Компетенції органів влади в сфері податкового регулюванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Компетенції органів влади в сфері податкового регулюваннярозподіляються в різних країнах у залежності від типу господарювання, федеративного устрою, особливостей територіально-адміністративного розподілу.

+ Перший тип - федеральний орган влади має провідне значення щодо податкової ініціативи.

Такий підхід є характерним для США, де Конгрес разом з Адміністрацією Президента веде основну роль у прямому оподаткуванні фізичних та юридичних осіб.

Наприклад, ставки прямих податків з населення та корпорацій визначаються федеральною владою і цілком спрямовуються до федерального бюджету, при цьому місцеві органи влади хоча і можуть самостійно встановлювати податкові ставки, змушені підлаштовуватись під федеральну податкову політику.

Тема 8


+ Другий тип - передбачає принцип пайової участі органів влади. Він є характерним для бюджетної системи Німеччини, де заздалегідь у межах розподілу компетенції фіксується частка кожного рівня влади в податках.

Так, заздалегідь розподіляються частки в податках на прибуток корпоративних господарських організацій. Частка федерального бюджету складає 42,5%, бюджету землі - 42,5%, місцевого бюджету - 15%. Цей принцип використовується в більшості країн Європи.

У зв'язку з інтенсивним розвитком інтеграційних процесів, створенням міждержавних регіональних об'єднань все більшого значення набувають міждержавні податки.

Так, основним міждержавним податком у країнах ЄЕС виступає податок на додану вартість. Відрахування від цього податку в розмірі 1,6% незалежно від країни або підприємства, платників податків надходять у дохід Комісії Європейської співдружності. Жодна країна не має права накласти вето на процес його стягнення.

В Україні стягуються:

■=> загальнодержавні податки і збори (обов 'язкові платежі);

■=> місцеві податки і збори (обов 'язкові платежі).

До загальнодержавних належать такі податки і збори (обов'язкові платежі):

> податок на додану вартість;

> акцизний збір;

> податок на прибуток підприємств;

> податок на доходи фізичних осіб;

> мито;

> державне мито;

> податок на нерухоме майно (нерухомість);

> плата (податок) за землю;

> рентні платежі;

> податок з власників транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів;

> податок на промисел;

> збір за геологорозвідувальні роботи, що здійснюються за рахунок державного бюджету;

~> збір за спеціальне використання природних ресурсів;

> збір за забруднення навколишнього природного середовища;

> збір на обов'язкове соціальне страхування за тимчасовою
непрацездатністю;

~> збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття;

> збір на обов 'язкове державне пенсійне страхування;
Податкита податкова система
269


і •■'.> збір до Державного інноваційного фонду;

> плата за торговий патент на деякі види підприємницькоїдіяль
ності.

Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі) встановлюються ВРУ і стягуються на всій території України.

Порядок зарахування загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів) до Державного Бюджету України, Державного бюджету АРК, місцевих бюджетів і державних цільових фондів визначається відповідно до законів України.

До місцевих податків належать:

■=> податок з реклами;

=> комунальний податок.

До місцевих зборів (обов'язкові платежі) належать:

> готельний збір;

> збір на паркування автотранспорту; У ринковий збір;

У збір за видачу ордера на квартиру;

У курортний збір;

У збір за участь у бігах на іподромі;

У збір за виграш у бігах на іподромі;

У збір з осіб, що беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі;

У збір за право використання місцевої символіки;

У збір за право проведення кіно- і телезйомок;

У збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей;

У збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон;

> збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі й
сфери послуг;

У збір з власників собак.

Відповідно до нового Закону України "Про систему оподаткування" важливі зміни зачепили ст. 14 "Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі)". Так податок на нерухоме майно в новій редакції Закону об'єднав два податки із старої редакції - податок на майно підприємств і податок на нерухоме майно громадян.

Із переліку загальнодержавних податків і зборів (обов'язкові платежі) виключені: відрахування і збори на будівництво, ремонті утримання автомобільних доріг; внески до фонду зайнятості. У той же час, до обов'язкових платежів зараховані: 1) збір до Державного інноваційного фонду; 2) плата за торговий патент на деякі види

підприємницької діяльності. ____________

Тема 8


Тепер обов'язковими платежами місцевих податків і зборів є:

- комунальний податок;

- збір на паркування автотранспорту;

- ринковий збір;

- збір за видачу ордера на квартиру;

- збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі і сфери послуг;

- збір з власників собак.

