III. Відповідальність сторін 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

III. Відповідальність сторін6. За несвоєчасне (пізніше наступного дня після отримання відпо­відного документа) чи неправильне списання з вини Банку суми з рахун­ку Клієнта, а також за несвоєчасне чи неправильне зарахування суми, яка належить власнику рахунку, Банк сплачує Клієнту штраф у розмірі __% несвоєчасно або неправильно зарахованої (списаної) суми за кожний день прострочення.

7. Клієнт за неповідомлення Банку протягом 5 днів після отримання виписки з рахунку про помилково зараховані на його рахунок суми спла­чує Банку за кожний день прострочення штраф у розмірі ___% непра­вильно зарахованої на рахунок суми, що йому не належить.

8. За неодержання Клієнтом замовленої готівки з вини Банку або Клієнта винна сторона сплачує ___% замовленої суми,

9. За несвоєчасну сплату послуг Банку Клієнт сплачує йому пеню у розмірі ___% за кожний день прострочення.

IV. форми та порядок розрахунків

10. Клієнт застосовує такі форми розрахунків:

а)__________________________

б)__________________________

в)________________________.__

11. Клієнт за розрахункові послуги Банку розраховується ______________________ в __ ______.

(форма та порядок розрахунків) (термін)

12. Оплата за касове обслуговування здійснюється відповідно до Порядку організації розрахунково-касового обслуговування комерцій­ними банками клієнтів у день отримання з каси банку готівки.


V. "Форс-мажор"

13 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або по­вне невиконання будь-якого з положень цього договору, якщо це неви­конання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контро­лю невиконуючої сторони. Такі причини включають стихійне лихо, екст­ремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадянське безладдя і таке інше (далі — "форс-мажор"), але не об­межуються ними. Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення невиконуючою стороною "форс-мажору" і закін­чується чи закінчився б, якщо невиконуюча сторона зжила б заходів, які вона і справді могла вжити для виходу з "форс-мажору". "Форс-мажор" автоматично продовжує термін виконання зобов'язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Про настання "форс-мажорних" обста­вин сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обста­вини триватимуть більше ніж 6 місяців, то кожна із сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим договором, і в такому разі жодна із сторін не матиме права на відшкодування дру­гою стороною можливих збитків.

VI. Порядок зміни та розірвання договору


14. Сторона, яка вважає за необхідне змінити чи розірвати договір, надсилає пропозиції про це другій стороні за договором.

15. Сторона, що одержала зміни та доповнення чи пропозицію про розірвання договору, повинна відповісти не пізніше 20 днів після отри­мання пропозиції. Якщо сторони не досягли згоди щодо розірвання договору, а також у разі неотримання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду, арбітражного суду (у разі, якщо сто­роною договору є фізична особа, порядок внесення змін та доповнень до договору чи його розірвання встановлюється сторонами при укла­денні договору).

VII. Порядок розгляду спорів

16. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішуються шля­хом переговорів, у разі недосягнення згоди — в судовому порядку.

VIII. Особливі умови

а)___________________________________

в) _______________________________________

IX. Строк дії договору

17. Договір, укладений на невизначений строк, набуває чинності з дня його підписання. Дія договору припиняється за згодою сторін або у випадках, передбачених чинним законодавством України.

X. Порядок закриття рахунків

18. Якщо протягом _ місяців з дня відкриття рахунку або протягом _ місяців з дати останньої операції не здійснюються операції, Банк має право порушити питання про закриття рахунку і розірвання договору.

19. Клієнт має право порушити питання про закриття рахунку і ро­зірвання договору в разі відсутності коштів на кореспондентському ра­хунку Банку.

20. Після закриття рахунку залишок на ньому має бути перерахова­ний _______________________________________,

(на новий рахунок в іншому банку, в бюджет, в доход банку тощо)

XI. Юридичні адреси сторін

21. Юридична адреса та банківські реквізити Банку:

22. Юридична адреса та банківські реквізити Клієнта:

23. Цей договір складений у двох примірниках. Усі оформлені та підписані примірники договору мають однакову юридичну силу.

Банк Клієнт

М.П. М.П.

Додаток 10

ЗАЯВА на відкриття кореспондентського рахунка Регіональне управління НБУ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Найменування комерційного банку (філії) _____________________________________________________________________ (повна і точна назва) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     Ідентифікаційний код  
 
   
   
   
   
   
   

 

Просимо відкрити кореспондентський рахунок на підставі Положення про міжбанківські розрахунки в України, з якими ознайомлені і керуємося у своїй роботі.

Керівник (посада) (підпис)

Головний бухгалтер (підпис)

М.П.

ВІДМІТКИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Відкрити кореспондентський рахунок Документи на оформлення

відкриття кореспондентського рахунку та здійснення операцій за кореспондентським рахунком перевірив

Дозволяю Керівник (підпис)

"__" ________ 200_ р.

Кореспондентський рахунок відкрито

М.П.


 

№ кореспондентського рахунку


 

Головний бухгалтер (підпис)


Додаток 11

КАРТКА із зразками підписів і відбитком печатки Власник коррахунку   Ідентифікаційний код ВІДМІТКИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ Дозвіл на прийняття зразків підписів Головний бухгалтер (чи його заступник) (підпис) “___”___________ 200___р.     ІНШІ ВІДМІТКИ    
     
(повна назва банку)    
     
Місцезнаходження власника коррахунку    
ідентифікаційний код    
 
тел Назва регіонального управління НБУ    
         
Місцезнаходження регіонального управління НБУ        
         
Наводимо зразки підписів та печатки які просимо вважати обов’язковими при здійсненні операцій за коррахунком        
Чеки та інші розпорядження за коррахунком __________просимо вважати дійсними у разі наявності на них одного першого й одного другого підписів        

 

Додаток 12

ДОГОВІР № ___

на розрахунково-касове обслуговування з відкриттям кореспондентського рахунку

м _________ "__" _____ 200_ р

Національний банк України (далі — ВИКОНАВЕЦЬ) в особі

(посада) (назва установи) (прізвище, їм я та по батькові)

який діє на підставі _________ від ___ № __, з однієї сторо­ни,

(назва документа)

та _____________________________ (далі — ЗАМОВНИК)

(назва установи)

в особі _____________________________________,

(посада) (прізвище, ім'я, по батькові) який діє на підставі _______________________________,

(назва документа)

з другої сторони, уклали договір про таке

1. Предмет договору

1 1 ВИКОНАВЕЦЬ відкриває ЗАМОВНИКУ кореспондентський ра­хунок для здійснення міжбанківських розрахунків через систему елект­ронних платежів Національного банку України та надає йому інші послу­ги розрахунково-касового обслуговування

Права та обов'язки сторін

2 1 ВИКОНАВЕЦЬ має право

2 1 1 Встановлювати регламент обслуговування кореспондентсь­кого рахунку

2 1 2 Одержувати фінансову звітність та іншу інформацію від ЗАМОВНИКА

2 1 3 Тимчасово зупиняти роботу ЗАМОВНИКА в СЕП у разі пору­шення ним технологи роботи та невиконання вимог безпеки щодо за­хисту банківської інформації в СЕП

2.1 4 Здійснювати безспірне стягнення та безакцептне списання коштів з кореспондентського рахунку ЗАМОВНИКА у випадках, перед­бачених чинним законодавством України

2.1 5 У разі підкріплення операційної каси ЗАМОВНИКА готівкою отримувати від нього плату за касове обслуговування у розмірі фактич­них витрат, але не вище 0,5 відсотка виданої суми

2 2 ЗАМОВНИК має право

2 2 1 Самостійно розпоряджатися коштами, що знаходяться на його кореспондентському рахунку, за винятком випадків, передбачених чин­ним законодавством України

2 3 ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе зобов'язання

2 3 1 Відкрити ЗАМОВНИКУ кореспондентський рахунок відповідно до вимог Положення про міжбанківські розрахунки в Україні

232 Здійснювати міжбанківські розрахунки, учасником яких є ЗА­МОВНИК, у визначений чинним законодавством України термін за умо­ви виконання ЗАМОВНИКОМ регламенту функціонування СЕП

233 Здійснювати за дорученням ЗАМОВНИКА касове обслугову­вання, включаючи підкріплення операційної каси готівкою за встанов­леним порядком

234 Кожного робочого дня надавати ЗАМОВНИКУ виписку з ко­респондентського рахунку за попередній робочий день

235 Негайно повідомляти ЗАМОВНИКА про тимчасове зупинення операцій за його кореспондентським рахунком у випадках, передбаче­них Положенням про міжбанківські розрахунки в Україні

236 Зберігати банківську таємницю щодо проведених ЗАМОВНИ­КОМ операцій за кореспондентським рахунком та забезпечувати за­хист банківської інформації згідно з встановленим порядком

2 4 ЗАМОВНИК бере на себе зобов'язання

2 4 1 Діяти згідно з чинним законодавством та нормативними акта­ми Національного банку України

242 Проводити активні операції за кореспондентським рахунком у межах наявних на ньому коштів

243 Здійснювати оброблення всіх електронних розрахункових до­кументів у день їх одержання від СЕП у порядку черговості їх надход­ження.

