РОЗДІЛ І. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ І НАПИСАННЯ ЗВІТІВ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ І. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ І НАПИСАННЯ ЗВІТІВПрограма

та методичні вказівки з навчальної практики

для студентів денної форми навчання

спеціальності 5.03030801 «Фінанси і кредит»

освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»

 

Миколаїв – 2014


Рекомендовано до друку рішенням Навчально-методичною радою

Технолого-економічного коледжу Миколаївського НАУ

 

 

Укладачі:Баришевська І.В., Киричук О.М., Цибко І.С.

Програма та методичні вказівки

для студентів денної форми навчання

спеціальності 5.03030801 «Фінанси і кредит»

освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»

 

Миколаїв, 2014 р. – 54 с.

 

 

Рецензент: Рябенко Г.М., кандидат економічних наук, доцент Миколаївського національного аграрного університету.

 

Запропонована програма та методичні вказівки розглядають питання організації, змісту та підведення підсумків навчальної практики як завершального етапу підготовки молодших спеціалістів з фінансів і кредиту.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

 

Затверджено на засіданні циклової комісії

Обліково-фінансових дисциплін

Протокол № ___ від «___» _________ 20___ року

 

Голова циклової комісії ________________ Г.М. Рябенко

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………
Розділ І. Основні вимоги до проходження навчальної практики і написання звітів……………………………………………………………………  
1.1. Цілі і завдання практики ………………………………………
1.2. Основні обов'язки студента під час проходження практики……
1.3. Методичні рекомендації до складання звітної документації………………………………………………………………
1.4. Оформлення щоденника…………………………………………
1.5. Оформлення письмового звіту…………………………………
1.6. Підготовка звітної документації до захисту……………………
1.7. Захист звіту……………………………………………………
1.8. Критерії оцінювання………………………………………
Розділ ІІ. Навчальні практики та розподіл навчальних годин за їх видами……………………………………………………
2.1. Банківські операції…………………………………………
2.2. Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках…………
2.3. Фінанси підприємства…………………………………………
2.4. Податкова система…………………………………………
2.5. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах……………………………………………………………………
Додатки……………………………………………………………………
Список рекомендованих джерел……………………………………………………………………


ВСТУП

Майбутній фахівець економічного профілю повинен мати фундаментальну як теоретичну, так і практичну економічну підготовку, досконало володіти знаннями своєї спеціальності, вміти поповнювати, збагачувати та раціонально застосовувати їх у своїй практичній організаційно-управлінській діяльності. Велике значення має вміння студентів застосувати свої знання на практиці, швидко орієнтуватись у нових ринкових умовах господарювання, приймати ефективні управлінські рішення в різних сферах.

Обов'язковим компонентом освітньо-професійної підготовки студентів навчальних закладів усіх рівнів акредитації відповідно до Державного стандарту освіти в Україні є практична підготовка. Виробнича практика студентів є складовою і невід'ємною частиною процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах, яка враховує специфіку сфер майбутньої професійної діяльності студентів і проводиться в Державних податкових інспекціях, фінансових органах, установах Державної казначейської служби України, управліннях Пенсійного фонду України, страхових компаніях, установах банків, а також на підприємствах та організаціях різних форм власності.

Програма виробничої практики є навчально-методичним документом, що визначає проходження практики студентами спеціальності „Фінанси і кредит”. Вона забезпечує єдиний комплексний підхід до організації виробничої практичної підготовки, системність, безперервність і спадкоємність навчання студентів. Програма містить загальні положення про виробничу практику студентів; мету і завдання кожного виду практики, яка передбачена навчальним планом; питання організації і процедури проходження практики; розподіл функціональних обов'язків; порядок складання звіту з практики та його захист, а також критерії оцінювання результатів проходження практики.

 

РОЗДІЛ ІІ. НАВЧАЛЬНІ ПРАКТИКИ ТА РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН ЗА ЇХ ВИДАМИ

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

 

Мета навчальної практики – закріпити теоретичні знання, одержані під час вивчення навчальної дисципліни «Банківські операції». При проведенні навчальної практики всі завдання практики повинні оформлятися з використанням бланків банківської документації.

