Поняття, ознаки та юридична сутність готівкових розрахунківМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття, ознаки та юридична сутність готівкових розрахунківЗа останні роки в економіці і банківській системі країни відбу­лися радикальні зміни, обумовлені досягненням Україною полі­тичної і економічної незалежності та переходом до розбудови соціально-орієнтованої ринкової економіки, що характеризують­ся, зокрема

формуванням дворівневої банківської системи,

створенням власної грошової системи,

проведенням грошової реформи із запровадженням у готів­ковий обіг національної грошової одиниці — гривні,

конституційним визначенням основної функції Національного банку України — забезпечення стабільності національної грошової одиниці,

подоланням гіперінфляційних процесів в економіці країни і досягненням фінансової стабілізації на основі виваженого зас­тосування механізмів монетарної політики

Функціонування в нових умовах національної грошової системи, створення якої було започатковано з введенням українсь­кого карбованця, вимагає вдосконалення організації готівково­го обігу (як складової частини загальної платіжної системи краї­ни), з приведенням його у відповідність до потреб ринкової економіки

Готівка традиційно посідає важливе місце в платіжній сис­темі країни і відіграє значну роль у забезпеченні здійснення на­селенням готівкових платежів для обслуговування своїх потреб

Оптимізація сфери готівкового обігу та підвищення ефективності здійснення готівкових операцій має важливе значення для досягнення загальної стабілізації національної економіки України Робота з готівкою є одним із головних напрямів діяль­ності Національного банку України і всієї вітчизняної банківсь­кої системи в цілому Правильна політика в галузі готівкових розрахунків — неодмінна передумова оздоровлення грошової си­стеми

Готівкові розрахунки — сукупність платежів, що здійсню­ються готівкою В ринковій економіці сфера готівкових розра­хунків обмежена Навпаки, для кризової економіки характер­ним є розширення сфери використання готівки, яка обслуговує в основному тіньовий господарський оборот

Механізми здійснення готівкових операцій регулюються пев­ною нормативною базою Основними нормативними актами є Конституція України, Закон України «Про банки і банківську діяльність». Закон України від 06 Об 1996 р «Про застосування електронно-касових апаратів та товарно-касових книг для роз­рахунків із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчу­вання та послуг», Закон України від 20 05 1999 р. «Про Націо­нальний банк України», Інструкція Національного банку Украї­ни № 1 «З організації емісійно-касової роботи в установах банків України» (затверджено постановою Правління Національного банку України № 129 від 07 07 1994 р. із змінами та доповнення­ми), Інструкція Національного банку України № 4 «Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України» (затверджено постановою Правління Національного банку Ук­раїни № 149 від 2006 1995 р. в редакції постанови Правління Національного банку України № 335 від 13 10 1997 р. ), «Поря док ведення касових операцій у національній валюті в Україні» (затверджено постановою Правління Національного банку України № 21 від 0202 1995 р. в редакції постанови Правління Національного банку України № 334 від 13 10 1997 р. із змінами та доповненнями), Положення «Про порядок реєстрації та зас­тосування електронно-касових апаратів для розрахунків готів­кою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (зат­верджено наказом Державної податкової адміністрації України № 343 від 18 09 1997 р ), новий Перелік окремих форм діяль­ності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, спе­цифіка котрих дозволяє здійснювати розрахунки із споживача­ми без застосування ЕККА з використанням товарно-касових книг, затверджений наказом Міністерства економіки України від Ї203 1998 р. № 24

Постійний контроль за дотриманням правил ведення готівкових розрахунків дозволить зменшити неконтрольовані масш­таби використання готівки підприємствами і організаціями, а отже, і обмежити роль готівкового обігу як засобу обслуговуван­ня руху тіньового капіталу, приховування доходів і а ухилення від сплати податків до бюджету

Готівка може бути одержана суб'єктами з власних рахунків в установах банків у межах наявних на них коштів та на цілі, виз­начені у чеку, без подання обґрунтовуючи документів, розра­хунків і пояснень

Підприємства та індивідуальні підприємці мають право здійснювати розрахунки між собою, а також з фізичними особа­ми, як у готівковій, так і у безготівковій формі

Всі готівкові розрахунки підприємств і індивідуальних підприємців між собою (крім підприємств та індивідуальних підприємців, які мають податкову заборгованість), а також з гро­мадянами проводяться як за рахунок коштів, одержаних у касі банку, так і за рахунок виручки, отриманої від реалізації товарів (робіт, послуг), та інших касових надходжень

Для здійснення готівкових розрахунків кожне підприємство повинно мати касу і вести касову книгу за встановленою фор­мою В касі підприємства (організації, установи) залишок готів­ки на кінець кожного робочого дня не повинен перевищувати ліміту, встановленого йому установою банку протягом першого кварталу року (до встановлення ліміту каси на поточний рік і одержання його клієнтом продовжує діяти ліміт попереднього року)

