Основні види цінних паперів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні види цінних паперів.Акції, їх види. Праваакціонерів.

Облігації підприємств (корпоративні облігації), види облігацій.

Цінні папери інститутів спільного інвестування. Особливості емісії цінних паперів інститутів спільного інвестування.

Ощадні (депозитні сертифікати).

Поняття та основні характеристики векселів. Особливості національного вексельного законодавства.

Державні цінні папери та облігації місцевих позик.

Державні облігації та казначейські зобов’язання. Види державних цінних паперів та особливості їх емісії. Облігації місцевих позик, особливості їх емісії.

Іпотечні та товаророзпорядчі цінні папери.

Види іпотечних цінних паперів. Іпотечні облігації та іпотечні сертифікати. Заставні. Сертифікати фондів операцій з нерухомістю.

Поняття товаророзпорядчих цінних паперів. Складські свідоцтва.

Інші фінансові інструменти.

Похідні цінні папери (деривативи). Види похідних цінних паперів (деривативів). Регулювання випуску та обігу деривативів.

Депозитарні розписки. Приватизаційні цінні папери.

 

Тема 3. Учасники фондового ринку

Інвестори.

Інвестори в цінні папери, їх види. Стратегічні та інституційні інвестори.

Види інституційних інвесторів.

Емітенти цінних паперів.

Емітенти цінних паперів - поняття та класифікація.

Акціонерні товариства на фондовому ринку. Емітенти облігацій. Держава як емітент.

Комерційний банк як емітент цінних паперів.

Розкриття інформації на фондовому ринку.

Професійні учасники фондового ринку.

Поняття та види професійної діяльності на фондовому ринку. Діяльність з торгівлі цінними паперами. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. Депозитарна діяльність. Розрахунково-клірингова діяльність. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.

Обмеження на суміщення видів професійної діяльності на ФР.

Інститути спільного інвестування.

Інфраструктура приватизації (інвестиційні фонди та інвестиційні компанії).

Інститути спільного інвестування (ІСІ). Компанії з управління активами (КУА). Пайові та корпоративні інвестиційні фонди. Недержавні пенсійні фонди.

Інфраструктура фондового ринку.

Організатори торгівлі цінними паперами (фондові біржі). Облік прав власності на цінні папери. Національна депозитарна система, її учасники.

Органи, які забезпечують регулювання фондового ринку.

Державні органи, які забезпечують регулювання і контроль за фондовим ринком. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Саморегулівні організації на фондовому ринку.

Тема 4. Регулювання діяльності торговців цінними паперами

Допуск на ринок (дозвільні та ліцензійні процедури, сертифікація спеціалістів, участь у саморегулівних організаціях).

Види діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерська та брокерська діяльність, андерайтинг, управління цінними паперами). Умови видачі ліцензії (вимоги до заявника). Кваліфікаційні вимоги до персоналу. Ліцензійні умови провадження діяльності. Участь у саморегулівних організаціях. Сертифікація спеціалістів. Припинення діяльності торговця цінними паперами, анулювання ліцензії.

Правила здійснення діяльності торговцями цінними паперами.

Вимоги до правочинів, які укладає торговець цінними паперами, в залежності від видів діяльності (дилерська та брокерська діяльність, андерайтинг, управління цінними паперами).

Обмеження ризиків діяльності з торгівлі цінними паперами.

Показники, що обмежують ризики по операціях з цінними паперами. Розрахунок показників в залежності від видів діяльності з торгівлі цінними паперами.

Облік та звітність торговців цінними паперами.

Організація системи внутрішнього обліку торговців. Функції та завдання бек-офісу. Укладання та виконання договорів. Формування звітних даних т торговця цінними паперами.

Формування адміністративних даних торговцями цінними паперами.

Регулярна інформація, порядок та періодичність її надання. Нерегулярні дані, порядок їх подання.

Тема 5. Контрольно-ревізійна діяльність та правозастосування на фондовому ринку

Види порушень та шляхи їх виявлення.

Вимоги та обмеження, встановлені законодавством для торговців цінними паперами. Моніторинг діяльності торговців цінними паперами. Контроль діяльності торговців цінними паперами. Планові і позапланові перевірки.

Документування порушень та розгляд справ про правопорушення уповноваженими особами.

Акт про правопорушення. Протокол про адміністративне правопорушення. Розгляд справ про правопорушення та застосування санкцій. Уповноважені особи.

Санкції, які застосовуються до учасників фондового ринку.

