Поняття про аудит, його принципи, порядок проведення та перспективи розвитку в УкраїніМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття про аудит, його принципи, порядок проведення та перспективи розвитку в УкраїніНовий вид фінансового контролю, що виник в Україні на початку 90 років має назву аудиторського контролю.

З переходом до ринкової системи управління економікою та появою різноманітних комерційних структур значно підвищуються вимоги до їх фінансової надійності та об'єктивності при оцінці фінансового стану.

—► встановлення достовірності бухгалтерської і фінансової звітності й відповідності зроблених фінансових та госпо--дарських операцій нормативним актам;

—► перевірка платіжно-розрахункової документації, податкових декларацій та інших фінансових зобов'язань і вимог економічних суб'єктів, що перевіряються.

Аудиторські служби можуть надавати за вимогою господарюючих суб'єктів й інші послуги:

О постановку та ведення бухгалтерського обліку;

*$ складання бухгалтерської звітності і декларацій про доходи;

■=> аналіз та прогнозування фінансово-господарської діяльності;

■=> навчання працівників бухгалтерських служб та консультування з питань фінансово-господарської діяльності;

■=> опрацювання рекомендацій, отриманих в результаті аудиторських перевірок.

Аудиторська перевірка може бутйюбов'язковою та ініціативною.

Ініціативна здійснюється за рішенням самого економічного

суб'єкта.


 Тема З


Фінансова політика та механізм її реалізаціїФ Обов'язкова відбувається увстановленому порядкув усіхвипадках, передбачених законодавством України.

Обов'язковій аудиторській перевірці підлягають всі банки; страхові організації, біржі, позабюджетні фонди, що створюються за рахунок обов'язкових відрахувань, благодійні фонди; всі підприємства, що створені в формі відкритого акціонерного товариства, незалежно від числа акціонерів та розміру статутного капіталу, а також підприємства, що мають у статутному фонді частку, що належить іноземним інвесторам.

Окрім того, щорічному аудиторському контролю підлягають підприємства (за винятком державних та муніципальних), окремі фінансові показники яких перевищують критерії, встановлені Урядом.

Обов'язкова перевірка може бути проведеною і за дорученням державних органів - прокуратури, казначейства, податкової служби та податкової поліції. Ухилення економічного суб'єкта від проведення обов'язкової аудиторської перевірки або перешкоджання її проведенню тягне за собою утримання штрафу за рішенням суду.

Ф Аудиторський контроль- незалежний невідомчий фінансовий контроль. Його можуть проводити як окремі фізичні особи, що пройшли державну атестацію та зареєстровані як підприємці-аудитори, так і аудиторські фірми, в тому числі іноземні, які можуть мати будь-яку організаційно-правову форму, що передбачена законодавством.

Після отримання ліцензії на право здійснення аудиторської діяльності, вони включаються до складу Державного реєстру аудиторів та аудиторських фірм. Аудитори та аудиторські фірми не мають права займатися будь-якою іншою підприємницькою діяльністю.

Усі види аудиторських послуг є платними. Як правило, відношення між аудитором та клієнтом оформлюються угодою з оплатою послуг за договірними цінами. Якщо перевірка відбувається за дорученням судових органів, оплата відбувається за кошт організації, що перевіряється, за тарифами, які затверджені законодавством.

Результати аудиторської перевірки оформляються у вигляді висновку аудитора. Цей документ має силу для всіх юридичних та фізичних осіб. Розрізняють 4-ри варіанти висновку:

О Висновок без зауважень: аудитор підтверджує достовірність

показників бухгалтерської звітності та бухгалтерського

____ балансу.___________________________________________

Тема З


Q Висновок із зауваженнями. Свідчить про загальну позитивну думку аудитора про достовірність показників фінансової та бухгалтерської звітності, але ним встановлені окремі недоліки, які викладені в аналітичному розділі висновку.

© Негативний висновок. Складається у тих випадках, коли за думкою аудитора бухгалтерський облік не відповідає чинному законодавству, а фінансова звітність не дає уяви про фінансовий стан підприємства, що перевіряється.

О Висновок не складається, якщо аудитор не зміг викласти свою думку про якість обліку та звітності узв'язку з неотриманням від суб'єкта, що перевіряється, достатньо переконливих доказів.

Аудиторський фінансовий контроль знаходиться в процесі розвитку, його сфера діяльності буде поширюватись в залежності від розвитку цивілізованих ринкових відносин в країні, підвищення кваліфікації співробітників економічних служб та зростання попиту на їх послуги з метою зниження фінансових ризиків в умовах зростаючої конкуренції.

