Касово-емісійна діяльність банків 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Касово-емісійна діяльність банківОзнайомлення з оформленням і веденням операцій по прийому і виплаті грошей готівкою, підкріпленням каси. Ведення рахунку "Каса".

Принципи касового обслуговування клієнтів. Суть і значення емісійно-касового регулювання. Складання прогнозу касових оборотів банків. Розрахунок лімітів залишків готівки в касах клієнтів КБ, складання графіків надходжень і платежів готівкових грошей. Контрольно-емісійна робота банків зі своєчасного залучення та повноти надходження готівки в касу банку. Організація контролю за видачею грошей із каси банку. Організація контролю банку за дотриманням касової дисципліни. Порядок підкріплення операційної каси банку. Звітність банку про касові обороти.

Ознайомлення з порядком і методикою складання розрахунків на підкріплення операційної каси комерційних банків.

Прийом і перевірка оформлення документів по внеску і отримання готівкових грошей, цінних бланків. Ведення касових журналів. Організація інкасації виручки. Оформлення і облік документів на видачу клієнтам готівки за чеками клієнтам. Перевірка касової дисципліни клієнтів. Ревізія каси. Облік касових операцій.

Активні операції комерційних банків. Організація і облік кредитних операцій

1. Організація роботи по кредитуванню

Ознайомлення з основними елементами кредитної політики банку. Вимоги банку при вирішенні питання з кредитування клієнта.

Складання і оформлення необхідних документів для розв'язання питань про надання позик, оформлення документів, необхідних для відкриття позичкового рахунку. Облік заборгованості за етапами здійснення кредитного процесу.

2. Оцінка кредитоспроможності та платоспроможності клієнта

Проведення аналізу фінансового стану клієнта на основі бухгалтерської і статистичної звітності, обрання методів аналізу, оформлення результатів аналізу.

Вивчення діючих методів оцінки платоспроможності клієнта. Автоматизація процесів оцінки платоспроможності юридичних осіб. Оцінка платоспроможності "нового" і "старого" клієнта; поточна, попередня, перспективна платоспроможність. Використання методики оцінки фінансового стану клієнта, розробленої працівниками установи банку. Складання аналітичних таблиць, які характеризують розмір, ліквідність майна та його джерела; стан запасів і витрат, джерела формування запасів; структура і розмір фінансових ресурсів клієнтів. Кредитоспроможність клієнта. Підведення підсумків аналізу і висновки про фінансовий стан клієнта, його зміни, клас позичальника.

3.Короткострокове кредитування

Проведення аналізу кредитної заявки в зв'язку з кредитною політикою банку.

Проведення аналізу техніко-економічного обслуговування.

Розрахунки кредитоспроможності клієнта. Оцінка ефективності позичкового об'єкта, забезпеченість його контрактами. Складання висновку, розрахунок умов кредитної угоди розмір і строк позики, процентна ставка за позику, порядок повернення позики і процентів гарантії повернення позики, режим позичкового рахунку (простий, спеціальний, контокорентний).

Складання і оформлення кредитних договорів з різними ка­тегоріями клієнтів і на різних умовах видачі позик. Порядок оформлення додаткової угоди. Оформлення розпорядження операцій­ному відділу про відкриття позичкового рахунка. Перевірка і оформлення документів при видачі позики (заяви, зобов'язання).

Вивчення особливості видачі і повернення позик по простому позичковому рахунку, спеціальному контокорентному і інших нетрадиційних рахунках. Ознайомлення з документацією, необхідною для видачі позик на умовах страхування, під заставу, поруку, гарантію. Перевірка складання документації. Оцінка предмета застави.

Ведення кредитного досьє позичальника. Проведення попе­реднього контролю при оплаті розрахункових документів за рахунок позики. Проведення банківського контролю за цільовим використан­ням позик та своєчасним і повним поверненням позик.

Оформлення операцій по пролонгації, переоформленню і дос­троковому погашенню позик при порушенні умов кредитного дого­вору. Розрахунок нових строків повернення сум платежу та інших елементів.

Порядок нумерації особових позичкових рахунків. Ведення аналітичного обліку зобов'язань по короткострокових позиках. Офор­млення часткового повернення позики. Облік порук і гарантій. Порядок нумерації особових позикових рахунків по прострочених позиках. Облік простроченої заборгованості.

