Функції та принципи страхуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Функції та принципи страхуванняСтрахуванні відображає особливі фінансові відносини, яківідрізняються від інших сфер фінансової діяльності та інших економічних категорій. Згідно закону України "Про страхування" можна виділити такі суттєві ознаки, які характеризують специфічність економічної категорії страхування:

в^ при страхуванні виникають страхові перерозподільчівідносини, зумовлені настанням подій, що передбачені договором страхування або законодавством, у результаті чого виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми страхувальнику, застрахованій або іншій особі;

в§* платежі у фонди,що створюються методом страхування, пов'язані, як правило, з вартістю майна, а не з розмірами доходів, додаткової вартості продукції, вартості певних товарів тощо, як при бюджетних відносинах;

в^ при страхуванні здійснюється розкладання завданих збитків між всіма учасниками страхування - страхувальниками, яке завжди носить замкнений характер. Виникнення таких відносин розподілу зумовлене тим, що у формування страхового фонду приймають участь всі страхувальники через сплату страхових платежів, а одержувачами коштів виступає лише частина з них, у яких настали страхові випадки;

вз* замкнене розкладання збитків зумовлює повертаннякоштів, мобілізованих у страховий фонд, але це повертання інше, ніж: при кредитних відносинах. Останні характеризуються рівністю повернених коштів для кожного позичальника. При страхуванні кількісна відповідність коштів, які надійшли до страхового фонду і виплачених з нього (без врахування накладних витрат страховика), відносяться до всієї сукупності страхувальників.

+ Метою страхування є захист майнових інтересів фізичних іюридичних осіб.

+Зміст страхування розкривається в його функціях: ризиковій, створення і використання страхових резервів (фондів), заощадження коштів, превентивній, інвестиційній.

Гема 12


+■ Ризикова функція полягає в переданні страховикові за певну плату матеріальної відповідальності за наслідки ризику, зумовленого страховими подіями, перелік яких передбачено чинним законодавством або угодою зі страхувальником, тобто отримання таким чином страхового захисту. Саме в рамках реалізації ризикової функції відбувається перерозподіл вартості серед учасників страхування у зв'язку з настанням наслідків випадкових страхових подій.

+ Функція створення і використання страхових резервів (фінансова функція) полягає в накопиченні страховиком певного капіталу, достатнього для забезпечення покриття збитків (у разі їх виникнення), заподіяних страхувальникові стихійним лихом, нещасним випадком або іншою страховою подією. Формування страхових резервів - основа діяльності страховика, який концентрує кошти страхувальників, а потім використовує їх для покриття збитків, розподіляючи таким чином між усіма страхувальниками наслідки страхової події, яка сталася з одним із них. Дана функція передбачає також отримання страховим підприємством доходів та прибутку якосновної мети діяльності будь-якого суб'єкта господарювання.

+ Функція заощадження коштів полягає в накопиченні коштів страхувальника його внесками, частками певного значення, обумовлених у договорі страхування, і, у випадку відсутності страхових подій за час дії такого договору, поверненню заощаджуваних коштів страхувальнику (особисте страхування) чи інше за умов страхування (як правило - майнові види). При цьому страховик покриває ризик у повному обсязі страхової суми протягом всього терміну дії договору страхування, починаючи з моменту одержання страховиком першою внеску страхової премії. При правильному розрахунку тарифів страхування, достатньому зборі коштів страхових премій заощаджуються значні об'єми коштів, котрі направляються на інвестиційні програми вирішення соціальних програм суспільства. Населенню також вигідніше заощаджувати кошти таким чином у страховій системі, ніж у банках.

+ Превентивна функція (попереджувальна) дозволяє уникати страхових випадків або зменшувати їх наслідки. Вона полягає у фінансуванні заходів для запобігання страхової події, обумовленої договором страхування (обладнання протипожежними устаткуваннями об'єктів страхування, придбання медикаментів, фінансування заходів із запобігання ДТП та ін.).

Страхування і страховий ринок


+ Інвестиційна функція - поліпшення стану грошового обігу, підвищення купівельної спроможності національної валюти, збільшення інвестиційних можливостей країни.

Зазначені функції страхування є специфічними. Проте у сфері страхової діяльності виявляються й інші функції, а саме: контрольна функція (притаманна фінансам у цілому), яка полягає в цільовому формуванні та використанні коштів із страхового фонду, та функція ціноутворення (вартісна категорія).

