Порядок відкриття банками філій і представництв 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок відкриття банками філій і представництвКомерційні банки, зареєстровані Національним банком Ук­раїни, можуть відкривати філії і представництва за погоджен­ням з Національним банком України

Філія банку — банківська установа, яка не є юридичною осо бою, діє від імені головного банку на підставі окремого поло­ження, має свій кореспондентський рахунок і МФО (за само­стійної участі банківської установи в системі міжбанківських електронних розрахунків) або працює на єдиному кореспондент­ському рахунку з головним банком та здійснює банківські опе­рації, передбачені положенням про філію, за умови наявності і в межах дозволу, наданого банком — юридичною особою Керів­ник філії банку діє на підставі довіреності, виданої головним банком

Представництво банку — установа банку, яка не є юридич­ною особою, діє на підставі окремого положення, виступає від імені головного банку і ним фінансується Представництво бан­ку не має права здійснювати банківські операції

Розглянемо правовий статус філій та представництв комер­ційних банків

Філії комерційних банків відкриваються за згодою терито­ріального управління Національного банку України за місце знаходженням головного банку, на підставах, які вказані у положенні Національного банку України «Про порядок створення і реєстрації комерційних банків» Відобразимо ці підстави схематично (рис 19)

Комерційні банки можуть відкривати філії за таких умов

розмір капіталу банку повинен бути не меншим за встанов­лений Національним банком України і повинен перевищувати розмір зареєстрованого і фактично сплаченого статутного капі­талу,

формування резервного фонду банку повинно здійснювати­ся відповідно до вимог чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України, статуту банку,

формування резерву на покриття можливих втрат за позика­ми повинно здійснюватися згідно з вимогами чинного законо­давства, нормативних актів Національного банку України,

формування фонду гарантування вкладів фізичних осіб має здійснюватися відповідно до вимог чинного законодавства України, нормативних актів Національного банку України,

дотримання банком економічних нормативів та мінімальних обов'язкових резервів протягом півріччя, що передує його звер­ненню до Національного банку України щодо відкриття філії,

стабільна беззбиткова діяльність банку протягом півріччя, що передує його зверненню до територіального управління На­ціонального банку України,

відсутність письмового підтвердження Національного банку України чи територіального управління Національного банку Ук-

 
 

 


Рис 19

 

раїни порушень банком вимог чинного законодавства, норма­тивних актів Національного банку України і внутрішніх доку­ментів банку протягом півріччя, що передує зверненню банку до Національного банку України щодо відкриття філії

Згода територіального управління Національного банку України за місцезнаходженням головного банку на відкриття філії надається за дотримання вищезазначених умов, за наявності в банку сплаченого і зареєстрованого статутного капіталу в розмірі 1 млн. ЄВРО — у разі відкриття філії на території області, де розташовано банк, 3 млн. ЄВРО ~ у разі відкриття філії в межах України (за офіційним курсом Національного банку України на 31 березня кожного року), строку роботи не менше 1 року, а також у разі відповідності положення про філію чинному зако­нодавству України, нормативним актам Національного банку України та внутрішнім документам банку, що регламентують діяльність філії

Строк ди згоди територіального управління Національного банку України обмежується трьома місяцями з дати надання

Протягом двох тижнів з дня отримання усіх необхідних до­кументів територіальне управління Національного банку Украї­ни за місцезнаходженням головного банку надає комерційному банку згоду на відкриття філії У разі надання згоди територі­альне управління Національного банку України за місцезнаход­женням головного банку подає територіальному управлінню На­ціонального банку України за місцем розташування філії таю документи

висновок про згоду на відкриття комерційним банком філії в іншій області,

чотири примірники положення про філію Титульна сторінка положення з грифом «Узгоджено» засвідчується підписом на­чальника і печаткою територіального управління Національно­го банку України Положення про філію прошивається і засвід­чується на звороті печаткою загального відділу територіального управління

Про надання згоди на відкриття філії територіальне управ­ління Національного банку України за місцезнаходженням го­ловного банку повідомляє банк листом