Орієнтований тематичний план

Назва теми Кількість годин
    всього аудиторні самостійне вивчення
1. Операції з формування ресурсів комерційного банку  
2. Операції з обслуговування платіжного обороту
3. Операції з готівкою
4. Операції з пластиковими картками
5. Кредитні операції. Операції з надання і погашення кредитів
6. Операції з векселями
7. Операції з цінними паперами
8. Інвестиційні операції
9. Операції банків з іноземною валютою
10. Операції з надання банківських послуг
11. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку
Разом

 

Операції з формування ресурсів комерційного банку

В розділі необхідно ознайомитися з:

1. Ресурсами комерційного банку, їх складом та структурою.

2. Власним капіталом комерційного банку та механізмом його формування.

3. Залученим капіталом комерційного банку та механізмом його формування.

4. Порядком та умовами здійснення депозитних операцій комерційного банку. Видами депозитів даного банку та основними умовами укладання договору банківського вкладу та рахунку.

5. Системою страхування (гарантування) вкладів населення в банках.

Операції з обслуговування платіжного обороту

В розділі необхідно ознайомитися з:

1. Основами організації грошових розрахунків комерційних банків.

2.Видами рахунків клієнтів банку, особливостями відкриття, обслуговування та їх закриття;

3.Організацією безготівкових міжгосподарських розрахунків, особливостями розрахунків платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, чеками, акредитивами, платіжними вимогами;

 

Операції з готівкою

В розділі необхідно ознайомитися з:

1. Змістом та основними завданнями комерційних банків у роботі з готівковим обігом.

2. Специфікою обороту готівки та місце банку у його забезпеченні;

3. Характеристикою каси банку, касових документів, їх збереження, вимогами щодо формування та пакування банкнот (монет);

4. З порядком роботи прибуткової, видаткової, вечірньої та валютної (обмінної) каси.

5. З особливостями операцій банків з платіжними картками, видами банківських платіжних карток;

6. Операціями комерційного банку з розрахунково-касового обслуговування клієнтів

7. Організація контролю за видачею грошей із кас банків.

8. Організація контролю установ банків за дотриманням касової дисципліни.

9. Звітність банків про касові обороти.

Операції з пластиковими картками

В розділі необхідно ознайомитися з:

1. Банківськими пластиковими картками в системі безготівкових розрахун­ків.

2. Історичними передумовами виникнення кредитних карток.

3. Основними елементами карткової платіжної системи комерційного банку.

4. Системою безготівкових розрахунків на основі кредитних карток.

5. Системою обслуговування на основі дебетових карток.

6. Проблеми і перспективи розвитку індустрії банківських пластикових карток в Україні.

Кредитні операції. Операції з надання і погашення кредитів

В розділі необхідно ознайомитися з:

1. Сутністю кредиту та банківського кредитування.

2. Інструментами регулювання кредитної діяльності комерційного банку.

3. Принципами банківського кредитування.

4. Організацією кредитного процесу, кредитним ризиком та управління ним.

5. Операціями комерційного банку з надання та погашення окремих видів кредитів: споживчим кредитом, іпотечним кредитом, лізинговим кредитом, консорціумним кредитом.

6. Принципами, умовами кредитування, що встановлені внутрішніми правилами комерційного банку;

7. Механізмом здійснення оцінки кредитоспроможності позичальника (юридичної та фізичної осіб);

8. Етапами процесу кредитування, ціною банківського кредиту та характеристикою факторів, які впливають на неї;

9. Методами управління проблемними кредитами та стягненням заборгованості за кредитними договорами.

Операції з векселями

В розділі необхідно ознайомитися з:

1. Особливостями здійснення операцій комерційного банку з векселями;

2. Кредитними відносинами, що виникають на основі вексельного обігу в комерційному банку;

3. Оплатою і способами зберігання векселів;

4. Кредитними операції з векселями.

5. Торговельними, гарантійними, роз­рахунковими, комісійними та довірчими операціями з векселями.