Отже,

розглядаючи страхування як особливий вид
фінансових відносин слід зазначити, що ця економічна категорія
"*~ має свою специфіку.

Спільною рисою фінансів та страхування є те, що ці відносини виникають з приводу формування та використання фондів грошових коштів цільового призначення на підставі чітко визначених принципів, що законодавчо закріплені у відповідних документах.

Але внаслідок підпорядкованості фінансовим відносинам, страхування має і певні відмінності, що проявляється у характері перерозподільних відносин страхування та фінансів.

© Так, для страхування є характерним замкнений характер перерозподілу між: його учасниками, що зумовлено солідарною відповідальністю за ризик. Замкненість полягає у тому, що використання страхового фонду обмежується сукупністю суб'єктів, які брали участь у його формуванні. Натомість однією з ознак фінансових відносин є нееквівалентний характер перерозподілу.

© Страхування та фінанси різняться також: формою створюваних фондів. Якщо фонди у сфері фінансів мають лише грошову форму, то у страхуванні утворюються як грошові фонди (фонди страховиків, резервні фонди акціонерних товариств тощо), так і фонди у вигляді запасів матеріальних ресурсів (фонди самострахування, посівні, фуражні тощо). Отже, якщо головною ознакою фінансів є рух грошової форми вартості, то страхування допускає рух вартості як у грошовій, так і в натуральній формі.

Ф Відмінність страхування проявляється також; і в характері формування та руху грошових потоків, що пов'язано з імовірністю настання страхового випадку. Чим більшою є така

Тема 12


ймовірність, тим більшим є страховий внесок і розмір

відшкодування. Фінансування ж має плановий характер

формування та використання фондів грошових коштів.

За деякими видами страхування наближається до категорії

кредит. Особливо це проявляється в адресному формуванні фондів

страхування життя окремим страхувальником, які повертаються або

платникові, або його спадкоємцям.

Кредитний характер страхування може проявлятися й у розрахунку розмірів страхових внесків. Так, розрахунок нетто-ставки (ціни страхової послуги) базується на методичному підході, згідно з яким за тривалий розрахунковий період (5-Ю років) загальна сума нетто-платежів (страхових внесків) за сукупністю страхувальників повертається їм у вигляді страхового відшкодування в разі настання страхового випадку.

# Нетто-ставка - ціна страхового ризику, основна частина
страхових тарифів, призначена для формування ресурсів
страхових організацій на виплату страхового відшкодування
(у майновому страхуванні) і страхових сум (в особистому
страхуванні).

Нетто-платіж - сплачувана страхувальником страхова
плата за страхування, передбачена договором чи законом.

Економічна сутність, зміст і функції страхування перетворюють його на особливий фінансовий інструмент, об'єктивно необхідний ринковій економіці.

До основних принципів страхування належать:

Ч> вільний вибір страховика і виду страхування. Цей принцип певною мірою стосується лише добровільних видів страхування, де вільність вибору обох сторін (страхувальника і страховика) очевидна;

% страховий ризик- це ймовірна подія або сукупність подій, навипадок яких здійснюється страхування;

Ч> страховий інтерес випливає з права власності або володіння тим чи іншим об'єктом;

Qj> максимальна сумлінність - висока довіра між: сторонами;

\ страхові відшкодування та виплати не повинні приноситистрахувальнику прибутку: матеріальний і фінансовий стан страхувальника після відшкодування збитків має бути таким самим, як і до страхового випадку. Відхилення, як правило, бувають у бік зниження рівня відшкодування на суму франшизи.

Страхування і страховий ринок 415


Страхові відшкодування здійснюються в одній із чотирьох форм:

Ф перерахуванням належних коштів на рахунок страхувальника (застрахованого) або вигодонабувача;

© оплатою витрат на ремонт пошкодженого страхового об'єкта;

® відновленням об'єкта;

® заміною знищеного, пошкодженого або викраденого предмета (об'єкта) на новий відповідник.

Згідно з законодавством України виплачені страховиком суми відшкодування чи страхові суми, а також відповідники знищених, пошкоджених чи викрадених переданих об'єктів, у володіння страхувальникові фізичними та юридичними особами, не декларуються як доходи, і не додаються до сукупного доходу у звітному періоді обліку і не підлягають оподаткуванню.

Ф Франшиза - визначена договором страхування частина збитків, яка в разі страхового випадку не підлягає відшкодуванню страховиком.

