Фондова біржа як вторинний ринок обігу цінних паперів і проблеми її функціонування в УкраїніМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фондова біржа як вторинний ринок обігу цінних паперів і проблеми її функціонування в УкраїніФондова біржа є особливим посередником на ринку цінних паперів, виступаючи центром торгівлі ними. Вона виконує три основні функції:

> посередницьку,

> індикативну;

> регулятивну.

в®1 Суть посередницької функції полягає в тому, що фондова біржа створює достатні й всебічні умови для торгівлі цінними паперами емітентам, інвесторам та фінансовим посередникам. Торгові угоди на біржі вкладають брокери. Вони діють від імені своїх клієнтів-інвесторів, емітентів чи фінансових посередників, купуючи чи продаючи цінні папери. При цьому права власності на куплені цінні папери чи отримані від їх реалізації гроші належать клієнтам. Дохід брокера формується за рахунок комісійних від укладених угод. Крім того, в торгівлі на біржі беруть участь дилери. Вони купують через брокерів цінні папери з метою їх наступного перепродажу, їх дохід формується за рахунок різниці в цінах купівлі й продажу цінних паперів.

вз" Індикативна функція фондової біржі полягає в оцінці вартості й привабливості цінних паперів. Саме на біржі проводиться котирування цінних паперів, яке дає інформацію інвесторам про вартісну і якісну оцінку цінних паперів та динаміку їх розвитку. Це створює передумови для надійного і достовірного механізму торгівлі, хоча й не виключає можливостей цілеспрямованих

Тема 13


махінацій з метою спекуляції цінними паперами. Водночас це є важливим чинником стимулювання ефективної діяльності емітентів. Будь-які промахи відразу ведуть до зниження вартості емітованих ними цінних паперів, а відтак і попиту на них, що веде до зменшення притоку фінансових ресурсів. Тому для емітента так важливо забезпечувати стабільний фінансовий стан та високі фінансові результати.

в^ Регулятивна функція фондової біржі виражається в організації торгівлі цінними паперами. Вона встановлює вимоги до емітентів, які виставляють свої цінні папери на біржові торги, правила укладення і виконання угод, механізм контролю за діяльністю суб'єктів біржової торгівлі. Біржі здійснюють контроль за фінансовим станом емітентів. Вони мають право на отримання та перевірку інформації про їх діяльність. Відповідно біржі можуть знімати з котирування окремих емітентів, які або не виконують вимог біржової торгівлі, або мають незадовільні фінансові показники. Мета контрольної діяльності біржі - забезпечення достовірності котирування цінних паперів та надійності біржової торгівлі.

Фондові біржі відіграють надзвичайно важливу роль як в економічній та фінансовій системі окремих країн, так і на рівні міжнародної економіки та міжнародних фінансів. Через них проходять колосальні фінансові ресурси, доступ до яких досить не простий. Тільки найбільш потужні, надійні й стабільні емітенти, які мають високі фінансові результати, можуть їх отримати. Стабільність у світі багато в чому залежить від урівноваженості попиту і пропозиції на фондових біржах, що є основою регулювання біржової діяльності. На відміну від банків, які самостійно визначають напрями вкладення своїх ресурсів, фондова біржа не може адміністративне регулювати грошові потоки. Однак, хоча інвестори самостійно визначають, куди вкладати гроші, керуються вони при цьому насамперед біржовим котируванням цінних паперів.

Сприяючи раціональному руху, розподілу і перерозподілу
фінансових ресурсів між окремими емітентами різних галузей,
регіонів та країн, фондові біржі, як і комерційні банки, є рушійною
силою економічного розвитку. Разом з тим, якщо банки роз
глядаються як мозковий центр і кровоносна система економіки, то
фондові біржі виконують насамперед роль нервової системи. Вони
дають змогу вчасно відслідковувати процеси, які характеризують
стан економіки та фінансової системи, і приймати відповідні
рішення. Тому провідні фондові біржі (Нью-Йорк, Токіо, Лондон,
Фінансовий ринок 483


Париж, Франкфурт, Копенгаген) стали світовими фінансовими центрами, ситуація на яких значною мірою визначає фінансову

політику всіх країн світу.

Ринок цінних паперів структурується за двома ознаками: стадіями та місцем торгівлі. За стадіями торгівлі виділяється первинний та вторинний ринок. Первинний ринок являє собою випуск цінних паперів в обіг, який здійснюється на основі оголошення про емісію. Торгівля ведеться між емітентами з одного боку та інвесторами і фінансовими посередниками - з іншого. Вторинний ринок характеризується операціями перепродажу цінних паперів, які здійснюються між окремими інвесторами, інвесторами і фінансовими посередниками та між фінансовими посередниками.

За місцем торгівлі ринок цінних паперів поділяється на біржовий та позабіржовий. Біржовий включає угоди, що укладаються на фондовій біржі, й охоплює насамперед вторинний ринок, хоча в окремих випадках і первинне розміщення цінних паперів може здійснюватись через фондову біржу. Позабіржовий відображає угоди, які укладаються і здійснюються поза біржею. Він стосується насамперед первинного ринку, однак позабіржові операції можуть здійснюватись і на вторинному ринку.

Широкий вибір інструментів рин-^

' ку цінних паперів, умов їх випуску, погашен-'

ня та виплати доходу, різні схеми торгівлі та^

'взаємозв'язків між суб'єктами ринку цінних паперів4

''забезпечують максимальну мобілізацію фінансових ресурсів, їх4

^раціональний розподіл і швидкий перерозподіл та ефективне^

використання. Це визначає значну роль і провідне місце цієї^

vланки фінансового ринку у фінансовій системі та її^

вплив на соціально-економічний розвиток.

