Відповідальність за порушення валютного законодавства 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відповідальність за порушення валютного законодавстваНорми валютного законодавства повинні виконуватись усі­ма суб'єктами валютних відносин. Тому, відповідно до ст. 16 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», до резидентів, нерезидентів, винних у порушенні правил валютного регулювання і валютно­го контролю, застосовуються міри відповідальності (фінансові санкції).Фінансові санкції — міри примусового впливу за пору­шення встановленого порядку здійснення валютної діяльності.

Розглянемо відповідальність за порушення валютного зако­нодавства. Порушення валютного законодавства — недотримання правових норм, які регулюють порядок укладення угод з валют­ними цінностями всередині країни, угод між юридичними та фізичними особами різних країн, а також порядок ввезення, вивезення, переказу та пересилки з-за кордону та за кордон ва­люти України та іноземної валюти, інших валютних цінностей.

Здійснення комерційними банками або іншими кредитно-фінансовими установами операцій з валютними цінностями, що не потребують індивідуальної ліцензії, без одержання генераль­ної ліцензії Національного банку України, тягне за собою на­кладення штрафу в сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначе­них валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснен­ня таких операцій, з виключенням банку з Реєстру банків, ва­лютних бірж і фінансово-кредитних установ або без такого ви­ключення.

Крім того, здійснення резидентами і нерезидентами операцій з валютними цінностями, що потребують одержання ліцензії Національного банку України, без одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України тягне за собою накладен­ня штрафу в сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінно­стей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом На­ціонального банку України на день здійснення таких операцій, за винятком:

вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними особами-резидентами іноземної валюти на суму що визначається Національним банком України,

вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними особами резидентами і нерезидентами іноземної ва­люти, яка була раніше ввезена ними в Україну на законних підставах,

платежів в іноземній валюті, що здійснюються резидентами за межі України на виконання зобов'язань у цій валюті перед нерезидентами щодо оплати продукції, послуг, робіт, прав інте­лектуальної власності та інших майнових прав, за винятком оп­лати валютних цінностей,

платежів в іноземній валюті за межі України у вигляді відсотків за кредити, доходу (прибутку) від іноземних інвестицій,

вивезення за межі України іноземної інвестиції в іноземній валюті, раніше здійсненої на території України, в разі припинення інвестиційної діяльності,

відкриття фізичними особами резидентами рахунків в іно­земній валюті на часїх перебування за кордоном,

відкриття кореспондентських рахунків уповноваженими бан­ками за межами України,

відкриття в закордонних банках рахунків в іноземній валюті дипломатичними, консульськими торговельними та іншими офіційними представництвами України за кордоном, які мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також філіями та представ­ництвами підприємств і організацій України за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності

Торгівля іноземною валютою банками та іншими кредитно-фінансовими установами без одержання ліцензії Національного банку України та (або) з порушенням порядку й умов торгівлі валютними цінностями на міжбанківському валютному ринку України, встановлених Національним банком України, тягне за собою накладення штрафу в сумі еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту Украї­ни за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій з виключенням банку з Реєстру банків, валютних бірж і фінансово-кредитних установ або без такого виключення

Невиконання уповноваженими банками зобов’язань щодо купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням і за рахунок резидентів з метою забезпе-

чення виконання тих зобов'язань резидентів, які випливають з абзаців третього, четвертого, п'ятого підпункту «а» пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютною регулювання і валютного контролю», або нездійснення уповно­важеними банками контролю (функції агента валютного конт­ролю) за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами через ці банки, тягне за собою позбавлення ге­неральної ліцензії Національного банку України на право здійснення валютних операцій або штраф у розмірі 25 відсотків суми (вартості) іноземної валюти, що була зафіксована у дору­ченні резидента, чи у розмірі 25 відсотків суми (вартості) валют­них операцій, здійснених резидентами і нерезидентами через ці банки з порушенням чинного законодавства Штраф сплачується у валюті України за обмінним курсом Національного банку України на день складання відповідного протоколу порушення валютного законодавства Відсутність в уповноважених банках протягом термінів, вказаних у Переліку документів Національ­ного банку України, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банків України із зазначен­ням строків зберігання, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 23 12 96 р № 327, документів, що підтверджують правомірність проведених цими банками ва­лютних операцій своїх клієнтів, кваліфікується як нездійснення уповноваженими банками функції агента валютного контролю

Здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту без участі уповноваженого банку або здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України без одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України тягне за собою накладення штрафу на резидента у розмірі, еквівалентно­му сумі валютних цінностей, що використовувалися при розра­хунках, перерахованій у валюту України за обмінним курсом На­ціонального банку України на день здійснення таких операцій (при розрахунках у валюті України — у сумі таких розрахунків)

Невиконання резидентами вимог щодо порядку та термінів декларування валютних цінностей га іншого майна тягне за со­бою таку відповідальність

порушення термінів дек тарування — накладення штрафу у розмірі 1-го неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожен день порушення

порушення порядку декларування — накладення штрафу у розмірі 20-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Порушення порядку декларування подання недостовірної інформації або перекручення даних, що відображаються у відповідній декларації, якщо такі дії свідчать про приховування резидентами валютних цінностей та майна, що знаходяться за межами України Неподання або несвоєчасне подання резидентами України декларації (за відсутності валютних цінностей та майна за межами України) не тягне за собою застосування фінан­сових санкцій Несвоєчасне подання, приховування або пере кручення встановленої Національним банком України звітності про валютні операції тягне за собою накладення штрафу у розмірі 20-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Штрафні санкції застосовуються в кожному випадку порушення.

Порядок застосування вищезазначених санкцій визначений Національним банком України Розглянемо його.

При виявленні порушень валютного законодавства уповно­важеними працівниками Національного банку України складаєть­ся протокол за формою, встановленою Національним банком України, який вручається керівникові (посадовій особі, яка ви­конує його обов'язки) юридичної особи або відокремленого структурного підрозділу юридичної особи, де безпосередньо здійснювалась відповідна перевірка За кожним випадком пору­шення, що виявлені під час однієї перевірки, складається окре­мий протокол, до якого обов'язково додаються інші документи, які свідчать про факти порушень Якщо під час реалізації одно­го договору було здійснено декілька однотипних порушень валютного законодавства, то допускається складання одного протоколу за умови, що загальна сума штрафу від цього не змінить ся Після складання протоколу уповноважені працівники На­ціонального банку України зобов'язані запропонувати особі, якій вручено цей протокол, надати пояснення за кожним фактом порушення.

Підставою для застосування Національним банком України і його територіальними управліннями вказаних санкцій можуть бути.

матеріали перевірок, які здійснюють уповноважені працівники центрального апарату та територіальних управлінь Націо­нального банку України

матеріали перевірок, які здійснюють уповноважені праців­ники державних органів валютного контролю,

матеріали перевірок, які здійснюють уповноважені праців­ники державних контролюючих і правоохоронних органів, які не належать до органів валютного контролю.

У разі виявлення державними органами валютного контро­лю та державними контролюючими і правоохоронними органами порушення резидентами і нерезидентами валютного законодавства складається акт чи довідка про перевірку, які разом з копія­ми документів, що підтверджують факт порушення, надсилають ся до територіальних управлінь Національного банку України за місцем проведення зазначених перевірок Уповноважені праців­ники територіальних управлінь Національного банку України здійснюють аналіз отриманих матеріалів та у разі наявності скла­ду правопорушення вдаються до дій, вказаних у Положенні НБУ «Про порядок застосування ст. 16 Декрету Кабінету Міністрів «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», тобто складається протокол, який вручається керівникові, який пови­нен надати пояснення за кожним фактом порушення

Крім того, у разі відсутності в комплекті матеріалів, що над­ходять до Національного банку України від державних органів валютного контролю, документів, які підтверджують факт пору­шення, Національний банк України зобов'язаний звернутись до органу, що здійснив відповідну перевірку, з запитом щодо на­дання потрібних документів За відсутністю протягом двох місяців відповіді на вказаний запит матеріали повертаються органу, що здійснив відповідну перевірку, для дооформлення.

У разі відсутності в комплекті матеріалів, що надходять до НБУ від державних контролюючих та правоохоронних органів, документів, які підтверджують факт порушення, уповноважені працівники НБУ зобов’язані здійснити додаткову перевірку от­риманої інформації на місці

Матеріали про порушення валютного законодавства залежно від суми штрафу розглядають та приймають рішення про за­стосування санкцій:

до 10 тис доларів США — начальники територіальних уп­равлінь Національного банку України,

від 10 тис доларів США до 50 тис доларів США — директор Департаменту валютного регулювання Національного банку України,

вад 50 тис доларів США до 100 тис доларів США ~ Голова Національного банку України та його заступники

