Нагляд Національного банку України за діяльністю комерційних банків 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Нагляд Національного банку України за діяльністю комерційних банківНагляд Національного банку України за діяльністю комер­ційних банків та їх установ, розміщених на території України, він направлений на забезпечення стабільності банківської систе­ми, захист інтересів клієнтів шляхом зменшення ризиків у діяль­ності комерційних банків. Суть нагляду визначається повно­важеннями, встановленими Законом України «Про Національ­ний банк України».

Так, відповідно до ст. І Закону України «Про Національний банк України», банківський нагляд — система контролю та ак-

 
 

 


Рис. 14

 

тивних впорядкованих дій Національного банку України, спря­мованих на забезпечення дотримання банками та іншими фінан­сово-кредитними установами у процесі їх діяльності законодав­ства України і встановлених нормативів, з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників.

Система нагляду направлена на зменшення кількості внутрішніх та зовнішніх банківських ризиків

Банківські ризики ~ небезпека збитків, які витікають із спе­цифіки банківських операцій, що здійснюються в умовах рин­кових відносин Існують зовнішні та внутрішні ризики

Розрізняють такі видизовнішніх ризиків (рис 15)

 
 


Рис 15

Кредитний ризик — ймовірність несплати позичальником основного боргу та відсотків, що належать кредитору


Валютний ризик — небезпека валютних втрат, пов'язаних із змінами курсу іноземної валюти по відношенню до національної грошової одиниці при проведенні зовнішньоторгових, кре­дитних, валютних операцій

Ризик ліквідності — нездатність банку забезпечити безпере­бійну оплату своїх зобов'язань перед клієнтами

Ризик процентний — небезпека втрат банку внаслідок пере­вищення відсоткових ставок, що виплачуються по залучених коштах над ставками по наданих позичках

Ризик за цінними паперами — збитки від змін курсу цінних паперів, які знаходяться у портфелі банку

Довнутрішніх ризиків віднесені ризики, пов'язані із людсь­ким фактором (кваліфікація персоналу та ділові якості керів­ників, виконавча дисципліна, якість аудиторської служби та інші), а також оперативно-технічні ризики, які відображають ступінь дієздатності систем, що забезпечують внутрішню роботу банку системи безпеки, бухгалтерського обліку, засобів зв'язку, мате­ріально технічних засобів і т п.

Розглянемо структуру системи банківського нагляду

Система банківського нагляду скоординована за вертикаллю і функціонує як єдиний механізм у складі центрального апарату та територіальних управлінь Національного банку України Вона має такі рівні (з правом прийняття відповідних рішень і дій у межах своєї компетенції при здійсненні контрольних функцій)


відділ банківського нагляду територіального управління,

Комісія з питань нагляду і регулювання діяльності банків при територіальному управлінні,

начальник територіального управління,

відповідні департаменти банківського нагляду Національно­го банку України,

заступник Голови Правління Національного банку України,

Комісія з питань нагляду і регулювання діяльності банків Національного банку України

У разі неможливості прийняття управлінського рішення та вжиття заходів на вищевказаних рівнях системи банківського нагляду відповідні департаменти банківського нагляду на підставі матеріалів, наданих іншими рівнями, готують висновки та пода­ють їх Правлінню Національного банку України для розгляду і прийняття рішення Опрацювання методичних інструментів здійснення банківського нагляду, обговорення принципових проблем, що виникають в діяльності комерційних банків, зна­ходження напрямів адекватного реагування на таю проблеми проводиться Консультаційною Радою з питань нагляду і регу­лювання діяльності банків Національного банку України

Система банківського нагляду на рівні відповідних департа­ментів банківського нагляду Національного банку України скла­дається з департаментів та управління (відповідно до напрямів діяльності), а саме

Департамент реєстрації та ліцензування банків — реєстрація банків і ліцензування банківської діяльності,

Департамент безвиїзного нагляду — економічний аналіз, роз­роблення нормативів регулювання діяльності банків,

Департамент інспектування банків — інспектування банків,

Департамент з питань роботи з проблемними банками — здійснення нагляду за проблемними банками, які у встановле­ному порядку отримали сукупний рейтинг «граничний» (4) та «незадовільний» (5),

Управління координації з питань банківського нагляду — координація інформації щодо банківського нагляду

Система банківського нагляду на рівні територіального уп­равління Національного банку України складається з начальни­ка територіального управління, Комісії з питань нагляду і регу­лювання діяльності банків при територіальному управлінні, а також відповідних підрозділів (відділів, секторів) відповідно до таких напрямів діяльності

погодження на відкриття банківських установ та дозволів банківським установам на здійснення банківських операцій, інспектування банків і банківських установ;

обробка економічної інформації;

здійснення нагляду за банками, які у встановленому поряд­ку отримали сукупний рейтинг «сильний» (1), «задовільний» (2) та «посередній» (3).

