ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИЛІЦЕНЗІЯ №______

НАДАНА

(повна назва банку)

 

ЗАРЕЄСТРОВАНОМУ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ

< > _______ 20 __ за номером _______,

У ТОМУ, ЩО БАНК МАЄ ПРАВО ЗДІЙСНЮВАТИ ОПЕРАЦІЇ, ПЕРЕЛІЧЕНІ У ДОДАТКУ

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

< > ____________ 20____

Ліцензія недійсна без додатку

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ДОДАТОК ДО ЛІЦЕНЗІЇ №_____

Заступник Голови Правління

 

Додаток 2

АНКЕТА

Кандидата, який рекомендується на посаду голови правління, головного бухгалтера, керівника філії банку

1. Прізвище, ім'я та по батькові, дата і місяць народження, домашня адреса

2. На яку посаду рекомендується

3. Освіта (коли, де навчався, одержана спеціальність)

4. Робота в теперішній час ( назва установи, посада, час перебування)

5. Рекомендації трьох осіб. На окремому аркуші паперу вкажіть адре­су, номери телефонів тих, хто Вас рекомендує. Бажано, щоб серед тих, хто рекомендує, був Ваш попередній роботодавець

6. Чи порушувалася справа про банкрутство, чи приймалося рішення про ліквідацію банку або іншої юридичної особи, де Ви раніше працювали

7. Чи були у Вас серйозні фінансові проблеми, борги щодо будь-якого банку або іншої" фізичної чи юридичної особи


8. Чи припускалися Ви порушення кримінального законодавства за останні роки

9. Чи перебуваєте Ви в прямих родинних зв'язках Із членами ради банку (батьки, діти, подружжя)

10. У якому товаристві чи юридичній особі Ви виконуєте на цей час функції директора або члена правління чи ревізійної комісії

11. Ваше бачення діяльності банку і Ваша роль у проведенні політики банку

Я, що нижче підписався, заявляю, що відповіді вичерпні і правдиві.

Дата Підпис кандидата

Додаток З

Анкета

співбесіди з________________________________________________________________________________________________

кандидатом на посаду_______________________________________________________________________________________

в банку______________________________________________________________________________________________________

Службова особа, яка проводила співбесіду Дата проведення співбесіди Результат співбесіди
     

 

 

Додаток 4

ЗАЯВА

Найменування установи банку   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ    
Ідентифікаційний номер ДРФО    
         
Найменування підприємства (повна і точна назва)  
     
     
     
Просимо відкрити    

 

(поточний (основний, додатковий), депозитний та ін. рахунки) рахунок на підставі Інструкції Національного банку України «Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті», що має для нас обов'язкову силу, із змістом Інструкції ознайомлені. В інших установах банків рахунків


не маємо, маємо (вказати номери рахунків та в яких установах банків відкриті)

Керівник (посада) (підпис, прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер (підпис, прізвище, ініціали)

«__» ____________ 200_ р.

М.П.

 

ВІДМІТКИ БАНКУ

Відкрити рахунок Документи на оформлення відкриття рахунку

_________________________ та здійснення операцій за рахунком перевірив:

(поточний, депозитний та ін. рахунки)

Дозволяю

Керівник (підпис)

Дата відкриття рахунку «__» ________ 200_ р.

№ балансового рахунку № особового рахунку
 

Головний бухгалтер (Підпис)

 

Додаток 5

ЗАЯВА

На відкриття рахунку фізичної особи в грошовій одиниці України

Ідентифікаційний номер ДРФО  
   

Найменування установи банку ___________________________________________

_____________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, та по батькові

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Прошу відкрити

Рахунок

___________________________________________________________________________________________________________

(підпис прізвище, ініціали)

"____" ________________200 __ р.

