Підготовка до семінарських занять.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підготовка до семінарських занять.Систематизація опанованого матеріалу перед заліком.

5. Складання рефератів відповідно до переліку запропонованих тем:

 

ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Графік індивідуально-консультативної роботи з дисципліни «ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ»складається залежно від розкладу викладача та студентів на кожний семестр.

Індивідуально-консультативна робота передбачає:

1. Перевірку виконання індивідуальних завдань студентів (зокрема, рефератів).

2. Перевірку та захист завдань, що винесені на поточний контроль.

3. Консультації з питань дисципліни.

МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

 

1. При вивченні Теми 2. «Цінні папери як фінансові інструменти фондового ринку» пропонується розробити прогноз подальшого розвитку видів цінних паперів на світовому фондовому ринку з огляду на новітні досягнення у сфері ІТ-технологій.

 

2. При вивченні Теми 4. “Регулювання діяльності торговців цінними паперами”необхідно:

а) розробити пропозиції щодо вдосконалення процедури ліцензування професійної діяльності з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку, направлених на: підвищення «якості» торговця цінними паперами; підвищення рівня конкуренції на фондовому ринку; підвищення кваліфікаційного рівня співробітників торговця цінними паперами; забезпечення захисту інтересів клієнтів (інвесторів).

б) проаналізувати внутрішню мотивацію торговців цінними паперами, що зумовлює їх бажання (згоду) об’єднуватися у саморегулівну організацію, незважаючи на те, що вони (торговці) є конкурентами на ринку;

в) зробити порівняльний аналіз систем регулювання фондового ринку у країнах СНД (не менше п’яти країн) за такими критеріями: державний орган регулювання на фондовому ринку; структура і повноваження цього органу; підпорядкованість; наявність та повноваження саморегулівних організацій; повноваження інших державних органів щодо регулювання фондового ринку; законодавче забезпечення державного регулювання фондового ринку. Результати аналізу оформити у вигляді порівняльної таблиці.

3. При вивченні Теми 6. “Окремі аспекти діяльності торговців цінними паперами ”пропонується:

а) проаналізувати особливості випуску та розміщення цінних паперів через фондові біржі за наведеними цільовими функціями: підвищення “інвестиційної привабливості” емітента; покращення загальної «маркетабельності» емітента; підвищення довіри до цінних паперів з боку інвестора. Розглянути відмінності у процесах реєстрації випуску цінних паперів на розвинутих (наприклад, США) та вітчизняному фондовому ринку.

б) оцінити напрями та перспективи інтегрування фондового ринку України у світовий фондовий ринок. Розробити сценарії (оптимістичний, песимістичний) розвитку та інтеграції фондового ринку України у світовий ринок;

в) використовуючи статистичні дані щодо економічного розвитку України за останні два-три роки побудувати графічно та охарактеризувати залежності: капіталізації фондового ринку від ВВП; емісійної активності від темпів економічного зростання; зовнішніх портфельних інвестицій від державного боргу; внутрішніх портфельних інвестицій від доходів населення та юридичних осіб;

г) скласти прогноз розвитку фондового ринку України на коротко-, середньо- та довгострокову перспективу за такими показниками: корпоративні цінні папери; організований (біржовий) вторинний ринок; кількість професійних учасників фондового ринку; біржовий сегмент фондового ринку; інфраструктура фондового ринку.

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 

Приклади тестових запитань:

1) Прикладом одностороннього правочину виступає:

a. договір купівлі-продажу;

b. договір дарування;

c. договір доручення;

d. договір комісії.

2) У письмовій формі належить укладати договір дарування валютних цінностей які у . разів перевищують розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян:

a. 15;

b. 25;

c. 50;

d. 75.

3) Якщо комісіонер вчинив правочин на умовах більш вигідних, ніж ті, що були визначені комітентом, додатково одержана вигода належить:

a. комітентові;

b. комісіонеру;

c. державі у вигляді податків;

d. місцевим органам влади, за місцем вчинення правочину.

4) Яким є строк обігу акції?

a. до одного року;

b. до трьох років;

c. до п’яти років;

d. безстроковий.

5) За рішенням якого органу виплачуються дивіденди по акціях?

a. ДКЦПФР;

b. загальних зборів акціонерів;

c. правління акціонерного товариства;

d. немає правильної відповіді.