Готівка, яку суб'єкти господарювання отримують в установах банків, має використовуватися за прямим призначенням, тобто на ті цілі, на які вона отримана Прийом готівки підприєм­ствами при здійсненні розрахунків зі споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг проводиться через зареєстровані електронні контрольно-касові апарати (ЕККА), з обов'язковим отриманням касового чеку, а під час виходу з ладу ЕККА або на період тимчасового відключення електроенергії — товарного чеку

Готівкові розрахунки обслуговують договори купівлі-прода­жу товарів, як правило, з участю населення, тобто здійснюються між підприємствами і населенням, між окремими громадянами Під час здійснення готівкових розрахунків підприємства (індиві­дуальні підприємці) — отримувані готівкового платежу зобов'я­зані надати підприємствам (індивідуальним підприємцям) — платникам обліковий розрахунковий документ (податкову на­кладну, рахунок-фактури, товарний чек, акт виконаних робіт, наданих послуг тощо), які б підтверджували здійснені платника ми витрати готівки 3 рахунків підприємств готівка видається за чеками, на звороті яких вказується цільове призначення грошей, що будуть одержані

Готівкові розрахунки є важливим напрямком діяльності ко­мерційних банків і Національного банку України Банки орга­нізують збір готівки, що вивільняється з господарського оборо­ту, а також видачу суб'єктам господарювання та населенню го­тівки відповідно до чинного законодавства

Національний банк України очолює касове обслуговування господарства і проводить його через комерційні банки Націо­нальний банк України здійснює емісію грошей та регулює сфе­ру емісійно-касових операцій у господарстві України Головна мета діяльності Національного банку України в цій сфері — підтримання стабільності і зміцнення національної грошової системи Національний банк України встановлює для всіх суб'єктів господарювання єдині правила щодо обігу готівки, Гі збереження і раціонального витрачання

Для суб'єктів господарювання встановлено єдиний порядок приймання грошей у каси, їх зберігання, транспортування і ви­дачі, єдині вимоги щодо технічного укріплення і обладнання приміщень кас, оформлення касових документів, ведення касо­вої книги, проведення ревізій каси і контролю за дотриманням касової дисципліни Установи банків повинні постійно контро лювати дотримання всіма суб'єктами господарювання правил ведення касових операцій.

Сам хід ринкових реформ потребує постійного перегляду та вдосконалення чинного законодавства, що регламентує обіг готівки. Чинне законодавство України щодо регулювання вико­ристання готівки повинне охоплювати усі сфери її обігу у госпо­дарстві держави. Що стосується перспектив скорочення готів­кових розрахунків в Україні, то цей процес пов'язаний з макроекономічною стабілізацією господарства держави.

Національний банк, відповідно до ст.ст. 7, 34 Закону Украї­ни «Про Національний банк України», монопольно здійснює емісію національної валюти України. На нього покладені орга­нізація готівково-грошового обігу та регулювання емісійних опе­рацій, пов'язаних з випуском та вилученням грошей з обігу. Емісійна діяльність Національного банку України — операції, пов'язані з випуском і вилученням грошей з обігу. Проблема емісійних операцій і забезпечення найефективнішого їх впливу на розвиток національної економіки є однією з центральних у діяльності Національного банку України.

Для здійснення емісійних операцій, тобто забезпечення гро­шового обороту білетами і монетою різних номіналів, створю­ються і використовуються резервні фонди грошових білетів і монет Центрального сховища Національного банку України та запаси готівки у сховищах територіальних управлінь, установ На­ціонального банку України.Резервні фонди — запаси грошових знаків, які використовуються для оновлення готівкової маси в обігу та забезпечення грошового обігу білетами і монетами різних номіналів. Установи Національного банку України зобов'язані вчасно вживати заходи щодо:

поповнення залишків сховищ, якщо в цьому виникає не­обхідність;

вивезення до центрального сховища Національного банку України надлишків готівки, якщо надлишки грошей постійно накопичуються;

здійснення контролю за тим, щоб у сховищі були грошові білети і монети всіх номіналів, необхідних для готівкового обігу.

Грошові знаки, що знаходяться в резервних фондах Націо­нального банку України та у сховищах територіальних управлінь Національного банку України, є лише потенціальними гроши­ма; вони стають реальними грошима, коли із сховища будуть перераховані в оборотні каси територіальних управлінь Націо­нального банку України і випущені в обіг.

Резервні фонди грошових білетів і монети перебувають у вик­лючному віданні Національного банку України і можуть витрача­тися лише на підставі його письмових вказівок про випуск гро­шей в обіг. Підкріплення запасів готівки у сховищах територіаль­них управлінь, установ Національного банку України та вивезення надлишків придатних банкнот і монет здійснюється у кожному окремому випадку за письмовим розпорядженням управління організації роботи з готівкою Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України. Відповідні розпорядження підписуються начальником управління організації роботи з готів­кою Департаменту готівково-грошового обігу або його заступ­ником.