в®" В залежностівід характеру ставокрозрізняють:

■=> регресивні,

J=> пропорційні,

■=> прогресивні податки.

+ При регресивних податках відсоток стягнення доходу зменшується при збільшенні доходу. Регресивними є непрямі податки, податки на власність.

+ При пропорційних податках незалежно від розміру доходу діють однакові ставки.

+ При прогресивних відсоток стягнення доходу зростає в залежності від збільшення доходу. За прибутковим податком з громадян застосовуються ставки двох різновидів: пропорційні та прогресивні.

Податки в залежності від їх використання поділяються на загальні та спеціальні.

*" Загальні призначені для фінансування поточних та капітальних видатків державного та місцевого бюджетів без закріплення за будь-яким певним видом доходів.

«" Спеціальні мають цільове призначення. Наприклад, кошти соціального страхування практично у всіх державах використовуються лише на соціальне забезпечення та соціальне страхування.

Внесення платежів, відрахувань та податків до бюджету пов'язано з такими поняттями як:

- платник,

- об'єкт та одиниця оподаткування,

- методи розрахунку,

- нормативи і ставки,

- термін сплати,

- порядок розрахунку,

- пільги,

- відповідальність платників за правильність стягнення та

своєчасність сплати,

- джерело сплати.

Податки та податкова система ,71


в®" Об'єкт оподаткування - це дохід, майно, по відношенню доякого розраховуються податки та платежі.

У залежності від об'єкта оподаткування податки можутьподілятися на прибутковий, майновий, земельний, подушний.

ш- Одиницею оподаткуванняназивають одиницю виміру об'єкта оподаткування, по відношенню до якої визначаються нормативи іставки оподаткування. Вони можуть бути встановленими в сталих розмірах (грн, на одиницю оподаткування) і в %.

т Джерелом сплатиподатків виступає дохід, від якого відбуваються платежі, відрахування та податки (прибуток, дохід, зарплата).

У залежності від встановлених одиниць виміру, нормативів та ставок розробляється методика розрахунку того чи іншого виду доходу бюджету, яка знаходить своє відображення у відповідній інструкції. В інструкціях вказуються термін сплати та порядок розрахунків з бюджетом.

Сплата відбувається, як правило, у децентралізованому порядку, тобто окремими підприємствами. Внесення доходів до бюджету може відбуватися через планові внески з наступним пере-розрахунком або за фактичними даними. Розрахунок платежів, відрахувань, податків може бути покладеним на самих платників або на податкові органи. Контроль за правильністю та своєчасністю розрахунків з бюджетом здійснюють податкові органи за місцем знаходження платника.

вз- Платниками податків і зборів (обов'язкових платежів) єюридичні та фізичні особи, на які відповідно до законодавчих актів, покладено обов'язок сплачувати податки.

Платники податків і зборів зобов'язані:

■=> вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-господарську діяльність та забезпечувати її зберігання протягом терміну, встановленого законами;

<=> надавати до державних податкових органів та інших державних органів у відповідності із законами декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, що пов'язані із обчисленням та сплатою податків та зборів;

■=> сплачувати відповідні суми податків та зборів у встановлені законами строки;

■=> допускати посадових осіб державних податкових органів до обслідування приміщень, які використовуються для отримання доходів або пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування, а

272 Тема 8


також для перевірок з питань обчислення та сплати податків та зборів. Обов 'язки юридичної особипо відношенню досплати податків припиняються після сплати податку або його скасуванням.

Те саме стосується і фізичних осіб з доповненням "а також у випадку смерті платника".

Платники п6датків^зб^рів-мШШ>:прШд:ШШ-ї щШШ

надавати державним податковим органам документи, що підтверджують права на пільги з оподаткування у порядку, який встановлений законами України;

отримувати та ознайомлюватись з актами перевірок, які провадять державні податкові органи;

оскаржити у встановленому законом порядку рішення державних податкових органів і дії їх посадових осіб.

Відповідальність за правильність нарахування та своєчасність сплати податків покладається на платників податків.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.013 с.)