання дисципліни:

· розкрити сутність діяльності з торгівлі цінних паперів, дати визначення основних видів діяльності з цінними паперами, їх характеристику, розкрити особливості укладення та виконання угод з цінними паперами на фондовому ринку;

· розкрити сутність біржової та позабіржової торгівлі цінними паперами, дати класифікацію видів біржових угод, охарактеризувати основних учасників операцій з цінними паперами та механізми взаємодії між професійними учасниками ринку у процесі проведення цих операцій;

· розкрити сутність, мету і завдання регулювання, контролю та нагляду за здійсненням операцій з цінними паперами на фондового ринку, показати місце і роль державного регулювання ринку цінних паперів, роль саморегулівних організацій професійних учасників, охарактеризувати методи і форми регулювання;

· охарактеризувати світові тенденції технологізації торгівлі цінними паперами на фондових ринках в умовах глобалізації економіки.

Предмет дисципліни – торгівля цінними паперами як вид підприємницької діяльності, правові та інституційні засади її здійснення, система нагляду та контролю здійснення торгівлі цінними паперами як виду професійної діяльності на фондовому ринку.

Вивчаючи торгівлю цінними паперами на фондових ринках, технології та системи торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, студенти повинні знати:

· види операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на фондовому ринку, їх характеристики, властивості та особливості здійснення;

· особливості здійснення біржової торгівлі цінними паперами, взаємодію учасників біржової торгівлі між собою та з учасниками інфраструктури фондового ринку;

· засади функціонування фондових ринків, форми та методи регулювання;

· принципи державного регулювання, контролю та нагляду за здійсненням операцій з цінними паперами на фондовому ринку, особливості та механізми саморегулювання діяльності з цінними паперами на фондових ринках;

· перспективи та тенденції технологізації торгової діяльності з цінними паперами на розвинутих фондових ринках і фондових ринках, що розвиваються, зокрема, українського;

а також уміти:

· укладати і виконувати різноманітні угоди з цінними паперами на фондових ринках;

· приймати рішення з питань, що стосуються торгівлі цінними паперами на фондовому ринку;

· проводити фундаментальний та технічний аналізи на ринку цінних паперів у процесі діяльності з торгівлі цінними паперами;

· застосовувати здобуті знання в умовах функціонування українського фондового ринку.

Досягненню мети та ефективній реалізації завдань вивчення дисципліни підпорядкована логіка її викладання, структура і зміст.

Загальний бюджет навчального часу для вивчення дисципліни встановлюється відповідно до тематичного плану й складає 144 год.

Міждисциплінарні зв’язки навчальної програми: торгівля цінними паперами як навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Фінанси», «Банківські операції», «Фондовий ринок», «Депозитарна діяльність». Відповідно, даний курс рекомендується вивчати студентам старших курсів, які володіють необхідними базовими знаннями.

Викладені у межах дисципліни поняття та концепції використовуються у подальшому в курсах «Депозитарна діяльність», «Фондовий ринок», «Міжнародні біржові технології».

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Спеціальності 6501,6503,6508/1 (3 кред)

 

Тема (№) л с ікр срс
      6508/|1 6508/|1
Тема 1. Регламентування підприємницької діяльності в Україні (деякі загальні норми)
Тема 2. Цінні папери як фінансові інструменти фондового ринку
Тема 3. Учасники фондового ринку
Тема 4. Регулювання діяльності торговців цінними паперами  
Тема 5. Контрольно-ревізійна діяльність та правозастосування на фондовому ринку
Тема 6. Окремі аспекти діяльності торговців цінними паперами
Тема 7. Фінансові обчислення та оцінка вартості цінних паперів
 

 

Спеціальності 6509,6507 (4 кред)

Тема (№) л с ікр срс
  6509 д/з 6509 д/з д/з д/з
Тема 1. Регламентування підприємницької діяльності в Україні (деякі загальні норми) 2/1 2/- 2/2 10/15
Тема 2. Цінні папери як фінансові інструменти фондового ринку 3/1 6/1 2/2 10/15
Тема 3. Учасники фондового ринку 4/2 6/1 4/4 10/15
Тема 4. Регулювання діяльності торговців цінними паперами 5/2 8/1 4/4 10 /20
Тема 5. Контрольно-ревізійна діяльність та правозастосування на фондовому ринку 3/1 6/1 4/4 10 /15
Тема 6. Окремі аспекти діяльності торговців цінними паперами 3/- 2/1 2/4 10/15
Тема 7. Фінансові обчислення та оцінка вартості цінних паперів 2/1 2/1 2/2 10/15
  22/8 32/6 20/20 70/110

Спеціальності 6504 (5 кред)

Тема (№) л с ікр срс
Тема 1. Регламентування підприємницької діяльності в Україні (деякі загальні норми)
Тема 2. Цінні папери як фінансові інструменти фондового ринку
Тема 3. Учасники фондового ринку
Тема 4. Регулювання діяльності торговців цінними паперами
Тема 5. Контрольно-ревізійна діяльність та правозастосування на фондовому ринку
Тема 6. Окремі аспекти діяльності торговців цінними паперами
Тема 7. Фінансові обчислення та оцінка вартості цінних паперів
 

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Регламентування підприємницької діяльності в Україні

Правочини, форми і види правочинів.

Поняття і види договору. Істотні умови договору. Договори купівлі – продажу, міни, доручення, комісії. Договори управління майном. Застава. Позовна давність.

Вимоги до договорів, що укладаються професійними учасниками ФР.

Вимоги до укладення договорів щодо ЦП з нерезидентами. Легалізація документів.

Основні засади регулювання підприємницької діяльності.

Господарські товариства. Поняття і види господарських товариств. Установчі документи товариства. Філії та представництва.

Реорганізація та ліквідація товариства. Припинення товариства. Банкрутство.

Вчинення нотаріальних дій.

Нотаріальне посвідчення. Договори, що підлягають нотаріальному посвідченню.

 

Тема 2. Цінні папери як фінансові інструменти фондового ринку

Поняття та класифікація цінних паперів.

Поняття цінних паперів. Форми існування та випуску цінних паперів. Класифікація цінних паперів за порядком розміщення (емісійні та неемісійні цінні папери). Групи цінних паперів.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 135; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.229.51 (0.01 с.)