( ?) Питання для самоконтролю

1. Розкрити зміст категорії "фінансова політика" та напрямків її прояву.

2. Вказати головну мету та стратегічні напрямки вдосконалення
фінансової політики.

3. Дати характеристику "фінансової стратегії" та "фінансової тактики".

4. Дати характеристику класичної фінансової політики.

5. Зробити порівняльний аналіз кейнсіанської та неокласичної
фінансової політики.

6. Розкрити сутність планово-директивної фінансової політики.

7. Фінансова політика України: особливості формування та становлення.

8. "Фінансовий механізм" як економічна категорія.

9. Дати характеристику структури фінансового механізму та його складових елементів.

 

10. Охарактеризувати сфери та ланки фінансового механізму.

11. Розкрити взаємозв'язок фінансового механізму з фінансовим правом.

12. Розкрити зміст поняття "Управління фінансами".

13. Охарактеризувати об'єкти та суб'єкти системи управління фінансами.

 

14. Які функціональні елементи виділяють в системі управління фінансами?

15. Розкрити сутність стратегічного та оперативного управління фінансами.

Фінансова політика та механізм її реалізації jqj


16. Охарактеризувати організаційну структуру управління фінансами.

17. Якіповноваження покладені на Верховну Раду України, Президента

таКабінет міністрів України?

18. Дати характеристику повноважень Міністерства фінансів та його
відокремлених підрозділів.

19. Яке місце у системі управління фінансами посідають органи
місцевого самоврядування?

20. Вказати загальні особливості управління фінансами в розвинених ринкових країнах.

21. Фінансове планування як підсистема фінансового механізму.

22. Розкрити основну мету та завдання фінансового планування.

23. Охарактеризуйте об'єкт фінансового планування.

24. Дайте оцінку системі фінансових планів, їх взаємозв'язку та основним завданням.

25. Бюджетне планування як частина фінансового планування.

26. Особливості фінансового плану страховика.

27. Фінансове планування бюджетних установ.

28. Методика фінансового планування виробничого підприємства.

 

29. Розкрити особливості фінансового планування при переході до ринкових відносин.

30. Дати характеристику методів фінансового планування.

31. Дайте визначення категорії "фінансовий контроль".

32. За якими напрямами здійснюється фінансовий контроль?

33. Визначте об'єкт і суб'єктів фінансового контролю.

34. Охарактеризуйте сферу фінансового контролю збоку держави.

35. На яких засадах (принципах) здійснюється фінансовий контроль?

36. Які існують види фінансового контролю за організаційною ознакою?

37. Охарактеризуйте види фінансового контролю за часом.

38. Які головні ознаки внутрішньогосподарського контролю?

39. Дайте характеристику видів фінансового контролю за сферамифінансової діяльності

40. Що являють собою методи фінансового контролю (дати характеристику)?

41. Аудит як незалежний вид фінансового контролю.

42. Охарактеризувати основні завдання аудиторського контролю.

43. Види аудиторського контролю та особливості оформлення
аудиторських висновків.

В®3 Тестові завдання

/. Фінансова політика - це:

а) політика, яка охоплює всі напрямки діяльності держави;

б) сукупність державних заходів щодо використання фінансових відносин
для виконання державою своїх функцій;


в) концепції визначення основних напрямів, цілей, головних завдань
діяльності держави;

г) стратегія управління фінансовою діяльністю держави та інших
суб'єктів економіки.

2. Головна мета фінансової політики:

а) перерозподіл фінансових ресурсів між: окремими верствами населення,

галузями, регіонами;

б)управління фінансовою діяльністю держави та інших суб'єктів економіки внутрішніми заходами;

в) забезпечення відповідними фінансовими ресурсами реалізації тої чи іншої
державної програми економічного та соціального розвитку;

г) встановлення раціонального, з погляду держави, розподілу та
використання фінансових ресурсів.

3. Фінансова стратегія - це:

а) основні напрями використання фінансів на тривалу перспективу;

б) діяльність, пов'язана з подоланням інфляції і спаду виробництва;

в) діяльність спрямована на вирішення завдань окремого етапу розвитку
країни;

г) територіальний перерозподіл фінансових ресурсів через бюджетну
систему.

4. Основними типами фінансової політики нарізних історичних етапах
суспільного відтворення є:

а) класична;

б) регулююча;

в) демократична;

г) планово-директивна;

д) капіталістична.

5. Класичний тип фінансової політики базувався на працях відомих
класиків політекономії:

а) Дж.М.Кейнса та П. Самуельсона;

б) К.Маркса та Ф. Енгельса;

в) А.Сміта таД.Рікардо;

г) А. Сміта та Дж.М.Кейнса.