З метою усунення порушень у діяльності комерційних банків та виправлення їх фінансового стану банківський нагляд усіх рівнів має повноваження застосовувати до банків нижчевикладені заходи впливу.

На рівні відділу банківського нагляду територіального уп­равління на підставі відповідних матеріалів готуються пропо­зиції щодо вжиття до комерційних банків таких заходів впливу:

проведення з керівництвом банку та банківської установи спільних нарад з обговорення проблемних питань;

надсилання керівництву банку листа із зобов'язаннями;

надсилання банку попередження;

стягнення у безспірному порядку штрафу у розмірі неправо­мірно отриманого доходу банком або банківською установою;

проведення позапланових тематичних та комплексних інспекцій поточної діяльності банку або банківської установи;

здійснення експертизи наданої банком програми фінансо­вого оздоровлення;

підготовка пропозицій щодо підвищення норми обов'язко­вих резервів, встановлення або скасування режиму фінансового оздоровлення, відкликання ліцензій та дозволів на здійснення окремих чи усіх банківських операцій, а також щодо припинен­ня діяльності банку чи банківської установи,

У разі подальшого погіршення стану банку або банківської установи відділ банківського нагляду територіального управлін­ня надсилає необхідні матеріали і висновки на розгляд Комісії з питань нагляду і регулювання діяльності банків при територіаль­ному управлінні Національного банку України.

На рівні Комісії з питань нагляду і регулювання діяльності банків при територіальному управлінні:

проведення з керівництвом банків та банківських установ спільних нарад з обговорення проблемних питань;

надання рекомендацій щодо підвищення банку норми обо­в'язкових резервів;

внесення пропозицій щодо встановлення або скасування банку режиму фінансового оздоровлення;

внесення пропозицій щодо усунення керівництва банківсь­кої установи від управління;

внесення пропозицій щодо відкликання ліцензії на здійснен­ня окремих чи всіх банківських операцій, а також щодо припи­нення діяльності банків;

прийняття рішень щодо відкликання дозволів філій на здійснення окремих чи всіх банківських операцій.

На рівні начальника територіального управління:

начальник територіального управління Національного бан­ку України бере участь у процесі реагування з боку банківського нагляду на порушення в діяльності банків, вдаючись до таких

заходів впливу;

безпосередня участь у спільній нараді з керівництвом бан­ківської установи з обговорення проблемних питань;

отримання від керівництва банку листа із зобов'язаннями;

надсилання попередження банку;

накладення штрафних санкцій у розмірі неправомірно одер­жаного доходу;

видання розпорядження щодо усунення керівництва бан­ківської установи від управління.

На рівні відповідних департаментів банківського нагляду подаються на розгляд заступнику Голови Правління пропозиції щодо вжиття заходів впливу з таких питань:

проведення спільних нарад з членами спостережної ради та виконавчого органу комерційного банку, надання рекомендацій раді банку щодо кадрових змін у складі виконавчого органу;

проведення інспекцій банків;

надання пропозицій на ім'я голови ради банку щодо необ­хідності усунення керівництва банку від управління;

підготовка матеріалів для винесення на розгляд Комісії з питань нагляду і регулювання діяльності банків Національного банку України.

На рівні заступника Голови Правління:

заступник Голови Правління бере участь у процесі реагуван­ня з боку банківського нагляду на порушення в діяльності ко­мерційних банків шляхом.