Територіальне управління Національного банку України за місцезнаходженням головного банку може відмовити комерційному банку в наданні згоди на відкриття філії у разі порушення банком вимог Національного банку України

Комерційний банк після отримання повідомлення терито­ріального управління Національного банку України за своїм місцезнаходженням подає територіальному управлінню Націо­нального банку України за місцезнаходженням філії такі доку­менти

клопотання про відкриття філії,

договір оренди на приміщення, в якому буде розташована філія, на строк не менше 5 років або документальне підтверд­ження права власності банку на це приміщення (свідоцтво про власність, цивільно-правові угоди, що підтверджують право влас­ності або користування),

інформацію про керівника і головного бухгалтера філії (прі­звище, ім'я та по батькові, освіта, стаж роботи в банківській системі, в тому числі на керівних посадах) та анкету, заповнену керівником і головним бухгалтером,

довіреність головного банку, надану керівнику,

дозвіл на здійснення філією певних банківських операцій

У разі відкриття комерційним банком філії на території об­ласті, в якій розташований головний банк, документи подають­ся до територіального управління Національного банку України за місцезнаходженням головного банку, яке приймає рішення про погодження відкриття філії

Територіальне управління Національного банку України за місцезнаходженням філії перевіряє на місці

відповідність приміщення технічним вимогам та готовність касового вузла до проведення банківських операцій, зокрема відповідність касового вузла технічним вимогам, викладеним у Відомчих будівельних нормах «Проектування банків та бан­ківських сховищ», затверджених постановою Правління Націо­нального банку України від 29 08 95 р № 216,

для філії з щоденними обсягами зберігання цінностей понад 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — відповідність організації її охорони вимогам Інструкції з охоро­ни установ банків України підрозділами міліції при органах внутрішніх справ, затвердженої спільним наказом МВС України та Національного банку України від 12 06 91 р № 372 ДСК / 32 дек

Уразі відповідності приміщення банку і касового вузла вста­новленим вимогам територіальне управління Національного банку України за місцезнаходженням філії протягом двох тижнів із дня отримання всіх необхідних документів погоджує відкриття

філії і повідомляє про прийняте рішення комерційний банк, територіальне управління Національного банку України за місце­знаходженням головного банку та Національний банк України з надсиланням положення про філію

У повідомленні про погодження відкриття філії вказується повна і скорочена назва філії банку, дані про кореспондентсь­кий рахунок (за самостійної участі філії в системі міжбанківських електронних розрахунків), поштова адреса і телефони, прізви­ща керівника і головного бухгалтера та перелік банківських опе­рацій, які філія може здійснювати згідно з дозволом головного банку

Територіальне управління Національного банку України за місцезнаходженням філії може відмовити комерційному банку в погодженні відкриття філії у разі невідповідності приміщення філії з касовим вузлом встановленим вимогам

Представництво комерційного банку відкривається за погод­женням з територіальним управлінням Національного банку Ук­раїни за місцезнаходженням представництва на підставах, які вказані у положенні Національного банку України «Про поря­док створення і реєстрації комерційних банків» Відобразимо ці підстави схематично (рис 20).

Представництву комерційного банку відкривається поточ­ний рахунок у територіальному управлінні Національного банку України, яке здійснює нагляд за його діяльністю

Рішення про погодження відкриття представництва прий­мається у десятиденний строк із дня отримання територіальним управлінням Національного банку України за місцезнаходжен­ням представництва всіх необхідних документів Про погоджен­ня відкриття представництва комерційний банк повідомляють листом Національному банку України, а також територіально­му управлінню Національного банку України за місцезнаход­женням банку — юридичної особи надсилається положення про представництво і повідомляється назва представництва, відомості про поточний рахунок, поштову адресу і телефони, прізвище керівника представництва

Філія комерційного банку має право здійснювати банківські операції після погодження Гі відкриття територіальним управлі­нням Національного банку України за місцезнаходженням філії та надання йому дозволу головного банку на здійснення філією певних банківських операцій

 
 

 


Рис 20

 