6. Основні напрямки класичного типу фінансової політики - це:

а) невтручання держави в економіку та регулювання державою
циклічного розвитку економіки;

б) збереження вільної конкуренції;

в) впровадження політики дефіцитного фінансування;

г) використання ринкового механізму як головного регулятора
господарчих процесів.


 Тема З


Фінансова політика та механізм її реалізації7. Фінансовий механізм за умов регулюючої фінансової політики
спрямований на:

а) збільшення ступеняпрогресивності оподаткування;

б) скорочення обсягу перерозподілу національного доходу через фінансову
систему;

в) зниження бюджетного дефіциту.

г) стимулювання росту накопичень як джерела виробничого інвестування.

8. Основним завданням фінансового механізму, що відповідає планово-
директивній фінансовій політиці
є:

а) забезпечення максимальної концентрації фінансових ресурсів
державою;

б) створення інструментів, за допомогою яких відбувалося вилучення всіх
невикористаних у відповідності з державним планом фінансових ресурсів;

в) пряме директивне керування усіма сферами економіки та соціального
життя.

9. Фінансовий механізм - це:

а) сукупність конкретних фінансових форм, методів та важелів, за
допомогою яких забезпечується процес суспільного відтворення;

б) господарський механізм, склад і структура якого визначаються рівнем
розвитку економіки, відносинами власності, історичними та національними
особливостями;

в) найбільш динамічна частина фінансової політики;

г) сукупність конкретних фінансових форм, методів та важелів, за
допомогою яких забезпечується процес суспільного відтворення, тобто
здійснюються розподільчі і перерозподільні відносини, утворюються доходи
суб'єктів господарювання і фонди грошових коштів.

10. Фінансовий механізм може бути:

а) класичним;

б) директивним;

в) оперативним;

г) регулюючим;

д) стратегічним.

11. До складу фінансового механізму входять такі елементи:

а) фінансові методи;

б) напрями управління рухом фінансових ресурсів;

в) фінансові важелі;

г) комерційний розрахунок;

д) правове забезпечення;

є) нормативне забезпечення; є) інформаційне забезпечення.

104 Тема З


12. Фінансовий метод - це:

а) напрям управління рухом фінансових ресурсів;

б) комерційні відносини, що пов'язані звимірюванням витрат та
результатів, з матеріальним стимулюванням та відповідальністю за
ефективне використання грошових фондів;

в) результат отримання максимальних доходів при мінімальних
витратах капіталу в умовах конкурентної боротьби;

г) засіб впливу фінансових відносин на господарський процес.

14. Фінансовий важіль — це:

а) заохочувальні фонди підприємств, якіутворюються з прибутку;

б) засіб дії фінансового методу;

в) спеціальні фінансові пільги;

г) бюджетне фінансування ефективних напряміврозвитку народного
господарства;

д) міра матеріального впливу на винних у порушеннізаконодавства, угод
абодіючих правил.

15. До сфер фінансового механізму належать:

а) фінансовий механізм підприємств та господарських організацій;

б) страховий механізм;

в) механізм функціонування державних фінансів;

г) правове забезпечення;

д) інформаційне забезпечення.

16. "Конструкція фінансового механізму " - це:

а) сполучення елементів фінансового механізму - форм, видів, методів
організації фінансових відносин;

б) визначення ставок та норм стягнення, обсягу фондів, рівня витрат тощо;

в) методика встановлення відношення між: окремими формами грошових
накопичень, особливості розподілу прибутку, формування та використання
фондів грошових коштів.

17. Управління фінансами - це:

а) сукупність засобів та методів цілеспрямованого впливу на об'єкт для
досягнення певного результату;

б) найважливіша сфера управлінської діяльності, яку здійснює
відповідальний апарат за допомогою особливих засобів таметодів, в тому
числі різноманітних стимулів та санкцій;

в) фінансові відносини, в тому числі й ті, що пов'язані зформуванням і
використанням фондів грошових коштів;

г) держава в особі законодавчих і виконавчих органів, у тому числі
фінансових, а також: фінансові служби підприємств, організацій і установ;

д) сукупність фінансових методів, важелів, стимулів та санкцій, які
використовує фінансовий апарат для формування, розподілу та найбільш
ефективного використання фінансових ресурсів.

Фінансова політика та механізм її реалізації Ю5


18. В управлінні фінансами визначають декілька функціональних
елементів:

а) виробництво;

б) планування,

в) оперативне управління,

г) облік;

д) контроль.

