Правова організація відкриття рахунків та здійснення розрахунків в іноземній валюті 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правова організація відкриття рахунків та здійснення розрахунків в іноземній валютіПерехід до ринкової економіки потребує нових та більш ра­дикальних перетворень у грошове кредитній сфері 3 явилася необхідність в повну міру використовувати економічні важелі які властиві банкам розробляти та реалізовувати принципово

нові підходи до управління грошовим обігом країни, які більшою мірою відповідають ринковим відносинам

Своєчасна та повна оплата поставленої продукції, викона­них робіт, наданих послуг, інших боргових зобов'язань є однією з головних особливостей ефективного функціонування еконо­міки в цілому і кожного її суб'єкта зокрема Тому в усіх країнах так багато уваги приділяється організації грошових розрахунків, створюються розрахунково-платіжні системи, в центрі яких зна­ходяться банки як спеціалізовані грошове кредитні заклади

Існуючий на Україні порядок організації розрахунків в іно­земній валюті потребує значних перетворень Недоліки, які є в нормативних актах, заважають швидкості розрахунків, нормаль­ному функціонуванню валютного ринку України

Порядок організації розрахунків в іноземній валюті встанов­лює стаття 7 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»

В розрахунках між резидентами і нерезидентами у межах торгового обігу використовується як засіб платежу іноземна ва­люта Таю розрахунки здійснюються тільки через уповноважені банки Наймодавці-нерезиденти здійснюють оплату праці рези­дентам виключно у валюті України в готівковій або безготів­ковій формі

Здійснення розрахунків між резидентами та нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України допускається за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України

Для збереження грошових коштів і здійснення валютних операцій суб'єкти валютних правовідносин відкривають в упов­новажених банках України рахунки в іноземній валюті

Банківські рахунки в іноземній валюті поділяються на:

ПОТОЧНІ,

депозитні(вкладні)

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається підприємству для проведення розрахунків у межах чинного законодав­ства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті при здійсненні поточних операцій, визначених чинним законодав­ством України, та для погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті

Поточні рахунки в іноземній валюті відкриваються також

фізичним особам-резидентам:

громадянам України (без підтвердження джерел походжен­ня коштів в іноземній валюті)

іноземцям та особам без громадянства, які отримали посвідку на проживання в Україні (без підтвердження джерел походжен­ня коштів в іноземній валюті);

фізичним особам-нерезидентам:

іноземцям та особам без громадянства, які проживають в Україні відповідно до візи, відкритої строком до 1 року (за наяв­ності підтвердження джерел походження іноземної валюти);

громадянам України, які постійно проживають за кордоном (за наявності відкритої візи строком до 1 року та підтвердження джерел походження іноземної валюти).

Фізичним особам — суб'єктам підприємницької діяльності (резидентам), які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, відкривається поточний рахунок за режимом, який визначений для юридичних осіб — резидентів.

Поточні операції в іноземній валюті можна поділити на по­точні торговельні операції та поточні неторговельні операції. Розглянемо їх.

Поточними торговельними операціями в іноземній валюті є такі розрахунки:

між юридичними особами-резидентами і юридичними осо­бами-нерезидентами при здійсненні зовнішньоекономічної діяль­ності за торговельними операціями;

між юридичними особами-резидентами на території Украї­ни, за умови наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України;

між юридичними особами-нерезидентами та юридичними особами-резидентами через юридичних осіб-резидентів-посеред­ників згідно з договорами (контрактами, угодами), що укладені відповідно до чинного законодавства України;

інші розрахунки, що здійснюються відповідно до чинного законодавства України;

операції на міжбанківському валютному ринку України;

оплата товарів (робіт, послуг) з використанням чеків та пластикових карток.