Визначається в сумі або у відсотках до страхової суми. Завдяки застосуванню франшизи досягається поєднання самострахування зі страхуванням. Розрізняється умовна та безумовна франшиза:

*" умовна франшиза - обумовлена частина збитків, яка не підлягає відшкодуванню в разі збитків, які нижчі або дорівнюють значенню цієї частини. У разі перевершення суми збитків значення обумовленої частини збитків виплати проводяться в повному обсязі.

•" безумовна франшиза - обумовлена частина збитків, яка у всякому разі не підлягає поверненню страхувальникові при виплатах по страховій події.

Як правило, призначення суми умовної франшизи проводиться на порядок більший, ніж призначення суми безумовної франшизи;

кг- суброгація - передання страхувальником страховикові права на стягнення заподіяної шкоди з третіх (винних) осіб у межах виплаченої суми;

из* контрибуція - право страховика на звернення до інших страховиків, які за переданими полісами несуть відповідальність перед одним і тим же конкретним страхувальником з пропозицією розділити витрати на відшкодування збитків;

т> співстрахування і перестрахування- дії страховиків, коли прийнятий ризик значною мірою перевищує їх фінансову спроможність і надійність по виконанню своїх зобов'язань перед страхувальниками по перерозподілу відповідальності за взятий на страхування ризик;

Тема 12


о®* співстрахування - це страхування об'єкта за одним спільним договором кількома страховиками;

в^ перестрахування - це страхування страховиком ризиків з виконання всіх або частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого страховика.

Співстрахуванню і перестрахуванню належить велика роль у збалансуванні страхового портфеля, забезпеченні фінансової стабільності й рентабельності страхових операцій, цивілізованості бізнесу. Через перестрахування здійснюється вихід на міжнародні ринки.

чж диверсифікація - поширення активності страховиків за рамки основного бізнесу.

Згідно з Законом України "Про страхування" в нашій країні така "активність" страховиків дуже обмежена. Закон передбачає, що предметом діяльності страховика може бути лише страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням і розміщенням страхових резервів, а також управління ними.

Класифікація страхування

Страхування як система економічних відносин характеризується багатьма специфічними поняттями, має справу з масовими та неоднорідними явищами, охоплює різноманітні об'єкти та суб'єкти, стосовно яких здійснюється страховий захист. Для збирання, групування, узагальнення інформації про ці об'єкти та явища з метою розробки оптимальної та ефективної стратегії розвитку, упорядкування розмаїття економічних відносин у сфері страхування необхідна єдина взаємопов'язана система - класифікація.

Під класифікацією розуміють систему підпорядкованих деякій ознаці понять (класів) у певній галузі знань або діяльності людини, використовувану як засіб для встановлення взаємозв'язків між цими поняттями (класами).

Класифікація страхування - система поділу страхування на сфери діяльності, галузі, підгалузі, види і форми.

Вона має за мету сприяння формуванню страхового ринку, впорядкування звітності та державного регулювання страхової діяльності, розвитку міжнародної інтеграції в страхуванні. Класифікація страхування має велике наукове і практичне значення.

+ Наукова класифікація допомагає вивчити суть явищ, завдяки чому вона завжди є мостом між наукою і практикою.

Страхування і страховий ринок 417


 
 


+ Практичне значення класифікації страхування полягає у тому, що на її підставі видаються ліцензії для діяльності страхових компаній і здійснюється їх спеціалізація, складається звітність, контролюються і аналізуються показники розвитку.

Єдина або наближена класифікація дозволяє налагоджувати міжнародне співробітництво, виявляти тенденції в розвитку окремих видів страхування, світового та регіональних ринків страхування.

Класифікація страхування передбачає їх групування за певними ознаками.

Найчастіше страхування класифікують за історичними, юридичними та економічними ознаками (рис 12.3).

+ Класифікація за історичною ознакою опирається на час виникнення певних видів страхування, що дозволяє виділити три групи страхування:

в^ першу з них можна назвати "давніми" або "традиційними",

е§" другу - "новими",

US' третю - "новітніми ".

Перша група страхування існує давно, друга - порівняно давно (60-80 років), третя виникла і розвивається в наші дні.

До давніх видів відноситься страхування майна, в т.ч. морське страхування (судно і вантаж) (1347 - перший морський поліс судновласнику, 1468 - Венеціанський кодекс морського страхування), страхування майна від вогневих ризиків, а також деякі різновидності страхування життя (1774 - прийнятий закон про страхування життя в Англії залишається до сьогодні). До нових видів страхування відносять страхування фінансово-кредитних ризиків, страхування відповідальності і медичне страхування, а до новітніх - страхування будівельних і технічних ризиків, авіаційне і космічне страхування, комплексне страхування банків, технічний і медичний асистанс.