затвердження планів контрольно-інспекційної роботи бан­ківського нагляду;

проведення з керівництвом банків спільних нарад з обгово­рення проблемних питань у їх діяльності та прийняття рішень, які б зобов'язували виконавчі органи банків усувати виявлені порушення і недоліки,

прийняття рішень про проведення інспекцій комерційних банків та їх установ,

визначення і координації дій департаментів банківського нагляду і відділів банківського нагляду територіальних управлінь

На рівні Комісії з питань нагляду і регулювання діяльності банків Національного банку України можливі такі заходи

проведення комплексної оцінки фінансово-економічного стану банківської системи в цілому, визначення тенденцій її розвитку та надання пропозицій Правлінню щодо адекватного реагування,

заслуховування керівників комерційних банків у разі пору­шення комерційними банками чинного законодавства з метою здійснення аналізу становища, що склалося в банку, і розроб­лення відповідних заходів щодо усунення негативних наслідків,

прийняття рішень про відкликання у банку ліцензії на здійснення окремих банківських операцій,

підготовка необхідних висновків для Правління Національ­ного банку України про відкликання ліцензії на всі види банківських операцій,

надання комерційним банкам рекомендацій щодо усунення порушень в їх діяльності з питань, які не потребують розгляду на засіданні Правління,

надання пропозицій Правлінню щодо прийняття рішень про застосування санкцій, передбачених чинним законодавством, у разі виявлення фактів порушень

Розглянемо порядок вжиття заходів впливу до комерційних банків

Безпосередньо процес нагляду за діяльністю комерційних банків здійснює територіальне управління Національного банку України, відділ банківського нагляду якого на підставі отриманої інформації та звітності здійснює контроль за фінансовим станом комерційних банків та їх установ і дотриманням банка­ми встановлених економічних нормативів, банківського законодавства та нормативних актів Національного банку України

У разі порушення комерційним банком вимог банківського законодавства територіальне управління вирішує питання з керів­ництвом комерційного банку про проведення спільної наради з метою обговорення проблем діяльності цього банку При не-визначенні шляхів вирішення зазначених проблем, а також якщо нарада не може бути проведена з будь-яких причин, начальник територіального управління приймає рішення про здійснення інспекції безпосередньо у комерційному банку (установі) У разі виявлення недоліків у роботі банку начальник територіального управління пропонує комерційному банку вжити заходів щодо їх усунення та надати листа із зобов'язанням, а при невиконанні комерційним банком цих зобов'язань — надсилає попереджен­ня його керівництву

За підсумками проведеної інспекції, у разі необхідності, на­чальник територіального управління інформує голову правління комерційного банку про подальші дії територіального управлін­ня, в тому числі про надання необхідних матеріалів до відповід­них департаментів банківського нагляду Національного банку України Відповідні департаменти банківського нагляду Націо­нального банку України проводять детальний аналіз матеріалів, наданих територіальними управліннями Національного банку Ук­раїни та отриманих з інших джерел, про наявність недоліків і порушень в діяльності комерційного банку та готують для Комісії з питань нагляду і регулювання діяльності банків та Правління Національного банку України пропозиції щодо необхідності за­стосування таких заходів

а) проведення інспекції у комерційному банку та його уста­новах, метою якої є отримання інформації про фінансовий стан банку в цілому, систему його внутрішнього контролю, підтверд­ження достовірності звітних документів, перевірку законності банківських операцій та ліквідності банку тощо,

б) встановлення та скасування режиму фінансового оздоров­лення,

в) усунення керівництва комерційного банку (установи) від управління,

г) призначення тимчасової адміністрації для управління ко­мерційним банком,

д) зупинення дії ліцензій на здійснення окремих або усіх видів банківських операцій,

е) припинення діяльності банку, його реорганізація чи ліквіда­ція,

є) виключення банку з Реєстру банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ у зв'язку з їх реорганізацією чи ліквідацією.

Правління Національного банку України, розглянувши ма­теріали, надані відповідним департаментом банківського нагля­ду та Комісією з питань нагляду і регулювання діяльності банків, приймає відповідне рішення. Послідовність вжиття того чи іншо­го заходу впливу не обов'язкова в усіх випадках у зв'язку з тим, що ці заходи мають бути адекватними допущеним порушенням. Рішення про застосування необхідних заходів впливу прийма­ються на відповідних рівнях системи банківського нагляду та Правлінням Національного банку України.

Основним завданням усіх рівнів системи банківського на­гляду Національного банку України щодо вжиття заходів впливу є регулювання діяльності комерційних банків з метою приве­дення її у відповідність із нормами і вимогами чинного бан­ківського законодавства та нормативних актів Національного бан­ку України, а також з метою забезпечення ліквідності, платосп­роможності та стабільності банківської системи, захисту інтересів вкладників і кредиторів.

