Акції. Правова характеристика 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Акції. Правова характеристикаВідповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про цінні папери і фондову біржу» акція цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерно­го товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства. Як бачимо, цей закон виз­начає коло прав акціонера. Одне з цих прав полягає в можли­вості отримати відповідну частку майна акціонерного товари­ства лише в одному випадку — при ліквідації. В інших випадках власник акції не може вимагати виділення своєї частки в май­новому масиві акціонерного товариства, якщо він захоче вийти із складу акціонерів. Не може також намагатися викупити свою акцію, якщо тільки це не обумовлено статутом акціонерного то­вариства. Цим членство в акціонерному товаристві відрізняєть­ся від членства у товаристві з обмеженою відповідальністю, де у випадку виходу учасника вирішується питання або про виділен-

 

 


Рис. 32

ня йому частки в натурі, або про виплату відповідної грошової компенсації. Таким чином, акціонер може продати свої акції на біржі, на позабіржовому ринку цінних паперів, але акціонерне товариство не зобов'язане купувати в нього свою акцію.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про цінні папери і фондову біржу» існують такі види акцій: іменні, на пред'явника,

привілейовані та прості.

Іменними є акції, оборот яких, а також деякі додаткові рек­візити фіксуються у спеціальній книзі реєстрації акцій, яка ве­деться акціонерним товариством. При купівлі будь-ким таких акцій покупцеві слід пересвідчитися в тому, що у книзі реєст­рації акції перереєстровані на його ім'я. Без цього новий влас­ник акцій не зможе реалізувати свої права у відношенні акціо­нерного товариства.

Придбання і відчуження акцій на пред'явника не вимагають такої процедури, і для акціонерного товариства пред'явник та­кої акції має усі права і повноваження акціонера.

Привілейовані акції дають право акціонеру на переважне отримання дивідендів і пріоритетну участь в розділі майна у разі

ліквідації акціонерного товариства. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» (ч. 5 ст. 4) говорить про те, що власни­ки привілейованих акцій не можуть брати участь в управлінні акціонерним товариством, якщо інші умови не обумовлені у ста­туті, тобто закон припускає наявність права голосу у привілейо­ваної акції, а також можливість виплати додаткових грошових сум власникам привілейованих акцій, якщо дивіденди за прости­ми акціями вищі, ніж дивіденди за привілейованими акціями. Однак для реалізації цієї можливості необхідно зробити відповідні застереження у Статуті акціонерного товариства, інших доку­ментах.

У вищеназваному законі не вказані інші види акцій, але це не перешкоджає акціонерному товариству випускати будь-які інші види цінних паперів, які б поєднували характеристики ви­щевказаних видів з врахуванням особливостей того чи іншого акціонерного товариства. Використовуються на нашому ринку й так звані «варанти». Варант — свідоцтво, яке надає його влас­нику право купівлі цінного папера за встановленою ціною про­тягом визначеного періоду часу або безстрокове. Інколи таке свідоцтво пропонується разом з цінними паперами як стимул для купівлі.

Привілейовані акції можуть бути випущені на суму. що не перевищує 10% статутного фонду акціонерного товариства (ч. 8 ст. 4 Закону України «Про цінні папери і фондову біржу»), який в свою чергу не може бути нижчий за 1250 мінімальних зарплат (ч. 4 ст. 24 Закону «Про господарські товариства»).

Розглянемо, які реквізити повинна мати акція, складемо таку схему (рис. 33).

Рішення про випуск акцій приймається засновниками акці­онерного товариства або загальними зборами акціонерів акціо­нерного товариства та оформляється протоколом.

Протокол рішення про випуск акцій повинен обов'язково міс­тити:

фірмове найменування емітента та його місцезнаходження;

розмір статутного фонду або вартість основних і оборотних фондів емітента;

цілі та предмет його діяльності;

найменування контролюючого органу (аудиторської фірми);

перелік службових осіб емітента;

 
 

 

 


Рис. 33

дані про розміщення раніше випущених в обіг цінних па­перів;

мету випуску акцій;

категорії акцій;

кількість іменних акцій та акцій на пред'явника;

кількість привілейованих акцій;

загальну суму емісії і кількість акцій;

номінальну вартість акцій;

кількість учасників голосування;

порядок виплати дивідендів;

строк і порядок передплати акцій та їх оплати;

строк повернення коштів при відмові від випуску акцій;

черговість випуску акцій (при випусках їх різними серіями);

порядок повідомлення про випуск і порядок розміщення акцій;

умови розпорядження акціями;

права власників привілейованих акцій;

переважне право на придбання акцій при новій емісії.

Протокол, крім того, може містити й інші відомості щодо випуску акцій.

Акції акціонерним товариством випускаються у розмірі його статутного фонду або на всю вартість майна державного підпри­ємства (у разі перетворення його в акціонерне товариство). До­датковий випуск акцій можливий у тому разі, якщо всі раніше випущені акції повністю оплачені за вартістю не нижче номі­нальної. Забороняється випуск акцій для покриття збитків, по­в'язаних з господарською діяльністю акціонерного товариства.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 407; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.117.130 (0.012 с.)