Фінансові санкції (штрафи). Винесення попередження. Призупинення та анулювання ліцензій.

Законодавство про фінансовий моніторинг.

Система фінансового моніторингу. Державний фінансовий моніторинг. Первинний фінансовий моніторинг. Суб’єкти первинного фінансового моніторингу.

Правила проведення фінансового моніторингу. Контроль за дотриманням вимог законодавства про фінансовий моніторинг.

Відповідальність за порушення законодавства про фінансовий моніторинг.

Тема 6. Окремі аспекти діяльності торговців цінними паперами

Облік прав власності на цінні папери.

Особливості обліку переходу прав власності на цінні папери. Перехід та реалізація прав власності на цінні папери. Підтвердження права власності.

Облік цінних паперів та їх власників у Національній депозитарній системі.

Порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів. Знерухомлення цінних паперів.

Торгівля цінними паперами на організаційно оформленому ринку.

Фондова біржа – організатор торгівлі на фондовому ринку. Завдання та функції фондової біржі. Члени фондової біржі. Організація процесу торгівлі цінними паперами.

Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами.

Бухгалтерський облік операцій з акціями. Бухгалтерський облік операцій з векселями. Бухгалтерський облік облігацій.

Особливості оподаткування операцій з цінними паперами.

Оподаткування прибутку. Оподаткування дивідендів. Оподаткування доходів фізичних осіб. Оподаткування податком на додану вартість (ПДВ). Стягнення державного мита. Відповідальність за порушення податкового законодавства.

Інформаційні та рейтингові агентства на фондовому ринку.

Інформаційні послуги на фондовому ринку. Діяльність інформаційних агентств. Рейтинги цінних паперів. Рейтингові агентства. Уповноважені рейтингові агентства.

Тема 7. Фінансові обчислення та оцінка вартості цінних паперів

Функціональна залежність між вартістю, часом та ризиком.

Аналіз ризику по цінних паперах. Кількісний та якісний аналіз. Систематичний (недиверсифікований) ризик. Несистематичний (диверсифікований) ризик. Формула (ефект) Фішера.

Процеси нарощування та дисконтування вартості.

Вартість грошей у часі. Теперішня та майбутня вартість. Оцінка доцільності інвестування в ЦП. Прості та складні проценти. Ставка дисконтування. Компонування.

Апарат фінансових обчислень.

Визначення дійсної чистої вартості. Визначення внутрішньої норми доходності. Ануїтет. Фінансові розрахунки при ануїтетних платежах. Визначення прибутковості операцій.

Оцінювання вартості цінних паперів.

Оцінка вартості пайових ЦП. Ринкові коефіцієнти. Оцінка вартості боргових ЦП. Оцінка вартості похідних ЦП.

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Для напрямів підготовки 6501,6503,6508/1 (3 кред)

 

Семінарське заняття №1 на тему: «Регламентування підприємницької діяльності в Україні (деякі загальні норми)» (2год)

Заняття проводиться у формі розгорнутої бесіди.

 

Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття:

засвоєння основ базових знань щодо:

нормативно-правового регулювання суспільно-правових відносин на ринку цінних паперів, а саме: основних видів правочинів та договорів, які укладаються торговцями цінними паперами при здійсненні ними професійної діяльності, їх істотних умов, особливостей укладення та необхідності нотаріального посвідчення чи легалізації документів; організаційно-правових форм господарських товариств, порядку їх утворення, реорганізації та ліквідації, особливостей банкрутства професійних учасників фондового ринку.

План семінарського заняття:

1. Надати визначення поняття і виду договору, його істотних умов (договори купівлі – продажу, міни, доручення, комісії, договори управління майном). Вимоги до договорів, що укладаються професійними учасниками фондового ринку.

Вимоги до укладення договорів щодо цінних паперів з нерезидентами. Легалізація документів.

2. Поняття і види господарських товариств. Установчі документи товариства. Реорганізація та ліквідація товариства. Припинення товариства. Банкрутство.

3. Вчинення нотаріальних дій. Нотаріальне посвідчення. Договори, що підлягають нотаріальному посвідченню.

 

Контроль систематичності та активності роботи на практичному занятті – за вибором викладача передбачається проведення наступного виду робіт:

обговорення базового понятійного апарату даної теми;

написання короткої самостійної роботи для закріплення одержаної інформації (за 15 хвилин до закінчення заняття).