Додаток 6

КАРТКА із зразками підписів і відбитком печатки Власник рахунку _______________________________________________________________ (повна назва) Адреса_________________________________________________________________тел. №______________________ Назва вищестоящої організації (міністерство, відомство, центральна кооперативна чи громадська організація) Назва установи банку_______________________________________________ Місце знаходження установи банку     Наводимо зразки підписів та печатки, Які просимо вважати обов’язковими При здійсненні операцій з рахунком   Чеки та інші розпорядження за рахунком __ Просимо вважати дійсними в разі наявності на них Одного першого і одного другого підписів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Ідентифікаційний номер ДРФО   ВІДМІТКА БАНКУ Дозвіл на прийняття зразків підписів Головним бухгалтер “____” ______________ 200__р  
      ІНШІ ВІДМІТКИ    
Коди  
     
   
   
     
   
       
       
       
       

 

Зворотний бік

(найменування власника рахунку)

 

Посада Прізвища їм я по-батькові Зразок підпису Зразок печатки
     
Перший ПІДПИС    
   
Другий ПІДПИС    
   

 

Місце печатки вищестоящої Строк повноважень і підписи слухових осіб,

організації що засвідчила які тимчасово користуються правом першого

повноваження та підписи чи другого підписів засвідчуємо: Керівник—————————.

Головний бухгалтер ________

Повноваження та підписи керівника та головного бухгалтера які діють

відповідно до Статуту (Положення) засвідчую:

(посада і підпис керівника чи заступника керівника вищестоящої організації)


Видані грошові чеки

Посвідчувальнии номер нотаріуса ' (форма № 52) 200_р Я державний (приватний) нотаріус (прізвище ініціали) нотаріальної контори (нотаріального "кругу)___—————————————————————————- -засв д іую справжн сть підпису ________________ (посада найменування юридичної особи прізвище їм я та по батькові представника) який зроблено у моїй присутності Особу представника встановлено повноваження його перевірено Зареєстровано в реєстрі за № __ _ Стягнуто ___..__________________ (державного мита плати) (Державний приватний) нотаріус _______ пеігітка (підпис)

дата з № до № дата з № до №
           
           
           
           
           
           

1 Вимагається за рахунками підприємств організацій та фізичних осіб якщо повноваження і підписи не засвідчені вищестоящою організацією

2 Підписи кер виика і головного бухгалтера вимагаються у випадках передбачених пунктами 7 16-7 17 Інструкції Національного банку України Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті


Додаток 7

Відкрити поточний рахунок

№_______________

в _______________

(найменування валюти)

(підписи службових осіб банку) "__" __________ 200__р.

ЗАЯВА

від ___________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

паспорт, серія _____ № _____, виданий __________

(ким і коли)

Ідентифікаційний номер ДРФО _________________

Прошу відкрити поточний рахунок у________________

(найменування валюти) на моє ім'я.

Письмові розпорядження будуть підписуватись мною або уповноваженою мною особою за довіреністю,

У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі.

Правила банку щодо ведення поточних рахунків мені відомі, вважаю їх для себе обов'язковими. Все листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою

Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово. "__"_______200_р ________________________

(підпис власника рахунку)

 

Додаток 8

 

Відкрити поточний рахунок

№ ___________ _________________________

в ___________ (назва установи уповноваженого банку)

(найменування валюти)

(підписи службових ос б банку) "__" ___ ____ 200_р.

ЗАЯВА

ВІД___________________________________________ ________,

(прізвище ім'я, по батькові)

паспорт (тший документ, що засвідчує особу), серія ____ №____, громадянство

ідентифікаційний номер ДРФО (для іноземців-резидентів_____,

та осіб без громадянства - резидентів)

Прошу відкрити поточний рахунок у ____________________

(найменування валюти)

на моє ім'я

Письмові розпорядження будуть підписуватись мною або уповноваженою мною особою за

довіреністю

У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов'язуюсь негайно

повідомити про це в письмовій формі

Правила банку щодо ведення поточних рахунків мені відомі, і я вважаю їх для себе обов'язковими.

Все листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою

Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово.