6. Особливостями врахування вексе­лів банківською установою. Авалюванням, інкасуванням, доміціляцією та зберіганням векселів.

 

7. Операції з цінними паперами

В розділі необхідно ознайомитися з:

1. Характеристикою фінансового ринку та діяльністю банків на ринку цінних паперів.

2. Емісійними операціями комерційного банку.

3. Інвестиційні операціями банку з цінними паперами.

4. Процесом формування портфеля цінних паперів банку.

5. Управлінням інвестиційними ризиками банку.

6. Кредитними операціями банку з цінними паперами.

7. Посередницькими та комісійними операціями банку з цінними паперами.

Інвестиційні операції

В розділі необхідно ознайомитися з:

1. Інвестиційними операціями комерційного банку.

2. Ризиками фондового ринку та методами управління ними.

3. Вкладеннями банку у державні цінні папери.

4. Інвестиційною стратегією та операціями комерційного банку на вторинному ринку цінних паперів.

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА

Навчальна практика дисципліни "Фінанси підприємства" студентів III курсу спеціальності 5.03050801 "Фінанси та кредит" є завершальною складовою навчального процесу підготовки молодших спеціалістів.

Мета практики - поглибити та систематизувати знання студенів з профільної дисципліни шляхом вирішення виробничо-ситуаційних проблем.

Завдання навчальної практики - ознайомити студентів зі специ­фікою майбутньої спеціальності, сформувати базові професійні уміння і навички із профільної дисципліни "Фінанси підприємства", перед­баченої навчальним планом.

Основні завдання проходження навчальної практики:

 

• закріпити теоретичні знання, здобуті при вивченні дисциплін "Фінанси", "Фінанси підприємства", "Гроші та кредит" та ін.

• засвоїти методику роботи з науковою літературою;

• ознайомитися з методами здійснення наукових досліджень;

• підготувати та захистити звіт з навчальної практики.

Внаслідок проходження навчальної практики з дисципліни "Фінанси підприємства " студент повинен знати:

• сутність фінансів підприємства, їх функції і значущість в рин­ковій економіці;

• господарський та фінансовий механізм;

• фінансові відносини, що виникають у процесі господарської діяльності підприємства та принципи їх організації;

• взаємовідносини підприємства з бюджетом і позабюджетними фондами;

• взаємовідносини підприємств з комерційними банками;

• організацію фінансової роботи на підприємствах

• завдання й функції фінансової служби підприємства;

• особливості фінансів у різних галузях народного господар­ства.

Уміти:

• скласти фінансові плани підприємства (перспективний, поточ­ний оперативний);

• виконувати розрахунки фінансових показників;

• аналізувати виконання фінансових показників та фінансового стану підприємства;

• кількісно оцінювати явища й визначити тенденції зміни показ­ників;

• приймати рішення за результатами фінансового аналізу.

 

 

Орієнтований тематичний план:

Назва теми     Кількість годин
всього практичні самостійне вивчення
1. Грошові розрахунки підприємств
2. Фінансові результати діяльності та їх формування
3. Прибуток підприємства та його формування
4. Фінансове забезпечення відтворення необоротних активів
5. Фінансування оборотних активів підприємств
6. Фінансове планування
7. Кредитування діяльності підприємств
8. Лізингове кредитування
9. Банкрутство підприємств
10. Фінансовий стан та його оцінка
Разом

 

Лізингове кредитування

Суть та зміст лізингу. Переваги лізингу над іншими формами кредитування. Необхідність лізингу в сучасних умовах. Предмет договору лізингу. Законодавство про лізинг.

Суб'єкт, об'єкт та предмет лізингу. Право власності на предмет лізингу. Права та обов'язки лізингодавця. Права та обов'язки лізингоодержувача. Лізингові платежі. Особливості оподаткування лізингових операцій. Механізм лізингової операції.

Оперативний лізинг та його характеристика. Фінансовий лізинг та його характеристика.

Практичне завдання: оформлення документів для лізингового кредиту (лізингового договору та договору застави), розрахунок лізингових платежів, розв'язування виробничих ситуацій з лізингового кредитування.