Національний банк України відповідно до чинних норма­тивних актів застосовує до комерційних банків такі заходи впливу (рис. 16).

Вибір заходів, які застосовуються до комерційних банків відповідно до банківського законодавства, повинен визначатися найбільш ефективним вирішенням виявлених проблем у діяль­ності комерційних банків та проводитися з урахуванням:

характеру допущених комерційним банком порушень;

причин, які зумовили виникнення виявлених порушень;

загального фінансового стану комерційного банку;

значимості даного комерційного банку на ринку банківсь­ких послуг.

Підставою для застосування Національним банком України і його територіальними управліннями непримусових та приму­сових заходів впливу можуть бути:

результати здійснених Національним банком України та відповідними рівнями системи банківського нагляду перевірок діяльності комерційних банків чи установ комерційних банків;

матеріали правоохоронних органів, місцевих державних по­даткових адміністрацій та інших органів, що характеризують дотримання комерційними банками та установами комерційних банків законодавчих актів з питань банківської діяльності;

результати перевірок діяльності комерційних банків ауди­торськими організаціями, уповноваженими відповідно до зако­нодавства на здійснення таких перевірок;

інші матеріали, що характеризують діяльність комерційних банків (статистична звітність, щоденні баланси тощо).

Рішення про застосування примусових заходів впливу може бути оскаржено в арбітражному суді. До прийняття відповідного рішення арбітражним судом дія постанови Правління Національ­ного банку України або розпорядження його територіального управління не призупиняється.

Непримусові заходи впливу застосовуються до комерційних банків Національним банком України при незначному рівні підвищеного ризику та глибини проблем у фінансово-кредитній діяльності комерційного банку і носять характер добровільності Їх вирішення й розуміння наявності проблем з боку комерцій­ного банку.

Вони застосовуються до комерційних банків усіма рівнями системи банківського нагляду Національного банку України.


 

 

 

 


Рис 16

До непримусових заходів впливу належать:

Лист із зобов'язаннями, письмове попередження

Лист із зобов'язаннями може застосовуватись за наявності проблем у діяльності комерційного банку незалежно від його фінансового стану

Лист із зобов'язаннями — це письмове визнання комерційним банком своїх проблем і недоліків у роботі та допущених порушень, який також має містити перелік заходів, що банк зобов'язується вжити для їх вирішення і усунення, із зазначенням конкретних строків виконання цих заходів Крім того, у листі із зобов'язаннями комерційний банк має передбачити періодичність і строки подання до відповідного рівня системи банківського нагляду Національного банку України звітів про поетапне вико­нання зобов'язань, передбачених листом

Строки виконання листа із зобов'язаннями встановлюються індивідуально, з урахуванням характеру проблем та допущених порушень, а також оцінки відповідного рівня системи банківського нагляду щодо реального строку, необхідного для виконан­ня комерційним банком своїх зобов'язань без загрози погіршен­ня його фінансового стану Лист із зобов'язаннями погоджується Правлінням та Радою комерційного банку, підписується голова­ми Правління та Ради комерційного банку і оформлюється відпо­відним протоколом

Лист із зобов'язаннями застосовується тоді, коли відповід­ний рівень системи банківського нагляду вважає що проблеми банку усвідомлюються Правлінням та Радою комерційного бан­ку, що комерційний банк спроможний і буде вживати необхідних заходів для вирішення проблем Відповідний рівень систе­ми банківського нагляду вносить пропозиції про те, які заходи повинен містити лист із зобов'язаннями, що буде найкраще спри­ятиме вирішенню проблем банку в кожному окремому випадку Лист із зобов'язаннями може прийматися на нараді за участю Національного банку України та Правління і Ради комерційно­го банку, згідно з якою оформлюється протокол рішення спільного засідання

Лист із зобов'язаннями може включати такі заходи

складання та виконання бізнес-плану або плану з відновлення капіталу банку

розроблення та запровадження положень і механізму щодо поліпшення практики кредитування

зобов'язання щодо проведення зовнішнього аудиту фінансового стану банку,

прийняття рішення про тимчасове обмеження на збільшен­ня активів банку,

прийняття рішення про обмеження розміру позик, які нада­ються дочірнім компаніям чи інсайдерам банку