19. Фінансове планування - це:

а) використання прогресивних норм і нормативів із залученням
електронно-обчислювальної техніки;

б) діяльність із складання планів щодо формування, розподілу і
використання фінансових ресурсів нарівні окремих суб'єктів господарювання,
їх об'єднань, галузевих структур, територіально-адміністративних одиниць
та країни в цілому;

в) комплекс заходів, що розробляються на підставі оперативного аналізу
поточних фінансових ситуацій та наступних цілей отримання максимального
ефекту при мінімальних витратах за допомогою перерозподілу фінансових
ресурсів;

г) порівняння фінансових результатів від використання фінансових
ресурсів з плановими, з'ясування резервів їх зростання, визначення шляхів
найбільш ефективного господарювання.

20. Які органи управління входять до організаційного складу фінансової
системи України:

а) Державна податкова адміністрація;

б) Державне казначейство;

в) страхові компанії;

г) комерційні банки;

д) Рахункова палата.

21. Які із організаційних структур не належать до фінансових
інститутів?

а) Національний банк;

б) страхові компанії;

в) Комітет з нагляду за страховою діяльністю;

г) Пенсійний фонд;

д) фондові біржі.

22. Класифікація фінансових органів та інститутів включає такі блоки:

а) органи, які функціонують у сфері бюджету держави;

б) контрольно-регулюючі органи;

в) фінансові інститути, які працюють на фінансовому ринку;

г) фінансові посередники на ринку цінних паперів;

д) органи управління цільовими фондами.

Тема З


23. Управління виконанням бюджету СШАздійснюють:

а) Мінфін;

б) Митна служба;

в) Державне казначейство;

г) Управління митних зборів та акцизів.

д) Бюро з алкогольних напоїв, тютюнових виробів та вогнепальної зброї.

24. Об'єктом фінансового планування є:

а) процес складання фінансових планів;

б) кошторис окремого закладу;

в) зведений баланс держави;

г) фінансова діяльність суб'єктів господарювання та держави.

25. Підприємства та організації, що функціонують на комерційних
засадах, складають фінансовий план у вигляді:

а) Бюджету;

б) Кошторису;

в) Балансу доходів та видатків;

г) Фінансового плану.

26. До централізованих фінансових планів належать:

а) Державний бюджет України,

б) бюджет Автономної республіки Крим,

в) фінплани підприємств, організацій та закладів;

г) фінплан державного майнового та особистого страхування,

д) зведений фінансовий баланс.

27. Бюджетне планування - це:

а) процес визначення параметрів розподілу та перерозподілу фінансових
ресурсів між: ланками бюджетної системи;

б) процес визначення обсягу тієї частини фінансових ресурсів, яка за
плановий період може бути мобілізованою в державний бюджет та
використаною на загальнодержавні цілі;

в) процес розподілу державних функцій між окремими рівнями державної
влади;

г) процес врегулювання надходження страхових внесків та їх використан
ня за всіма видами страхування.

28. Які із економічних нормативів використовуються в фінансовому
плануванні і є обоє 'язковими для виконання:

а) бюджетного фінансування діючого закладу;

б) утворення фонду оплати праці;

в) контрольні цифри;

г) утворення фонду виробничого та соціального розвитку;

д) утворення фонду валютних відрахувань за рахунок валютної виручки.

Фінансова політика та механізм її реалізації .................................................... \qj


29. До методів фінансового плапування належать:

а) метод екстраполяції;

б) метод дедукції;

в) нормативний метод;

г) метод математичного моделювання;

д) балансовий метод.

30. Метод екстраполяції- полягає у :

а) визначенні фінансових показників на підставі виявлення їх динаміки;

б) використанні встановлених норм та нормативів;

в) побудові фінансових моделей, що імітують реальні економічні та
соціальні процеси;

г) узгодженні напрямів використання фінансових ресурсів з джерелами
їх формування.

31. Фінансовий контроль - це:

а) контроль за дотриманням фінансово-господарського законодавства в
процесі формування та використання фондів грошових коштів;

б) контроль щодо оцінки економічної ефективності фінансово-
господарських операцій та доцільності зроблених витрат;

в) одна з форм контролю з боку держави та інших уповноважених
законодавством органів за законністю і обґрунтованістю виконання
фінансових операцій з визначення результатів господарської та управлінської
діяльності, створення та використання фондів фінансових ресурсів на цілі
економічного і соціального розвитку держави;

г) це самостійний контроль, який має місце у всіх сферах суспільного
відтворення і супроводжує весь процес руху грошових фондів.