Поточними неторговельними операціями є такі розрахунки:

виплата готівкової іноземної валюти та платіжними доку­ментами в іноземній валюті на витрати, пов'язані з відряджен­нями;

здійснення обмінних операцій з іноземною валютою та пла­тіжними документами в іноземній валюті;

виплата готівкової іноземної валюти за чеками та пластиковими картками фізичним особам (резидентам та нерезидентам);

купівля платіжних документів в іноземній валюті фізичними особами (резидентами та нерезидентами);

виплата авторських гонорарів і платежі за користування

авторськими правами;

перерахування коштів на проведення міжнародних виставок, конгресів, симпозіумів, конференцій та інших міжнародних зу­стрічей;

оплата праці нерезидентів, які згідно з укладеними трудови­ми угодами (контрактами) працюють в Україні;

перерахування коштів в іноземній валюті за навчання, ліку­вання, патентування, сплату митних платежів, членських внесків;

платежі з відшкодування витрат судових, арбітражних, нота­ріальних, правоохоронних органів;

виплата готівкової іноземної валюти за переказами з-за кор­дону (пенсії, аліменти, оплата праці, спадщина, допомога ро­дичів тощо);

переказ за межі України коштів в іноземній валюті (пенсії, аліменти, оплата праці, спадщина, допомога родичам тощо);

інші виплати та перекази в іноземній валюті, що не супере­чать чинному законодавству України,

Відокремленим підрозділам підприємств поточні рахунки в іно­земній валюті відкриваються за згодою головного підприємства. На поточний рахунок відокремленого підрозділу можуть зарахо­вуватися валютні кошти за реалізовані товари та надані послуги, а також перераховані головним підприємством чи придбані на міжбанківському валютному ринку України. Виручка за реалізо­вані товари та надані послуги після зарахування на поточний рахунок відокремленого підрозділу перераховується на поточ­ний рахунок юридичної особи-резидента у повному обсязі. Кошти з поточного рахунку відокремленого підрозділу (в межах пере­рахованих головним підприємством чи придбаних на міжбан­ківському валютному ринку України) можуть бути використані відокремленими підрозділами для здійснення таких операцій (згідно з затвердженим кошторисом):

на оплату витрат на службові відрядження за кордон своїх працівників, а також для забезпечення експлуатаційних потреб власних (орендованих, зафрахтованих) транспортних засобів під час їх перебування за межами України;

на оплату праці працівників-нерезидентів, які згідно з укла­деними трудовими угодами (контрактами) працюють у зазначе­них підрозділах і здійснення оплати праці яких передбачено в іноземній валюті;

на придбання для власних потреб підрозділу обладнання, меблів тощо за контрактами (договорами, угодами) з нерезиден­тами.

Депозитні (вкладні) рахунки в іноземній валюті відкривають­ся уповноваженим банком фізичним і юридичним особам (ре­зидентам та нерезидентам) на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунку та банком на визначений у договорі строк.

Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті підпри­ємство-резидент подає уповноваженому банку ті самі докумен­ти, що і для відкриття поточного рахунку в національній валюті.

Якщо поточний рахунок в іноземній валюті відкривається в тому самому банку, де відкрито поточний рахунок у національній валюті, то надання нового пакета документів не обов'язкове (крім заяви про відкриття рахунку та картки із зразками підписів і відбитком печатки).

Відкриття поточного рахунку в іноземній валюті відокрем­леному підрозділу юридичної особи-резидента здійснюється упов­новаженим банком на підставі таких документів:

заяви;

копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи;

копії положення про відокремлений підрозділ;

картки з відбитком печатки та зразками підписів службових осіб підрозділу;

клопотання підприємства або відповідного органу привати­зації (щодо структурних підрозділів, які виділяються в процесі приватизації) до банку про відкриття рахунку;

довідки про реєстрацію в органах Пенсійного фонду Украї­ни;

копії довідки про внесення відокремленого підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Якщо поточний рахунок відокремленому підрозділу в іно­земній валюті відкривається в тому ж банку, де відкрито поточ­ний рахунок підрозділу в національній валюті (за наявності в банку права на здійснення операцій з валютними цінностями), то надання нового пакета документів не обов'язкове (крім заяви про відкриття поточного рахунку, клопотання юридичної особи

про відкриття поточного рахунку, копії ліцензії (у разі здійснен­ня валютних операцій, які потребують індивідуальної ліцензії, картки із зразками підписів та відбитком печатки).

