Реєстрація та обіг цінних паперів 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Реєстрація та обіг цінних паперівВідповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Інші державні органи контролюють діяльність учасників ринку цінних паперів у межах своїх повно­важень

Розгляньмо порядок реєстрації випуску цінних паперів Емітент має право на випуск облігацій підприємств і акцій з моменту реєстрації цього випуску у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку Якщо подані для реєстрації облігації підприємств і акції пропонуються для відкритого прода­жу, тобто призначені для розміщення між юридичними особами і громадянами коло яких заздалегідь визначити неможливо, то емітент зобов'язаний подати реєструвальному органу для реєст­рації також інформацію про випуск цінних паперів Емітент зо­бов'язаний подати органу, що реєструє випуск цінних паперів або інформацію про випуск цінних паперів, баланс та довідку про фінансовий стан підтверджені аудитором (аудиторською фірмою) Порядок реєстрації випуску облігацій підприємств і акцій, а також інформація про їх випуск визначається Держав­ною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Реєстрація випуску цінних паперів повинна бути проведена не пізніш, як протягом ЗО днів з моменту подачі заяви з додан­ням необхідних документів Орган, який реєструє випуск цінних паперів або інформацію про це, зобов'язаний перевіряти відповідність поданих емітентом документів вимогам законодав­ства України Відмова від реєстрації може мати місце лише в разі порушення встановленого порядку або невідповідності по­даних документів вимогам законодавства Якщо реєстрацію ви пуску цінних паперів у встановлений строк не проведено або у ній відмовлено з мотивів, які емітент вважає необґрунтованими, він може звернутися до суду Реєстрація випуску цінних паперів або інформації про їх випуск, що проводиться Державною комі­сією з цінних паперів та фондового ринку, не може розпадатися як гарантія вартості цих цінних паперів Загальний реєстр випуску цінних паперів ведеться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку Інформація про випуск акцій, облігації підприємств що пропонуються для відкритого продажу крім реєстрації, підлягає обов'язковому опублікуванню в оргднах преси Верховної Ради України та Кабінету Міністрів Украї­ни і офіційному виданні фондової біржі не пізніш як за 10 днів до початку передплати на ці цінні папери Акції, облігації підприємств, що пропонуються для відкритого продажу, допускаються для розміщення не раніш як через ЗО днів після опублі­кування оголошення про їх випуск У разі виникнення будь яких змін в інформації про випуск акцій, облігацій підприємств, що пропонуються до відкритого продажу, емітент цінних па­перів повинен опублікувати інформацію про зміни, що сталися, до закінчення 30-денного строку з дня опублікування інфор­мації. Реєструючий фінансовий орган має право у разі виявлен­ня недостовірних даних в опублікованій інформації про випуск акцій, облігацій підприємств припинити їх розміщення до того часу, поки емітент цих цінних паперів не внесе до неї відповід­них ЗМІН

Емітент зобов'язаний не менше одного разу на рік інформу­вати громадськість про своє господарсько-фінансове становище і результати діяльності (річний звіт) Звіт публікується не пізніше, як протягом дев'яти місяців року, наступного за звітним, і над­силається держателям іменних акцій та реєструючому органу У річному звіті повинні міститися такі дані про емітента:

інформація про результати господарювання за попередній рік,

підтверджені аудитором (аудиторською фірмою) річний ба­ланс та довідка про фінансовий стан,

основні відомості про додатково випущені цінні папери, обгрунтування змін у персональному складі службових осіб Емітент зобов'язаний протягом двох днів надіслати фондовій біржі і реєструючому органу, а також опублікувати в офіційній газеті фондової біржі інформацію про зміни, що відбулися в його господарській діяльності і впливають на вартість цінних паперів або розмір доходу за ними Відобразимо це у вигляді схеми (рис 40)

Емітент у зв'язку з опублікуванням недостовірних відомос­тей про нього, які можуть вплинути на вартість цінних паперів або розмір доходу від них, зобов'язаний протягом двох робочих днів вжити заходів щодо спростування цих відомостей

Для того, щоб розібратися у сутності ринку цінних паперів, необхідно з ясувати, що являє собою професійна діяльність в цій сфері Професійна діяльність на ринку цінних паперів — це

 

 
 

 

 


Рис. 40

підприємницька діяльність по перерозподілу фінансових ресурсів за допомогою цінних паперів та організаційному, інформацій­ному, технічному, консультаційному та іншому обслуговуван­ню, випуску та обігу цінних паперів, що є, як правило, виключ­ним або переважним видом діяльності.

Розгляньмо види професійної діяльності, для чого складемо наступну схему (рис. 41).

Професійна діяльність на ринку цінних паперів, у тому числі посередницька по випуску та обігу цінних паперів, здійснюєть­ся юридичними і фізичними особами виключно на підставі спе­ціальних дозволів (ліцензій), що видаються Державною комі­сією з цінних паперів та фондового ринку. Перелік документів, необхідних для одержання дозволу на діяльність з випуску та обігу цінних паперів, а також перелік відомостей, які торговець цінними паперами повинен подавати протягом строку дії цього

 


 

 

 


Рис. 41

дозволу, визначається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Дозвіл на здійснення всіх або окремих (крім комісійної) видів діяльності може бути видано торговцям цінними паперами, які мають внесений статутний фонд у розмірі не менш як 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а на здійснення комісійної діяльності щодо цінних паперів не менш як 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Дозвіл на

здійснення будь-якого виду діяльності по випуску та обігу цінних паперів не може одержати торговець цінними паперами, який безпосередньо або побічне володіє майном іншого торговця цінними паперами вартістю понад 10 відсотків статутного фон­ду, в тому числі безпосередньо вартістю понад 5 відсотків ста­тутного фонду іншого торговця. Торговець цінними паперами, який має дозвіл на здійснення будь-якого виду діяльності щодо випуску та обігу цінних паперів, не може безпосередньо або побічно володіти майном іншого торговця цінними паперами вартістю понад 10 відсотків статутного фонду, в тому числі без­посередньо вартістю понад 5 відсотків статутного фонду іншого торговця. Якщо частка юридичної особи, що не має дозволу на здійснення діяльності щодо обігу цінних паперів, або громадя­нина в статутному фонді кількох торговців цінними паперами перевищує 5 відсотків по кожному торговцю, то ці торговці не можуть здійснювати торгівлю цінними паперами один з одним.

Торговець цінними паперами не може здійснювати торгівлю:

цінними паперами власного випуску;

акціями того емітента, в якого він безпосередньо або по­бічно володіє майном у розмірі більше 5 відсотків статутного фонду.

Безпосереднім володінням майна визначається володіння часткою у статутному фонді будь-якого товариства, побічним володінням — володіння часткою у статутному фонді такого то­вариства, яке є учасником в іншому товаристві.

При прийнятті доручення на купівлю або продаж цінних паперів торговець цінними паперами зобов'язаний надавати особі, за рахунок якої він діє, інформацію про курс цінних па­перів. Торговець цінними паперами зобов'язаний подавати фон­довій біржі інформацію про всі укладені ним угоди з цінними паперами, в строки і порядку, визначені правилами фондової біржі. Особливості ведення бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами визначає Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Міністерством фінансів України та Національним банком України.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 171; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.39.200 (0.011 с.)