Обов'язки та відповідальність сторін 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обов'язки та відповідальність сторінНаціональний банк України зобов'язується:

3.1. Виконувати правила про надання ломбардного кредиту, що вста­новлені Тимчасовим положенням.

3.2. Надати Банку ломбардний кредит під цінні папери, які передані ним в забезпечення кредиту на строк до ________.

3.3. Своєчасно перераховувати суму ломбардного кредиту на ко­респондентський рахунок Банку.

3.4. Зберігати комерційну таємницю про ломбардні операції Банку. Банк зобов'язується:

3.5. Виконувати правила про надання ломбардного кредиту, що вста­новлені Тимчасовим положенням.

3.6. Сплатити Національному банку України за користування лом­бардним кредитом відсотки в розмірі _______.

3.7. Забезпечити своєчасне погашення одержаного кредиту та відсотків за його користування.

3.8. Дотримуватись встановлених Національним банком України економічних нормативів та норм обов'язкових резервів. Порушення цих вимог може бути підставою для розірвання цього договору.

3.9. Надавати за вимогою Національного банку України потрібні бух­галтерські та інші документи.

3.10. Передати цінні папери на суму __________ грн. в за­безпечення отриманого кредиту і відсотків за користування ним:

Перелік цінних паперів Серія Номер

1. _____________________________

2. _________________________________

3. ________________________________

3.11. У разі падіння ринкової вартості цінних паперів до рівня, що недостатній для забезпечення кредиту, Банк передає Національному банку України додаткову їх кількість.

У разі невиконання Банком цієї умови Національний банк України має право на дострокове розірвання кредитного договору

Інші умови угоди

4.1. В угоду можуть вноситися зміни у вигляді письмових допов­нень, які підписані тими ж особами, що і сама угода.

4.2. Угода може бути розірвана з ініціативи будь-якої сторони із завчасним повідомленням про це за десять днів. У разі недосягнення згоди про розірвання угоди спір передається на розгляд арбітражного

суду.

4.3. Дія цієї кредитної угоди закінчується після повного погашення

ломбардного кредиту та відсотків за ним.

Порядок вирішення спорів

5.1. Усі спори, які виникають протягом дії кредитної угоди, вирішу­ються шляхом переговорів. У разі недосягнення угоди спір передається на розгляд арбітражного суду

Юридична адреса та реквізити:

Адреса Національного банку України Банку

Підпис Підпис

М.П. М.П.

Додаток 40

ДОГОВІР

На купівлю кредитів на закритому Кредитному аукціоні Національного банку України

м.__________ "_" _______ 200_ р.

Національний банк України (або ____________________

регіональне управління Національного банку України), в подальшому "Банк-кредитор", в особі керівника _____________________,

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

який діє на підставі Статуту Національного банку України та Положення про регіональне управління (для регіональних управлінь НБУ), з одного боку, і _________________________„____ в подальшому

(назва установи Банку-позичальника) "Банк-позичальник" в особі керівника ____________________,

(прізвище, ім'я, по батькові, посада) який діє на підставі Статуту, з другого боку, уклали договір про таке;

Предмет договору

1,1. Банк-кредитор продає Банкові-позичальнику кредит у сумі _______________, що придбаний ним на закритому Кредитно­му аукціоні Національного банку України згідно з свідоцтвом Аукціонно­го комітету, за плату в розмір! ___% річних строком повернення не пізніше _______ 199_ р. без права його пролонгації.

Права та обов'язки сторін

2.1. Банк-кредитор зобов'язується

надати кредит Банку-позичальнику в сумі ____________ на

підставі свідоцтва про купівлю кредиту на Кредитному аукціоні і перерахувати на його коррахунок № ________ в Операційному

управлінні (Розрахунково-касовому центрі) (зайве закреслити) На­ціонального банку України протягом наступного дня після одержання свідоцтва та підписання цього договору

2 2. Банк-позичальник зобов'язується

забезпечити своєчасне повернення кредиту згідно з оформленими строковими зобов'язаннями з перерахуванням коштів у строк до

__________ 200_ р на рахунок Банку-кредитора № ________

(дата місяць) в ОПЕРУ (РКЦ) Національного банку України

2.3. Забезпечити щомісячну сплату відсотків за куплені на Аукціоні кредити з перерахуванням кредитів на рахунок № ______ Банку-кредитора не пізніше _______ числа, наступного за звітним місяця.

2.4. Банк-позичальник має право достроково повернути Банкові-кредитору одержаний кредит та нараховані проценти за період корис­тування ним з перерахуванням коштів на відповідні рахунки Банку-кре­дитора.

Відповідальність сторін

3.1. За несвоєчасне повернення кредиту та несвоєчасну сплату про­центів за кредит Банк-позичальник сплачує Банку-кредитору штраф у розмірі 5 відсотків за кожний день несвоєчасного повернення кредиту і нарахованих відсотків за користування кредитом.