прийняття рішення стосовно тимчасового обмеження роз­міру відсотків, які банк може виплачувати за депозитами, що залучаються,

тимчасове припинення виплати дивідендів,

прийняття рішення про обмеження розміру суми, яку банк може виплачувати своїм працівникам у формі заробітної плати та премій,

інші виправні заходи

Контроль за виконанням листа із зобов'язаннями здійснюється шляхом аналізу звітів комерційного банку, проведення нарад чи перевірок Національний банк України на підставі ретельного аналізу вжитих заходів припиняє дію листа із зобов'язання­ми, якщо банк виконав усі зобов'язання або загальний стан бан­ку значно покращився і банк працює стабільно

Дія листа із зобов'язаннями припиняється листом повідом­ленням відповідного рівня системи банківського нагляду Націо­нального банку України до комерційного банку

Розглянемо наступний вид непримусових заходів впливу — письмове попередження

Якщо банк не виконує свої зобов'язання, або якщо пробле­ми банку є настільки серйозними, що можуть призвести до підви­щення ризику діяльності, втрати платоспроможності та несуть загрозу інтересам вкладників і кредиторів банку, відповідний рівень системи банківського нагляду Національного банку Ук­раїни надсилає до комерційного банку письмове попередження У письмовому попередженні Національний банк України по­відомляє комерційному банку про своє занепокоєння станом його справ, вказує на конкретні заходи, яких необхідно вжити комерційному банку для виправлення порушень або розв'язання інших проблем вказує на конкретні коригуючи ди, що має вжи­ти банк для виправлення небезпечної або неправильно) банківської практики конкретних порушень пруденційних правил банківської справи та строки їх усунення

Цим листом Національний банк України також попереджає комерційний банк про можливість застосування примусових заходів у разі недотримання банком вимог письмового поперед­ження Письмове попередження підписується заступником Го­лови Правління Національного банку України (куратором сис­теми банківського нагляду) на підставі висновків та пропозицій відповідного рівня системи банківського нагляду

У разі якщо письмове попередження складається на підставі матеріалів інспектування, воно надсилається до комерційного банку разом із звітом про інспектування Письмове поперед­ження може вміщувати її ж рекомендації, що й звіт про інспек­тування, або, залежно від конкретних обставин, у письмовому попередженні може виписуватися вимога щодо застосування більш конкретних заходів, ніж ті, що зазначені у звіті Письмове попередження може надсилатися банку також під час інспекту­вання, якщо відповідний рівень системи банківського нагляду виявить факти, що вимагають невідкладного застосування тако­го заходу Письмове попередження надсилається Правлінню та Раді комерційного банку, які повинні у 3-денний строк надати Національному банку відповідь У відповіді на письмове попе­редження комерційний банк зобов'язаний повідомити строк, протягом якого він має виправити проблеми, зазначені у попе­редженні

Розглянемо наступну форму заходів впливу, що застосовується Національним банком України — примусову

Примусові заходи впливу застосовуються Національним бан­ком України у разі, якщо діяльність комерційних банків та їх установ характеризується високим рівнем ризику, якщо ко­мерційні банки та установи комерційних банків порушують чинне законодавство, економічні нормативи, порядок, строки та тех­нологію виконання банківських операцій, допускають несанк­ціоновану емісію, не виконують нормативні акти Національного банку, не подають звітність чи подають недостовірну звітність, якщо діяльність їх збиткова і створює становище, що загрожує інтересам вкладників та кредиторів банку, перешкоджає антимонопольним діям чи праву клієнта вільно вибирати банк, або якщо застосування непримусових заходів впливу є недостатнім для вирішення проблем банку

Розглянемо вид примусових заходів впливу —зупинення дії ліцензії

Дія ліцензії на здійснення банківських операцій (окремих або всіх) зупиняється за поданням відповідних департаментів Національного банку України у разі

виявлення недостовірних даних, на підставі яких була надана ліцензія,

затримки початку проведення діяльності, на яку надана ліцен­зія, більше ніж на один рік з моменту надання ліцензії,

виникнення становища, яке загрожує інтересам кредиторів та вкладників банку,

виявлення порушень, допущених банком щодо вимог бан­ківського і антимонопольного законодавства та нормативних актів Національного банку України,