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі — суб'єкту підприємницької діяльності, відкривається на підставі договору за умови пред'явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, та подання до уповноваженого банку:

заяви встановленої форми;

копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності, засвідченої нотаріально чи органом, що видав свідоцтво;

картки із зразком підпису, що надається у присутності пра­цівника банку, який відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником або нотаріально.

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі, яка не займається підприємницькою діяльністю, відкривається на підставі;

заяви встановленої форми;

картки із зразком підпису, який надається у присутності працівника банку, який відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником;

документа, що засвідчує особу;

договору на відкриття та обслуговування рахунку між уста­новою банку та громадянином.

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі-нере­зиденту відкривається на підставі договору за умови пред'явлен­ня паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, та подан­ня до уповноваженого банку:

заяви встановленої форми;

картки із зразком підпису, що надається у присутності пра­цівника банку, який відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником;

засвідченої нотаріально копії легалізованого дозволу цент­рального банку іноземної країни на відкриття рахунку у разі, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

Легалізація — надання юридичної сили документам, які були видані на території іноземної держави.

Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті пред­ставництву юридичної особи-нерезидента до уповноваженого банку подаються:

заява про відкриття рахунку,

копія свідоцтва про реєстрацію представництва в уповнова­жених органах України, засвідчена нотаріально або органом, що видав свідоцтво,

копія легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної осо­би-нерезидента, засвідчена нотаріально,

копія легалізованої довіреності юридичної особи-нерезидента її офіційному представнику на ведення справ в Україні, засвід­чена нотаріально,

картка із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчена нотаріально

Для відкриття поточною рахунку в іноземній валюті розта­шованим на території України іноземним дипломатичним, кон­сульським, торговельним та іншим офіційним представництвам іноземних держав до уповноваженого банку подаються

заява про відкриття рахунку

копія посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію посольства (представництва) на території Ук­раїни, засвідчена нотаріально або органом, що видав посвідчення,

картка із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчена Міністерством закордонних справ України або нотаріально

Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті пред­ставництву іноземного банку до уповноваженого банку пода­ються таю документи

заява представництва про відкриття рахунку,

копія легалізованого положення про представництво іноземного банку, засвідчена нотаріально,

копія легалізованої довіреності на виконання представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально,

картка із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчена нотаріально

Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті для впровадження програм і проектів міжнародної технічної допомоги організацією чи установою (групою управління) до уповноваже­ного банку подається

заява про відкриття рахунку

картка із зразками підписів уповноважених осіб та відбит­ком печатки, засвідчена нотаріально

копія реєстраційної картки програми або проекту,

копія свідоцтва про акредитацію організації чи установи (гру­пи управління) — виконавця програми або проекту що підтвер­джує статус виконавця програми або проекту

копія програми або проекту міжнародної технічної допомоги,

копія легалізованої довіреності на виконання представниць­ких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нота­ріально

Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті для впро­вадження програм і проектів міжнародної допомоги організа­цією чи установою (групою управління) на виконання міжнарод­них угод між Україною та іноземними державами про надання допомоги Україні до уповноваженого банку подається:

заява про відкриття рахунку,

картка із зразками підписів уповноважених осіб та відбит­ком печатки, засвідчена нотаріально,

лист-клопотання відповідного органу, який уповноважений на виконання від України міжнародної угоди,

копія документа про акредитацію організації чи установи (групи управління) — виконавця програми або проекту, що підтверджує їх статус як виконавця програми або проекту,

копія програми або проекту міжнародної допомоги,

копія легалізованої довіреності на виконання представниць­ких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нота­ріально

Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті інозем­ному інвестору до уповноваженого банку подаються

заява на відкриття рахунку,

копія легалізованого статуту, засвідчена нотаріально,

картка із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряд­жатися рахунком, засвідчена нотаріально,

копія легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної осо­би, засвідчена нотаріально.

