Акціонерні банки, створені як відкриті акціонерні товариства, 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Акціонерні банки, створені як відкриті акціонерні товариства,— це товариства, акції яких можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах

Відповідно до ст 25 Закону України «Про господарські то­вариства», акціонерний банк, створений як закрите акціонерне товариство, може бути реорганізовано у відкритий шляхом реє­страції його акцій v порядку, передбаченому законодавством про цінні папери і фондову біржу і внесення змін до статуту банку

При створенні акціонерних банків акції можуть бути роз­повсюджені шляхом відкритої підписки на них (у відкритих ак­ціонерних товариствах) або розподілу всіх акцій між засновни­ками (у закритих акціонерних товариствах)

Як було відмічено вище, комерційні банки можуть бути ство­рені у вигляді товариств з обмеженою відповідальністю

Товариством з обмеженою відповідальністю визнається това­риство, що має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами Учасники банку несуть відповідальність в межах їх внесків У випадках, передба­чених установчими документами, учасники, які не повністю зро­били внески, відповідають за зобов'язаннями товариства також у межах невнесеної частки вкладу Учаснику банку, який по­вністю вніс вклад, видається свідоцтво товариства

Учасник банку може за згодою решти учасників уступити свою частку (її частину) одному чи кільком учасникам цього ж банку, а якщо інше не передбачено установчими документами, то і третім особам Учасники банку користуються переважним правом придбання частки (її частини) учасника, який її відсту­пив, пропорційно їх часткам у статутному фонді банку або в іншому погодженому між ними розмірі Передача частки (її ча­стини) третім особам можлива тільки після повного внесення вкладу учасником, який й відступає

При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали учаснику, який відступив її повністю або частково Частка учас­ника товариства банку після повного внесення ним вкладу може бути придбана самим банком. У цьому разі він зобов'язаний передати й іншим учасникам або третім особам у строк, що не перевищує одного року Протягом цього періоду розподіл при­бутку, а також голосування і визначення кворуму у вищому органі провадяться без урахування частки, придбаної банком

Засновниками, акціонерами (учасниками) комерційного бан­ку можуть бути українські та іноземні юридичні і фізичні особи, за винятком політичних і профспілкових організацій, спілок і партій, громадських фондів, рад усіх рівнів, їх виконавчих органів Засновниками, акціонерами (учасниками) комерційних банків, а також засновниками засновників, акціонерів (учасників) ко­мерційних банків не можуть бути юридичні особи, щодо яких неможливо встановити їх власників та джерела коштів, за раху­нок яких такі юридичні особи здійснюють внески або сплачу­ють акції комерційних банків

Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність», мінімальний розмір статутного капіталу банку встановлюється у сумі, еквівалентній 1 млн. ЄВРО за офіційним курсом грошової одиниці України, визначеним Національним банком України на день підписання установчого договору про створення банку. Заявлений та фактично сплачений розмір статутного капіталу новостворюваного банку на дату його реєстрації повинен бути не меншим, ніж розмір, встановлений для діючих банків Поста­новою Верховної Ради України від 01.02.96 р. № 25/96-ВР «Про введення в дію Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Мінімальний розмір статутного капіталу банку за участю іно­земних юридичних та фізичних осіб, частка яких становить до 50% відсотків статутного капіталу банку, повинен бути не мен­шим від суми, еквівалентної 5 млн. ЄВРО за офіційним курсом грошової одиниці України, визначеним Національним банком України на день підписання установчого договору. Мінімаль­ний розмір статутного капіталу для банків за участю іноземних юридичних та фізичних осіб, частка яких становить 50 і більше відсотків статутного капіталу банку, повинен бути не меншим від суми, еквівалентної 10 млн. ЄВРО за офіційним курсом гро­шової одиниці України, визначеним Національним банком Ук­раїни на день підписання установчого договору.

Якщо у формуванні статутного капіталу банку беруть участь підприємства з іноземними інвестиціями (спільні підприємства), частка іноземних юридичних та/або фізичних осіб у статутному капіталі перевищує 50% і за умови, що частка таких підприємств у статутному капіталі банку становить 10 і більше відсотків, то мінімальний розмір статутного капіталу такого банку повинен бути не меншим від суми, еквівалентної 3 млн. ЄВРО за офіцій­ним курсом грошової одиниці України, визначеним Національ­ним банком України на день підписання установчого договору.

Статутний капітал комерційного банку формується тільки за рахунок власних коштів засновників, акціонерів (учасників) у грошовій формі. Забороняється використовувати для формуван­ня статутного капіталу комерційного банку бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит. Перерозподіл власного капіталу з метою збільшення статутного капіталу допускається тільки шля­хом виплати дивідендів акціонерам (учасникам) банку. Щоб не допустити штучного збільшення статутного капіталу, банкам забороняються зустрічні інвестиції в статутні капітали один од­ного. Частка будь-кого із засновників, акціонерів (учасників) не повинна перевищувати 35% статутного капіталу комерційного банку. Один акціонер (учасник) банку або його довірена особа може прямо або непрямо володіти (управляти) акціями (частка­ми) в цьому банку в межах 35% статутного капіталу банку. Об­меження щодо непрямої участі в статутному капіталі банку не поширюється на іноземного акціонера (учасника). Непрямою вважається участь акціонера (учасника) в статутному капіталі банку, якщо:

цей акціонер (учасник) має частку в статутному капіталі іншо­го акціонера (учасника) цього ж банку і ця частка становить 10 % і більше;

він володіє 10 і більше відсотками голосів під час прийняття рішень або має змогу на підставі договору чи іншим чином впли­вати на прийняття рішень цим акціонером (учасником).

Частка акціонера (учасника) в статутному капіталі банку, якою він володіє непрямо, повністю включається в розрахунок частки його участі в статутному капіталі цього банку.

Внесок засновників, акціонерів (учасників) до статутного капіталу комерційного банку здійснюється у грошовій формі в національній валюті України та вільно конвертованій іноземній валюті (для засновників, акціонерів (учасників) банку — нере­зидентів України). Перерахування сум з іноземної вільно кон­вертованої валюти, внесених іноземними засновниками, акціо­нерами (учасниками), в національну валюту України здійснюється за офіційним курсом грошової одиниці України, визначеним Національним банком України на дату підписання установчого договору про створення банку. Кошти можуть перераховуватися тільки з поточних рахунків юридичними особами та фізичними особами — в безготівковій або готівковій формі.

Для формування статутного капіталу до реєстрації комер­ційного банку в Управлінні Національного банку України по місту Києву і Київській області, Кримському республікансько­му та обласних управліннях Національного банку України (на­далі — територіальні управління Національного банку України) за місцем створення комерційного банку засновникам (учасни­кам) відкривається тимчасовий рахунок, на який кожний зас­новник (учасник) за рахунок власних коштів вносить визначену чинним законодавством і установчими документами частку ста­тутного капіталу. Підставою для відкриття тимчасовою рахунку є установчий договір засновників (учасників) банку і заява на відкриття рахунку, яка підписується уповноваженою особою, визначеною засновниками в установчому договорі.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 267; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.008 с.)