Нарахування і погашення процентів по строкових і прост­рочених позиках.

4. Довгострокове кредитування

Оформлення кредитної угоди і документи на видачу довгострокового кредиту; ведення обліку виданих кредитів, обліку зобов'язань. Відкриття позичкового рахунка та його нумерація. Нарахування та плата процентів по кредиту.

Проведення перевірки якості інвестиційних проектів. Офор­млення кредитних договорів по довгостроковому кредиту на договір­ній основі і кредитуванню державних капітальних вкладень. Рахунок строків і сум погашення кредитів. Нарахування процентної ставки за коригування кредитом. Оформлення документів на видачу кредиту. Вибір забезпечення кредиту. Оформлення заборгованості по довго­строковому кредиту строковим зобов'язанням. Облік довгострокових кредитів, зобов'язань по них, простроченої заборгованості по дов­гострокових кредитах. Контроль за цільовим використанням кредиту.

5. Організація видачі споживчого кредиту

Ознайомлення з порядком відкриття позичкового рахунка та його нумерацією. Облік операції по видачі і погашенню коротко­строкових і довгострокових кредитів, нарахування процентів за кредит.

Проведення оцінки платоспроможності фізичної особи. Визначення розміру кредиту, що видається в зв'язку з цільовим призначенням, рівнем доходу позичальника та іншими факторами. Оформлення документів для видачі кредиту і укладення кредитного договору із довготермінового споживчого кредиту. Оформлення документів для видачі кредиту і укладання кредитного договору із короткотермінового споживчого кредиту. Нарахування процентів за кредит, порядок повернення споживчого кредиту. Нарахування процентів і їх утримання за кредит.

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА

Навчальна практика дисципліни "Фінанси підприємства" студентів III курсу спеціальності 5.03050801 "Фінанси та кредит" є завершальною складовою навчального процесу підготовки молодших спеціалістів.

Мета практики - поглибити та систематизувати знання студенів з профільної дисципліни шляхом вирішення виробничо-ситуаційних проблем.

Завдання навчальної практики - ознайомити студентів зі специ­фікою майбутньої спеціальності, сформувати базові професійні уміння і навички із профільної дисципліни "Фінанси підприємства", перед­баченої навчальним планом.

Основні завдання проходження навчальної практики:

 

• закріпити теоретичні знання, здобуті при вивченні дисциплін "Фінанси", "Фінанси підприємства", "Гроші та кредит" та ін.

• засвоїти методику роботи з науковою літературою;

• ознайомитися з методами здійснення наукових досліджень;

• підготувати та захистити звіт з навчальної практики.

Внаслідок проходження навчальної практики з дисципліни "Фінанси підприємства " студент повинен знати:

• сутність фінансів підприємства, їх функції і значущість в рин­ковій економіці;

• господарський та фінансовий механізм;

• фінансові відносини, що виникають у процесі господарської діяльності підприємства та принципи їх організації;

• взаємовідносини підприємства з бюджетом і позабюджетними фондами;

• взаємовідносини підприємств з комерційними банками;

• організацію фінансової роботи на підприємствах

• завдання й функції фінансової служби підприємства;

• особливості фінансів у різних галузях народного господар­ства.

Уміти:

• скласти фінансові плани підприємства (перспективний, поточ­ний оперативний);

• виконувати розрахунки фінансових показників;

• аналізувати виконання фінансових показників та фінансового стану підприємства;

• кількісно оцінювати явища й визначити тенденції зміни показ­ників;

• приймати рішення за результатами фінансового аналізу.

 

 

Орієнтований тематичний план:

Назва теми     Кількість годин
всього практичні самостійне вивчення
1. Грошові розрахунки підприємств
2. Фінансові результати діяльності та їх формування
3. Прибуток підприємства та його формування
4. Фінансове забезпечення відтворення необоротних активів
5. Фінансування оборотних активів підприємств
6. Фінансове планування
7. Кредитування діяльності підприємств
8. Лізингове кредитування
9. Банкрутство підприємств
10. Фінансовий стан та його оцінка
Разом

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 305; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.007 с.)