32. Фінансовий контроль держави спрямований на:

а) пошук резервів зростання фінансових ресурсів на виробництво;

б) складання планів щодо формування, розподілу і використання фінансових
ресурсів на рівні окремих суб'єктів господарювання, їх об'єднань, галузевих
структур, територіально-адміністративних одиниць та країни в цілому;

в) правильне відображення в господарських операціях їх вартості;

г) виявлення непродуктивних витрат.

33. До принципів фінансового контролю належать:

а) залежність;

б) гласність;

в) превентивність;

г) дієвість;

д) нерегулярність.

34. В організаційному плані фінансовий контроль можна поділитина:

а) державний;

log Тема З


б) відомчий;

в) місцевих органів самоврядування;

г) аудит;

д) внутрішній.

35. Державний контроль призначений для:

а) реалізації фінансової політики держави, утворення умов для фінансової
стабілізації;

б) здійснення структурними підрозділами міністерств, відомств,
державних комітетів та іншими органами державного управління контролю
за фінансово-господарською діяльністю підвідомчих їм підприємств, закладів
та організацій;

в) виконання грошових зобов'язань перед державою, включаючи податки
та інші обов'язкові платеж;

г) дотримання встановлених урядом правил організації грошових
розрахунків, ведення обліку та звітності.

36. Внутрігосподарський контроль поділяється на:

а) оперативний контроль;

б) аудиторський контроль;

в) стратегічний контроль;

г) незалежний контроль.

37. Оперативний фінансовий контроль:

а) здійснює головний бухгалтер протягом поточної фінансово-
господарської діяльності за допомогою чітко відлагодженої системи
бухгалтерського обліку та контролю за рухом грошових коштів;

б) передбачає розробку оптимальних рішень щодо використання
фінансових ресурсів та вкладення капіталу, які забезпечують економічну
ефективність та максимізацію прибутку;

в) відбувається за допомогою залучених зі сторони фахівців - за
ініціативою керівництва підприємства або його власників - засновників,
акціонерів.

38. За часом проведення фінансовий контроль поділяється на:

а) попередній;

б) оперативний;

в) документальний;

г) підсумковий фінансовий контроль;

д) натуральний.

39. За сферою фінансової діяльності фінансовий контроль поділяється на:

а) обов'язковий;

б) страховий;

в) бюджетний;

Фінансова політика та механізм її реалізації Ю9


г) податковий;

д) кредитний.

40. Ревізії можуть бути:

а) загальними та частковими;

б) попередніми, поточними, заключними;

в) комплексними та тематичними;

г) плановими та неплановими;

д) документальними та фактичними.

41. Основні завдання аудиторського контролю:

а) встановлення достовірності бухгалтерської і фінансової звітності й
відповідності зроблених фінансових та господарських операцій нормативним
актам;

б) здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріаль
них цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського
обліку та звітності;

в) організація роботи контрольно-ревізійних підрозділів з проведення
ревізій та перевірок;

г) перевірка платіжно-розрахункової документації, податкових
декларацій та інших фінансових зобов'язань та вимог економічних суб'єктів,
що перевіряються.

42. Аудиторська перевірка може бути:

а) обов'язковою;

б) ініціативною;

в) директивною;

г) відомчою.

43. Аудиторський контроль можуть проводити:

а) окремі фізичні особи, що пройшли державну атестацію та
зареєстровані як підприємці-аудитори;

б) вітчизняні аудиторські фірми, які можуть мати будь-яку орга
нізаційно-правову форму, що передбачена законодавством;

в) іноземні аудиторські фірми, які можуть мати будь-яку організаційно-
правову форму, що передбачена законодавством;

г) головні бухгалтери фірм, які мають будь-яку організаційно-правову
форму, що передбачена законодавством.

Ш Додаткова література з теми

1. Карпінський А.Б., Герасименко О.В. Фінансова система. - Навчальний посібник. - Київ: "Центр навчальної літератури", 2003. - 184 С16-22.

2. Ковальчук СВ., Фрадинський О.А. Фінанси: Навчальний посібник. - Хмельницький: ТУП, 2002. - 157 с.

110 Тема З


 

3. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. - 2-ге вид доп і перероб. - К.: КНЕУ, 2001. - 240 с. С. 47-73.

4. Петровська І.О., Клиновий Д.В. Фінанси (з елементами статистики фінансів). Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ. - 2002. - 300 с. С.18-33

5. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит. Навчальний посібник / Л.О. Дробозіна, Л.П. Окунева, Л. Л. Андронова та інші. Під редакцією проф.. Л.О. Дробозіної. Видавнича агенція "Вертекс", 2001 - 352 с. С. 49-79.

ш

Фінансова політика та механізм її реалізації


ТЕМА 4Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.017 с.)