 

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій, тощо. 2. Підготовка до семінарського заняття 1. Усне опитування.   2. Письмова контрольна робота (поточна).

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний Добрий Задовільний Незадовільний

 

 

Семінарське заняття №2 на тему: «Цінні папери як фінансові інструменти фондового ринку» (4 год)

Заняття проводиться у формі розгорнутої бесіди та дискусії з елементами аналізу.

Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття:

засвоєння основ базових знань щодо:

сутності поняття «цінні папери» та їх ознаки; основні види; характеристик окремих груп цінних паперів; порівняльного аналізу різних видів т а груп цінних паперів.

План семінарського заняття:

1. Поняття та класифікація цінних паперів, форми їх існування та випуску. Основі групи цінних паперів.

2. Охарактеризувати правовий режим окремих видів цінних паперів.

3. Визначити момент переходу прав власності на цінні папери.

 

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій, тощо. 2. Підготовка до семінарського заняття 1. Усне опитування.   2. Письмова контрольна робота (поточна).

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний Добрий Задовільний Незадовільний

Семінарське заняття №3 на тему: «Учасники фондового ринку: загальні відомості» (2 год)

Вид інноваційної технології, яка застосовується на занятті – семінар – вирішення ситуаційних вправ.

Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття: засвоєння основ базових знань щодо основних учасників фондового ринку – інвесторів, емітентів, діяльності саморегулівних організацій, а також ролі держави як учасника ринку цінних паперів.

План семінарського заняття:

1. Інвестори в цінні папери: індивідуальні та інституційні.

2. Емітенти цінних паперів – поняття та класифікація. Акціонерні товариства на фондовому ринку. Емітенти облігацій. Держава як емітент. Емісійна діяльність комерційних банків.

3. Поняття та роль саморегулівних організацій на фондовому ринку, порядок їх утворення, делегування їм державою повноважень та підстави їх ліквідації.

4. Держава як учасник ринку цінних паперів. Органи, що здійснюють регулювання і нагляд за фондовим ринком. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

 

 

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій, тощо. 2. Аналіз конкретної ситуації на ринку та підготовка аналітичної записки. 1. Усне опитування.   2. Розгляд підготовлених аналітичних матеріалів, їх обговорення.

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний Добрий Задовільний Незадовільний

 

 

Семінарське заняття №4 (2 год)

Тема семінарського заняття:

«Професійні учасники ринку цінних паперів»

Вид інноваційної технології, яка застосовується на занятті – міні-кейс.

Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття:

розуміння специфіки здійснення різних видів професійної діяльності на фондовому ринку (різних професійних учасників ринку).

План семінарського заняття:

1. Розглянути види професійної діяльності на ринку цінних паперів. Визначити професійних учасників фондового ринку по кожному із видів професійної діяльності.

2. Проаналізувати призначення та діяльність кожного із професійних учасників фондового ринку. Діяльність з торгівлі цінними паперами. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів. Депозитарна діяльність. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку

3. Розглянути обмеження на суміщення видів професійної діяльності на фондовому ринку

 

 

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій, тощо. 2. Аналіз діяльності різних професійних учасників та підготовка аналітичної записки. 1. Усне опитування.   2. Розгляд підготовлених аналітичних матеріалів, їх обговорення.

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний Добрий Задовільний Незадовільний

 

 

Семінарське заняття №5 на тему: «Регулювання діяльності торговців цінними паперами» (6 год)

Заняття проводиться у формі дискусії з елементами аналізу, розв’язання проблемних питань та вирішення ситуаційних вправ.

Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття:

засвоєння основних принципів щодо:

регулювання діяльності торговців цінними паперами, виходячи з наявності таких блоків: допуск на ринок (дозвільні процедури); встановлення правил та нормативів діяльності; основні процедури внутрішнього обліку та звітності перед регулятором.

План семінарського заняття:

1. Допуск на ринок (дозвільні та ліцензійні процедури, сертифікація спеціалістів, участь у саморегулівних організаціях). Види діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерська та брокерська діяльність, андерайтинг, управління цінними паперами). Умови видачі ліцензії (вимоги до заявника). Кваліфікаційні вимоги до персоналу. Ліцензійні умови провадження діяльності. Участь у саморегулівних організаціях. Сертифікація спеціалістів. Припинення діяльності торговця цінними паперами, анулювання ліцензії.

2. Правила здійснення діяльності торговцями цінними паперами -вимоги до правочинів, які укладає торговець цінними паперами, в залежності від видів діяльності (дилерська та брокерська діяльність, андерайтинг, управління цінними паперами).