порушення економічних нормативів, які встановлені Націо­нальним банком України, протягом трьох місяців підряд або шести місяців протягом року,

здійснення операцій, на які не було надано ліцензії,

надання недостовірної інформації та звітності або несвоє­часне їх подання,

невиконання у встановлений термін вимог Національного банку України щодо діяльності банку та умов, на підставі яких була надана ліцензія,

порушення уповноваженими банками або установами упов­новажених банків порядку і умов торгівлі валютними цінностя­ми на міжбанківському валютному ринку України, встановле­них Національним банком,

відмови купівлі та продажу іноземної валюти на міжбан­ківському валютному ринку України за дорученням і за рахунок резидентів з метою забезпечення виконання зобов'язань рези­дентів

Рішення про зупинення дії ліцензії на право здійснення ок­ремих банківських операцій приймається Комісією з питань нагляду і регулювання діяльності банків Національного банку України У разі прийняття Комісією рішення про зупинення дії ліцензії на право здійснення окремих банківських операцій ко­мерційний банк повинен в день отримання зазначеного рішен­ня припинити здійснення відповідних операцій та забезпечити виконання зобов'язань банку за банківськими операціями, за якими відкликано ліцензію, перед кредиторами і вкладниками, згідно з договорами, що укладені до дати, з якої припинена дія ліцензії на здійснення окремих банківських операцій. Відповідне територіальне управління Національного банку України зо­бов'язане забезпечити отримання комерційним банком цього рішення в день його прийняття Комерційному банку необхідно у 3-денний термін повернути до територіального управління Національного банку раніше отриману ліцензію для заміни на ліцензію з іншим переліком операцій

Відповідні рівні системи банківського нагляду Національно­го банку України зобов'язані вести постійний контроль за дотриманням комерційним банком вимог Національного банку України щодо припинення здійснення операцій, за якими зупи­нено дію ліцензії У разі, якщо банк не припинив здійснення банківських операцій, на які було зупинено дію ліцензії, Прав­ління Національного банку України може прийняти рішення про зупинення дії ліцензії на право здійснення всіх банківських операцій Рішення про зупинення дії ліцензії на право здійснення всіх банківських операцій приймає Правління Національного банку України У разі прийняття рішення про зупинення дії ліцензії на право здійснення всіх видів банківських операцій Правління Національного банку України одночасно приймає рішення про ліквідацію комерційного банку Зазначені рішення оформлюються однією постановою Рішення Правління Національного банку України про зупинення дії ліцензії комерційно­го банку на право здійснення всіх банківських операцій повідом­ляється всім банкам України

Перевірки з питань дотримання валютного законодавства проводяться працівниками Департаменту валютного регулюван­ня або уповноваженими працівниками територіальних управлінь, а також всіма рівнями системи банківського нагляду Національ­ного банку України У разі виявлення порушень валютного за­конодавства підрозділ Національного банку, який здійснює перевірку, має отримати від осіб, що допустили порушення, не­обхідні письмові пояснення, з урахуванням яких складає акт перевірки та протокол за фактом порушення за встановленою формою і готує доповідну записку та пропозиції щодо зупинен­ня дії ліцензії на право здійснення окремих або всіх операцій з валютними цінностями на ім'я керівника відповідного департаменту Національного банку України Відповідний департамент разом із своїми висновками передає ці матеріали на попередній розгляд заступнику Голови Правління Національного банку Ук­раїни або куратору системи банківського нагляду Національного банку України, який приймає рішення про винесення цих матеріалів на розгляд Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Комісія розглядає це питання на своєму засі­данні та приймає рішення про зупинення дії ліцензії у банку на право здійснення окремих операцій з валютними цінностями

Рішення про зупинення дії ліцензії на право здійснення всіх банківських операцій з валютними цінностями приймає Прав­ління Національного банку України У рішенні обов'язково має зазначатися дата, з якої зупиняється дія ліцензії ліцензія на право здійснення окремих або всіх операцій з валютними цінностями

У разі прийняття рішення про зупинення дії ліцензії на пра­во здійснення окремої або всіх операцій з валютними цінностя­ми комерційний банк зобов'язаний подати до Національного банку України таку інформацію про кредиторську заборгованість — реквізити кредитора, сума, код валюти, балансовий рахунок, на якому обліковується забор­гованість, вид заборгованості (протягом 3 робочих днів), перелік відкритих кореспондентських рахунків (наступного дня)

