Юридичні адреси, банківські реквізити, ідентифікаційні коди сторін 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Юридичні адреси, банківські реквізити, ідентифікаційні коди сторін10 1 Юридична адреса, банківські реквізити, ідентифікаційний код ВИКОНАВЦЯ

10 2 Юридична адреса, банківські реквізити, ідентифікаційний код ЗАМОВНИКА

103 Для вирішення всіх питань, пов'язаних з виконанням цього договору, відповідальними представниками е

від ВИКОНАВЦЯ ____________________________

від ЗАМОВНИКА ______________________________

 

ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК

М П М П

 

Додаток 16

ДОГОВІР № „

Про використання криптографічних засобів захисту інформації в інформаційно-обчислювальній мережі Національного банку України

м ____________ ________ 200_ р.

Національний банк України (далі — ВИКОНАВЕЦЬ) в особі (посада) (назва установи) (прізвище їм я по батькові)

який діє на підставі __________ від __ № ___ з однієї сторони,

(назва документа)

та _____________________________ (далі — ЗАМОВНИК)

в особі _______„_________________________________.

(назва установи) (посада) (прізвище їм я по батькові) який діє на підставі ____________________ з другої сторони,

(назва документа) уклали договір про таке

Предмет договору

1 1 ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується надати ЗАМОВНИКУ апаратно-програмні засоби криптографічного захисту інформації згідно з актом приймання-передачі для використання їх в інформаційно-обчислювальній мережі Національного банку України

Права та обов'язки сторін

2 1 ВИКОНАВЕЦЬ має право

2 1 1 Перевіряти ЗАМОВНИКА з питань

— користування, зберігання, обліку засобів захисту,

— виконання організаційних та інших вимог щодо захисту інформації в інформаційно обчислювальній мережі Національного банку України

2 1 2 Тимчасово зупиняти обслуговування ЗАМОВНИКА у разі по рушень правил роботи із засобами захисту або передавання (навіть тимчасово) отриманих ЗАМОВНИКОМ засобів захисту третім особам установам чи організаціям

2 1 3 Запроваджувати нові програмно-технічні та технологічні засоби, розроблені для поліпшення послуг що надаються ЗАМОВНИКУ

2.2. ЗАМОВНИК має право:

2.2.1. Користуватися наданими засобами криптографічного захисту інформації в інформаційно-обчислювальній мережі Національного бан­ку України.

2.2.2. Отримувати від ВИКОНАВЦЯ консультації з питань, пов'яза­них з експлуатацією та зберіганням засобів захисту,

2.2.3. Використовувати наданий генератор ключів для генерації ключів криптографічного захисту для робочих місць системи автомати­зації банку та інформаційно-обчислювальної мережі Національного банку України згідно з діючою технологією роботи.

2.3. ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе зобов'язання:

2.3.1. Правильно та своєчасно надавати ЗАМОВНИКУ засоби захисту інформації з потрібною документацією до них та консуль­тації з питань захисту і правил користування засобами захисту.

2.3.2. Своєчасно інформувати ЗАМОВНИКА про зміни ключової си­стеми захисту в інформаційно-обчислювальній мережі Національного банку України.

2.3.3. Забезпечувати своєчасну заміну ключової інформації для апа­ратури захисту згідно з графіком Національного банку України.

2.3.4. Своєчасно інформувати ЗАМОВНИКА про зміни, які плануєть­ся вносити в систему захисту інформації Національного банку України.

2.3.5. Здійснювати заміну апаратури криптографічного захисту у разі виходу її з ладу та безкоштовний ремонт, крім випадків, зазначених у п.3.2 цього договору.

2.3.6. Забезпечувати своєчасну заміну генератора ключів електронного цифрового підпису у разі його пошкодження або виве­дення з ладу, крім випадків, зазначених у п.3.2 цього договору.

2.4. ЗАМОВНИК бере на себе зобов'язання:

2.4.1. Не передавати (навіть тимчасово) отримані ним апаратно-програмні засоби захисту інформації, які використовуються в інформа­ційно-обчислювальній мережі Національного банку України, третім осо­бам, установам чи організаціям.

2.4.2. Дотримуватися технологічної дисципліни в роботі із засоба­ми захисту, забезпечувати їх експлуатацію та зберігання згідно з нада­ними ВИКОНАВЦЕМ інструкціями.

2.4.3. Утримувати апаратно-програмні засоби захисту інформації у належному стані.

2.4.4. Забезпечувати цілісність пломб та печаток на апаратурі крип­тографічного захисту.