3. Обмеження ризиків діяльності з торгівлі цінними паперами:показники, що обмежують ризики по операціях з цінними паперами, їх розрахунок в залежності від видів діяльності з торгівлі цінними паперами.

5. Облік та звітність торговців цінними паперами.Організація системи внутрішнього обліку торговців. Функції та завдання бек-офісу. Укладання та виконання договорів. Формування звітних даних т торговця цінними паперами.

6. Формування адміністративних даних торговцями цінними паперами.Регулярна інформація, порядок та періодичність її надання. Нерегулярні дані, порядок їх подання.

 

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій, тощо. 2. Підготовка до семінарських занять. 3. Аналіз діяльності різних професійних учасників та підготовка аналітичної записки. 1. Усне опитування.   2. Тестування. 3. Розгляд підготовлених аналітичних матеріалів, їх обговорення.

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний Добрий Задовільний Незадовільний

 

 

Семінарське заняття №6 на тему: «Контрольно-ревізійна діяльність та правозастосування на фондовому ринку» (4 год)

Заняття проводиться у формі «мозковий штурм», вирішення ситуаційних вправ.

Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття:

засвоєння базових знань щодо:

здійснення контрольно-ревізійної діяльності щодо професійних учасників фондового ринку (проведення планових та позапланових перевірок;

основних видів порушень, які допускають у діяльності професійні учасники;

застосування санкцій в залежності від виду порушення.

План семінарського заняття:

1. Види порушень та шляхи їх виявлення. Вимоги та обмеження, встановлені законодавством для торговців цінними паперами. Моніторинг діяльності торговців цінними паперами. Контроль діяльності торговців цінними паперами. Планові і позапланові перевірки.

2. Документування порушень та розгляд справ про правопорушення уповноваженими особами. Акт про правопорушення. Протокол про адміністративне правопорушення. Розгляд справ про правопорушення та застосування санкцій. Уповноважені особи.

3. Санкції, які застосовуються до учасників фондового ринку. Фінансові санкції (штрафи). Винесення попередження. Призупинення та анулювання ліцензій.

4. Законодавство про фінансовий моніторинг. Система фінансового моніторингу. Державний фінансовий моніторинг. Первинний фінансовий моніторинг. Суб’єкти первинного фінансового моніторингу. Правила проведення фінансового моніторингу. Контроль за дотриманням вимог законодавства про фінансовий моніторинг. Відповідальність за порушення законодавства про фінансовий моніторинг.

 

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій, тощо. 2. Підготовка до семінарських занять. 3. Аналіз діяльності різних професійних учасників та підготовка аналітичної записки. 1. Усне опитування.   2. Тестування. 3. Розгляд підготовлених аналітичних матеріалів, їх обговорення.

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний Добрий Задовільний Незадовільний

 

 

Семінарське заняття №7 на тему: «Окремі аспекти діяльності торговців цінними паперами» (2год)

 

Заняття проводиться у формі дискусії.

Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття:

засвоєння базових знань щодо:

особливостей обліку прав власності на цінні папери в залежності від форми їх випуску;

особливостей діяльності торговців цінними паперами на організованому ринку;

особливості бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами та їх оподаткування.

План семінарського заняття:

1. Облік прав власності на цінні папери. Особливості обліку переходу прав власності на цінні папери. Перехід та реалізація прав власності на цінні папери. Підтвердження права власності. Облік цінних паперів та їх власників у Національній депозитарній системі. Порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів. Знерухомлення цінних паперів.

2. Торгівля цінними паперами на організаційно оформленому ринку. Фондова біржа – організатор торгівлі на фондовому ринку. Завдання та функції фондової біржі. Члени фондової біржі. Організація процесу торгівлі цінними паперами.

3. Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами. Бухгалтерський облік операцій з акціями. Бухгалтерський облік операцій з векселями. Бухгалтерський облік облігацій.

4. Особливості оподаткування операцій з цінними паперами. Оподаткування прибутку. Оподаткування дивідендів. Оподаткування доходів фізичних осіб. Оподаткування податком на додану вартість (ПДВ). Стягнення державного мита. Відповідальність за порушення податкового законодавства.

 

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій, тощо. 2. Підготовка до семінарських занять. 1. Усне опитування.   2. Тестування.