Банки зобов'язані в тижневий строк із дня внесення змін і доповнень до положення про філію подати їх для узгодження в територіальне управління Національного банку України за місце­знаходженням головного банку Узгодження змін і доповнень до положення про філію здійснюється протягом двох тижнів із дня їх отримання Після узгодження зазначених змін і доповнень те­риторіальне управління надсилає повідомлення та один примірник змін і доповнень до положення на адресу комерційного банку, територіального управління Національного банку України за місцезнаходженням філії та Національного банку України

У разі зміни керівника, головного бухгалтера філії та дозво­лу на здійснення філією банківських операцій банки зобов'язані в триденний строк з дня прийняття відповідного рішення нада­вати інформацію про нового керівника і головного бухгалтера філії та змінений дозвіл (або новий дозвіл) територіальному уп­равлінню Національного банку України за місцезнаходженням головного банку і за місцезнаходженням філії, а також Національному банку України Філії зобов'язані у триденний строк повідомляти територіальне управління Національного банку Ук­раїни за їх місцезнаходженням про зміну поштової адреси, теле­фонів, телетайпа, факсу Територіальне управління у триденний строк повідомляє про ці зміни територіальне управління Нацю-

кального банку України за місцезнаходженням головного банку та Національний банк України.

Розгляньмо порядок відкриття філій і представництв банків на території інших держав.

Комерційні банки можуть відкривати філії і представництва на території інших держав на підставі згоди територіального уп­равління Національного банку України і наявності ліцензії на здійснення інвестиції за кордон у зв'язку зі створенням філії і представництва на території іншої держави.

Для відкриття філії та представництва на території іншої дер­жави банк подає до територіального управління Національного банку України документи, передбачені у положенні Національ­ного банку України «Про порядок створення і реєстрації комер­ційних банків».

Для наочності зобразимо це схематично (рис. 21). У тижневий строк територіальне управління Національного банку України подає Національному банку України пакет ви­щезазначених документів, а також оформлену відповідним чи­ном згоду на відкриття філії або представництва на території іншої держави.

Згода територіального управління Національного банку Ук­раїни за місцезнаходженням банку на відкриття філії або пред­ставництва на території інших держав надається банку за умови дотримання вимог Національного банку України, наявності за­реєстрованого та сплаченого статутного капіталу в розмірі, екві­валентному 5 млн. ЄВРО за офіційним курсом Національного банку України на 31 березня кожного року, а також якщо строк роботи банку становить не менше трьох років.

Документи для відкриття філій та представництв банків на території інших держав розглядає Департамент реєстрації та ліцензування банків. Департамент валютного регулювання, Юридичний департамент і Департамент безвиїзного нагляду Національного банку України.

Дозвіл на відкриття банком філії або представництва на те­риторії іншої держави надається у вигляді листа за підписом заступника Голови Правління Національного банку України. Дозвіл є дійсним протягом трьох місяців.

Філія, представництво, що створюються комерційним бан­ком на території іншої держави, реєструються відповідно до ви­мог законодавства цієї держави.

 

 

 

 


Рис. 21

 

Не пізніше одного місяця після реєстрації філії чи представ­ництва контрольним органом держави, на території якої вона створюється, комерційний банк подає до Національного банку України та територіального управління Національного банку Ук­раїни за місцезнаходженням банку легалізовані в установленому порядку (якщо інше не передбачено міжнародними договора­ми) документи про реєстрацію філії чи представництва на тери­торії іншої держави і положення про філію або представництво або дозвіл контрольного органу держави на здійснення певної банківської діяльності.

Банки зобов'язані в місячний строк надавати Національно­му банку України інформацію про зміни та доповнення до по­ложення про філію чи представництво, про зміни в керівництві філії або представництва, про зміну місцезнаходження філії чи представництва та зміни в дозволі контрольного органу держави на здійснення певної банківської діяльності.

На території України можуть бути відкриті представництва іноземних банків. Для цього їх необхідно зареєструвати. Роз­гляньмо порядок реєстрації представництв іноземних банків.