6) Хто призначає Голову та членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку?

a. Кабінет Міністрів України;

b. Верховна Рада України;

c. Президент України за погодженням з Верховною Радою України;

d. немає правильної відповіді.

7) Кому підзвітна Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку?

a. Кабінету Міністрів України;

b. Верховній Раді України;

c. Президенту України;

d. усі відповіді правильні.

3. Перелік типових задач:

Визначити внутрішню вартість цінного паперу за таких умов:

1. Дивіденди за привілейованою акцію складають 10 грн. за рік. Ставка дисконту дорівнює 10%.

2. Величина поточного дивіденду складає 15 грн., ставка дисконту дорівнює 11%, темп зростання дивідендів – 5%.

3. Очікуваний розмір дивіденду дорівнює 20%; темп зростання дивідендів 6%; ставка дисконту складає 8%.

Підготувати аналітичний звіт: Сформувати інвестиційний пакет із акцій 10 українських емітентів, вартістю 100 тис. грн., яка повинна бути розподілена пропорційно між емітентами. Рішення про включення до пакету повинна прийматися на основі порівняння внутрішньої та поточної ринкової ціни акцій. Після двох тижнів володіння необхідно «продати» сформований пакет акцій. Ставку дисконтування прийняти на рівні депозитної ставки на той самий період. Оцінити отриманий фінансовий результат.

4. Сформувати інвестиційний пакет із облігацій 10 українських емітентів, вартістю 300 тис. грн., яка повинна бути розподілена пропорційно між емітентами. Рішення про включення до пакету повинна прийматися на основі порівняння внутрішньої та поточної ринкової ціни облігацій. Після двох тижнів володіння необхідно «продати» сформований пакет облігацій. Ставку дисконтування прийняти на рівні депозитної ставки на той самий період. Оцінити отриманий фінансовий результат.


ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ СТУДЕНТІВ РІВНЯ «БАКАЛАВР»

 

Оцінювання знань студентів здійснюється у формі поточного модульного контролю, який оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів, які розподіляються у відповідності до Карти самостійної роботи студента.

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

 

 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ Оцінка у формі заліку (для вибіркових дисциплін) Оцінка за національною шкалою
A 90 – 100 зараховано відмінно
B 80-89 зараховано добре
C 70 – 79
D 66 – 69 зараховано задовільно
E 60 – 65
FX 21 – 59 не зараховано - з можливістю повторного складання заліку незадовільно з можливістю повторного складання
F 0 – 20 не зараховано - з обов’язковим повторним вивченням дисципліни незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Оцінювання знань студентів здійснюється у формі поточного модульного контролю, який оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів. Протягом семестру студент складає 2 модулі в письмовій формі, кожен з яких оцінюється від 0 до 30 балів. Оцінкою від 0 до 40 балів оцінюється реферат відповідно до переліку запропонованих тем.

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS .

 

Список рекомендованої літератури

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV; редакція від 30.07.2010 на пiдставi 2289-17 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV; редакція від 20.08.2010 на пiдставi 2258-17 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

3. Податковий кодекс України від 2.12.2010 № 2755-VI // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 – 212-20) від 7.12.1984 № 80731-10; поточна редакція від 17.11.2010 на пiдставi 2608-17 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

5. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-IІІ; редакція від 20.08.2010 на пiдставi 2258-17 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

6. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI; редакція від 27.07.2010 на пiдставi 2435-17 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

7. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ; редакція від 19.10.2010 на пiдставi 2478-17 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

8. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-ХІI; редакція від 27.07.2010 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

9. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 № 2343-ХІІ; редакція від 27.07.2010 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

10. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-ІV; редакція від 27.07.2010 на пiдставi 2393-17, 2388-17 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

11. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 № 448/96-ВР; редакція від 13.10.2010 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

12. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15.03.2001 № 2299-III; редакція від 27.07.2010 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

13. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10.12.1997 № 710/97-ВР; редакція від 27.07.2010 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

14. Закон України «Про іпотеку» від 05.06.2003 № 898- IV; редакція від 27.07.2010 на пiдставi 2435-17 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