2.4.5. Не використовувати надані засоби захисту інформації для зав­дань, які не обумовлені наявними інструкціями.

2.4.6. Забезпечувати наявність потрібних технічних засобів для підклю­чення апаратури захисту інформації згідно з вимогами ВИКОНАВЦЯ.

2.4.7. Забезпечувати транспортування апаратури захисту інформації до місця її встановлення у ЗАМОВНИКА та до місця її заміни у ВИКО­НАВЦЯ.

2.4.8. Своєчасно оплачувати послуги ВИКОНАВЦЯ відповідно до дію­чих тарифів банківських послуг.

2.4.9. Передати (повернути) ВИКОНАВЦЮ засоби захисту інфор­мації та документацію до них протягом трьох робочих днів після припи­нення чинності цього договору.

2.4.10. Сплачувати ВИКОНАВЦЕВІ передбачену діючими тарифами суму за повторно виявлені порушення режимних умов зберігання та використання засобів захисту в обчислювальній мережі.

Відповідальність сторін

3.1. ВИКОНАВЕЦЬ несе відповідальність перед ЗАМОВНИКОМ за правильне та своєчасне надання засобів захисту інформації ЗАМОВ­НИКУ для забезпечення можливості роботи в інформаційно-обчислю­вальній мережі Національного банку України.

3.2. ЗАМОВНИК несе відповідальність перед ВИКОНАВЦЕМ за втрату отриманих засобів захисту інформації (викрадення, загублення тощо) або виведення їх з ладу (в результаті механічних та інших пошкоджень, пов'язаних з порушенням технології використання) у тому разі, якщо встановлено вину ЗАМОВНИКА, а саме:

— за втрату або пошкодження, при яких апаратура не підлягає ре­монту — відповідно до тарифів банківських послуг;

— за пошкодження, при якому апаратура підлягає ремонту — на суму, що її визначить комісія з представників обох сторін, яка розгля­датиме причини та обсяг пошкодження;

— за пошкодження пломб і печаток на блоку АЗЕГО або АЗБД — відповідно до тарифів банківських послуг;

— за втрату або пошкодження генератора ключів — відповідно до тарифів банківських послуг;

ЗАМОВНИК відшкодовує ВИКОНАВЦЮ фактичні збитки у розмірах, встановлених діючими нормативними документами Національного бан­ку України.

3.3. За порушення пп.2.4.1, 2.4.2 цього договору ВИКОНАВЕЦЬ має право тимчасово зупинити обслуговування ЗАМОВНИКА до з'ясування обставин порушення та усунення недоліків, які викликали тимчасове

зупинення,

3.4. У разі порушення режимних умов зберігання та використання засобів захисту інформації ЗАМОВНИК відшкодовує ВИКОНАВЦЕВІ по­в'язані з цим фактичні збитки.

3 5 За затримку оплати наданих послуг ЗАМОВНИК сплачує ВИКО­НАВЦЕВІ пеню у розмірі _ відсотків від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, але не вище подвійної облікової ставки Націо­нального банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня

Порядок розрахунків

4 1 ВИКОНАВЕЦЬ щомісячно до _ числа ____ місяця надсилає ЗАМОВНИКУ електронною поштою розрахунок за надані послуги згідно з діючими тарифами та інформаційно-дебетове повідомлення ЗАМОВ­НИК має здійснити оплату не пізніше _ робочих днів після отримання цих документів

4 2 Штрафи і пені, передбачені цим договором, сплачуються ЗА­МОВНИКОМ не пізніше _ робочих днів після одержання електронного повідомлення від ВИКОНАВЦЯ

5. "Форс-мажор"

5 1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або по­вне невиконання будь-якого з положень цього договору, якщо це не­виконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою кон­тролю невиконуючої сторони Так! причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, гро­мадянське безладдя і таке інше (далі — "форс-мажор"), але не обмежу­ються ними Період звільнення від відповідальності починається з часу оголошення невиконуючою стороною "форс-мажору" і закінчується (чи закінчився б), якщо невиконуюча сторона вжила б заходів, які вона і справді могла вжити для виходу з "форс-мажору" "Форс-мажор" авто­матично продовжує строк виконання зобов'язань на весь період його дії та ліквідації наслідків Термін виконання зобов'язань відсувається на весь період їхньої ди та ліквідації наслідків Про настання "форс-мажорних" обставин сторони мають інформувати одна одну невідкладно Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 6 місяців, то кожна із сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим договором і в такому разі жодна із сторін не матиме права на відшкодування іншою стороною можливих збитків
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 140; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.136.189 (0.006 с.)