Якщо іноземним інвестором виступає фізична особа, то до уповноваженого банку для відкриття рахунку подаються підтвер­дження іноземного банку про відкритий у ньому рахунок для фізичної особи — інвестора а також вказані вище документи крім копії легалізованого витягу з торговельною банківського

чи судового реєстру, або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

На поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб-рези­дентів зараховуються:

готівкова валюта;

валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кор­дону на ім'я власника рахунку згідно з чинним законодавством України;

валюта за іменними платіжними документами (чеками), ви­писаними уповноваженими банками України;

валюта, переказана з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України;

валюта, одержана з-за кордону від юридичної особи-нерези­дента як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари;

валюта за іменними платіжними документами, які надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку;

валюта за платіжними документами, ввезеними з-за кордону власником рахунку і зареєстрованими митною службою при в'їзді в Україну;

валюта, перерахована власнику рахунку за дорученням юри­дичної особи-нерезидента через юридичну особу-резидента (по­середника) на підставі укладених міжнародних угод (контрактів, договорів), якими передбачено отримання резидентами України гонорарів, премій, призів та інших виплат від нерезидентів з-за кордону за використання їх творів, винаходів, відкриттів тощо згідно з чинним законодавством України;

валюта, перерахована в межах України іншою фізичною осо­бою (резидентом чи нерезидентом) з власного поточного рахун­ку в іноземній валюті.

З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи-резидента чи за його дорученням проводяться такі операції:

в іноземній валюті:

перерахування за межі України через кореспондентські ра­хунки уповноважених банків України відповідно до «Правил переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особис­тих коштів фізичних осіб-резидентів і нерезидентів»;

виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з «Порядком переміщення валюти через митний кордон України», що встановлюється Національним банком України);

виплата платіжними документами (вивезення за межі Украї­ни здійснюється згідно з «Порядком переміщення валюти через митний кордон України»);

перерахування у межах України на рахунок іншої фізичної особи — громадянина України — резидента;

перерахування на власний поточний рахунок в іншому упов­новаженому банку України чи вкладний рахунок;

продаж на міжбанківському валютному ринку України для подальшого зарахування на рахунок у національній валюті;

у грошовій одиниці України:

виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти уповноваженому банку Ук­раїни використовується курс Національного банку України);

перерахування коштів для сплати юридичній особі за про­даж товару чи надання послуг на території України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти використовуєть­ся курс Національного банку України).

На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента зараховуються:

валюта, перерахована з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України;

готівкова валюта, яка ввезена на територію України і зареє­стрована митною службою при в'їзді в Україну (в митній декла­рації робиться відмітка уповноваженого банку України про за­рахування іноземної валюти на рахунок);

валюта за платіжними документами, ввезеними на терито­рію України власником рахунку і зареєстрованими митною служ­бою при в'їзді в Україну (в митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про зарахування іноземної ва­люти на рахунок, а копія митної декларації залишається в упов­новаженому банку);

валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кор­дону на ім'я власника рахунку в порядку, встановленому чин­ним законодавством України;

валюта за іменними платіжними документами (чеками), ви­писаними уповноваженими банками України;

валюта, одержана в Україні як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари згідно з чинним законодавством України;

валюта, яка перерахована у межах України іншою фізичною особою-іноземцем з власного поточного рахунку в іноземній валюті;

кошти, що були раніше зняті власником з рахунку і невико­ристані або не повністю використані.

З поточного рахунку в іноземній валюті фізичної особи -— нерезидента за розпорядженням власника чи за його доручен­ням проводяться такі операції:

в іноземній валюті:

перерахування за межі України через кореспондентські ра­хунки уповноважених банків України відповідно до «Правил переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особис­тих коштів фізичних осіб-резидентів і нерезидентів»;

виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з «Порядком переміщення валюти через митний кордон України»);

виплата платіжними документами (вивезення за межі Украї­ни здійснюється згідно з «Порядком переміщення валюти через митний кордон України»);

перерахування на власний поточний рахунок чи вкладний рахунок в іншому уповноваженому банку України;

перерахування в межах України на поточний рахунок іншої фізичної особи-резидента чи нерезидента;

перерахування фізичною особою-нерезидентом на рахунок юридичної особи-резидента як інвестиція згідно з чинним зако­нодавством України;

у грошовій одиниці України:

виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти уповноваженому банку Ук­раїни використовується курс Національного банку України);

перерахування коштів для сплати юридичній особі за про­даж товару чи надання послуг на території України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти використовуєть­ся курс Національного банку України);

інвестування.