244 Відображати в той же день у балансі банку всі операції, вико­нані протягом операційного дня за кореспондентським рахунком

245 Своєчасно надавати достовірну фінансову звітність та іншу інформацію на вимогу ВИКОНАВЦЯ

246 Повертати помилково зараховані кошти платнику або за при­значенням не пізніше 5-ти днів з дня їх зарахування на його кореспон­дентський рахунок

247 Своєчасно оплачувати послуги ВИКОНАВЦЯ

248 Своєчасно залучати необхідні кошти на свій кореспондентський рахунок у разі одержання повідомлення від ВИКОНАВЦЯ про на­явність картотеки та недостатності коштів на його рахунку

249 Дотримуватись встановленого порядку обробки, формування і пакування готівки, зокрема виконувати відсортування зношених та не­платіжних банкнот

Відповідальність сторін

З 1 За несвоєчасне чи неправильне зарахування коштів на корес­пондентський рахунок ЗАМОВНИКА ВИКОНАВЕЦЬ сплачує на його ко­ристь пеню у розмірі __відсотків несвоєчасно або неправильно зара­хованої суми за кожен день прострочення

З 2 За несвоєчасне оброблення електронних розрахункових доку­ментів, що надійшли від СЕП, а також у разі оброблення з порушенням порядку черговості їх надходження ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЕВІ штраф у розмірі ___

З 3 За несвоєчасне (недостовірне) відображення у балансі банку операцій, виконаних протягом операційного дня за кореспондентським рахунком, ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЕВІ штраф у розмірі __

З 4 За порушення строків надання ВИКОНАВЦЕВІ будь-яких форм звітності, а також за надання недостовірних даних ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЕВІ штраф у розмірі ___

З 5 За неповернення протягом 5-ти днів помилково зарахованих на його рахунок коштів ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЕВІ пеню у розмірі ___відсотків неправильно зарахованої суми за кожен день простро­чення

З 6 За несвоєчасне залучення ЗАМОВНИКОМ зі своїх філій необ­хідної суми коштів на кореспондентський рахунок (у разі одержання повідомлення від ВИКОНАВЦЯ про наявність картотеки і недостатність коштів на його рахунку та проведення ним при цьому за рахунок поточних надходжень початкових платежів) ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВ­ЦЕВІ штраф у розмірі _____

З 7 За встановленими фактами недостач, неналежного оформлен­ня готівки, відсутності відсортування зношених банкнот від придатних ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЕВІ штраф у розмірі _____

З 8 За затримку оплати наданих послуг ЗАМОВНИК сплачує ВИКО­НАВЦЕВІ пеню у розмірі ___ відсотків суми простроченого платежу за кожен день прострочення але не вище подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня

Пеня не нараховується, якщо тимчасове зупинення роботи ЗАМОВ­НИКА в СЕП триває більше місяця

Порядок розрахунків

4 1 ВИКОНАВЕЦЬ щомісячно до ___ числа ____ місяця надси­лає ЗАМОВНИКУ електронною поштою розрахунок за виконані роботи згідно з діючими тарифами та інформаційно-дебетове повідомлення ЗАМОВНИК має здійснити оплату не пізніше ___ робочих днів після отримання цих документів

4 2 Штрафи і пені, передбачені цим договором, сплачуються ЗА­МОВНИКОМ не пізніше _ робочих днів після отримання електронного повідомлення від ВИКОНАВЦЯ

4 3 Штраф, передбачений цим договором, сплачується ВИКОНАВ­ЦЕМ не пізніше _ робочих днів після отримання електронного по­відомлення від ЗАМОВНИКА

4 4 Оплата за підкріплення операційної каси ЗАМОВНИКА готівкою здійснюється ним у день одержання готівки

5. "Форс-мажор"

5 1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або по­вне невиконання будь якого з положень цієї угоди, якщо це невиконан­ня стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю невиконуючої сторони Такі причини включають стихійне лихо, екстре­мальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові ди, громадянсь­ке безладдя і таке інше (далі — "форс-мажор"), але не обмежуються ними Період звільнення від відповідальності починається з часу оголо­шення невиконуючою стороною "форс-мажору" і закінчується (чи за­кінчився б), якщо невиконуюча сторона вжила б заходів, які вона і справді могла б вжити, для виходу із "форс-мажору" "Форс-мажор" автома­тично продовжує строк виконання зобов'язань на весь період його дії та ліквідації наслідків Термін виконання зобов'язань відсувається на весь період їхньої дії та ліквідації наслідків Про настання "форс-мажорних" обставин сторони мають інформувати одна одну невідкладно Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 6 місяців, то кожна із сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим договором і в такому разі жодна )3 сторін не матиме права на відшкодування іншою стороною можливих збитків
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 124; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.137.63 (0.015 с.)