Асистанс - перелік послуг, що надається застрахованій

особі відповідно до договору страхування і в його межах у

натурально-речовій або грошовій формі через медичне, технічне

або фінансове сприяння.

+ Класифікація за юридичними ознаками розділяє страхування

на дві основні групи, існування яких пов'язане з наявністю

законодавства (юридичних норм), що регулюють їх здійснення.

Перша класифікація - за відділами і класами - застосовується для ліцензування страхової діяльності, друга - за формами - для їх розмежування на обов'язкові й добровільні види.

4і8 Тема 12.


Примітка: Види страхуванння визначаються у відповідності до норм чинного законодавства.

Рис. 12. 3. Класифікація страхування

Страхування і страховий ринок 419


Згідно першої класифікації у країнах Євросоюзу yd види страхування поділені на два відділи:

% перший відділ включає усі види страхування життя і пенсій, у тому числі їх довготермінові види,

Ч> другий - загальні (ризикові) види страхування.

Перший відділ передбачає дев'ять, а другий - вісімнадцять класів (груп)страхування.

Класифікація, котра застосовується для ліцензування страхової діяльності в Україні, дещо простіша: у ній немає поділу на два відділи, але виділені групи страхування, котрі приблизно відповідають групам страхування у відповідності до класифікації Євросоюзу.

Класифікація страхування за юридичною ознакою базується на законодавчих нормах цивільного і страхового права та забезпечує їх групування за видами (класами), що служить підставою для видачі ліцензій на здійснення страхової діяльності та забезпечує їх поділ на обов'язкові і добровільні види.

Найбільш широкою є класифікація страхування за економічними ознаками, згідно яких страхування класифікується за:

> об'єктами (галузями, підгалузями і видами);

> родом небезпеки (видамиризиків);

> статусом страхувальника;

> статусом страховика.

Класифікація страхування за об'єктами дозволяє виділити галузі майнового страхування, особового страхування та страхування відповідальності, які в свою чергу включають підгалузі та види відповідних страхувань.

Майнове страхування - сукупність видів страхування,
об'єктом яких є майно юридичних та фізичних осіб (будівлі,
споруди, посіви, худоба, транспортні засоби, предмети
особистого вжитку тощо).

Страхувати можна як власне майно, так і майно, що перебуває у володінні, користуванні та розпорядженні страхувальника. Види даного страхування можуть бути як добровільними, так і обов'язковими.

# Особове страхування - галузь страхування, в якій
об'єктом страхових відносин є життя, здоров'я, праце
здатність людини (особи).

Тема 12


Конкретними подіями, щодо яких здійснюється особове страхування, є: дожиття до закінчення терміну страхування чи до певного віку; смерть застрахованого; втрата застрахованим здоров'я в період чинності страхового договору. На відміну від об'єктів майнового страхування, об'єкти особового страхування вартості (грошової оцінки) не мають, через те в особовому страхуванні страховик не відшкодовує матеріального збитку, а надає громадянам чи їх сім'ям грошову допомогу.

* Страхування відповідальності-галузь страхування, в якій об'єктом страхування виступає відповідальність перед третіми юридичними або фізичними особами, котрі можуть зазнати збитків унаслідок певної дії чи бездіяльності страхувальника.

Страхування відповідальності захищає інтереси як страхувальника від фінансових стягнень, що можуть бути накладені на нього законом або судом у зв'язку із заподіяними збитками третій особі, так і інтереси третіх осіб, оскільки винна в заподіянні збитків особа може виявитись неспроможною відшкодувати спричинені нею збитки. Видами страхування відповідальності є: страхування відповідальності власників транспортних засобів, страхування професійної відповідальності, страхування відповідальності підприємця, страхування відповідальності інвестора, страхування кредитів, страхування депозитів тощо.

+ Класифікація страхування зародом небезпеки передбачає їх здійснення за такими видами ризиків: транспортні, підприємницькі, фінансово-кредитні, технічні; ризики пов'язані з життям і здоров'ям; ризики нанесення збитків третім особам.

+ Класифікація за статусом страхувальника передбачає поділ страхових послуг на ті, які обслуговують інтереси суб'єктів підприємницької діяльності, а також ті, які обслуговують інтереси громадян. Ця класифікація стосується майнового страхування і страхування відповідальності.