Залежно від прийнятого Правлінням Національного банку рішення щодо зупинення дії ліцензії на право здійснення опе­рацій з валютними цінностями (окремих або всіх) комерційний банк зобов'язаний здійснити відповідні заходи

У разі прийняття Комісією з питань нагляду і регулювання діяльності банків Національного банку України рішення про зупинення ди ліцензії у комерційного банку на право здійснення однієї або кількох банківських операцій з валютними цінно­стями, а саме

«Неторговельні операції»,

«Операції з залучення та розміщення валютних коштів на внутрішньому ринку»,

«Операції з залучення та розміщення валютних коштів на міжнародних ринках»,

«Валютні операції на міжнародних грошових ринках»

Комерційний банк повинен у день отримання зазначеного рішення (територіальне управління Національного банку має за­безпечити отримання цього рішення у день його прийняття) припинити здійснення відповідних операцій та забезпечити ви­конання зобов'язань банку за цими операціями перед кредито­рами і вкладниками згідно з договорами, що укладені до дати, з якої припинена дія ліцензії на здійснення окремих банківських операцій Банк зобов'язаний у 3-денний строк повернути На­ціональному банку України раніше отриману ліцензію для замі­ни на ліцензію з іншим переліком операцій

У разі відкликання у банку ліцензії на право здійснення окремої банківської операції, а саме «Неторговельні операції», комерщйнии банк зобов'язаний закрити належні йому пункти об­міну іноземних валют і повідомиш про зупинення дії у банку зазначеної ліцензії юридичних осіб, з якими укладено агентські угоди про відкриття пунктів обміну іноземних валют, розірвав­ши згадані угоди У цьому разі юридичні особи можуть укласти нові угоди з іншими уповноваженими банками

У разі прийняття Комісією з питань нагляду і регулювання діяльності банків Національного банку України рішення про зупинення дії ліцензії у комерційного банку на здійснення ок­ремої операції з валютними цінностями, а саме «Встановлення прямих кореспондентських зв'язків з іноземними банками», та про надання ліцензії на право здійснення операцій з валютними цінностями, в тому числі операції «Встановлення кореспон­дентських відносин з іноземними банками (робота через корес­пондентські рахунки уповноваженого банку)», комерційний банк зобов'язаний у день отримання зазначеного рішення (територіальне управління Національного банку має забезпечити отримання цьо­го рішення у день його прийняття) припинити здійснення відповідних операцій та у 3-денний строк повернути Національному банку України раніше отриману ліцензію для заміни на ліцен­зію з іншим переліком операцій, протягом трьох робочих днів повідомити всі банки-корес­понденти про факт зупинення дії зазначеної ліцензії на право здійснення операцій з валютними цінностями, одночасно над­іслати до іноземних банків-кореспондентів офіційні заяви про закриття кореспондентських рахунків комерційного банку та кореспондентських рахунків, відкритих у комерційному банку, у місячний строк провести роботу щодо закриття рахунків «Ностро» в іноземних банках-кореспондентах та рахунків «Лоро» іноземних банків-кореспондентів і припинити кореспондентські відносини з ними, що обумовлено заміною ліцензії на право здійснення операцій з валютними цінностями, протягом трьох робочих днів надіслати розпорядження банкам-нерезидентам про перерахування коштів з їх рахунків та кореспондентських рахунків комерційного банку на єдиний мультивалютний рахунок, відкритий у самостійно обраному уповно­важеному банку України Угоду про встановлення кореспондент­ських відносин з обраним уповноваженим банком надати для узгодження відповідному департаменту Національного банку України у 3-деннии строк з дня отримання рішення про зупи­нення дії зазначеної ліцензії, протягом п'яти робочих днів повідомити клієнтів банку про факт зупинення дії зазначеної ліцензії на право здійснення опе­рацій з валютними цінностями та про необхідність закриття ними рахунків в іноземній валюті, протягом п'яти робочих днів повідомити всім банкам-корес­пондентам та клієнтам банку відповідні реквізити визначеного уповноваженого банку
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 214; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.137.63 (0.027 с.)