Строк та порядок виконання обов'язків, що забезпечені заставою 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Строк та порядок виконання обов'язків, що забезпечені заставою2.1. Зобов'язання, забезпечене заставою, вважається виконаним, якщо відбулося погашення кредиту у сумі__________________

(сума цифрами та прописом)

відсотків та витрат, пов'язаних з виконанням зобов'язань кредитного договору № _______ від "___"_______ 200— р.

2.2. Заставодержатель набуває права стягнення боргу за рахунок предмета застави, у разі, якщо зобов'язання, які забезпечені заставою,

не будуть виконані.

2.3. У раз) часткового виконання забезпечених цим договором зо­бов'язань Заставодавцем застава зберігається у первісному обсязі.

Права та обов'язки сторін

3.1. Заставодавець зобов'язаний:

страхувати предмет застави;

замінити заставу у випадку її втрати, пошкодження, знищення, непридатності для користування, знецінення.

3.2. Заставодержатель має право:

а) перевіряти цільове використання виданої під заставу кредиту, стан і умови зберігання заставленого майна;

б) реалізовувати предмет застави для погашення зобов'язань пози­чальника у разі невиконання у встановлений строк умов кредитного договору № ___ від "_"_______ 200 _ р., причому продаж пред­мета застави для погашення заборгованості за позикою здійснюється будь-якими засобами (банком самостійно з використанням аукціону, торговельної біржі, комісійних магазинів і т.ін.) і за умови попередньо­го, не менше за 15 днів, повідомлення про це Заставодавця;

' в) звернути стягнення на заставне майно до настання строку пога­шення кредиту у разі.

порушення Заставодавцем відповідних умов зберігання та експлуа­тації і предмета застави;

використання отриманого кредиту не за призначенням або пору­шення інших пунктів договору;

припинення діяльності Заставодавця;

ухилення від заміни предмета застави.

3.3. Якщо предмет застави, який не передано Заставодержателю, було знищено, пошкоджено або зіпсовано, Заставодавець повинен за­мінити його. При відсутності заміни Заставодержатель задовольняє свої вимоги за рахунок сум страхового відшкодування (п. 3.1).

3.4. У разі реорганізації Заставодавця (Заставодержателя) зобов'я­зання за даним договором поширюються на його правонаступників.

Строк дії договору

4.1 Договір набуває чинності після його підписання сторонами, а в разі нотаріального засвідчення — з моменту видачі відповідного доку­мента

4.2. Договір про заставу припиняє дію у випадках, передбачених чинним законодавством.

Особливі умови

5.1. Застава за даним договором набуває сили з дня вступу у силу кредитного договору № ____ від "_" _________ 200_ р.

5.2. Зобов'язання по заставі в межах діючого договору припиняєть­ся передачею Заставодавцем заставленого майна у власність Заставодержателю.

Інші умови

6.1.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.2. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Юридична адреса та реквізити сторін

Заставодержатель: Заставодавець:

Підпис Підпис

М.П. М.П.

 


Додаток 43

Книга запису застав

№ п/п та дата запису Предмет застави (кількість і вартість кожного найменування) Загальна вартість предмета застави Місце знаходження предмета застави Договір застави, номер і дата Характер і розмір зобов'язання, яке забезпечується заставою Строк виконання зобов'язання, яке забезпечується заставою Найменування (прізвище, ім'я та по батькові), місцезнаход­ження (місце проживання) заставодержателя Передача у володіння предмета застави або товаророзпорядчих документів на нього Відмітка про страхування предмета застави Дані про попередні застави цього майна Підстави припинення застави Заміна предмета застави Зміна змісту забезпеченого іпотекою зобов'язання або перехід права власності на предмет іпотеки Особливі примітки   Підпис відповідального за ведення Книги

 


Додаток 44

Державна Комісія з цінних паперів та фондового ринку

ДОЗВІЛ № ______________'

На здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку на підставі статті 27 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" дозволяє

(повне найменування банку)

(місцезнаходження банку) здійснювати такі види діяльності з випуску та обігу цінних паперів:

(найменування видів діяльності з випуску та обігу цінних паперів відповідно до статті 26 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу")

Дозвіл виданий "__" _______ 200_ р.