[ ?) Питання для самоконтролю

1.Дайте визначення економічної категорії "фінансовий ринок".

2. Охарактеризуйте ринок цінних паперів як особливий сегмент фінансового ринку.

3. Які складові включає фінансовий ринок? Вкажіть його основну функцію.

4. Охарактеризуйте принципи функціонування цивілізованого фондового ринку.

5. Розкрийте сутність концептуальних підходів щодо поділу фондового

ринку.

484 Тема 13


 

6. Що таке депозитарій і яке його основне завдання?

7. Яким чином здійснюється регулювання ринку цінних паперів?

8. Які типи цінних паперів виділяють?

9. Яким чином поділяються цінні папери на фондовому ринку?

 

10. Вкажіть види цінних паперів у відповідності до чинного законодавства.

11. Дайте характеристику акцій.

12. Охарактеризуйте облігації.

13. Що таке вексель?

14. Розкрийте сутність інституційних посередників на ринку цінних паперів.

15. Охарактеризуйте емітентів цінних паперів.

16. Дайте визначення фондової біржі та розкрийте її роль на
фінансовому ринку.

17. Які функції виконує фондова біржа?

18. За якими ознаками структурується ринок цінних паперів?

ИЗР Тестові завдання

/. Фінансовий ринок являє собою:

а) механізм перерозподілу капіталу між кредиторами та позичальниками
за допомогою посередників на підставі попиту і пропозиції на капітал;

б) особливий сегмент фінансового ринку, на якому складаються відносини
з приводу купівлі-продажу спеціальних документів;

в) багатофункціональну систему, що сприяє акумулюванню капіталу для
інвестицій у виробничу та соціальну сфери, структурній перебудові
економіки, позитивній динаміці соціальної структури суспільства;

г) частину ринку позикових капіталів, де здійснюється емісія та купівля-
продаж цінних паперів - документів, що підтверджують майнове право та
право власності на підставі їх надання

2. Фінансовий ринок поділяється на:

а) ринок грошей;

б) страховий ринок;

в) ринок капіталів;

г) інвестиційний ринок.

3. Грошовий ринок поділяється на:

а) обліковий ринок;

б) фондовий ринок;

в) міжбанківський ринок;

г) валютний ринок;

д) страховий ринок.

фінансовий ринок 485


4. До основних принципів функціонування цивілізованого фондового ринку
належать:

а) прозорість;

б) відкритість;

в) упорядкованість;

г) конкурентність;

д) доступність.

5. Український фондовий ринок поділено на:

а) грошовий;

б) капіталів;

в) біржовий;

г) позабіржовий;

д) безготівковий.

6. Основними типами цінних паперів у відповідності до Закону "Про цінні
папери та фондову біржу
" є:

а) іменні цінні папери;

б) цінні папери на пред'явника;

в) боргові цінні папери;

г) інвестиційні цінні папери;

д) похідні.

7. Фондова біржа виконує такі основні функції:

а) посередницьку;

б) індикативну;

в) превентивну;

г) вторинну;

д) регулятивну.

8. Акції, пайові свідоцтва, інвестиційні сертифікати відносять до групи:

а) похідних цінних паперів;

б) цінних паперів, що засвідчують участь в емітенті;

в) цінних паперів, що засвідчують наявність боргових взаємовідносин
між:власником і емітентом цінних паперів.

9. Відповідно до законодавства України емітентами можуть бути:

а) юридичні і фізичні особи;

б) держава;

в) тільки юридичні особи і держава;

^ г) правильне зазначене у пунктах а) і б).

10. Цінні папери, обіг яких дозволено на території України, можуть
випускатися в таких формах:

а) тільки в документарній формі;

Тема 13


б) тільки в бездокументарній формі;

в) у документарній та бездокументарній формах.

11. Відповідно до чинного законодавства України форму випуску цінних паперів визначає:

а) Національний банк України;

б) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

в) емітент;

г) інвестор.

Ш Додаткова література з теми

1. Маслова CO., Опалов О.А. Фінансовий ринок. Навчальний посібник. Друге видання, виправлене. - К.: Каравела, 2003. - 344 с

2. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. - К.: Знання-ITpecJ2002. - 535 с - (Вища освіта XXI ст.).

Фінансовий ринок


ТЕМА 14

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

Q План (логіка) викладу ізасвоєння матеріалу:

14.1. Економічна сутність та структура міжнародних фінансів

14.2. Міжнародні фінансові інститути

14.3. Світовий фінансовий ринок

 

 

 

 

 

Ключові поняття та терміни  
Міжнародний грошовий ри нокПаритетПаритет валютнийФорвардний курс • Спотовий курс • Позичковий процентДепозитний процентВалютний ринокФ'ючерс • Опціон • Спотовий ринок • Форвардний ринокФондовий ринокІноземні облігації • ЄврооблігаціїФінансові операціїМіжнародні фінансиСвітова фінансова система • ГлобалізаціяМіжнародні фінансові орга нізаціїМіжнародний валютний фонд • Група Всесвітнього банкуМіжнародний банк рекон струкції та розвитку • Міжнародна асоціація розвиткуСвітовий фінансовий ринокФорексний ринокБанкнотний ринок • Своп-ринокФ'ючерсний ринок • СпредМіжнародний кредитСуверенний дефолтКредитна лінія • Проектне фінансуванняОвернайт-позиціяФірмовий кредитАвансований платіж експор тера • Суверенний дефолтЄвропапери • АндерайтингМіжнародний ринок титулів власності  
 
 


Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 164; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.008 с.)