Фінансові ресурси підприємств: джерела формування та напрями використанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фінансові ресурси підприємств: джерела формування та напрями використанняЯк зазначалося нами у першому розділі посібника, матеріальним носієм фінансових відносин виступають фінансові ресурси. Саме це є однією з ознак, які виокремлюють фінанси із сукупності економічних категорій. Можна сказати, що фінанси як сукупність економічних відносин знаходять своє конкретне вираження уфінансових ресурсах, які здебільшого здійснюють свій рух уфондовій формі.

Фінансові відносини виникають в процесі формування, розподілу та використання його фінансових ресурсів, які є сукупністю власних та зовнішніх грошових надходжень підприємства і призначені для оплати його зобов'язань, здійснення поточних видатків для забезпечення неперервності процесу відтворення.

В економічній науковій та практичній літературі досі немає єдиної думки щодо визначення фінансових ресурсів, їх змісту та ролі у відтворювальному процесі. Багато визначень, що подаються в словниках та науковій літературі не відповідають сутності фінансових ресурсів або розкривають її не повністю (табл.4. 5.).

Тема 4


Таблиця 4.5. Характеристика тавизначення "фінансових ресурсів "

 

Автор Визначення фінансових ресурсів
Бірман О.М Характеризує фінансові ресурси як виражену в грошах частину національного доходу, сконцентровану безпосередньо в державі чи на підприємствах для використання на цілі розширеного відтворення і на загальнодержавні потреби.
Фінансово-кредитний словник, 1985 р. Визначав фінансові ресурси як сукупність фондів грошових коштів, що перебувають у розпорядженні держави, підприємств і організацій; створюються в процесі розподілу і перерозподілу сукупного суспільного продукту і національного доходу
Сичов М.Г. Підкреслює, що фінансові ресурси як грошові нагромадження ігрошові фонди створюються підприємствами, об'єднаннями, організаціями, державою в порядку розподілу й перерозподілу суспільного продукту і національного доходу.
Гуйда Т.В. Визначає фінансові ресурси як сукупність доходів, відрахувань та надходжень, що перебувають у розпорядженні підприємств, організацій та держави і спрямовуються на задоволення суспільних потреб з метою розширення виробництва і зростання матеріального добробуту народу.
Коробов М.Я. Визначає фінансові ресурси як централізовані й децентралізовані грошові фонди цільового призначення, які формуються в процесі розподілу і перерозподілу національного багатства, сукупного суспільного продукту і національного доходу й призначаються для використання відповідно до завдань соціально-економічного розвитку суспільства й трудових колективів окремих підприємств. В цьому визначенні чіткіше вказується цільове призначення фінансових ресурсів, але не визначається джерело їх створення.

Наведені визначення фінансових ресурсів вказують на місце створення ресурсів і належність їх до суб'єктів фінансових відносин. Але не вказується джерело їх створення та призначення.

Потенційно фінансові ресурси формуються на стадії виробництва, коли створюється нова вартість. Реальне формування фінансових ресурсів починається на стадіях розподілу та обміну, коли товари реалізуються та з виручки від продажу товарів виділяються окремі елементи вартості (фонди заміщення, зарплата та прибуток).

Все це дає нам підстави для визначення критеріїв, яким маєвідповідати поняття фінансових ресурсів.

До таких критеріїв можна віднести такі:

*" джерела створення фінансових ресурсів;
Фінанси підприємницьких структур
123


*" форми, в яких здійснюється рух фінансових ресурсів; ~~ цільове призначення фінансових ресурсів.

Фінансові ресурси за джерелами формування розподіляються на ^внутрішні (власні) та-зовнішні (запозичені та залучені).

У складі внутрішніх джерел основне місце належить [виручці від реалізації! також важливу роль для розширеного відтворення відіграють/амортизаційні відрахування) які є грошовим виразом вартості основних засобів та нематеріальних активів, і ^чистий прибуток;

До складу залучених відносять грошові кошти, отримані від ^додаткової емісії цінних паперів, додаткових внесків в грошовій формі у додатковий капітал, фінансова допомога, бюджетні асигнування. До запозичених відносять позички банків, кошти від випуску облігацій, бюджетні позички тощол

Важливе значення має структура фінансових ресурсів, що відображає співвідношення власних коштів та зовнішніх в їх загальному об'ємі. Чим вища питома вага зовнішніх фінансових ресурсів, тим вища вартість їх обслуговування і складніше повернення, що посилює фінансову залежність. Проте зовнішні фінансові ресурси дозволяють прискорити оборотність капіталу, збільшувати, коли необхідно, об'єми господарських операцій для отримання додаткової вигоди. Фінансовий стан підприємства залишається стійким, доки додатковий дохід від проведених операцій залишається вищим від додаткових витрат на обслуговування повернення запозичених коштів.