Розглянемо юридичну сутність вкладних рахунків в іноземній валюті фізичних осіб.

На вкладний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-резидента зараховуються:

готівкова валюта;

валюта, перерахована з власного поточного чи вкладного рахунку в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України.

З вкладного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи-резидента чи за його дорученням проводяться операції (при закритті рахунку):

виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з «Порядком переміщення валюти через митний кордон

України»);

виплата платіжними документами (вивезення за межі Украї­ни здійснюється згідно з «Порядком переміщення валюти через митний кордон України»);

перерахування на власний поточний чи вкладний рахунок в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України.

На вкладний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента зараховуються:

готівкова валюта, яка ввезена на територію України і зареє­стрована митною службою при в'їзді в Україну (в митній декла­рації робиться відмітка уповноваженого банку України про за­рахування готівкової іноземної валюти на рахунок);

валюта, перерахована з власного поточного чи вкладного рахунку в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку.

З вкладного рахунку в іноземній валюті фізичної особи-не­резидента за розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться такі операції (при закритті рахунку):

перерахування за межі України через кореспондентські ра­хунки уповноважених банків України відповідно до «Правил переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особис­тих коштів фізичних осіб-резидентів і нерезидентів»;

виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з «Порядком переміщення валюти через митний кордон

України»);

виплата платіжними документами (вивезення за межі Украї­ни здійснюється згідно з «Порядком переміщення валюти через митний кордон України»);

перерахування на власний поточний чи вкладний рахунок в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України.

На поточні рахунки в іноземній валюті офіційних представ­ництв, представництв юридичних осіб-нерезидентів, які не зай­маються підприємницькою діяльністю в Україні, установ (груп управління програмами або проектами міжнародної технічної допомоги) зараховуються кошти:

у готівковій формі, що ввезені на територію України упов­новаженим представником юридичної особи-нерезидента і за-

реєстровані митною службою при в'їзді в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в упов­новаженому банку),

невикористаний залишок готівкової іноземної валюти чи іноземна валюта за платіжними документами, що були раніше отримані (куплені) в уповноважених банках України для оплати витрат на відрядження, експлуатаційні витрати, пов'язані з об­слуговуванням транспортних засобів за кордоном, та представ­ницькі витрати за кордоном,

перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки (в тому числі для виконання міжнародних програм або проектів технічної допомоги),

за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, встановленому чинним зако­нодавством України,

за платіжними документами на ім'я власника рахунку, вве­зеними на територію України і зареєстрованими митною служ­бою при в'їзді в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних доку­ментів, а копія митної декларації залишається в уповноважено­му банку),

за іменними платіжними документами (в тому числі дорожні чеки), що ввезені в Україну та не зареєстровані митною служ­бою при в'їзді в Україну, за відсутності передавальних надписів на них (зараховуються тільки на рахунки офіційного представ­ництва),

куплені на міжбанківському валютному ринку України влас­ником рахунку за рахунок власних коштів, наявних на рахунках типу «Н» (також при закритті цього рахунку), в порядку, вста­новленому чинним законодавством України,

перераховані в межах України власнику рахунку відповідно до чинного законодавства України,

у сумі відсотків, нарахованих за залишком коштів на власно­му поточному рахунку,

інших надходжень на користь власника рахунку, що не су­перечать чинному законодавству України

З поточного рахунку в іноземній валюті офіційних представ­ництв, представництв юридичних осіб-нерезидентів, які не зай­маються підприємницькою діяльністю в Україні установ (груп управління програмами або проектами міжнародної технічної