 

 

9. Банкрутство підприємств

Фінансова криза на підприємстві, причини її виникнення. Фінансова санація підприємств, її економічний зміст і порядок про­ведення.

Санаційний аудит. Розробка програми санації. Банкрутство підприємства: причини і наслідки.

Внутрішньогосподарський механізм фінансової стабілізації. Мобілізація внутрішніх фінансових джерел санації. Державна фінан­сова підтримка санації підприємства.

Санація з реорганізацією (реструктуризацією). Приватизаційні аспекти санації суб'єктів господарювання. Реалізація програми фінан­сової санації підприємства як окремий етап санаційного процесу.

Практичне завдання: методичні прийоми визначення ймовірно­сті банкрутства підприємств на матеріалах конкретного підприємства.

10. Фінансовий стан та його оцінка

Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення.

Загальна характеристика майна (коштів) підприємства, його складу, розміщення і структури.

Оцінка ліквідності оборотних активів підприємства.

Суть платоспроможності та її оцінка за даними балансу. Показ­ники платоспроможності підприємства.

Суть фінансової стійкості підприємства. Система показників фі­нансової стійкості підприємства та її значення.

Оцінка рентабельності роботи підприємства.

Оцінка фінансового результату від діяльності підприємства. Оцінка факторів, що впливають на прибуток.

Практичне завдання: на матеріалах конкретного підприємства визначення показників фінансового стану підприємства: фінансової сталості; ліквідності балансу; фінансових коефіцієнтів; фінансових результатів; коефіцієнтів рентабельності; ділової активності.

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

 

ПОДАТКОВА СИСТЕМА

Основні завдання практики - набуття умінь і навичок:

• із нарахування податків і зборів;

• документального оформлення розрахунків по податках і зборах.

Орієнтовний тематичний план

Назва теми Кількість годин
    всього аудиторні самостійне вивчення
1. Податок на додану вартість
2. Акцизний збір і мито
3. Податок на прибуток підприємств
4. Фіксований сільськогосподарський податок
5. Податок з доходів фізичних осіб
6. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва
7. Плата за землю
8. Плата за ресурси та послуги
9. Збори до фондів державного соціального страхування
10. Інші податки
Разом

1. Податок на додану вартість

Заповнити податкові накладні. Зробити записи в "Реєстр отри­маних та виданих податкових накладних". Заповнити "Податкову де­кларацію з податку на додану вартість", додаток 5 "Розшифровки по­даткових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів".

Визначити суму ПДВ до сплати в бюджет. Вказати термін по­дання звітності та термін сплати податку. Провести камеральну пере­вірку декларації.

Фінансова відповідальність за порушення податкового законо­давства.

2. Акцизний збір і мито

Нарахувати акцизний збір на алкогольні вироби, тютюнові ви­роби. Заповнити розрахунок акцизного збору. Вказати термін подання звітності та термін сплати акцизного збору. Фінансова відповідаль­ність за порушення податкового законодавства.

Визначити суму мита при різних видах переміщень через мит­ний кордон.

3. Податок на прибуток підприємств

Скоригувати валовий дохід. Визначити скориговані валові витрати. Визначити розмір прибутку, що підлягає оподаткуванню. Нарахувати податок на прибуток і скласти "Декларацію з податку на прибуток підприємств", додаток К 1/1 "Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів, Розрахунок амортизаційних відрахувань".

Вказати термін подання податкової звітності та термін сплати податку.

4. Фіксований сільськогосподарський податок

Скласти "Податковий розрахунок фіксованого сільськогосподар­ського податку", "Розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попе­редній рік".

Скласти уточнюючий розрахунок в зв'язку зі скороченням чи збільшенням відповідних площ протягом звітного періоду.

Вказати термін подання звітності та термін сплати податку. Провести камеральну перевірку розрахунку.

5. Податок з доходів фізичних осіб

Провести утримання податку з доходів фізичних осіб. Заповнити форму 1 ДФ "Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум отриманого з них податку".

Заповнити "Декларацію про доходи". Вказати термін подання податкової звітності та термін сплати податку. Фінансова відповідаль­ність за неподання або не своєчасне подання декларації про доходи фізичних осіб.

6. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва

Суб'єкти малого підприємництва, на які поширюється спрощена система оподаткування. Заповнити "Звіт суб'єкта малого під­приємництва - фізичної особи - платника єдиного податку", "Розраху­нок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва -юридичною особою".

Вказати термін подання звітності та термін сплати податку.

7. Плата за землю

Ставки плати за землю. Пільги з плати за землю. Розрахувати суму земельного податку. Заповнити "Податковий розрахунок земель­ного податку", "Податкову декларацію орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності".

Вказати термін подання звітності та термін сплати податків. Фінансова відповідальність за неподання податкової звітності у строки, визначені законодавством.

8. Платежі за ресурси та послуги

Скласти "Розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду", "Розрахунок збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики". Розв'язування задач на визначення плати за інші види ресурсів (плата за користування надрами).

 

9. Збори до фондів соціального страхування

Провести нарахування на фонд оплати праці. Скласти "Розра­хунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України по тимчасовій непраце­здатності", "Розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до фонду загальнообов'язкового державного со­ціального страхування України на випадок безробіття", "Розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України".

Вказати терміни подання розрахунково-звітної документації по фондах соціального страхування та термін сплати платежів.

Інші податки

За даними завдання зробити розрахунки та скласти "Податковий розрахунок комунального податку", "Податковий розрахунок податку з реклами", "Податковий розрахунок ринкового збору", "Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища", "Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів".

Вказати терміни подання податкової звітності та терміни сплати податків.

ЗВІТ

 

проходження навчальної практики

з дисципліни «Банківські операції»

студента групи Ф 3/1

Іванова Івана Івановича

Програма

та методичні вказівки з навчальної практики

для студентів денної форми навчання

спеціальності 5.03030801 «Фінанси і кредит»

освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»

 

Миколаїв – 2014


Рекомендовано до друку рішенням Навчально-методичною радою

Технолого-економічного коледжу Миколаївського НАУ

 

 

Укладачі:Баришевська І.В., Киричук О.М., Цибко І.С.

Програма та методичні вказівки

для студентів денної форми навчання

спеціальності 5.03030801 «Фінанси і кредит»

освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»

 

Миколаїв, 2014 р. – 54 с.

 

 

Рецензент: Рябенко Г.М., кандидат економічних наук, доцент Миколаївського національного аграрного університету.

 

Запропонована програма та методичні вказівки розглядають питання організації, змісту та підведення підсумків навчальної практики як завершального етапу підготовки молодших спеціалістів з фінансів і кредиту.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

 

Затверджено на засіданні циклової комісії

Обліково-фінансових дисциплін

Протокол № ___ від «___» _________ 20___ року

 

Голова циклової комісії ________________ Г.М. Рябенко

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………
Розділ І. Основні вимоги до проходження навчальної практики і написання звітів……………………………………………………………………  
1.1. Цілі і завдання практики ………………………………………
1.2. Основні обов'язки студента під час проходження практики……
1.3. Методичні рекомендації до складання звітної документації………………………………………………………………
1.4. Оформлення щоденника…………………………………………
1.5. Оформлення письмового звіту…………………………………
1.6. Підготовка звітної документації до захисту……………………
1.7. Захист звіту……………………………………………………
1.8. Критерії оцінювання………………………………………
Розділ ІІ. Навчальні практики та розподіл навчальних годин за їх видами……………………………………………………
2.1. Банківські операції…………………………………………
2.2. Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках…………
2.3. Фінанси підприємства…………………………………………
2.4. Податкова система…………………………………………
2.5. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах……………………………………………………………………
Додатки……………………………………………………………………
Список рекомендованих джерел……………………………………………………………………


ВСТУП

Майбутній фахівець економічного профілю повинен мати фундаментальну як теоретичну, так і практичну економічну підготовку, досконало володіти знаннями своєї спеціальності, вміти поповнювати, збагачувати та раціонально застосовувати їх у своїй практичній організаційно-управлінській діяльності. Велике значення має вміння студентів застосувати свої знання на практиці, швидко орієнтуватись у нових ринкових умовах господарювання, приймати ефективні управлінські рішення в різних сферах.