Наявність фінансових ресурсів у необхідних розмірах передбачає фінансовий добробут підприємства, тобто фінансову стійкість та платоспроможність.

Фінансові ресурси підприємств, переважаючою формою руху яких є фонди грошових коштів, мають такі характерні ознаки:

> фінансові ресурси завжди виражають відношення власності, тобто вони належать або державі, або підприємствам, або населенню;

> фінансові ресурси завжди мають певне джерело створення і певне цільове призначення;

> формування й використання фінансових ресурсів завжди має свою правову сторону і регламентується законодавчими та нормативними актами.

Фінансові ресурси завжди виступають у грошовій формі. А грошові кошти стають фінансовими ресурсами лише тоді, коли вони

Тема 4


акумулюються у відповідних фондах, які мають певний порядок створення і використання.

Характерною рисою фінансових ресурсів є те, що вони, на відміну від грошових коштів, виражають не зміну форм вартості, а фінансовий результат процесу відтворення. Фінансові ресурси свідчать про наявні можливості економічного і соціального розвитку.

Фінансові ресурси створюються і використовуються усіма суб'єктами фінансових відносин. Фінансові ресурси використовуються підприємницькими структурами в процесі виробничої, інвестиційної та фінансової діяльності. Вони постійно знаходяться в русі, а в грошовій формі перебувають лише у вигляді залишків коштів на розрахункових рахунках в банках та в касі підприємства.

Фінансові ресурси підприємств спрямовуються на: фінансування затрат; на виробництво та реалізацію продукції, робіт та послуг; реальні та фінансові інвестиції; утворення грошових фондів спеціального призначення; платежі до бюджету; виплату позичок; благодійні цілі.

За напрямами використання^іфінансові ресурси поділяються на:

■=> витрати на економічний розвиток підприємства;

■=> витрати на соціально-культурні заходи;

■=> витрати на розвиток науки;

■=> надання благодійної допомоги;

■=> витрати на обслуговування залучених фінансових ресурсів;

■=£> інші витрати, підприємства..

У кінцевому підсумку, напряшси використання фінансових ресурсів можна поділити на три групи:

О поповнення фонду відшкодування;

© формування фонду споживання;

© формування фонду нагромадження.

Розгляд фінансових ресурсів за джерелами створення у зв'язку з напрямками використання має значення для визначення межі функціонування фінансових ресурсів.

В умовах ринкової економіки фінансисти дедалі частіше використовують поняття "капітал". А з прийняттям Національних П(С)БО цей термін застосовується й вітчизняними бухгалтерами-практиками та економістами. Деякі науковці навіть ототожнюють фінансові ресурси і капітал, а іноді й підмінюють одне поняття іншим. Так, Опарін В. М. вважає, що "фінансові ресурси - це сума

Фінанси підприємницьких структур 125


коштів, спрямованих в основні та Оборотнізасоби підприємства". Цевизначення скоріше відповідає поняттю"авансований капітал"аніж фінансові ресурси.

Капітал є реальним об'єктом, на який можна постійно впливати з метою отримання нових доходів фірми та виконання нею своїх зобов'язань. Тобто, капітал - це об'єктивний фактор виробництва, частина фінансових ресурсів, які використовуються підприємством у своїй діяльності. Отже, капітал є перетвореною формою фінансових ресурсів. І тому ми не можемо ототожнювати поняття "фінансові ресурси" і "капітал".

Принципова різниця між капіталом і фінансовими ресурсами полягає в тому, що на будь-який момент часу фінансові ресурси більші або дорівнюють капіталу підприємства. При цьому, якщо "фінансові ресурси" дорівнюють "капіталу", то це означає, що у підприємства немає ніяких фінансових зобов'язань.

Все вищезазначене дає нам підстави сформулювати власне визначення фінансових ресурсів підприємств.

Ф Фінансові ресурси підприємств - це грошові кошти господарюючого суб'єкта, які є сукупністю власних, запозичених та залучених грошових доходів та надходжень підприємства і призначені для забезпечення безперервності процесу розширеного відтворення й виконання інших поточних та довгострокових фінансових зобов'язань підприємства. (Авт.)Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.016 с.)