Фонд соціального страхування 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фонд соціального страхуванняФонд соціального страхування є єдиним органом, який у межах наданих йому повноважень здійснює керівництво та управління обов'язковим державним соціальним страхуванням.

Збір на обов'язкове соціальне страхування, крім збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття, сплачується платниками збору на рахунок Фонду і зараховується до нього як до державного цільового позабюджетного фонду.

ШОсновнищі завданнями Фонду соціального страхування є: Jf ifl

-V забезпечення надходження та акумуляція збору на обов 'язкове соціальне страхування та інших коштів, призначених для фінансування видатків на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності, інших видів допомоги, встановлених законодавством, а таком: на санаторно-курортне лікування та оздоровлення працюючих і членів їх сімей;

-► контроль за цільовим використанням коштів, що знаходяться на рахунку Фонду;

-► здійснення організаційно-управлінських заходів щодо забезпечення виплати допомоги по соціальному страхуванню, оплати витрат на санаторно-курортне лікування таоздоровлення працюючих і членів їх сімей.

оз> Фонд соціального страхування відповідно до покладених на нього завдань:

> здійснює контроль за додержанням вимог законодавства про обов'язкове державне соціальне страхуваннял за своєчасним і


 Тема 10


Державні цільові фонди


ззз


повним надходженням збору на обов'язкове соціальне страхування, а також: за цільовим і правильним витрачанням коштів, що сплачуються на рахунок Фонду;

> веде єдиний облік та реєстрацію платників збору на обов 'язкове соціальне страхування, організовує роботу з обліку та звітності щодо коштів Фонду, вживає заходів до вдосконалення цієї роботи;

> розробляє і затверджує бюджет Фонду, складає звіт про його виконання;

> забезпечує діяльність органів управління Фонду (у тому числі
господарську), проводить ревізії та перевірки коштів Фонду,
за результатами яких вживає відповідних заходів;

> розробляє разом з Мінфіном, Мінекономіки, Мінпраці пропозиції
про розмір збору на обов'язкове соціальне страхування і подає
їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

> забезпечує реалізацію заходів щодо санаторно-курортного лікування та оздоровлення працівників і членів їх сімей;

> видає у межах своєї компетенції положення, інструкції, роз'яснення, методичні рекомендації з питань обліку платників збору на обов'язкове соціальне страхування, нарахування та сплати ними цього збору, використання, ведення обліку та звітності щодо коштів Фонду;

> організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації
працівників органів управління Фонду, працівників підприємств,
установ і організацій, які безпосередньо займаються питаннями
соціального страхування, узагальнює та поширює прогресивні
форми і методи роботи;

> забезпечує розроблення та впровадження автоматизованих робочих місць, автоматизоване оброблення інформації; організовує роботу, спрямовану на створіння єдиного банку даних про платників збору на обов'язкове соціальне страхування до Фонду;

> бере участь у підготовці пропозицій до загальнодержавних програм соціального розвитку;

> бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення законо
давства про обов'язкове державне соціальне страхування, а
також: розроблення проектів відповідних нормативних актів;

> взаємодіє у питаннях, що належать до його компетенції, з
міністерствами, іншими центральними і місцевими органами
виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами,
установами й організаціями;

334 Тема 10


> здійснює на договірних засадах співробітництво з відповідними
організаціями інших країн з питань, що належать до компетен
ції Фонду;

> інформує щоквартально громадськість через засоби масової
інформації про свою діяльність.

иэ> Органи управління Фонду мають право:

> одержувати від підприємств, установ, організацій, а також: фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників, інформацію та документи, що стосуються нарахування і сплати збору на обов'язкове соціальне страхування, перевіряти правильність складання цих документів та використання зазначених коштів, а також: одержувати відомості про платників збору на обов'язкове соціальне страхування та стан його сплати від державної податкової адміністрації;

> перевіряти на підприємствах, в установах і організаціях правильність призначення та виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, інших видів допомоги, встановлених законодавством, витрачання коштів Фонду відповідно до законодавства;

> вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій і фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників, усунення порушень законодавства щодо сплати збору на обов'язкове соціальне страхування і використання зазначених коштів, застосовувати до порушників санкції, передбачені законодавством.

Кошти Фонду соціального страхування не входять до складу Державного бюджету України і формуються за рахунок:

*" збору на обов'язкове соціальне страхування (крім збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття), який сплачують на рахунок Фонду:

- суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм

власності, їх об'єднання, бюджетні, громадські та інші установи та організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, а також: фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників;

- філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не мають

статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж: платник збору, територіальної громади;

Державні цільові фонди


*" надходжень за путівки на санаторногкурортне лікування та оздоровлення;

*" добровільних внесків підприємств, установ, організацій і фізичних осіб;

*"" інших надходжень.

Фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників, а також адвокати, приватні нотаріуси, члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок тощо, сплачують збір на обов'язкове соціальне страхування на рахунок Фонду на добровільних засадах.

Кошти Фонду обліковуються на рахунках, відкритих в установах банків відділенням Фонду, а також всеукраїнським галузевим профспілкам і профспілковим об'єднанням і використовуються тільки за цільовим призначенням та вилученню не підлягають, яз* Кошти Фонду спрямовуються на:

> виплату застрахованим особам допомоги за тимчасовою не
працездатністю, вагітністю та пологами, при народженні
дитини, а також на поховання;

> фінансування санаторно-курортного лікування та оздоровлення працюючих і членів їх сімей;

> повне або часткове фінансування дитячих оздоровчих таборів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, студентських оздоровчо-спортивних таборів і позашкільне обслуговування, часткове утримання санаторйв-профілакторіїв, що перебувають у віданні професійних спілок;

 

> створення резерву коштів для забезпечення виплат та наданняпослуг працюючим особам;

> покриття витрат Фонду, пов'язаних із здійсненням обов'язкового державного соціального страхування, утримання правових

і технічних інспекторів праці.

Органами управління Фонду соціального страхування є правління та виконавча дирекція Фонду, а також правління відділень Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та виконавчі дирекції відділень Фонду. Правління Фонду діє на громадських засадах. До складу правління Фонду делегуються з вирішальним голосом по одному представнику від галузевих профспілок і профспілкових об'єднань, які мають статус всеукраїнських, голови правлінь відділень Фонду та 4 представники від держави (Мінфіну, Мінпраці, Мінекономіки, Мін'юсту) і 1

Тема 10


представник від об'єднань роботодавців. Порядок делегування до складу правління Фонду від галузевих профспілок, профспілкових об'єднань і роботодавців приймається самостійно кожною із сторін. Директор виконавчої дирекції Фонду входить до складу правління Фонду з дорадчим голосом. Правління Фонду очолює голова, який обирається на цю посаду на трирічний термін. Обрання голови провадиться на закритому засіданні членів правління Фонду. Обраним головою вважається член правління, за якого проголосувало більше як 50 відсотків загальної кількості членів правління Фонду.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 131; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.117.125 (0.008 с.)