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний Добрий Задовільний Незадовільний

Семінарське заняття №8 на тему: «Фінансові обчислення та оцінка вартості цінних паперів» (2год)

 

Заняття проводиться у формі дискусії.

Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття:

засвоєння базових знань щодо:

основних методів оцінки вартості цінних паперів.

План семінарського заняття:

1. Функціональна залежність між вартістю, часом та ризиком. Аналіз ризику по цінних паперах. Кількісний та якісний аналіз. Систематичний (недиверсифікований) ризик. Несистематичний (диверсифікований) ризик. Формула (ефект) Фішера.

2. Процеси нарощування та дисконтування вартості. Вартість грошей у часі. Теперішня та майбутня вартість. Оцінка доцільності інвестування в ЦП. Прості та складні проценти. Ставка дисконтування. Компонування.

3. Апарат фінансових обчислень. Визначення дійсної чистої вартості. Визначення внутрішньої норми доходності. Ануїтет. Фінансові розрахунки при ануїтетних платежах. Визначення прибутковості операцій.

4. Оцінювання вартості цінних паперів. Оцінка вартості пайових ЦП. Ринкові коефіцієнти. Оцінка вартості боргових ЦП. Оцінка вартості похідних ЦП.

 

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій, тощо. 2. Підготовка до семінарських занять. 1. Усне опитування.   2. Тестування.

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний Добрий Задовільний Незадовільний

 

 


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

для напрямів підготовки 6504 (5 кред)

 

Семінарське заняття №1 на тему: «Регламентування підприємницької діяльності в Україні (деякі загальні норми)» (2год)

Заняття проводиться у формі розгорнутої бесіди.

 

Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття:

засвоєння основ базових знань щодо:

нормативно-правового регулювання суспільно-правових відносин на ринку цінних паперів, а саме: основних видів правочинів та договорів, які укладаються торговцями цінними паперами при здійсненні ними професійної діяльності, їх істотних умов, особливостей укладення та необхідності нотаріального посвідчення чи легалізації документів; організаційно-правових форм господарських товариств, порядку їх утворення, реорганізації та ліквідації, особливостей банкрутства професійних учасників фондового ринку.

План семінарського заняття:

1. Надати визначення поняття і виду договору, його істотних умов (договори купівлі – продажу, міни, доручення, комісії, договори управління майном). Вимоги до договорів, що укладаються професійними учасниками фондового ринку.

Вимоги до укладення договорів щодо цінних паперів з нерезидентами. Легалізація документів.

2. Поняття і види господарських товариств. Установчі документи товариства. Реорганізація та ліквідація товариства. Припинення товариства. Банкрутство.

3. Вчинення нотаріальних дій. Нотаріальне посвідчення. Договори, що підлягають нотаріальному посвідченню.

 

Контроль систематичності та активності роботи на практичному занятті – за вибором викладача передбачається проведення наступного виду робіт:

обговорення базового понятійного апарату даної теми;

написання короткої самостійної роботи для закріплення одержаної інформації (за 15 хвилин до закінчення заняття).

 

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій, тощо. 2. Підготовка до семінарського заняття 1. Усне опитування.   2. Письмова контрольна робота (поточна).

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний Добрий Задовільний Незадовільний

Семінарське заняття №2 на тему: «Цінні папери як фінансові інструменти фондового ринку» (6 год)

Заняття проводиться у формі розгорнутої бесіди, дискусії з елементами аналізу

Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття:

засвоєння основ базових знань щодо:

сутності поняття «цінні папери» та їх ознаки; основні види; характеристик окремих груп цінних паперів; порівняльного аналізу різних видів т а груп цінних паперів.

План семінарського заняття:

1. Поняття та класифікація цінних паперів, форми їх існування та випуску. Основі групи цінних паперів.

2. Охарактеризувати правовий режим окремих видів цінних паперів.

3. Визначити момент переходу прав власності на цінні папери.

 

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій, тощо. 2. Підготовка до семінарського заняття 1. Усне опитування.   2. Письмова контрольна робота (поточна).

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний Добрий Задовільний Незадовільний

Семінарське заняття №3 на тему: «Учасники фондового ринку: загальні відомості» (2 год)

Заняття проводиться у формі вирішення ситуаційних вправ.

 

Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття:

засвоєння основ базових знань щодо:

основних учасників фондового ринку – інвесторів, емітентів, діяльності саморегулівних організацій, а також ролі держави як учасника ринку цінних паперів.

План семінарського заняття:

1. Інвестори в цінні папери: індивідуальні та інституційні.