Випуск грошей в обіг здійснюється через оборотну касу уста­нови Національного банку України.Оборотна каса — структур­ний підрозділ установи Національного банку України, який ви­конує операції з касового обслуговування комерційних банків. Відповідно до ст. 38 Закону України «Про Національний банк України», зношені і пошкоджені грошові знаки України прийма­ються й обмінюються безоплатно на нові грошові знаки Націо­нальним банком та комерційними банками України без обме­жень щодо сум та строків такої зміни. Крім того, відповідно до ст. 39 Закону України «Про Національний банк України», Націо­нальний банк, комерційні банки України зобов'язані вилучати фальшиві, підроблені або такі, що не мають необхідних ознак платіжності, грошові знаки (банкноти, монети). Національний банк офіційно повідомляє через засоби масової інформації про вилучення з обігу грошових знаків України (банкнот, монет).

Операційні відділи установ Національного банку України самостійно визначають розмір залишку готівки в оборотній касі на кінець операційного дня. Надлишок готівки в кінці дня із оборотної каси зараховується до сховища.

На підставі заявок від комерційних банків про підкріплення операційних кас та на здавання надлишків готівки в оборотну касу, заявки операційного відділу для видачі готівки своїй клієнтурі відділи готівкового обігу і касових операцій установ Національного банку України надають операційному відділу розпорядження на підкріплення операційних кас комерційних банків та видачі готівки клієнтурі операційного відділу, розпо­рядження на приймання в оборотну касу надлишків готівки від комерційних банків на загальну суму по кожному банку та заяв­ку на перевезення цінностей відділу інкасації.

Підкріплення каси банку — захід, спрямований на придбання готівки в інших банків для забезпечення всіх страхових виплат

Комерційні банки, які мають надлишки готівки, можуть са­мостійно передавати надлишки готівки своїм установам або іншим комерційним банкам незалежно від місця їх розташуван­ня на території України після проведення попередньої оплати н з кореспондентського рахунку з обов'язковим відповідним по­відомленням територіальним управлінням Національного банку України у день їх передачі за формою найменування банку-одержувача, дата видачі і сума Передача готівки проводиться після списання відповідної суми з кореспондентського рахунку установи банку одержувача грошей і зарахування її на корес­пондентський рахунок установи банк}, що передає гроші Видача готівки установою банку, що передає гроші, одержувачу про­водиться за видатковим касовим ордером та довіреністю

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 30 06 1995 р про «Порядок організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між установами Національного банку України та комерційними банками», установи Національ­ного банку України при підкріпленні комерційних банків вста­новлюють плату за касове обслуговування відповідно до тарифів банківських послуг, затверджених постановою Правління На­ціонального банку України від 17 11 1997 р. № 381 «Про внесен­ня змін і доповнень до постанови Правління Національного банку України від 12 05 1997 р № 147 «Про затвердження Переліку і Тарифів банківських послуг, що надаються установами та тери­торіальними управліннями Національного банку України за опе­раціями (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків-кореспондентів Національного банку України»

Національний банк України здійснює касове обслуговуван­ня бюджетних організацій, військових частин і видачу готівки комерційним банкам на виплату пенсій безкоштовно на підставі відповідних розрахунків, одержаних від комерційних банків

У разі постійного здавання комерційними банками надлишків готівки (банки, які мають сальдо операцій з вилучення готівки з обігу) Національний банк України в межах зданих сум видає підкріплення готівкою комерційним банкам безкоштовно Підкріплення комерційних банків розмінною монетою незалежно від суми здійснюється безкоштовно

Територіальні управління Національного банку України проводять і організують конкретну роботу з готівкового обігу в регіоні систематизують показники, що характеризують стан го­тівкового обігу, вивчають і аналізують його, контролюють хід виконання прогнозів касових оборотів, вивчають територіальне розміщення емісії грошей, шляхи і причини міграції грошової маси, пропорції між грошовими доходами і витратами населен­ня в областях, містах і районах, здійснюють у встановленому порядку регулювання касових ресурсів, маючи на увазі забезпе­чення вчасних розрахунків готівкою в господарстві держави, прискорення обіговості касових ресурсів, контролюють роботу установ комерційних банків з готівкового обігу Робота з готів­кового обігу в територіальних управліннях Національного банку України проводиться відділом готівкового обігу і касових опе­рацій

Таким чином, готівкові розрахункові правовідносини -- це урегульовані нормами права відносини, які виникають, зміню­ються, припиняються між суб'єктами внаслідок емісійно-касо­вої діяльностіПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.173.209 (0.018 с.)