Обов'язковим компонентом освітньо-професійної підготовки студентів навчальних закладів усіх рівнів акредитації відповідно до Державного стандарту освіти в Україні є практична підготовка. Виробнича практика студентів є складовою і невід'ємною частиною процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах, яка враховує специфіку сфер майбутньої професійної діяльності студентів і проводиться в Державних податкових інспекціях, фінансових органах, установах Державної казначейської служби України, управліннях Пенсійного фонду України, страхових компаніях, установах банків, а також на підприємствах та організаціях різних форм власності.

Програма виробничої практики є навчально-методичним документом, що визначає проходження практики студентами спеціальності „Фінанси і кредит”. Вона забезпечує єдиний комплексний підхід до організації виробничої практичної підготовки, системність, безперервність і спадкоємність навчання студентів. Програма містить загальні положення про виробничу практику студентів; мету і завдання кожного виду практики, яка передбачена навчальним планом; питання організації і процедури проходження практики; розподіл функціональних обов'язків; порядок складання звіту з практики та його захист, а також критерії оцінювання результатів проходження практики.

 

РОЗДІЛ І. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ І НАПИСАННЯ ЗВІТІВ

1.1. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

 

Навчальна практика є складовою частиною процесу підготовки молодшого спеціаліста в начальному закладі, яка дає право на здобуття вищої освіти за спеціальністю «Фінанси і кредит».

Навчальна практика проводиться на відповідних базах практики, які визначені навчальним закладом. Базами практики можуть виступати банківські установи.

Метою практики є:

- навчити студентів практичному використанню теоретичних знань здійснення банківських операцій банківських установ в практичній діяльності;

- набуття студентами практичних навичок складання первинних документів, облікових регістрів та фінансової звітності банківських установ та підприємств;

- набуття практичних навичок щодо здійснення банківських операцій, проведення аналізу витрат, доходів та фінансових результатів банківських установ та підприємств;

- набуття практичних навичок щодо прийняття управлінських рішень за результатами проведеного аналізу.

Завданнями виробничої практики є:

- закріпити теоретичні знання студентів, отриманні при вивченні програмного курсу навчальних дисциплін спеціальності «Фінанси і кредит»;

- ознайомитись із змінами, що відбувались в законодавстві стосовно організації та здійснення банківських операцій, процесами управління у банківських установах та підприємствах в Україні ;

- набути вміння роз'яснювати окремі положення законодавства стосовно процесів управління в банківських установах та підприємствах, вирішувати дискусійні питання, давати пропозиції щодо його вдосконалення.

Студент повинен знати:

- нормативно-правову базу, що регулює фінансово-господарську діяльність баз практики;

- основні засади функціонування та діяльності, організаційно-управлінську структуру підприємств, установ, організацій;

- особливості роботи кадрової служби

- особливості виробничого процесу, його результатів та обслуговування персоналом;

Студент повинен вміти:

- виконувати поставлені практичні завдання виробничого процесу в межах компетенцій персоналу бази практики;

- працювати в сфері фінансово-господарської роботи на базі практики, активно долучатися та виконувати звітно-розрахункову документацію;

- приймати рішення практичного характеру їх аналізувати, реалізовувати теоретичні знання на практиці з метою вдосконалення процесу виробництва, трудових відносин та фінансово-господарських процесів.

Проходження практики охоплює такі етапи:

- вибір бази практики;

- проходження інструктажів з організації практики та охорони праці;

- складання щоденника практики;

- складання керівником практики від базової установи відгуку-характеристики про результати проходження практики студентом

- рецензування звітної документації викладачем-керівником практики;

- захист практики.

Базою виробничої практики є відповідні банки і банківські установи, а також підприємства за постійною реєстрацією місця проживання студента.

 

1.2. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТА ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Студент перед виїздом на практику повинен:

1. До початку проходження практики надати угоду про забезпечення базою практики.

2. Ознайомитися з програмою практики та порядком її проходження.