15. Закон України «Про іпотечні облігації» від 22.12.2005 № 3273-IV; редакція від 12.05.2006 на підставі 3480-15 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

16. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб ‑ підприємців» від 15.05.2003 № 755‑IV; редакція від 20.08.2010 на підставі 2258‑17 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28.11.2002 № 249‑IV; редакція від 20.08.2010 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

17. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 № 2664-ІІІ; остання редакція від 13.10.2010 на підставі 2592-17 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

18. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV; редакція від 01.01.2007 на підставі 3422-15 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

19. Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-ХІІ; редакція від 27.07.2010 на підставі 2398-17 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

20. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації фінансового моніторингу» від 25.08.2010 № 747 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

21. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні» від 29.07.1998 № 93 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

22. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії» від 26.05.2006 № 345 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

23. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку ‑ діяльності з торгівлі цінними паперами» від 26.05.2006 № 346 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

24. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку» від 23.06.2006 № 432 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

25. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами» від 12.12.2006 № 1449 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

26. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій» від 11.12.2007 № 2272 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

27. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами» від 27.12.2007 № 2380 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

28. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про розрахунок показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку» від 27.12.2007 № 2381 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

29. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Правил розгляду справ про порушення законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій» від 11.12.2007 № 2272 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

30. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства про цінні папери» від 17.03.2009 № 285 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

31. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Норм та правил обліку цінних паперів у Національній депозитарній системі» від 13.04.2000 № 40 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

32. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про депозитарну діяльність» від 17.10.2006 № 999 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

33. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів» від 17.10.2006 № 1000 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

34. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж» від 19.12.2006 № 1524 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

35. Рішення Правління Національного депозитарію України «Про затвердження Стандарту депозитарного обліку № 1 «Загальні засади здійснення депозитарного обліку. Балансові рахунки депозитарного обліку»» від 25.10.2000 № 25/1 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

36. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій» від 13.08.2003 № 361 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

37. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів» від 27.07.2010 № 1155 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

38. Алехин Б. И. Рынок ценных бумаг – экономическая основа вертикали власти / Б. И. Алехин // Рынок ценных бумаг. – 2006. - № 12 (219).

39. Барановський О. І. Фінансова безпека фондового ринку / О. І. Барановський // Фінанси України. – 2007. – № 1. – С. 23–38.

40. Баторшина А. Ф. Чинники розвитку фондових ринків у трансформаційних економіках / А. Ф. Баторшина // Формування ринкової економіки: Міжвідомчий науковий збірник. – Випуск 14. – К.: КНЕУ, 2005. – С. 219-228

41. Блага Н. В. Державне регулювання фондового ринку / Н. В. Блага // Фінанси України. – 2005. – № 7. – С. 89–93.

42. Булатов В. В. Фондовый рынок в структурной перестройке экономики / В. В. Булатов. – М.: Наука, 2006. – 416 с.

43. Бурмака М. О. Корпоративне управління у відповідях на запитання. Навчальний посібник / М. О. Бурмака, М. Д. Попович, Г. О. Ємець // Під заг. ред. Мікловди В.П., доктора економічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України. – К.: УІРФР, 2007 – С. 45.

44. Бухгалтерський облік та оподаткування операцій з цінними паперами на фондовому ринку в Україні: Навчально-методичний посібник. – К.: АДС УМКЦентр, 2011. - 308 с.

45. Владиславлев Д. Н. Конкуренция и монополия на фондовом рынке / Д. Н. Владиславцев. - М.: Экзамен., 2004. – 256 с.

46. Галкин И. В. Фондовые рынки США и России / И. В. Галкин, А. В. Комов, Ю. С. Сизов. Становление и регулирование. – М.: Экономика, 2005. – 223 с.

47. Глущенко С. В. Становлення вторинного ринку корпоративних цінних паперів в Україні / С. В. Глущенко // Наукові праці НДФІ. – 2006. – № 7. – С. 65–74.

48. Глущенко С. В. Системи обліку прав на фондовому ринку / С. В. Глущенко, А. М. Коверзнєв // Фінанси України. – 2005. – № 4. – С. 125–129.

49. Дацків Р. М. Економічна безпека держави в умовах глобальної конкуренції (наукове видання) / Р. М. Дацків. – Львів: Центр Європи, 2006. – 160 с.