допомоги) за розпорядженням власника проводяться такі опе­рації

виплата готівкою для оплати праці працівникам нерезиден­там, які працюють в Україні за контрактом (договором) згідно з чинним законодавством України,

виплата готівкою чи платіжними документами працівникам на службові відрядження при виїзді за кордон, на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, та представницькі витрати за кордоном (вивезення валюти за межі України здійснюється згідно з «Порядком переміщення валюти через митний кордон України»),

виплата готівкою для забезпечення статутної діяльності міжнародних організацій, що користуються привілеями та іму­нітетом спеціалізованих установ (вивезення валюти за межі Ук­раїни здійснюється згідно з «Порядком переміщення валюти через митний кордон України»),

перерахування за межі України на рахунки юридичних осіб-нерезидентів згідно з контрактом (договором, угодою), що пе­редбачає купівлю обладнання для виконання проектів у рамках чинних міжнародних угод про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво,

перерахування за межі України на рахунки відповідних органів іноземної держави та юридичних осіб, інтереси яких представляють в Україні ці представництва (також при закритті цього рахунку),

перерахування на рахунок юридичної особи-резидента як благодійний внесок,

перерахування залишків коштів при закритті поточного рахунку в одному уповноваженому банку і відкритті поточного рахунку в іншому уповноваженому банку,

продаж на міжбанківському валютному ринку України з ме­тою подальшого зарахування на рахунок типу «Н» для утриман­ня представництва, виконання статутної діяльності, впроваджен­ня міжнародних програм або проектів технічної допомоги,

інші перерахування що не суперечать чинному законодав­ству України

На поточні рахунки в іноземній валюті постійних представництв іноземних компаній фірм міжнародних організацій, че­рез які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність в Україні, зараховуються кошти

у готівковій формі, що ввезені на територію України упов­новаженим представником юридичної особи-нерезидента і за реєстровані митною службою при в'їзді в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в упов­новаженому банку),

у сумі невикористаного залишку готівкової іноземної валю­ти та іноземна валюта за платіжними документами, що були ра­ніше отримані (куплені) в уповноважених банках України, для оплати витрат на відрядження та експлуатаційні витрати, пов'я­зані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, та представницькі витрати за кордоном,

перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України,

за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, встановленому чинним зако­нодавством України,

за платіжними документами на ім'я постійного представниц­тва юридичної особи-нерезидента, ввезеними на територію України і зареєстрованими митною службою при в'їзді в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів, а копія митної дек­ларації залишається в уповноваженому банку),

куплені на міжбанківському валютному ринку України влас­ником рахунку за рахунок власних коштів, наявних на рахунках типу «П» (також при закритті цього рахунку), в порядку, вста­новленому чинним законодавством України,

перераховані в межах України власнику рахунку відповідно до чинного законодавства України,

в сумі відсотків, нарахованих за залишком коштів на власно­му поточному рахунку,

перераховані в межах України з власного поточного рахунку при його закритті в іншому банку,

в сумі кредитів, отриманих від уповноважених банків за кре­дитними угодами,

інших надходжень, що не суперечать чинному законодав­ству України

З поточного рахунку в іноземній валюті постійних представ­ництв іноземних компаній фірм, міжнародних організацій, че­рез які повністю або частково здійснюється підприємницька

діяльність в Україні, за розпорядженням власника рахунку про­водяться такі операції

виплата готівкою для оплати праці працівникам-нерезиден­там, які працюють в Україні за контрактом (договором) згідно з чинним законодавством України,

виплата готівкою чи платіжними документами працівникам на службові відрядження при виїзді за кордон, на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, представницькі витрати за кордоном відповідно до чинного законодавства України (вивезення валюти за межі Ук­раїни здійснюється згідно з «Порядком переміщення валюти через митний кордон України»),

перерахування за межі України на рахунки юридичних осіб-нерезидентів, інтереси яких представляють в Україні ці постійні представництва (також при закритті цього рахунку),

перерахування на користь юридичної особи-резидента у разі, якщо у призначенні платежу коштів, що надійшли з-за кордону, зазначено, що ці кошти згідно з договором (контрактом, уго­дою) належать цьому резиденту,