Реєстрація представництв іноземних банків здійснюється Національним банком України. Для реєстрації представництв іноземних банків, відповідно до положення НБУ «Про порядок створення і реєстрації комерційних банків», необхідно подати передбачені документи

Для наочності зобразимо це схематично (рис 22)

Зазначені документи подаються мовою оригіналу з перекла­дами, засвідченими в нотаріальному порядку Вони повинні бути засвідчені в нотаріальному порядку за місцем їх видачі та лега­лізовані в консульських установах України (якщо інше не пе­редбачено міжнародними договорами)

Документи для погодження відкриття представництва роз­глядаються Департаментом реєстрації та ліцензування банків, Юридичним департаментом (у разі потреби — іншими департа­ментами) і подаються на розгляд Комісії Рішення про погод­ження відкриття представництва іноземного банку доводиться до відома банку листом за підписом заступника Голови Прав­ління Національного банку України

Національний банк України може відмовити в погодженні відкриття представництв іноземних банків у разі невідповідності поданих документів встановленим вимогам, недостовірності інформації, а також перевищення представництвом своїх повно­важень (комерційна діяльність, виконання банківських операцій)

 
 

 

 


Рис 22

 

Для забезпечення діяльності представництво відкриває по­точний рахунок в одному з банків Банк, у якому відкрито по­точний рахунок представництву, зобов'язаний під час проведення операцій з обслуговування рахунку представництва здійснювати контроль за дотриманням представництвом у своїй діяльності вимог чинного законодавства, нормативних актів Національно­го банку України та Положення про представництво Представ­ництво не може здійснювати банківські операції

Представництво іноземного банку повинно в місячний строк повідомляти Національному банку України про всі зміни, що внесені до документів представництва, з клопотанням про їх погодження і необхідним пакетом документів

Крім того, з метою поліпшення обслуговування власних клієнтів і розширення їх кола, банки, в установленому ними порядку, можуть створювати територіальне відокремлені безбалансові відділення на балансі головного банку або його філії в межах однієї області Територіальне відокремлені безбалансові відділення можуть здійснювати банківські операції в межах доз волу, наданого головним банком

У разі створення територіальне відокремлених безбалансових відділень банківські установи зобов'язані здійснити заходи щодо забезпечення складання узагальнених щоденних балансів банківських установ, які включають залишки кас відповідних безбалансових відділень, та проведення повного і своєчасного обліку, періодичного (не рідше одного разу на місяць) переве­зення первинних документів аналітичного обліку до установи банку Підкріплення операційної каси, вилучення надлишків готівки, перевезення інших цінностей проводиться за необхід­ності, залежно від технічного укріплення та організації охорони безбалансового відділення

У тижневий строк після відкриття свого територіальне відок­ремленого безбалансового відділення комерційні банки зобов'я­зані повідомити про це територіальне управління Національного банку України за місцезнаходженням такого відділення, а також місцезнаходження (поштову адресу), прізвища керівників, їх телефони і надати свій дозвіл на здійснення відділенням пев­них банківських операцій та положення про відділення

Про зміни місцезнаходження територіальне відокремленого безбалансовою відділення, керівників, їх телефонів а також про зміни положень про відділення та дозволів на здійснення банківських операцій комерційний банк повідомляє територіальне управління Національного банку України за місцезнаходжен­ням відділення у тижневий строк.

У разі встановлення фактів порушень чи недотримання у своїй діяльності територіальне відокремленим безбалансовим відділенням вимог чинного законодавства, нормативних актів Національного банку України, внутрішніх документів банку, а також фактів виконання відділенням банківських операцій, на здійснення яких відсутній дозвіл головного банку, територіаль­не управління Національного банку України надсилає головно­му банку вимогу про усунення встановлених недоліків чи пору­шень у діяльності таких відділень та здійснення заходів щодо недопущення їх надалі (зміна керівників тощо) із зазначенням строку виконання і повідомляє про це територіальне управління Національного банку України за місцезнаходженням головного банку.

У разі невиконання банком у встановлений строк зазначе­них вимог територіальне управління Національного банку Ук­раїни звертається до Національного банку України з обґрунтованими пропозиціями щодо відкликання ліцензії на здійснення певних банківських операцій.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 340; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.222.189.51 (0.042 с.)