Санкції у вигляді позбавлення ліцензії, виключення з Реєстру банків, валютних бірж і фінансово-кредитних установ, засто­сування штрафу, що перевищує суму (вартість), еквівалентну 100 тис доларів США, перераховану у валюту України за об мінним курсом Національного банку України на день складання відповідного протоколу порушення валютного законодавства, застосовуються виключно на підставі постанови Правління На­ціонального банку України

У разі прийняття рішення про застосування санкцій вино ситься постанова про притягнення до відповідальності за пору­шення валютного законодавства. Постанова про притягнення до відповідальності за порушення правил валютного законодавства підписується однією із посадових осіб та надсилається територіальними управліннями Національного банку України по­рушнику, який протягом п'яти днів після її отримання має перерахувати суму штрафу до Державного бюджету України.

У разі несплати суми штрафу у зазначений строк постанова про притягнення до відповідальності надсилається територіаль­ними управліннями Національного банку України до органів Державної податкової адміністрації України за місцезнаходжен­ням порушника для вирішення питання про стягнення суми штрафу згідно з чинним законодавством України Зменшення розмірів сум штрафних санкцій є неприпустимими.

Постанова про притягнення до відповідальності може бути оскаржена у судовому порядку Оскарження постанови не при­пиняє її виконання.

Незаконні скуповування, продаж, обмін чи використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави, тобто вчинення цих дій без відповідного дозволу (ліцензії), якщо відпо­відно до валютного законодавства наявність такого дозволу (ліцензії) є обов'язковою, тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Розглянемо, в яких випадках настає адміністративна відповідальність за порушення валютного законодавства.

Вона настає за здійснення адміністративною правопорушення. Так, відповідно до статті 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення («Порушення правил про валютні опе-

рації»), незаконні скупування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або застави, якщо вартість предмета незаконної операції не перевищує 18 неоподатковува­них мінімумів доходів громадян, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від ЗО до 44 неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян з конфіскацією валютних цінностей

Крім того, відповідно до ст. 164/2 Кодексу України про адміністративні правопорушення («Порушення законодавства з фінансових питань»), приховування в обліку валютних та інших доходів, непродуктивних витрат і збитків, відсутність бухгалтерсь­кого обліку або ведення його з порушенням установленого по­рядку, внесення неправдивих даних до бухгалтерської або ста­тистичної звітності, несвоєчасне або неякісне проведення інвен­таризацій грошових коштів і матеріальних цінностей, порушення правил ведення касових операцій, перешкоджання працівникам державної контрольно-ревізійної служби у проведенні ревізій та перевірок, невжиття заходів по Відшкодуванню з винних осіб збитків від недостач, розтрат, крадіжок і безгосподарності тяг­нуть за собою накладення штрафу від 8 до 15 неоподатковува­них мінімумів доходів громадян

Ті самі ди, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазна­чених у частині першій цієї статті, тягнуть за собою накладення штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів гро­мадян

Кримінальна відповідальність настає за вчинення злочинів, передбачених у Кримінальному кодексі України Зокрема, вона настає відповідно до статті 70 Кримінального кодексу України («Контрабанда»)

Контрабанда, тобто переміщення товарів, валютних ціннос­тей та інших предметів через митний кордон України поза мит­ним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчи­нене у великих розмірах, або групою осіб, які організувалися для заняття контрабандою, карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією майна

Під великим розміром слід розуміти контрабанду, якщо за­гальна вартість Гі предметів становить двісті і більше офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати

Відповідно до статті 79 України («Виготовлення або збут підроблених грошових чи цінних паперів») виготовлення з ме-

тою збуту, а також збут підроблених державних казначейських білетів, білетів Національного банку України металевих монет, державних цінних паперів або іноземної валюти караються поз бавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіска­цією майна

Ті ж дії, вчинені за попереднім зговором групою осіб або особою, раніше судимою за виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів, караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна

Стаття 80 Кримінального кодексу України передбачає також кримінальну відповідальність за порушення правил про валютні операції, тобто незаконні скупку, продаж, обмін використання валютних цінностей, як засобу платежу або як застави, здійснені протягом року після накладання адміністративного стягнення за такі ж порушення, а також здійснення цих дій у значних роз­мірах караються позбавленням волі на строк до п’яти років з конфіскацією валютних цінностей, або виправними роботами строком до двох років, або штрафом до ста мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією валютних цінностей Ті ж дії, здійснені організованою групою, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або у великих розмірах, караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна і валютних цінностей