50. Денисенко М. Фондовий ринок України: ретроспектива та погляд в майбутнє / М. Денисенко // Акционер. – 2005. – № 3. – С. 42-48.

51. Депозитарна діяльність. Навчальний посібник. – К.: АДС УМКЦентр, 2010. -
416 с.

52. Долінський Л. Б. Фінансові обчислення та аналіз цінних паперів: Навчальний посібник / Л. Б. Долінський. – К., Майстер-клас, 2005. – 308 с.

53. Доронин И. Г. Мировые финансовые рынки: закономерности развития и современное состояние / И. Г. Доронин // Деньги и кредит. – 2006. – № 8. – С. 49–57.

54. Енциклопедія корпоративних фінансів. - К.: УАФР, 2010. - 660 с.

55. Євсєєнко О. Ф. Галузевий аналіз фондового ринку на базі системного економіко-статистичного інструментарію / О. Ф. Євсєєнко // Статистика України. – 2007. – №2. – С. 52-56.

56. Євсєєнко О. Ф. Оцінка впливу фондового ринку на основні соціально-економічні показники розвитку країни / О. Ф. Євсєєнко // Статистика України. – 2005.- №4. – с. 69 – 74.

57. Жадан І. Концептуальне забезпечення управління державними корпоративними правами / І. Жадан // Економіка України. – 2006. – № 7. – С. 47–51.

58. Інструменти та установи фінансового ринку: Енциклопедичний довідник. – К.: УАФР, 2007. - 504 с.

59. Клименко В. В. Державне регулювання фондового ринку / В. В. Клименко // Фінанси України. – 2006. – № 10. – С. 57–62.

60. Колтынюк Б. А. Рынок ценных бумаг / Б. А. Колтынюк. – СПб.: Издательство Михайлова В.А., 2005. – 427 с.

61. Костіна Н. І. Проблеми формування фондового ринку в Україні / Н. І. Костіна, К. С. Марахов // Фінанси України. – 2004. – № 2. – С. 30-36.

62. Корнєєв В. В. Фінансові посередники як інститути розвитку: Монографія / В. В. Корнєєв. – К. Основа, 2007. – 192 с.

63. Кравченко Ю. Я. Ринок цінних паперів / Ю. Я. Кравченко. – К.: Дакер, КНТ, 2008. – 664 с.

64. Леонов Д. А. Ринок фінансових послуг6 парадигма євро інтеграції: Монографія/ Д. А. Леонов, С. В. Льовочкін, С. Г. Хорунжий; за наук. ред. В.М. Федосова. – К.: УІРФР, 2008. – 848 с.

65. Лук’яненко Д. Г.. Фінансово-інвестиційна асиметрія глобального економічного розвитку / Д. Г. Лук’яненко, О. М. Мозговий // Ринок цінних паперів України. - 2006.- №11-12. – с. 3-8.

66. Лысенков Ю. М. Международный фондовый рынок: Инструментарий; Участники; Информационное обеспечение / Ю. М. Лысенков, Н. В. Фетюхина, Е. Р. Зельцер. – К.: Київ. ін-т банкірів банку «України», 2005. – 140 с.

67. Минасов Ю. К. Динамика фондового рынка: факторный анализ / Ю. К. Минасов // Фінанси. – 2007. № 1. – С. 66–67.

68. Миркин Я. М. Как структура собственности определяет фондовый рынок? / Я. М. Миркин // Рынок ценных бумаг. – 2007. - № 1. – С. 13–15.

69. Михайлов Д. М. Мировой финансовый рынок. Тенденции развития и инструменты / Д. М. Михайлов. - М.: «Экзамен», 2005. - 768 с.

70. Мозговий О. М. Фондовий ринок / О. М. Мозговий. – К.: КНЕУ, 1999. – 316 с.

71. Мозговий О. Фондовий ринок: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. Київ. нац. екон. ун-т. / О. Мозговий – К.: КНЕУ, 2001. – 96 с.

72. Мозговий О. М. Ринок цінних паперів і регуляторна структуризація в умовах глобалізації / О. М. Мозговий, Д. Г. Лук’яненко // Ринок цінних паперів України. – 2005. - № 9-10. с. 3-11.