"__" _______ 200_р ______________

(підпис власника рахунку)

У разі потреби комерційний банк може виготовляти та використовувати запропоновану форму заяви двома мовами (українською та іноземною)

 

 

Додаток 9

ДОГОВІР № ___ на здійснення розрахунково-касового обслуговування

м ______________ '__ ________200_ р

(назва установи банку)

в особі _____________________________________

(посада керівника прізвище їм я по батькові)

(далі — Банк), що діє на підставі _______________________

________________________________ з однієї сторони,

(назва установчого документа)

та_________________________________________

(повна назва юридичної або прізвище їм я по батькові фізичної особи)

________________________________, (далі — Клієнт)

в особі ______________________________________,

(посада керівника прізвище їм я по батькові)

що діє на підставі ______________________________,

(назва установчого документа або документа що засвідчує особу)

з другої сторони, уклали цей договір

І. Предмет договору

1 Банк відкриває Клієнту ____________ рахунок відповідно

до Інструкції "Про відкриття банками рахунків у національній та іно­земній валюті" та здійснює його розрахунково-касове обслуговування

Права та обов'язки сторін

2 Банк має право

2 1 Використовувати кошти Клієнта, які зберігаються на рахунку, гарантуючи їх наявність і проведення операцій відповідно до норматив­них актів Національного банку України

2 2 У разі оформлення Клієнтом розрахункових документів з пору­шенням чинного законодавства та нормативних актів Національного бан­ку України мотивовано, з посиланням на підстави, передбачені чинним законодавством України, повернути їх Клієнту

2 3 Відмовляти Клієнту у видачі готівки на різні потреби у разі не­подання ним попередньо заявки на отримання готівки

2 4 Здійснювати безспірне стягнення та безакцептне списання коштів з рахунку Клієнта у випадках передбачених чинним законодав­ством України

2 5 Отримувати від Клієнта плату за надані послуги

3 Клієнт має право

З 1 Самостійно розпоряджатися коштами на своєму рахунку з дот­риманням вимог чинного законодавства, за винятком безспірного стяг­нення та безакцентного списання коштів

З 2 Отримувати готівкові кошти у межах касової заявки на отри­мання готівки і за умови наявності коштів на розрахунковому рахунку у випадках, передбачених законодавством

3 3 Вимагати своєчасного і повного здійснення розрахунків та інших обумовлених цим договором послуг

4 Банк бере на себе зобов'язання

4 1 Належним чином виконувати умови цього договору

4 2 Своєчасно здійснювати розрахункові операції відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в господарському обороті України

4 3 Забезпечувати своєчасне зарахування коштів на рахунок Клієнта

4 4 Здійснювати приймання та видачу готівки відповідно до чинно­го законодавства та нормативних актів Національного банку України

4 5 Видавати за вимогою Клієнта виписку з рахунку з доданням необхідних документів

4 6 Гарантувати таємницю операцій за рахунком Клієнта Без згоди Клієнта довідки третім особам з питань проведення операцій на рахун­ку можуть бути надані лише у випадках, передбачених чинним законо­давством України

4 7 Надавати консультації Клієнту з питань застосування банківсь­кого законодавства та порядку здійснення розрахунків

4 8 Проводити нарахування відсотків у розмірі __% річних за за­лишками вільних коштів на рахунку Клієнта і зараховувати їх на рахунок Клієнта __________________

(термін зарахування відсотків)

5 Клієнт бере на себе зобов'язання

5 1 Виконувати вимоги діючих інструкцій, правил, інших норматив­них актів Національного банку України з питань здійснення розрахунко­во-касових операцій та надання звітності

5 2 Дотримуватися принципів організації безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообороту що впроваджені в господарський оборот України, та встановлених правил Порядку ве­дення касових операцій в народному господарстві України

5 3 Щорічно надавати Банку заявку розрахунок для встановлення лімітів залишку готівки в касі

5 4 Узгоджувати строки видачі заробітної плати з Банком і дотримуватися їх

5.5. Щоквартально надавати Банку за встановленою формою касову заявку та Інші звітні і прогнозні дані, необхідні для складання прогнозів касових оборотів банку та визначення потреби Клієнта у готівці не пізніше ніж за _днів до початку кварталу, що планується.

5-6. Не пізніше наступного дня повідомляти Банк про всі помічені неточності або помилки у виписках з рахунку та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за рахунком.

5.7. Повідомляти Банк про зарахування на рахунок Клієнта коштів що йому не належать, і у 5-денний термін з дня надходження коштів Не рахунок подати Банку платіжне доручення на перерахування коштів влас­нику.

5.8. Своєчасно здійснювати оплату за виконані Банком операції надані послуги.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 148; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.199.4 (0.032 с.)