+ Класифікація за статусом страховика використовується для забезпечення державного регулювання страхової діяльності, аналізу розвитку страхового ринку, контролю за страховиками. Ця класифікація передбачає поділ страхування на:

> комерційне (здійснюють страхові компанії, створені уформі
акціонерних, повних, командитних товариств, а також
товариств з додатковою відповідальністю);

> взаємне (здійснюють товариства взаємного страхування);
Страхування і страховий ринок
4


> державне (здійснюють спеціалізовані державні.страхові
організації).

Класифікація страхування за формою здійснення передбачає їх поділ на обов'язкове та добровільне.

Законом України "Про страхування" передбачено 41 обов'язкових та 22 добровільних видів страхування.

Для здійснення обов'язкових видів страхування Кабінет Міністрів України встановлює порядок та правила його здійснення, форми типового договору, особливі умови отримання ліцензії, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або методику їх актуарних розрахунків.

Страховий тариф - ставка платежу за страхування з
одиниці страхової суми чи об'єкта страхування за певний період.

Актуарні розрахунки - система математичних і
статистичних закономірностей, які є основою для встановлен
ня стосунків між страховиком та страхувальником.

Добровільні види страхування здійснюються на підставі договору страхування. Для укладення договорів і виконання зобов'язань згідно нього страхові компанії розробляють правила страхування, котрі погоджуються органом нагляду за страховою діяльністю. Конкретні умови страхування визначаються в договорах страхування з врахуванням особливостей об'єктів страхування.

В Україні здійснюються такі види обов'язкового страхування:

> медичне страхування;

> особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків;

> особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);

> страхування спортсменів вищих категорій;

> страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини;

> особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;

> авіаційне страхування цивільної авіації;

Тема 12


У страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам;

> страхування цивільної відповідальності власників транс
портних засобів;

У страхування засобів водного транспорту;

У страхування врожаю сільськогосподарських культур і

багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності;

> страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту;

> страхування працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України), які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, у тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади;

> страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи по-жежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;

>• страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою;

> страхування майнових ризиків за угодою про розподіл про
дукції у випадках, передбачених Законом України "Про угоди
про розподіл продукції";

>• страхування фінансової відповідальності, життя і здоров'я тимчасового адміністратора та ліквідатора фінансової установи;

> страхування майнових ризиків при промисловій розробці
родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом
України "Про нафту і газ ";

Страхування і страховий ринок ^23


>■ страхування медичних та інших працівників державних і комунальних закладів охорони здоров 'я та державних наукових установ (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок захворювання на інфекційні хвороби, пов'язаного з виконанням ними професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб;

> страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування збитків, які можуть бути заподіяні здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів;

> страхування об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічного агентства України;

> страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності;

> страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її в космічному просторі;

> страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її в космічному просторі;

> страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;

> страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, за переліком, , встановленим Кабінетом Міністрів України;

У страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам;

> страхування цивільної відповідальності громадян України,
що мають у власності чи іншому законному володінні зброю,

за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну -у внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї;

424 Тша *2


 

> страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках та згідно з переліком тварин, встановленим Кабінетом Міністрів України;

> страхування відповідальності су б 'єктів туристичної діяльності за шкоду і заподіяну життю чи здоров 'ю туриста або його майну;

> страхування відповідальності морського судновласника;

> страхування ліній електропередач та перетворюючого обладнання передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійних лих або техногенних катастроф та від протиправних дій третіх осіб;

> страхування відповідальності виробників (постачальників) продукції тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій за шкоду, заподіяну третім особам;

> страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування;

> страхування фінансової відповідальності управителя майном за збитки при здійсненні управління цим майном;

> страхування від ризиків загибелі або пошкодження нерухомості, набутої в результаті управління майном;

> страхування фінансових ризиків неотримання, невчасного отримання та отримання не у повній сумі платежів за договорами про іпотечні кредити та платежів за іпотечними сертифікатами;

> страхування будівельно-монтажних робіт забудовником відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю ";

> страхування відповідальності забудовника перед третіми особами відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми й управління майном при будівництві житла

- та операціях з нерухомістю ";

> страхування майна, переданого у концесію;

> страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров 'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів.

Страхування і страховий ринок


Обов'язкові види страхування, які запроваджуються в Україні, мають бути включені до Закону України "Про страхування", причому забороняється здійснення обов'язкових видів страхування, що не передбачені законом.