73. Мозговий О. М. Інституційна складова розвитку національного ринку цінних паперів / О. М. Мозговий, А. Ф. Баторшина // Ринок цінних паперів України: Науковий, виробничо-практичний журнал. – № 5-6. – К.: КНЕУ, Український інститут розвитку фондового ринку, 2005. – С. 47-58.

74. Мостенська Т. Л. Корпоративне управління : Підручник / Т. Л. Мостенська, В. О. Новак, М. Г. Луцький, Ю. Г. Симоненко. – К.: Каравела; Піча Ю.В., 2008. – 384 с.

75. Портфельне інвестування: Навч. посібник / А.А. Пересада, О.Г. Шевченко, Ю.М. Коваленко, С.В. Урванцева. – К.: КНЕУ, 2004. – 408 с.

76. Професійна діяльність на ринку цінних паперів: депозитарна діяльність:Навчально-методичний посібник. – Вид. 3-є.– К.: АДС УМКЦентр, 2011. – 488 с.

77. Професійна діяльність на ринку цінних паперів: торгівля цінними паперами:
Навчально-методичний посібник. – Вид. 5-е.– К.: АДС УМКЦентр, 2011. – 268 с.

78. Ревтюх В. В. Фондовий ринок України: аналіз сучасного стану та перспективи розвитку в порівнянні зі світовими тенденціями / В. В. Ревтюх, В. С. Шафран // Фондовий ринок. – 2005. – № 2. – С. 7–9.

79. Розвиток корпоративного управління в умовах глобалізації: адаптація міжнародних норм і принципів в Україні / О. М. Мозговий, М. О. Бурмака, М. Я. Юрса та інші. – Кривий Ріг: ТОВ «Етюд-Сервіс», 2009. – 96 с.

80. Рубцов Б. Б. Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, механизм функционирования / Б. Б. Рубцов. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 306 с.

81. Рубцов Б. Б. Современные фондовые рынки / Б. Б. Рубцов. – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2007. – 925 с.

82. Скринько Н. М. Біржовий та позабіржовий ринки цінних паперів, проблеми взаємодії у єдиній економічній системі / Н. М. Скринько, В. С. Шафран // Фондовий ринок. – 2005. – № 23. – С. 2–4.

83. Суторміна В. М. Фондовий ринок: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. (спец. «Фінанси» і «Банківська справа») / В. М. Суторміна, Н. В. Савчук. – К.: КНЕУ, 2001. – 72 с.

84. Торгівля цінними паперами в Україні: навчальний посібник // Бовкун К. К., Бутенко Д. С., Григор’єв П. Ф. та інші / Передмова Іванова Є. Р. – К., АДС УМКЦентр, 2008. – 308 с.

85. Тьюлз Р. Фондовый рынок: пер. с англ. / Р. Тьюлз, Э. Бредли, Т. Тьюлз. – 6-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 648 с.

86. Федоренко В. Г. Фондовий ринок в інвестиційному процесі / В. Г. Федоренко, Е. Ф. Якушев, О. М. Юрковська, Н. В. Горбиль // Фондовий ринок. – 2006. – № 9. – С. 16–17.

87. Шапран І. А. Тенденції розвитку фондового ринку / І. А. Шапран // Фондовий ринок. – 2006. – №4. – С. 10-12.

88. Фондовий ринок України : законодавче регулювання: Навчально-методичний посібник. – Вид. 6-е. - К.: АДС УМКЦентр, 2011. – 880 с.

89. Червова Л. Г. Фондовий ринок в умовах трансформації економіки / Л. Г. Червова, О. Ю. Бєлікова // Фінанси України. – 2006. – № 7. – С. 129–134.

90. Шахрайство на фінансовому ринку: Практичний посібник з протидії. – К.: УАФР, 2011. – 424 с.

91. Офіційний сайт інформаційного серверу Іnvestfunds [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.investfunds.com.ua.

92. Офіційний сайт Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// www.sec.gov.

93. Офіційний сайт Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.

94. Офіційний сайт про емітентів цінних паперів України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// www.smida.gov.ua.

95. Офіційний сайт української асоціації інвестиційного бізнесу [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.uaib.com.ua.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 127; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.009 с.)