Особливі умови договору

4.1. Банк-кредитор залишає за собою право:

списувати в безспірному порядку з коррахунку Банку-позичальника кредит та плату за нього у разі незабезпечення своєчасного повернен­ня в строки, передбачені договором та строковим зобов'язанням.

Умови зміни договору

5.1. Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін з письмовим попередженням будь-якою з сторін не менше ніж за 20 днів до передбачуваних змін в угоді.

5.2. Суперечки по договору вирішуються відповідно до чинного за­конодавства.

Строк дії договору встановлюється з дня перерахування коштів Бан­ком-кредитором на коррахунок Банку-позичальника і до повного по­вернення кредиту в передбачений договором строк, але не пізніше _______ 200_ року.

Юридичні адреси сторін:

Банк-кредитор Банк-позичальник

Адреса: Адреса;

м.п.__________ м.п._________

(підпис керівника) (підпис керівника)

Додаток 41

ДОГОВІР ПОРУКИ № _

м._______ "_"________200_ р.

(назва поручителя, ідо іменується надалі "Поручитель") в особі ____________________, який діє на підставі Статуту,

з однієї сторони, та банк "______", що іменується надалі "Креди­тор", в особі _________________, який діє на підставі Статуту

і довіреності від "_"______ 200_ р., з другої сторони, уклали цей

договір про таке:

1. Поручитель зобов'язується перед Кредитором відповідати за ви­конання зобов'язань щодо повернення кредиту, наданого Кредитором

________________ на ____________________

(назва Позичальника) строком до ________ 200_ р., а також належних відсотків за його

використання в установлений строк у розмірі ________% річних,

передбачених кредитним договором між Кредитором і Позичальником у повному обсязі ________.

2. Поручитель несе солідарну відповідальність з Позичальником перед Кредитором за виконання зобов'язань за кредитним договором, складеним між Кредитором і Позичальником.

3. Відповідальність Поручителя за цим договором обмежується заз­наченою сумою кредиту та нарахованими за ним відсотками, передба­ченими кредитним договором між Кредитором та Позичальником.

4. У разі невиконання Позичальником зобов'язань за кредитним договором, у строк, зазначений у кредитному договорі, Поручитель погашає заборгованість Позичальника за першою вимогою Кредитора протягом 5 днів.

5. При виконанні Поручителем зобов'язань щодо повернення кре­диту, нарахованих відсотків за користування нею, передбачених кре­дитним договором, Кредитор зобов'язується переуступити йому свої права вимоги до Позичальника та передати документи, які підтверджу­ють ці права в розмірі виконання Поручителем зобов'язання.

6 Дія цього договору припиняється після погашення Позичальни­ком або Поручителем зазначеного кредиту та процентів за ним

7 Поручитель не має права без дозволу Кредитора в односторон­ньому порядку відмовитися від прийнятих на себе зобов'язань за цим договором або змінити його умови.

8. Спори, що випливають з цього договору, вирішуються відповідно до чинного законодавства судом або арбітражним судом за належні­стю спору або вибором сторін.

9. Цей договір є невід'ємною частиною кредитного договору від "_" ______ 200 _ р. № ___, складений у двох примірниках, що

мають однакову юридичну силу і зберігаються по одному примірнику у Поручителя і Кредитора.

10. У разі зміни адреси або банківських реквізитів сторони зобо­в'язуються в триденний строк проінформувати одна одну про Їх зміну.

Адреси сторін та їх банківські реквізити.

Кредитор: Поручитель:

Керівник ________ Керівник ________

Головний Головний

бухгалтер _______ бухгалтер _______


Додаток 42

ДОГОВІР ЗАСТАВИ

в особі ______________________________________

(посада керівника, прізвище, ім'я та по батькові)

на підставі Статуту, зареєстрованого у __________________

розпорядження № ________ від ____________________

реєстраційний № _________ від ____________________,

далі іменується Заставодавець, з одного боку, та Акціонерний комер­ційний банк в особі ______________________________,

який діє на підставі Статуту, зареєстрованого в Національному банку України _________________________, і надалі іменується

Заставодержатель, з другого боку, уклали цей договір про таке.

Предмет договору

1.1. Заставодавець передає в заставу Заставодержателю

(назва предмета застави)

Загальною вартістю ___________________________, яка

(сума прописом)

є забезпеченням виконання зобов'язань Заставодавця у повному об­сязі згідно з кредитним договором № __ від "_" ______199_ р.,

включаючи відсотки, збитки у зв'язку з простроченим виконанням зо­бов'язань, неустойку.

1.2. Предмет застави знаходиться:

(у володінні або користуванні Заставодавця, володінні чи користуванні третьої особи, або переданий Заставодержателю)

(за адресою)

1.3. Заставодавець гарантує, що він повноважний розпоряджатися предметом застави, який не заставлений за іншими договорами і не є об'єктом судового спору.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 121; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.006 с.)