Звертаємо Вашу увагу на те, що незаконна операція з валют­ними цінностями визнається здійсненою в значному розмірі, якщо вартість предмета цієї операції перевищує двадцять мінімальних розмірів заробітної плати Незаконна операція з валютними цінностями визнається здійсненою v великому розмірі, якщо вартість предмета цієї операції перевищує сто мінімальних розмірів заробітної плати

Крім того, стаття 80/1 Кримінального кодексу України («При­ховування валютної виручки»), гласить, що відкриття або вико­ристання за межами України валютних рахунків підприємств, установ та організацій без дозволу Національного банку Украї­ни посадовими особами підприємств установ га організацій що діють на території України, чи за їх дорученням іншими особа ми або особами які займаються підприємницькою діяльністю, незалежно від форм власності а так само будь-якою іншою осо бою яка є громадянином України і постійно проживає на її території, або приховування валютної виручки караються поз-

бавленням волі на строк до двох років, або виправними робота­ми на той же строк, або штрафом до п'ятисот офіційно встанов­лених мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією вкладу і валютної виручки

ПІДСУМОК

Ринкові реформи, які проводяться в країні, створюють спри­ятливі умови для відродження української економіки та її інтег­рації у світове економічне співтовариство Демократизація про­цесів управління економікою надає рівні права всім учасникам ринку на участь у зовнішньоекономічній діяльності Комерцій­ним банкам належить активна роль у процесі руху валютних коштів як усередині країни, так і за її межами Знання юридичної сутності здійснення валютних операцій є невід'ємною умо­вою їх успішного проведення

У цій главі були розглянуті основні положення, що стосу­ються правового регулювання валютних операцій Після вив­чення цієї пави Ви довідалися, що становить собою правовий режим валютних операцій, який порядок надання ліцензій На­ціональним банком України на здійснення операцій з валютни­ми цінностями, і, звичайно, яку відповідальність несуть суб'єкти валютних відносин за порушення валютного законодавства

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

Вправа 31

Дайте відповіді на запитання

1 Що мають на увазі вживаючи термін «іноземна валюта»?

2 Яку роль відіграє класифікатор іноземних валют Націо­нального банку України?

Вправа 32

Розкрите юридичну сутність валютних операцій.

Вправа 33

Як Ви вважаєте, чи може бути видана Національним банком України генеральна ліцензія на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або застави?

Вправа 34

Охарактеризуйте механізм відкриття уповноваженими бан­ками України рахунків в іноземній валюті.

Вправа 35

Дайте відповіді на запитання:

1. Які існують види валютного кредиту?

2. Яка правова сутність поняття «валютний кредит»?

Вправа 36

Як Ви вважаєте, для чого в Україні потрібен валютний кон­троль і яку роль у системі валютного контролю відіграє Націо­нальний банк України?

Вправа 37

Назаров А. прийшов додому до свого знайомого Дмитрука С., який виготовляв фальшиві гроші. Назаров А. взяв в ос­таннього 10 000 гри. з метою їх збуту. З метою збуту підроблених грошей Назаров А. прийшов до магазину для придбання авто­мобіля. Касир магазину при перевірці купюр виявив, що гроші підроблені. Був запрошений працівник міліції, який затримав Назарова А.

Дайте відповіді на запитання:

1. Як потрібно кваліфікувати протиправні дії осіб, вказаних в умові задачі?

2. Як має бути вирішена справа?


РЕЗЮМЕ

Ви вивчили дисципліну, яка має назву «Банківське право України». Зрозуміло, автор не вважає, що в цьому навчальному посібнику дані всі відповіді на питання сучасного банківського права, викладені всі його положення, повністю охарактеризова­ний його стан. Нині багато вчених, які працюють у цій області, прикладають зусилля, щоб висвітлити ці актуальні питання. Зро­зуміло, що деякі мають гостродискусійний характер. Але надія на те, що вдасться допомогти читачеві розібратися в сучасному банківському праві, що він зуміє необхідні теоретичні знання використати у практичній та науковій діяльності, надихала ав­тора протягом всієї роботи над цією книгою.

На сам кінець хотілося б відмітити, що для того, щоб стати сучасним банкіром, необхідно оволодіти широким спектром юридичних, фінансових, комерційних знань!

Бажаємо Вам успіхів!!!

 


Додаток 1
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 233; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.52.167 (0.006 с.)