2. Емітенти цінних паперів – поняття та класифікація. Акціонерні товариства на фондовому ринку. Емітенти облігацій. Держава як емітент. Емісійна діяльність комерційних банків.

3. Поняття та роль саморегулівних організацій на фондовому ринку, порядок їх утворення, делегування їм державою повноважень та підстави їх ліквідації.

4. Держава як учасник ринку цінних паперів. Органи, що здійснюють регулювання і нагляд за фондовим ринком. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

 

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій, тощо. 2. Аналіз конкретної ситуації на ринку та підготовка аналітичної записки. 1. Усне опитування.   2. Розгляд підготовлених аналітичних матеріалів, їх обговорення.

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний Добрий Задовільний Незадовільний

 

 

Семінарське заняття №4 на тему: «Професійні учасники ринку цінних паперів» (4год)

Заняття проводиться у формі міні-кейсу.

 

Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття:

розуміння специфіки здійснення різних видів професійної діяльності на фондовому ринку (різних професійних учасників ринку).

План семінарського заняття:

1. Розглянути види професійної діяльності на ринку цінних паперів. Визначити професійних учасників фондового ринку по кожному із видів професійної діяльності.

2. Проаналізувати призначення та діяльність кожного із професійних учасників фондового ринку. Діяльність з торгівлі цінними паперами. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів. Депозитарна діяльність. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку

3. Розглянути обмеження на суміщення видів професійної діяльності на фондовому ринку

 

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій, тощо. 2. Аналіз діяльності різних професійних учасників та підготовка аналітичної записки. 1. Усне опитування.   2. Розгляд підготовлених аналітичних матеріалів, їх обговорення.

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний Добрий Задовільний Незадовільний

 

 

Семінарське заняття №5 на тему: «Регулювання діяльності торговців цінними паперами» (8 год)

Заняття проводиться у формі дискусії з елементами аналізу, розв’язання проблемних питань, вирішення ситуаційних вправ.

 

Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття:

засвоєння основних принципів щодо:

регулювання діяльності торговців цінними паперами, виходячи з наявності таких блоків: допуск на ринок (дозвільні процедури); встановлення правил та нормативів діяльності; основні процедури внутрішнього обліку та звітності перед регулятором.

План семінарського заняття:

1. Допуск на ринок (дозвільні та ліцензійні процедури, сертифікація спеціалістів, участь у саморегулівних організаціях). Види діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерська та брокерська діяльність, андерайтинг, управління цінними паперами). Умови видачі ліцензії (вимоги до заявника). Кваліфікаційні вимоги до персоналу. Ліцензійні умови провадження діяльності. Участь у саморегулівних організаціях. Сертифікація спеціалістів. Припинення діяльності торговця цінними паперами, анулювання ліцензії.

2. Правила здійснення діяльності торговцями цінними паперами -вимоги до правочинів, які укладає торговець цінними паперами, в залежності від видів діяльності (дилерська та брокерська діяльність, андерайтинг, управління цінними паперами).

3. Обмеження ризиків діяльності з торгівлі цінними паперами:показники, що обмежують ризики по операціях з цінними паперами, їх розрахунок в залежності від видів діяльності з торгівлі цінними паперами.

5. Облік та звітність торговців цінними паперами.Організація системи внутрішнього обліку торговців. Функції та завдання бек-офісу. Укладання та виконання договорів. Формування звітних даних т торговця цінними паперами.

6. Формування адміністративних даних торговцями цінними паперами.Регулярна інформація, порядок та періодичність її надання. Нерегулярні дані, порядок їх подання.

 

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій, тощо. 2. Підготовка до семінарських занять. 3. Аналіз діяльності різних професійних учасників та підготовка аналітичної записки. 1. Усне опитування.   2. Тестування. 3. Розгляд підготовлених аналітичних матеріалів, їх обговорення.

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний Добрий Задовільний Незадовільний

 

Семінарське заняття №6 на тему: «Контрольно-ревізійна діяльність та правозастосування на фондовому ринку» (6год)

Заняття проводиться у формі «мозковий штурм», вирішення ситуаційних вправ, дискусія.

Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття:

засвоєння базових знань щодо:

здійснення контрольно-ревізійної діяльності щодо професійних учасників фондового ринку (проведення планових та позапланових перевірок;

основних видів порушень, які допускають у діяльності професійні учасники;

застосування санПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 377; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.009 с.)