М.П.

Член Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку


Додаток 45

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

СВІДОЦТВО про реєстрацію змін № ___ (без дозволу не дійсний)

до дозволу на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних па­перів № ___ від "_" ______ 200_року, виданого

(назва банку)

У тексті дозволу повне найменування банку/місцезнаходження (не­потрібне закреслити) банку замінити на

Дата реєстрації змін "__" _______ 200_ року

М П Член державної комісії з цінних паперів та фондового ринку


Додаток 46

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

"___" ________ 200_ р №______

(дата написання заяви)

ЗАЯВА

На видачу дозволу на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів

Відповідно до статті 26 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" ______________________________________

(повне найменування банку)

(код ЄДРПОУ) (МФО банку заявника) (місцезнаходження телефон банку) (кореспондентський рахунок в НБУ) (управління НБУ в якому відкритий коррахунок) (код МФО НБУ)

просить видати дозвіл на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів _____________________________________

(вказуються види діяльності)

М П

Керівник банку _______________________

(прізвище ім'я по батькові)


Додаток 47

ЗАЯВА

на придбання облігацій внутрішньої державної позики 200_ р.

________________________ МФО

(офіційна назва комерційного банку) 1______

Дата проведення операцій з розміщення Дата облігацій "__" __________ 200_ р. 1________

________________________ Код аукціону

(строк погашення, код облігації) ________

— за конкурентними заявками

Дані попередньої заявки   Дані остаточної заявки  
Номер заявки   Ціна придбання (гри­вень)   Кількість облігацій, що купується (шт)   Тил влас­ника   Код влас­ника   Номер заявки   Ціна прид­бання (гри­вень)   Кількість облігацій, що купується (шт)  
               
                               
                               

 

Поданням заявки підтверджується згода банку з умовами проведення аукціону та те, що банк погоджується з можливістю застосування до нього штрафних санкцій уразі порушення цих умов

Голова правління банку________________

(підпис) Головний бухгалтер__________________

(підпис)


Додаток 48

ДОРУЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ № _ на задоволення заявок на придбання облігацій внутрішньої державної позики 200_ при проведенні _ го аукціону "__" ______ 200.. року

На підставі договору № ______ від "_ " _____ 200_ року

Міністерство фінансів України доручає Національному банку України

— здійснити продаж облігацій внутрішньої державної позики 200_ року особам які подали конкурентні заявки на придбання цих облігацій, якщо ціни у заявках не нижче _________ гривень, і відхилити всі

інші конкурентні заявки,

— здійснити продаж облігацій внутрішньої державної позики 199_ року особам, які подали неконкурентні заявки для придбання цих облігацій, за середньозваженою ціною аукціону, що становить

________ гривень

Від Міністерства фінансів України

"__"_____ 200_р


Додаток 49

юридична адреса № телефону, № факсу № ліцензії, виданої НБУ

ДОЗВІЛ №__

Виданий громадянину (ці) _________________________

(прізвище ім'я, по батькові)

на вивезення іноземної валюти готівкою _________________

(повна назва іноземної валюти, сума цифрами і прописом)

інше _______________________________________

(повна назва іноземної валюти, сума цифрами прописом)

Валюта, знята з валютного рахунку юридичної особи на оплату екс­плуатаційних потреб ____________________________

(назва організації, підприємства) непотрібне викреслити

Даний дозвіл підлягає здачі прикордонній митниці

М.П Дата "__" ______ 200 _р.

Підпис керівника банку ___________


Додаток 50

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

(ініціали та прізвище фізичної особи)

(адреса фізичної особи) КОПІЯ _______________________

(повна назва уповноваженого банку)

(адреса банку)

ІНДИВІДУАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 148; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.99.222 (0.006 с.)