3. Пройти організаційний інструктаж та інструктаж з охорони праці.

4. Отримати пакет документів (щоденник, робочу програму).

5. Ознайомитись з графіком перевірок, консультацій.

Студент в період практики повинен:

1. Своєчасно прибути на місце практики.

2. Ознайомитись з правилами внутрішнього розпорядку банківської установи (підприємства), з правилами охорони праці та суворо дотримуватись їх, з наказом про зарахування в число практикантів та призначення керівника.

3. Сумлінно ставитися до роботи, відпрацьовувати питання програми практики.

4. Щоденно проводити записи в щоденник про виконану роботу, підбирати необхідні документи.

5. Всебічно аналізувати діяльність банківської установи (підприємства), виявляти недоліки, розробляти заходи щодо їх усунення.

8. Своєчасно оформляти звітну документацію з практики згідно з вимогами.

9. Прибути в заклад для перевірки згідно графіка.

10. Про всі недоліки, зауваження, які впливають на якість практики, повідомити керівника установи та адміністрацію коледжу.

Після закінчення практики студент повинен:

1. Представити керівнику практики звітну документацію:

- щоденник;

- звіт;

- відгук-характеристику керівника практики від установи (Додаток М); договір про працевлаштування, запит;

2. Захистити звіт про проходження практики.

1.3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СКЛАДАННЯ ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

 

Основними документами звітної документації є:

- щоденник;

- характеристика;

- звіт за темами з доданими документами.

Титульна сторінка звіту про проведення практики оформляється згідно додатку А. Звіт про практику складається з двох самостійних частин: основної (описової) та додатків (практичного матеріалу).

Головна частина містить вступ, розділи практики (теми), висновки.

У вступі (2-3 сторінки) обґрунтовується актуальність проходження практики згідно з програмою, формується мета та завдання, визначаються об'єкти практики та джерела інформації.

У головній частині, яка поділена на розділи, характеризується конкретний підрозділ відзначаються призначення підрозділу, його склад, посадові обов'язки працівників, функціональні завдання, які вирішуються, законодавча та нормативна база, комп'ютерне забезпечення та ефективність його використання, вхідна та вихідна документація тощо.

У висновках студенти проводять аналіз ефективності дії підрозділів, виявляють недоліки в законодавчій та нормативних базах, виявляють проблемні питання, роблять висновки та пропонують рекомендації щодо вдосконалення діяльності базової установи.

Кожний розділ звіту має своє призначення і відображає проходження практики в певному підрозділі, але він має бути підпорядкований основній темі й повинен органічно пов'язуватись з іншими.

До додатків включають бланки документів, вхідна документація, фінансова звітність, акти, протоколи, довідки тощо.

Основні вимоги до подання інформації в тексті: чіткість, стислість, конкретність, обґрунтованість. Підготовка звіту є індивідуальною роботою кожного зі студентів. Звіти, складені колективно або з використанням тільки теоретичного матеріалу, до захисту не допускаються.

Зміст включає перелік всіх складових звіту із зазначенням сторінок, на яких розміщується початок відповідного тексту.

Перелік умовних скорочень відображає загально визнані абревіатури, наприклад, СЕП - система електронних платежів, ПАТ - публічне акціонерне товариство та інші. Некоректним вважається застосування скорочень типу т/о - товарообіг тощо.

Мета підготовки звіту має відображати той результат навчання, який повинен бути отриманий на підставі здійснення практики. Формулювання мети зазвичай починається словами "опанувати ", 'з'ясувати", 'виявити ступінь відповідності ", 'проаналізувати і узагальнити досвід ", 'виявити можливості використання в подальшій діяльності" та ін.

Завдання навчальної практики формулюються, як правило, у відповідності з послідовністю розв'язання проблем, визначених програмою практик. Приклади формулювання змісту завдань: "вивчити...", "виявити...", "дослідити...", "критично оцінити...", "визначити...", "розробити...", "обґрунтувати...", "перевірити...".

Об'єктом виробничої практики є процес здійснення певного виду діяльності (менеджменту в банку, стратегії

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 209; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.249.22 (0.011 с.)