+ Видами добровільного страхування можуть бути:

1)страхування життя;

2) страхування від нещасних випадків;

3) медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);

4) страхування здоров'я на випадок хвороби;

5) страхування залізничного транспорту;

6) страхування наземного транспорту (крім залізничного);

7) страхування повітряного транспорту;

8) страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту);

9) страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);

 

10) страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;

11) страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9);

12) страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

13) страхування відповідальності власників повітряного
транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

14) страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

15) страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14);

16) страхування кредитів (у тому числі відповідальності
позичальника за непогашення кредиту);

17) страхування інвестицій;

18) страхування фінансових ризиків;

19) страхування судових витрат;

20) страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій;

21) страхування медичних витрат;

22) інші види добровільного страхування.

Характеристику та класифікаційні ознаки видів добровільного страхування визначає Уповноважений орган.

Страхування життя - це вид особистого страхування, який передбачає обов'язок страховика здійснити страхову виплату згідно з договором страхування у разі смерті застрахованої особи, а також, якщо це передбачено договором страхування, у разі дожиття застрахованої особи до

Тема 12


закінчення строку дії договору страхування та (або) досягнення застрахованою особою визначеного договором віку.

Умови договору страхування життя можуть також передбачати обов'язок страховика здійснити страхову виплату у разі нещасного випадку, що стався із застрахованою особою, та (або) хвороби застрахованої особи. У разі, якщо при настанні страхового випадку передбачено регулярні послідовні довічні страхові виплати (страхування довічної пенсії), обов'язковим є передбачення у договорі страхування ризику смерті застрахованої особи протягом періоду між початком дії договору страхування та першою страховою виплатою з числа довічних страхових виплат. В інших випадках передбачення ризику смерті застрахованої особи є обов'язковим протягом всього строку дії договору страхування життя.

Страховики мають право займатися тільки тими видами добровільного страхування, які визначені в ліцензії.

Як в Україні, так і в країнах Європейського Союзу застосовується укрупнена класифікація страхування (табл. 12.1.).

Таблиця 12.1.Укрупнена класифікація страхування в Україні і країнах Європейського союзу

 

Україна Країни Європейського Союзу
1. Добровільне особове страхування, в т. ч. страхування життя 1. Страхування життя
2. Добровільне майнове страхування 2. Страхування від нещасних випадків і страхування здоров'я
3. Добровільне страхування відповідальності 3. Автомобільне страхування
4. Недержавне обов'язкове страхування 4. Морське і транспортне страхування
5. Державне обов'язкове страхування 5. Авіаційне страхування
  6. Страхування від вогню та інших майнових збитків
  7. Страхування цивільної відповідальності
  8. Страхування кредитів і гарантій

Укрупнені класифікації страхування в Україні й країнах Європейського Союзу значно відрізняються між собою.

Порівняння цих класифікацій дозволяє ствердити, що класифікації, застосовувані в країнах Європейського Союзу, більш детальні. Враховуючи проголошений курс на вступ до Європейського Союзу, в Україні доведеться застосовувати єдину європейську класифікацію страхування, для чого потрібно буде вносити зміни до Закону України "Про страхування".

В Україні згідно з нею орган нагляду за страховою діяльністю подає інформацію про розвиток страхового ринку, в країнах Європейського Союзу вона, крім цієї ж мети, служить для видачі ліцензій.,

Страхування і страховий ринок 427і Таблиця 12. 2.

Співвідношення страхових виплат до страхових платежів за період 1997-2002 роки, %.

 

Показники за роками
Всього 31,6 22,5 31,0 19,1 14,0 12,2
1. Добровільне особове страхування 54,3 64,9 125,3 72,1 57,8 57,0
2. Страхування життя 112,4 102,3 97,4 92,0 31,2 ЇМ
3. Добровільне майнове страхування 25,2 15,0 28,8 12,5 6,6 6,7
4. Добровільне страхування відповідальності 34,0 25,9 10,0 14,2 18,8 15,9
5. Недержавне обов'язкове страхування 1,0 2,5 5,7 10,7 15,3 16,8
6. Державне обов'язкове страхування 92,4 125,3 94,0 91,6 93,3 94,7

Таблиця 12. 3. Співвідношення страхових виплат до страхових платежів за період 2000-2002 роки в розрізі категорій страхувальниківПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.019 с.)