перерахування на рахунок юридичної особи-резидента в упов­новаженому банку як благодійний внесок,

перерахування залишків коштів при закритті поточного ра­хунку в одному уповноваженому банку і відкритті поточного рахунку в іншому уповноваженому банку,

перерахування в рахунок погашення кредиту та відсотків за ним,

продаж на міжбанківському валютному ринку України з ме­тою подальшого зарахування на рахунок типу «П» для цільового використання (оплата витрат за кошторисом, рахунків-фактур, благодійних внесків та інших витрат, що не суперечать чинному законодавству України),

інші будь-які перерахування, що не суперечать чинному за­конодавству України

На поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб-ре­зидентів зараховуються такі кошти через власні розподільчі рахунки:

що надійшли у готівковій формі від нерезидента до каси упов­новаженого банку згідно з експортним контрактом (договором, угодою) в порядку, встановленому чинним законодавством Ук­раїни,

що ввезені у готівковій формі у випадках, передбачених чин­ним законодавством України, уповноваженими особами на те­риторії України на транспортних засобах які надають послуги за межами України, та зареєстровані митною службою при в'їзді в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка упов­новаженого банку про прийняття валюти, а копія митної декла­рації залишається в уповноваженому банку),

що одержані у готівковій формі як сплата за державне мито, митні платежі та інші збори відповідно до чинного законодав­ства України,

невикористаний залишок готівкової іноземної валюти та іно­земна валюта за платіжними документами, що були раніше от­римані (куплені) в уповноважених банках України чи за кордо­ном для оплати витрат на відрядження та експлуатаційні витра­ти, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, та представницькі витрати за кордоном,

що внесені у готівковій формі нерезидентом на рахунок юри­дичної особи-резидента як благодійний внесок (за наявності акта про оприбуткування коштів чи приходно-касового ордера),

у готівковій формі на рахунок морського агента-резидента, який виступає посередником за фінансовими розрахунками, для подальшого перерахування іншим резидентам суб'єктам підпри­ємницької діяльності згідно з чинним законодавством України,

за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, встановленому чинним зако­нодавством України,

за платіжними документами на ім'я власника рахунку, ввезеними на територію України і зареєстрованими митною служ­бою при в'їзді в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних доку­ментів, а копія митної декларації залишається в уповноважено­му банку),

перераховані з-за кордону нерезидентами за зовнішньоеко­номічними контрактами (договорами, угодами)

повернуті з будь яких причин нерезидентом, на користь якою були перераховані раніше,

перераховані з-за кордону нерезидентом на рахунок рези­дента який виступає посередником, для подальшого перераху­вання іншим резидентам — суб'єктам господарської діяльності, за дорученням яких на підставі договорів комісії, доручення, кон-

сигнащі або агентських угод було здійснено продаж товарів (робіт, послуг),

перераховані з рахунків постійних представництв нерезидентів в Україні у разі, якщо у призначенні платежу коштів, що на­дійшли з-за кордону, зазначено, що ці кошти згідно з договором (контрактом, угодою) належать цьому резиденту,

перераховані юридичними особами-нерезидентами (у тому числі через їх представництва в Україні) згідно з міжурядовими угодами та проектами технічної допомоги,

перераховані як благонадійний внесок юридичними особа­ми нерезидентами (у тому числі через їх представництва в Ук­раїні)

перераховані з за кордону за видачу охоронних документів на використання об'єктів промислової власності і підтверджен­ня їх чинності на території України (зараховуються на рахунок юридичних осіб-резидентів, які мають відповідні повноваження згідно з чинним законодавством України),

перераховані з за кордону за використання авторського права резидентів (зараховуються на рахунок юридичних осіб-резидентів, які мають відповідні повноваження згідно з чинним законодавством України),

перераховані з-за кордону адвокатським та іншим компані­ям-резидентам за справами, які перебувають у провадженні цих компаній згідно з їх статутною діяльністю та ліцензією на відпо­відну діяльність,Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 189; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.186.30 (0.133 с.)